Magyar Szó, 1951. április (8. évfolyam, 77-102. szám)

1951-04-01 / 77. szám

S­zó sincs róla, hogy babhé­ra is pihenne most Vaj­­­­daság legjobb városi frontsze­rvezete, ellenben, íme, mit mondanak terveik-­r­ől a zentai frontvezetők. A szervezeti kérdések ke­rülnek most napirendre — Nyilatkozik Sínk­öv­­­c­s János, a városi pártszervezet titkára. A legelső teendők egyike például, hogy a pénz­tárosok rendszeresen szedjék a tagsági díjat. Ez alatt a rendszeresség alatt értendő az, hogy ezentúl nem negyed vagy félévenként keresik fel a fronttagok­at, de annak a rendje és módja szerint ha­vonta. A többi között ez­zel is szorosabb kapcsolatot teremt az alapszervezeti frontvezetőség a tagokkal. A továbbiakban a párttit­kár, végrehajtó­ frontbizott­­sági tag,­­a frontcsoportok kérdését veti fel. Ezekkel kell majd komolyabban fog­­lalkozniok az alapszerveze­­teknek a jövőben. Ötven­­hatvan fronttag egy csoport, S nagyjából kétszáz ilyen csoport van a városban. Hogy dolgoztak-e eddig a csoportok?" Dolgozott közü­lük néhány, de ez semmi­képpen sem mondható ki­elégítőnek. Az alapszervezetek továb­bi önállósítására is nagy gon­dot fordít az elkövetkező idő­ben a zentai frontbizottság. Alapvető dolog ez a Nép­front életében; bebizonyoso­dott most a választásokkor is­ . . De erről mond­j­on valamit Ősz Szabó Mihály, a vá­rosi Harcosok Szövetségének fiatal titkára, aki egyébként a 8. alapszervezet vezetőségi tag­ja is. Azt mondja, nagyjából ez a legtömegesebb alapszerve­zet a városban. Szép ottho­nuk van, meglehetős a be­rendezés is, és mindig talál- I ki ott valakit, (itt a nagyte­rem,­ a szin­pad, külön helyi­ség az AFZs számára, külön helyiség az­ ifjúság számá­ra). Vagy a csoportok tar­tanak összejövetelt, vagy­­va­lami tanfolyam tart órát, vagy panasszal, kérelemmel jönnek esténként a frontta­gok, érdeklődnek valamiről, a földműves-tagok tavaszi vetés problémáit tárgyalják, a légelhárító­ tanfolyam hall­gatói közül legfeljebb ha négy-öt hiányzik. Ott­­ van minden este a vezetőség kö­zül is Valató és ennek foly­tán ott vannak a tagok is. S meglehetősen önálló az alapszervezet a munkájában. Egy ízben például elhatároz­ták, hogy, mivel itt vannak már a tavaszi munkálatok, aztán a földművesek nem­igen érnek rá nap mint nap eljárni »rohammunkára« — ahogyan Zentán nevezik még mindig a frontmunkát, és egy nap alatt befásítják az adorjáni utat: kivonul az alapszervezet területén lakó dolgozók apraja-nagyja. Ősz Sazbó azt állítja, hogy szerinte ez a legjobb alap­­szervezet a városban. ★ A POLITIKAI munkáról­­ megtudjuk, hogy noha­­ jobb volt mint azelőtt, még mindig nem elég kon­krét, még mindig sokat be­szélnek az előadóik általános­ságban, így nem leplezték le az ellenséges színezetű jel­mondatokat az értekezlete­ken. Nemrég például azzal állított be a felvásárló bi­zottsághoz valaki, hogy azt mondja, úgy látszik, itt nem olvasnak újságot, mert, hogy ő azt olvasta, nincs többé kötelező felvásárlás. Nyil­vánvalóan a legjobb esetben is rosszmájúságról volt szó. S az ügy nem folytatódott a Népfront alapszervezeteiben,, nem leplezték le az illetőt, netán magyarázták meg, mi a háttere az ilyen híresztelé­seknek stb. Ebben az érte­lemben gondolja Darmai István, a fronttitkár is, hogy­­ konkrétabbnak, gyorsabbnak és önállóbbnak kell lennie a politikai munkának is az­­ alapszervezetekben. De nem volna teljes ez az­­ interjúsorozat, ha nem szól­­j r­ánk a városi frontszervezet­­ készülőben lévő májusi ver- . Jó nagy akcióról van itt szó, de számos apróbb közérdekű megmozdulást szervez a Népfront ebből az alkalom­ból. Befejezik a nyitott úszó­medencét a népkertben, las­sanként igaz, de megint bő­vítenék valamit a sporttele­pen, itt a téli fürdő, s noha most nyilván nincs befekte­tésre való pénz, csak a Terv legfontosabb objektumaira jut, de helyi forrásokból, frontmunkaerő bevetésével előbbre viszik a fürdő építé­sét is, megszervezik majd nyárra a fürdőzők átszállítá­sát a Tiszán s kabinokat építenek a tú­lsó oldalon, a meglévő piaci csarnokot — most egyébként raktárnak használják! — ismét csar­nokká léptetik elő, valami lesz a romtemplom helyén is, ha jól értettem park és igy tovább és így tovább. ★ s. (TZT UGYAN nem­ mond-E ták, talán a helybeliek­nek nem is tűnik fel any­nyira, de utána kellene nézni általában a város külsejének. Kevés városban látni például annyi elhanyagolt, elhagya­tott, ízléstelen cégtáblát, üres, vagy félig üres poros kiraka­tot , mint éppen Zentán, s hogy ne mondjuk utána: a legjobb vajdasági frontszer­vezet városában.... No de szó sincs róla, hogy b­abérain pihenne most a zen­tai Népfront! V. L. Néhány szót a zentai tervekről, néptárs! Interjúsorozat a legjobb front szervezet vároméból — Tagsági ág és frontcsoport — Csonaujsága való a lát­határon — A várom külsője im frontügyi ! Volt a régi újságokban egy rovat, úgy hívták: szerkesz­tői üzeneteik. Itt érintkezett a szerkesztőség az ol­­as­óval, itt válaszolt az érkező leve­lekre, felelt a kérdésekre, amelyek között a májfolt el­tüntetése, a szerelmi bonyo­dalmak tanácskérése és egy­­egy elvetemült tini próbál­kozó verse, írása, ajánlkozó­ié sorakozott egymás mellé. Nagy­ türelem és őszinte em­berszeretet kellett volna eh­hez a rovathoz, hogy a szer­kesztőség valóban szoros kapcsolatban álljon az olva­sóval. De a régi szerkesztő­ségek csak szükséges rossz­nak tekintették ezt a rova­tot; szemétkosárnak,’ s bele­dobálták mindazt, át mivel nem kívántak foglalkozni. Többek között az ifjú költők verseit. A lapok ifju munkatársai ezen csiszolták, tömörít­ették stílusukat. Megannyi bánat szállt néha­­egy-egy néhány­­szavas üzenet nyomában, s valljuk be, sokszor jogos volt a szigorúság is, a gorom­baság is. . De a szerkesztői üzenetet összetákoló ifjú munkatárs csak felületesség­ből volt szigorú. Heltai Jenő kedves öngúnnyal írta meg, hogy ifjú hirlapíró korában álerkölcsös felületességében hogyan beszélt le — szer­feirin «BeoBtebbap­k ön­magáról egy asszonyt akit ugyanakkor kevésbé erköl­csösen ostromolt Egy bécsi lapszerkesztő pedig maga me­sélgette, hogy ifjú korában egyszer egy álnéven bekül­dött He­ine-verset olyan ocs­­o­ány szavakkal ócsárolt, hogy a leleplezéskor nagy irodalmi botrány lett belő­le. Heine egyik legszebb és legismertebb verséről volt szó, s az ifjú hírlapíró felü­letességében, művelet­len­sé­­gében nem ismert rá. Azóta megváltozott a mi itteni világunk és vele vál­tozott az újság és a szerkesz­tőség is. A szerkesztőség sze­reti a napi postát, érdekli minden beküldött sor. Ér­dekli az olvasó élete, mun­kája, érdekli, hogy­­ mi ér­dekli az olvasót. S ha néha­­néha egy-egy vers is befut, eltűnődünk képein, sorain, szavain, hátha valahol elő­bukkan a tehetség szikrája, hátha a gyakran suta, eset­len sorok mögött lappang valami abból a tehetségből, amelyet érdemes dalolásra biztatni. Fel kell figyelni ezekre a versekre. Mert ha a legutóbbi aratásban, az előttem fekvő néhány versben kevés bizta­tást találtam is, van bennük valami, ami a bárdolatlan, csiszolatlan tehetségek sc­krtfacifoáva jósal több. Van valami tünetszerű ab­ban, amiről dalolnak Mai valóságunkról énekelnek és annyira érzékenyen, megér­zik a mát, mintha már való­ban a költő érzékenységével fognák fel a kor, az élet ki­sugárzásait, Rezgéseit. »Költő hazudj, de rajt ne fogjanak« — -írja Arany. Igen, a­­költő­nek szabad hazudnia is, a va­lóságot, ha mélyebben átér­­zi mint más földi halandó, szabad tarka, virágos képek­be rejtenie igazságát... »A költőnek , mindent szabad, csak csodát tegyen« — mond­ja Kosztolányi Dezső. De ezek a kezdő költők még nem tudnak érzéseket, han­gulatokat álmodni, s nem tudnak még csodát sem ten­ni. Mégis olyan tünetszerű, amiről dalolnak, hogy szinte az igazi költők élményleszű­­rődése döbben elénk sután párosuló rímeikből, és­ elaka­­dó nekilendüléseikből, eset­len, nehézkes soraikból, s néha még rosszul is értelme­zett, rossz helyen h­asznált szavaikból. A­ szél rombol A víz áraszt Mimi tovább­­­hatol az orosz, zeng az egyik versből, az­után később megint előbuk­kan két sor: Most átkozott a róna, Jön az orosz hatalma. De nem nyugszik bele, így kiált fed: Végső erőnk te adjuk Ha a haza hiv. • Vagy egy másik verselő, aki nyilván — a paraszttó­­raodukikkal — most tarjasz­tott, a tengeren, s a tenger és a búzavetés hullámzásáról dalol, versében a rétek és a tenger hullámainak dalára figyel: Kék tengeren, kek­ ég alatt Hangzik felénk a dal, Minden hullám azt üzeni, Hazánkat védeni! s azután egybeveti egy-egy szakaszban: A réteken traktoroknak Bugása . . A tengeren a tovasikló , Hajóknak hangja Bátorítja népünket A kitartó harcra. Egyik bátortalan versiró csak Magyarország jeligét biggyesztett levelére; ki tud­ja, talán sötét ,közvetlen környezete miatt, de valószí­nűbb, hogy azért, mert a magyarországi állapotok mi­att sajául fel és ezzel akarta azt jelezni, hogy a turiani képet látja: Hol van itt a houli dal? Hol a vízben a hal. Hol a kedély és vigasz? Ezek' — mind elnémultanak S ugyanekkor egy másik­­ dalnok így fejezi be versét: írrom nézni, hogy füstölnek Dolgoznak az uj gyárak S hogy milyen lelkesen dol­gozik a nép Az új Jugoszláviában. Vagy az a fiatal dalnok, ak­i máris előrenéz, 1951. bi­­jke má­jus elsejét köszön­ti: Nyílik a sok virág Legszebb virág mégis A nép szabadsága Aminek más­ soha Vagy h­a talán a most be-, érkezett versek között leg­több költői képet, legmele­gebb színeket tartalmazó március-köszöntés, amely a tavaszi munkák zengő zaját lírába fonja, s arról énekel: Ó márciusi ibolyák, súgjátok meg nékem Búzaaratásra lesz-e már kivel a rendeket együtt vágnom.’ Csak néhány kiragadott sort idéztem a versekből, ne­veket nem írok ki, mert hi­szen a példák is mutatják, hogy bizony csak tanulásra, versek olvasására és arra biztathatom e versek íróit, hogy írjanak, ne riadjanak vissza attól, hogy ma még csak tünetként idézgetem, verseiket­ írjanak, mert so­raik őszinték. Írjanak, mert amit leírtak, az a nép, tö­megeink érzésvilágát han­gulatát és akaratát tükrözi vissza. Mert ezek a költők még nem elég gyakorlottak ah­hoz, hogy érzéseket, hangu­latokat álmodhassanak, s gondolataik sem olyan ki­forrottak, képeik sem annyi­ra költőien ragyogók, hogy többet adnának megérzések­nél. De amit érzékenységük­ben felfogtak, még a lírában is, az visszatükrözi, hogyan éreznek magyar tömegeink, hogyan siratják határon túli magyar testvéreik sorsát, hogyan élnek szabadságuk­kal mai szaba­d hazájukban. S hogyan készülnek fel arra is, hogy megvédjék ezt a Ezek a kezdők, próbálko­zók néha még rímet is csak nehezen faragnak, nemhogy hazudni tudnának. 15 aulát leírnak, az nem csak a ma­guk­ érzése, hanem annak a közösségnek a gondolatvilá­gából született, amelyben él­nek. Szívük diktálja a soro­kat, nem a versfaragás gya­korlottsága. S félmillió ma­gyar szivének dobbanása ér­zik e faragatlan sorokból. Őszintébben, igazabban nem tükrözhetné vissza semmi egy nép érzését, ásedolatait, akaratát. Néhány vers, annak a né­hány bátrabbnak a verse csupán, akik, már el mer­ték juttatni a szerkesztőség le­velesládájába dalba szökkent érzéseiket, hangulatukat. Az egyik félénken még azt is kérdi, írhat-e szerelmes ver­set?! Hogyne írhatna, csak vers legyen és őszinte le­gyen, szép legyen és igazi érzésekből fakadjon. Nálunk nem kényszeríti senki dal­nokainkat, hogy csak ügynepi politika eseményeiről­ dalol­janak, mint odaát,­­ mint a szovjet irodamolyok irányí­tása alá kényszerített egész keleteurópai költészetben. Ab­ból, ahogy mgy a mi próbálko­zóink dalolnak, a szabadság­­érzet, a szabad ember őszin­tén emberi érzései zengenek ki. «­S a szerkesztői üzenetek rovata őszinte készséggel se­gít nekik ezekkel a sorokkal is, hogy ne csak őszinték, a nép érzéseit visszatükrözök, hanem egyben költőiek is le­­fraerper dalaik. senyéről. Nem városfelforgás ! Kettős ünnep a „Mamában“ Szombaton este ünnepi b­­ül­sőségek között vette át a Szerb Népköztársaság­ keres­kedelem- és ellátásügyi mi­nisztériumának és Szerbia szakszervezeti tanácsának di­csérő oklevelét a noviszádi »Na-Ma« munkaközössége a m­últ év második felében el­ért eredményeiért. Ez alka­lommal kapta meg a munka­­közösség a városi népbizott­ság kereskedelmi­­ megbízott hivatala és a járási szakszer­vezeti tanács vándorzászla­ját is. Az ünnepségen jutalmat osztottak ki a »Na-Ma« dolgo­zói között, három alkalma­zott pedig kitüntetésben ré­szesült. A noviszádi Na-Ma-t ta­valy Szerbia legjobb keres­kedelmi­­vállalatai közé tar­tozott. Évi tervét 117 száza­lékban teljesítette. A válla­lat alkalmazottai különös fi­gyelmet szenteltek a takaré­kosságnak. A múlt évben több mint négymillió dinárt takarítottak meg Mndárzásztot kapod a novi­­ni Budutynoszi nyomda Tegnap este ünnepélyes ke­retek között adták át a Szerb N­épköztársaság vándorzász­­laját Szerbia legjobb grafi­kai vállalatának, a novisze­­di Budutynosztnak. Az ün­nepségen több magasrangú vendég is megjelent, köztük Mita Miljkovics, a Szerb NK tudomány- és ■ ku­ltur­­ügyi minisztere, Milos Ha­­dzsics, a tartományi főbizott­ság kulturmegbizottja, Mio­­drag Andrijevics, a köztár­sasági grafikus szakszervezet elnöke, Rusko Pilipovics, a »Graficski Rad« főszerkesz­tője és mások. Az ünnepséget, a novozádi rádió kórusának műsorával nyitották meg. A vendégek üdvözlése után Re­inardit Sztjepán, a vállalat igazga­­­tója beszámolt a kitüntetett munkaközösség­ eredményei­ről. Hangsúlyozta, hogy kü­lönösen minőségi szempont­ból sokat mutathat fel a vál­lalat. Megemlítette, hogy az elmúlt évben 23 új roham­­munkást avattak. Legszebb­­ munkát Knezeevics Erzsébet 21-szeres rohammunkás vég­zett, aki még 1950 júniusá­ban befejezte ötéves tervét. Ezután Mita Miljkovics, Petar Sztambolics, a Szerb NK miniszterelnökének meg­bízásából felolvasta a Szerb NK kormányának határoza­tát, amely szerint a "Buduty­­noszt" grafikai vállalatot vándorzászlóval és pénzjuta­lommal tünteti ki. A zászló ünnepélyes át­adását követő üdvözletek u­­tán ismét a noviszádi rádió énekkara szerepelt, majd tár­sas estet rendeztek. I­ r"-i­iir.in­Téli firmmTo­nijJ MOMI­KE „BOTCSINÁLTA­­DOKTOR című háromifelvon­á- ,­sós színművét mutatta be a­­ közelmúltban a doroszlói ma­­j­gyar kultúrkör műkedvelő e- i­­yü­ttese, a színdarabot Bren-­­­ner­ Károly és Ozer György I­taretó rendezte. A P. J USEPREGHY FERENC „SÁRGA­­ CSIKÓ“ című Sulitos József­­ által átdolgozott háromfelvo-­í húsos népszínművét készül elő­ : adni a gunarasi magyar kul­ t­­úrkor műkedvelő gárdája. Az­­ együttes ezzel a színművel el­látogat a környező falvakba is. (K. Gy.) KACSOR PONGRÁC ..JÁNOS­­ VITÉZ- című­ daljátékot hozza ; színre huszonötödször április elsején este 8 órakor a mun­kásotthon színháztermében a zentai aanatikzszínház együt­tese. I­ TIER MANS .REMÉNY' című­­ három­felvonásos halászdráma-­­­­át mutatta be a napokban­­ nagy sikerrel a csókái „József­­ Attila” magyar kultúregyesü­let műkedvelő csoportja. DICKENS RÁZITVCSI­K“ című­­­ háromfelvonásos színművét ad­ta elő harmadszor a napokban a telecskai Petőfi“ kultur­­i egyesület műkedvelő csoport­­ja. A színművet Váci József­­ rendezte, és szereplői közül­­ Hajmíl Simon, Konter Mihál­­­­l és Kanók Rozika tűnt ki. A BEOGRAD! RADIO NÉPDAL­­ÉNEKESEI április 2-án a zen­tai munkásotthon színházter­mében vendégszerepelnek a helyőrség meghívására. ÚJ SZÍNHÁZTEREJÉT ünnepé­lyes keretek között nyitotta meg a napokban a kulai ma­gyar amatőrszínház. Az ünnep­ségen közreműködött az ipa­ros dalárda kardalokkal és szö­ldszámokkal, valamint, a színi­­ együttes, amely egyfelvonásos­­ színműveket mutatott be. A­z­ide személyt befogadó új szin- i házterem megnyitásán részt- t vett a helyi népbizottság vég­­­­rehajló bizottságának és a ja- ,­rási kulturtanácsnak a kik ül- f­elötte is. iB. P.) CARAVAGGI hírneves olasz f­es­­­­tő műveinek kiállítását készí­­­­tik elő Milanóban. A tárlat teljes képet ad és hiven vissza tükrözi .A XVI. század második és a XVII. század első felében élt olasz művész alkalmán­ „ISMERTEM SAHATI BF.RNAItD" I ■- 1--------------------­ clarmel Londonban megjelent a nagy színésznő életrajza Luz Ruef tollából. A könyv, ame­lyet a kritika igen érdekes életrajznak tart, Sarah Ber­nard több fényképét tartal­mazza. „KÖLCSÖNKÉRT IDŐ“ tinimel rövidesen elhagyja a sajtót. F. Scott Fitzgerald­­ismert an­gol író elbeszéléseinek gyűj­teménye­ a­ kötetet Allan és Jenifer Ross állította össze. WOLFGANG STAMLER 1327-ben először megjelent „A német költészet a miszticizmustól a barokkig. 1400— 1500-ig“ című­ művét m­eg kiadta nemrégi­ben egy stuttgarti könyvkiadó vállalat. A tanulmány érzékel­teti a reformációt és néhány újdonságot ad az akkori idők költészetéről. „HÁROM ANGOL TITAN“ — a címe Samuel Luker tanul­mányíró legújabb művének, amely Shelley, Trelony és Henley művészi munkásságá­nak elemzését tartalmazza. A­ nagy tanulmány Londonban jelent, meg. PUSKIN nagy orosz költs életű rajz-irodalma újabb utűvel gazdagodott.­Az­­RT* életrajs irója, Tróját. London­ban­ mg­jelent könyvében ta­nulmányt ad a nagy költs mű­vei­ről és néhány új részlettel világítja meg Puskin életét. Ember a karddal (Columbia-film, USA) — Nem is olyan régen a hozzánemértőknek azt kellett bizonygatni, hogy a film ön­álló, saját törvényű új mű­faj, hogy ennek az új látvá­nyos műfajnak irodalmi alap­ja is eredeti irodalmi érté­kű munka,­­ éppúgy , mint mondjuk az Írott dráma. Te­hát a forgatókönyv nemcsak holmi segédeszköz, hanem a költők tollára méltó és ihle­tő irodalmi forma, amely könyvalakban megjelenve, ér­tékes olvasmány is lehet. S a nézők közül bizony keve­sen tudják, hogy a moziban a forgatókönyv előadását né­zik, éppúgy mint a színház­ban a dráma előadását. W. H. Pettitt, az »Ember a karddal­ című amerikai szí­­nesfilm forgatókönyvének író­ja, az amerikai filmvilágnak azok közé az alkotói közé tartozik, akik minden film­ben önálló eredeti­­ötletet feldolgozva, a forgatókönyv irodalmának harcos képvise­lői. Pettitt már több­ művészi értékű forgató­könyvet írt, a­­melyek nyomán kitűnő fil­meket készítettek. Az­­Em­ber a karddal­- című filmben is érdekes, lekötő és szóra­koztató témát választott, el­vezet bennünket a XVII. szá­zad Skóciájába, és egyebek között némi ízelítőt ad az ak­kori korról, skót népszoká­sokról, népművészetről. Mind­ennek történelmi alapot ad, s ebbe helyezi a mesét, amely­nek legfőbb mozgatója és kö­zéppontja a skót McArden és Glovan család ellenségeske­dése. . Az egyik McArden-sarj szerelmes lesz egy Glovan- lányba, és kettőjük Szerel­me, sok küzdelem és megpró­báltatás árán ,meghozza bol­dogságukat, de az évszázado­kon át gyűlöletben élő­ kát ,család kibékülését is. S ez a történet, amely filmen, — megjegyezhetjük, — eléggé sablonos és mesterkélt, H. Lewis ügyes rendezésében kétórai szórakoztatást nyújt a nézőnek, mert az izgalmas hajszák, vívások, a skót du­dások, s az egyéb szemkáp­ráztató látványosság külső-­­leg valóban megragadja a nézőt. ‘ De_.— és ez a tóé« sajnos azt jelenti, hogy kivetniva­lónk is van — Ellen Drew, R. Collins, Larry Pairs és a többi kitűnő színész jó alakí­tásának ellenére sem tud­­a néző együtt érezni a szerep­lőkkel. A bemutatott jelle­mek nem eléggé meggyőző formálása, a cselekmény mes­terkélt és szinte operettsze­­rű bonyolítása arra kénysze­ríti a szemlélőt, hogy csak feltételesen fogadja el a tör­ténteket: ez csak a filmen lehetséges,­­ tehát elszóra­koztat, élvezetes perceket szerez, de nem késztet mé­lyebb gondolatra, nem ra­gad meg valóban művészi értékének nagyszerűségével. V. G.

Next