Magyar Szó, 1951. február (8. évfolyam, 26-49. szám)

1951-02-01 / 26. szám

mm. n. l. Az UNO támadónak nyilvánította Kínát­­ A tagállamok többsége megszavazta az amerikai javaslatot Jugoszlávia tartózkodón a szavazástét Lake Successból jelentik. Az Egyesült Nemzetek közgyűlésének politikai bizottsága a vita lezárása u­tán megkezdte a szavazást a be­nyújtott javaslatok felett. Először 14 szavazattal 7 ellenében (8 tag­állam tartózkodott a szavazástól) elfogadták az Egyesült Államok határozati javaslatát, amely han­goztatja, hogy a Kínai Népköztár­saság kormánya­i■visszautasította az UNO­­javaslatait a koreai ellen­ségeskedések beszüntetésére és a békés megegyezésre­. Az amerikai javaslat ellen India és Burma, va­lamint a szovjet tömb delegátusai szavaztak, Jugoszlávia, Afganisz­tán,, Egyiptom, Indonézia, Pakisz­tán, Sziám és Jemen pedig tartóz­kodott a szavazástól. Szaudi-Ará­­bia delegációja nem vett részt a szavazásban. A­mellett, hogy az amerikai ha­tározat elítéli Kínát mint támadót, leszögezi, hogy az Egyesült Nem­zetek továbbra is harcolni fognak Koreában az agresszió ellen. A ha­tározat követeli a pekingi kormány­tól, vonja vissza csapatait Koreá­ból, s egyidejűleg követeli az UNO tagállamaitól, hogy »tartózkodjanak a koreai támadók, a jrinai és észak­koreai erők megsegítésétől«. Továb­biakban a határozat felhívja az UNO kollektív biztonsági szervét, hogy tegyen pótintézkedéseket a koreai agresszió leküzdésére. Ez a bizottság elhalaszthatja munkáját, ha az UNO háromtagú jószolgálati bizottsága értesíti arról, hogy van­nak kilátások a koreai összeütkö­zés békés megoldására. A politikai bizottság nem szava­zott egészben, hanem csak szaka­szonként a 12 ázsiai állam javasla­ta felett A legtöbb szavazatot, ösz­­szesen 1 h-at az a szakasz kapta, amely a hatha­talmi értekezet ösz­­szeülését irányozza elő. Ezen az ér­tekezleten megtárgyalnák a koreai összeütközés megoldását és az ége­tő távolkeleti problémákat. A ha­tározatot benyújtó 12 állam mel­lett Jugoszlávia, a Szovjet Szövet­ig, Ukrajna, Bielorusszia, Len­gyel­ország és Csehszlovákia szava­­zott erre a javaslatra­ Tizennégy tagállam, köztük Nagybritannia és Franciaország tartózkodott a sza­vazástól. ELVETETT SZOVJET PÓTOÍDITVÁNY A 12 ázsiai állam határozati ja­vaslata kapcsán tett szovjet pót­­indítvány, amely követeli, hogy csak ideiglenesen szüntessék be a tüzet Koreában, s amely részlete­­sn meghatározza a problémák sor­rendjét az esetleges kéthatalmi ér­tekezleten, 38 szavazattal 5 ellené­ben (6 tagállam tartózkodott a sza­­v­vazástól) elvetették. Az ázsiai és arab államok tömbje nem szava­­zott erről a pótindítványról, mivel­­ nem kapott utasítást kormányától. A szavazás kezdetekor Svédor­szág, Jugoszlávia és a Dél afrikai Unió delegátusai megmagyarázták álláspontjukat a beterjesztett, hatá­rozati javaslatokat illetően. Arme Lunde svéd delegátus bejelentette, hogy tartózkodik a szavazástól mind az amerikai, mind a 12 ázsiai állam határozatát illetően. A svéd delegátus hozzátette, hogy kormá­nya nem vállal­ja magára a követ­kezményeket, abból kifolyólag, hogy megtorló intézkedéseket fo­ganatosítanak Kínával szemben, a 12 állam határozati javaslatát pe­dig azért nem fogadja el, mert nem tartja kielégítőnek. Ezután Jugo­szlávia delegátusa, dr. Ales Rebler szólalt fel. Miután ■ a délafrikai delegátus az amerikai javaslat mellett nyilatko­zott a politikai bizottság megkezd­te a szavazást. A szavazás után még néhány de­legátus magyarázatot fűzött állás­foglalásához. Az ülés végén Carapada szovjet delegátus felhívta a figyelmet ar­ra, hogy a politikai bizottság napi­rendjén még mindig szerepel a For­máza elleni amerikai agresszió kér­dése és Kína amerikai bombázásá­nak kérdése. Ezután a politikai bi­zottság ülését bizonytalan időre el­napolták. A KÍNAI kormány ÚJABB ÜZENETE A France Press jelentése szerint Senegal Rau, indiai delegátus teg­nap kézhez kapta a pekingi kor­mány újabb üzenetét, miszerint a Kínai Népköztársaság kormánya hajlandó elvben beleegyezni, hogy a távolkeleti kérdések megtárgya­lása előtt beszüntetik a tüzet Ko­reában. Rau indiai delegátust fel­kérték, hogy közölje a politikai bi­zottsággal a kínai kormány újabb üzenetét. Tudvalévő, hogy a kínai kormány régebbi álláspontja az volt, hogy a tűz beszüntetését a kéthatalmi értekezlet első ülésén rendelnék el. T­ruman-Plaiven találkozó Washingtonból jelentik: Tru­man elnök és Plaiven francia mi­niszterelnök kétnapos megbeszélé­se után közleményt adtak ki. E­­szerint megtárgyalták a két orszá­got érintő kérdéseket és megálla­pították, hogy minden alapvető kérdésben azonos nézeten vannak. A koreai helyzettel kapcsolatosan egyetértettek abban, hogy »szük­séges megtenni minden erőfeszí­tést a koreai összeütközés becsüle­tes megoldása érdekében«. Praiven közölte Trumannal, hogy Francia­­ország minden tőle telhetőt meg­tesz, függetlensége és biztonsága megvédése érdekében. Ezzel kap­csolatosan Truman kijelentette, hogy­ az USA továbbra is segíteni fogja Franciaországot. Plaiven hangsúlyozta, hogy Franciaország az európai egység mellett száll síkra és örömmel vesz részt a Pá­riában február elején megtartandó értekezleten, amely megtárgyala az európai hadsereg megalakításá­nak kérdését. Truman közölte a francia miniszterelnökkel, hogy Amerika örömmel fogadja a meg­hívást, hogy megfigyelőként részt­­vegyen ezen az értekezleten. A France Press értesülései sze­rint Truman és Plaiven megálla­podtak, hogy az Egyesült Államok további tíz repülőrajt bocsátanak Franciaország rendelkezésére In­dokínában Ezzel az Indokínában lévő amerikai repülőrajok száma 20-ra emelkedik Al es Bébi­er beszéde az UNO-ban (Folytatás az első oldalról) ®*tt»tekwdi meg tenniük a koreai háború tovább terjedése megakadályozása érdekében, fogja mutatni ennek a szer­­v**^tnek békeakaratát. Figyelmez­­ő lesz ez azoknak, akik nem értették meg a koreai háború ta­gságát, miszerint az agresszió» politika minden további lépése egvenesen világháborúhoz vezet. Ezeknél az okoknál fogva az a Véleményünk, hogy az Egyesült "•«nzetek politikai és erkölcsi ere­­* » t béke­szerető nemzetek te­kintélye csak növekedne azzal, nem hagynak alá erőfeszítéseik­­ a koreai összeütközés békéj w,«‘golftása érdekében Ezek az erő­­tévit már magukban véve a kicjobb eszköz lesznek arra, hogy *•# világítsák a felelősségét aaofc­­***■ akik ezt nem tartják szem előtt. Ha nem teszünk újabb erő­­sítést a koreai tsz-zeé­kerzés bé­­**» megoldása érdekében, akkor a béke megerősítésével ellentétes tö­re­kvéseket segítenénk elő, ami nyilvánvaló hiba volna részünk­ről Véleményünk szerint, ha elfogad­ják azt a javaslatot, amely táma­dásban vétkesnek mondja ki a Kí­nai Népköztársaságot, ezzel olyan intézkedést foganatosítanának, a­­mely nehézségeket gördítene a po­litika elé és megkönnyítené azok­nak a törekvéseit, akik álcázni akarják a koreai háború igazi jel­legét és azt a politikájukat, amely általában ellentétes a béke érde­keivel. Ez annál is inkább így van, mert egy iyen megállapítás logikus következményeképpen meg­torló intézkedéseket alkalmazná­nak a Kínai Népköztársasággal szemben. Ezeknél az okoknál fogva a j­­­­­goszláv delegáció a 12 ázsiai é­ 1 arab állam javaslatára szavaz, és­­ tartózkodni fog a szavazástól az I USA javaslatát iratfosi I­fa&mp $rd Harcok Korodban A középső szakaszon is megindult 1lac Arthur támadása Heves kínai ellenállás Szuvontól északkeletre­ ­OKioDoi jeiemui: mac Airnur tizedik hadteste tegnap kora haj­nalban támadást indított a közép­ső frontszakaszon, s ezzel csatla­kozott a 8. amerikai hadsereg többi egységének általá­nós támadásához. Ezt az egy hete tartó általános tá­madást némileg lelassította a ki­tel csapatok he­ves ellenállása a szavontól észak­keletre elterülő hegységekben, a­­hol nagy harcok folynak. A táma­­dásba indult ame­­rikai hadtest teg­­nap délig nem üt­között semmiféle ellen­állásba. A 8. amerikai hadsereg parancs­nokságának­­közleménye szerint a kínaiak főképpen Szuvontól észak­keletre és Kumjangjangtől észak­ra tanúsítanak ellenállást. A har­con tegnap Szuvonnok, mind­össze a kilométerre folytak. A Szuvontól 13 kilométerre lévő másik frontsza­kaszon a kínai egységek csak ke­mény harcok után hagyták el a hegyekben lévő állásaikat. Szuvon környékén egy másik összecsapás­ban szintén visszavonulásra kény­­szerítették a kínai csapatokat Mac Arthur haditengerészete élén a Missouri hadihajóval tovább folytatta a keleti partok ágyúzását. Keszong kikötővárost 24 órán át tűz alat tartották. Ebben a táma­dásban részt vettek az amerikai lé­gierők is. Szuper légierődök 160 tonna tömböt zúdítottak Fenjangra és egyéb célpontokra. Mac Arthur légierői egy nap alatt több mint ezer vállalkozást hajtottak végre. HARCOK VIETNAMBAN Saigonból jelentik. Ho Si Min vietnami néphadseregének főpa­rancsnoksága közölte, hogy seregei a január 13 és 17 között lefolyó har­cokban 4 francia zászlóaljat meg­semmisítettek. A harcok Hanoitól északra folytak. A közlemény sze­rint a francia csapatok 2000 halot­tat és 750 foglyot vesztettek. jugozláv-amerikai segélyez­éssait als­ul Newyorkból jelentik. Az ameri­kai KER jótékonysági egyesület felhívást intézett a jugoszláv szár­mazású amerikai polgárokhoz, a­­melyben rámutatott arra, hogy Ju­goszláviának feltétlenül szüksége van külföldi segítségre, hogy áthi­dalhassa az értelemellátás nehéz­ségeit. " Megemlítve, hogy az amerikai kongresszus megszavazta a segélyt Jugoszlávia részére, a KER egye­sület a felhívás további részében hangsúlyozza, hogy ez a segély még nem elegendő a nagy száraz­ság okozta károk leküzdéséhez. Ezért csak az egyesület fokozott akciója révén valósulhat meg Ju­goszláviában a nehézségek teljes leküzdése. Ezt a segélynyújtási ak­ciót a közeli hónapokban kell le­bonyolítani. A Jugoszláviában uralkodó ellátá­si nehézségeket látva, az amerikai közélet számos kiváló személyisé­ge, közöttük Eleonora Hoosewelt, John Center, Max Lerner, Bagger Balduin, Norman Thomas és Wal­ter White vállalkoztak arra, hogy tagjai lesznek az össz-amerikai bi­zottságnak és részt vesznek e bi­zottságnak Jugoszlávia megsegíté­sére irányuló munkájában. A KER egyesület pedig az­­ össz-amerikai bizottság védnöksége alatt folytat­ja munkáját. A KÉR egyesület különösen a jugoszláv szár meri vu amer.' -le.!. , segítségére számít. Ismeretes, hogy mind a múltban mind pe­dig ma a jugoszláv származású amerikaiak sokban segítették a ju­goszláv népet. A KÉR egyesület előterjesztette egy amerikai-jugo­szláv bizottság létesítését E bizott­ság tagjai az USA minden terüle­tén élő legtekintélyesebb jugoszláv származású amerikaiak lesznek. ­ Beográdból jelentik: Joszip Broz Tito marsall miniszterelnök tegnap délelőtt 10 órakor fogadta Binaj Randzsan Szénit, India jugoszláviai rendkívüli meghatalmazott nagykö­vetét. A fogadáson jelen volt Leo Ma­tesz külügyi államtitkár is. NEHRU VÁLASZTÁ VIRATA EDVARD KARDELYNAK Beográdból jelentik. Az Indiai Köztársaság évfordulója alkalmá­ból Edvard Kardely miniszterelnök helyettes és külügyminiszter Jugo­szlávia kormánya és népei nevében meleghangú baráti jókívánságait fejezte ki India miniszterelnökének, Nehrunak. Erre az üdvözlő távirat­ra válaszolva Jawaharlal Nehru India miniszterelnöke a következő­ket válaszolta: »A legszívélyesebben köszönöm önnek, Jugoszlávia kormányának és népének az Indiai Köztársaság évfordulója alkalmából küldött jó­kívánságokat«. Tito marsal fogadta India nagykövetét Fogadások M taron Gyilasz tiszteletére Londonból jelentik: Milovan Gyi­lasz szövetségi miniszter tiszteleté­re, aki nemrégen érkezett magán­látogatásra Nagybritanniába, a la­burista párt külügyi osztálya disz­­ebédet rendezett. A diszebéden Mi­­lovan Gyilasz miniszteren kívül részt vettek a laburista párt vég­rehajtó bizottságának tagjai, At­ties miniszterelnök, Morrison minisz­terelnökhe vettes és Ellis Bacon, a laburista párt elnöke, valamint a brit kormány több tagja. Jugoszláv részről jelen voltak: Brilej londoni nagykövet és Vladimir Dedijer a Népszkupszik­a külügyi bizottságá­nak titkára. A brit konzervatív párt kiit poli­tikai bizottsága szintén külön foga­dást rendezett Milovan Gyilasz szö­vetségi miniszter tiszteletére az an­gol alsóházban. A brit külügymi­nisztérium tegnap tartott díszebé­­det a jugoszláv­­miniszter tisztele­tére. Albán katonák megsebesítettek egy jagosiláv határőrt Beográdból jelentik. Kedden­­6.50 óra körül, a Dresiyák őrháztól északra, a 25. számú határkőnél, az albán határőrök újabb kihívást hajtottak végre. Két főből álló al­bán járőr, a határvonalon búvó­helyről meglepte Szimo Csolics őr­vezetőt, aki jugoszláv területen tar­tózkodott. A két­ albán géppisztoly­­bó, 15 golyót lőtt ki és megsebesí­­tete Szino Csolics jugoszláv ha­tárőrt. A sebesült jugoszláv határőrt kór­házba szállították, a színhelyre pe­­dig bizottság szállt ki, hogy tisztáz­zák a támadás körülményeit. . HELYREÁLLT A DIPLOMÁCIAI viszony Ausztriával . Beográdból jelentik: Jugoszláva és Ausztria kormánya január 2- én megegyezett abban, hogy mi teremti a rendes diplomáciai kap­csolatokat a két ország között éz a Beográdban, illetve Bécsben lé­vő politikai képviseleteket . követ­­ségi rangra emeli, melyeket rend­kívüli követek és meghatalmazott miniszterek vezetnek. JUGOSZLÁV—IZRAELI KERES­KEDELMI EGYEZMÉNY Tel Avivban aláírták a jugo­szláv-izraeli kereskedelmi egyez­ményt, amely szerint Jugoszlávia két és félmillió dollár értékben fát, gépeket és ércet szállít Izra­elnek, Izrael pedig másfél millió dollár értékben ipari felszerelést, fonalat és déli gyümölcsöt szállít Jugoszláviának. A ttf© példan­omán Albin htt­rdröfe ma^Mbeai tárnék *?Imo Caplán határőrünket. Csak lődd le, nehogy lemaradjunk a magyarországi kartár­sak mögött

Next