Magyar Szó, 1951. július (8. évfolyam, 154-180. szám)

1951-07-01 / 154. szám

MELfiTl', ISi. (3888) STAM|jVASÁRNAP, 1951 JULIUS l.fl ARA 5 BINAR Még egyszer az új áradról Sorő helyen már zúgnak a cséplőgépek.B ontják a ke­nyérmagot. A földműves zsákba gyűjti verejtékes mun­kájának eredményeit. Most aztán végleg megcsinálhatja számadását. Ennyit vetőmag­nak, ennyit magának, és eny­nyi a kötelező. S holnap az­tán elindulhatnak a gaboná­val megrakott kocsik. Kez­dődik a felvásárlás. Az első jelek, a dolgozó pa­ra­sztok véleménye, arra utal­nak, hogy az idén könnyeb­ben, rövdebb idő alatt bo­nyolódik le a felvásárlás. Nemcsak azért, mert jó a ter­més, és a kivetéseké még ide­jében megtörténtek, hanem azért is, mert az új áraik is sarkalják erre a termelőt. Meg aztán azt­­is tud­ják a földművesek hogy a városi dolgozók elég és bőséges vá­lasztékú­ árut adnak szá­mukra. A földművesek egyik te­rületről már zsákba gyűjtik a termést, másik területen viszont még mindig ápolni kell a vetést. Ez majd csak őszre hozza meg gyümölcseit. Az új rendelet, amely meg­állapítja a kukorica és a zsir új árát, arra ösztönzi a föld­művest, hogy mégegyszer a gyomirtó kapa után nyúljon. Ezután egy mázsa kötelező kukoricáért 500 d­inárt és ugyanannyi hént kap a ter­melő. A zsir kilójáért pedig 55 dinárt és ug­yanannyi bont fizetnek a felvásárló vállala­tok. A szövetkezetek itt is előnyben részesülnek. Ők is megkapják­ az 500 dinárt, de nem 500 hanem 750 bont kap­nak minden mázsa kötelező kukoricáért. Hasonlóan a zsír­nál is. Ez az új intézkedés a szö­vetkezetekben nemcsak, a munkanapok értékét növeli, hanem előnyöket is nyújt a piacon és gazdasági téren egyaránt. Ilyen előnyökkel és a lehetőségeket kihasznál­va, szövettrkezeteink erős gazdasági szervezetté fejlőd­nek. Az új körülmények kö­zött minden bizonnyal győ­zelmet aratnak majd a gaz­dasági versenyben is. Holnap elindul az első ko­csi és a dolgozó parasztok majd megkapják veretékes munkájukért a jutalmat, töb­bet mint máskor. S féltő gon­d­osságuk még jobb termést eredményez őszre. Rendelet a kukorica új áráról Az árak és bérek megha­tározására és ellenőrzésére vonatkozó illetékességről szó­ló rendelet (a JSzNK Hiva­talos Lapjának 63/50 száma) 2. szakaszának, valamint a­­zon termékek meghatározá­sáról s­zóló rendelet első pontjának az alapján, ame­lyek árát a JSzNK kormá­nya, a JSzNK pénzügymi­nisztere és a JSzNK kor­mánya áruforgalmi tanácsá­nak elnöke fogja megszabni (a JSzNK Hivatalos Lapjá­nak 66/50 száma), valamint a JSzNK kormánya árufor­galmi tanácsa elnökének és a pénzügyminiszterének ja­vaslatára a JSzNK kormá­nya a következő RENDELETET adja ki a kukorica állami és fel­vásárl­ási áráról az 1951/52 gazdasági évben. 1. A termelők azért a ku­koricamennyiségért, amelyet a mezőgazdasági termékek felvásárlásáról szóló alapren­delet (a JSzNK Hivatalos Lapjának 53/50 száma) elő­írásai értelmében kötelezően át kell adniok, a következő állami felvásárlási árat kapják: Szemes kukorica, legfel­jebb 14 százalék nedvesség tartalommal, természetes, vagy mesterséges után szárított, 500 dinár pénzben és 500 pénzértékű­ben, ami­ért 65 százalékos enged­ménnyel leh­et ipari árut vá­sárolni . Csörtes kukoricát, legfel­jebb 14 százalék nedvesség­tartalommal, természetes vagy mesterséges után szá­rított. 374 dinár pénzben és 374 pénzértékű­ben, amiért 65 százalékos engedménnyel lehet ipari árut vásárolni. 2. a) Az 1. pontban felso­rolt árak 100 kg nettó ku­koricára értendők, franco a felvásárló állomás lerakata, amelyet a járási végrehajtó bizottság kijelölt, vagy fran­co vagon vagy uszály, ahogy a vásárló kívánja, éspedig jó, egészséges és száraz, a kereskedelemben megszokott minőségű áruért. b) A nedvesség minden to­vábbi 1 százaléka után 1 szá­zalékkal csökken a kukorica ára A JSzNK áruforgalmi ta­­­­nácsa elnökének felhatalmaz­­­zása van, hogy a pénzügymi­niszterrel egyetértésben szük­­­ség esetén az 1951 évi ku­koricatermés felbecsült ned­vessége alapján megállapít­sa a megengedett átlagned­­vességet, valamint a beszál­lítandó kukorica árát az 1. pontban megállapított árak alapján. c) 2 százalékon felül 5 százalékig, minden egy szá­zalék romlott magért, 1 szá­zalékkal csökken a kukorica ára Az a kukorica, amely 5 százaléknál több romlott magot tartalmaz, rossznak számít. d) Minden fél százaléknyi idegen anyagért (homok, kő, föld, pelyva stb.) 1 százalé­kot levonnak a megszabott árból. e) A 3 százaléknál nagyobb­­ mennyiségben zsizsikkel meg­­­fertőzött kukoricának az ára fél százalékkal csökken min­den teljes százalék fertőzés után. 3. A termelő parasztszö­­vetkezetek az első pontban felsorolt áron és bonon kí­vül még 50 százalék bánt kapnak annak a határozat­nak értelmében, amely meg­szabja, hogy a termelő pa­rasztszövetkezetek milyen összegű kötött árrendszerű kereskedelmi bánt kapnak a felvásárlási terv alapján szál­látott mezőgazdasági termé­kekért, valamint a szabad piacon eladott mezőgazdasá­gi terményekért (A JSzNK Hivatalos Lapjának 23/51 száma). 4. E rendelet végrehajtá­sára vonatkozóan a JSzNK kormánya áruforgalmi ta­nácsának elnöke hon: köze­lebbi előírásokat a JSzNK pénzügyminiszterével egyet­értésben. 5) Ez a rendelet a Ju­go­­j­szláv Szövetségi Népköztár-­­­saság Hivatalos Lapjában­­ való megjelenése napján lép­­ életbe. Joszip Broz-Tito Jugoszlávia marsal­ja, a JSzNK miniiszterelnöke és népvédelmi miniszter. Oszmán Karabegovics, a JSzNK kormányának minisztere, az áruforgalmi tanács elnöke Dobrivoje Radoszávlyevies, a JSzNK pénzügyminisztere Trierifeife­r finis ferua a Rouiszádi Horkábei A noviszádi kábelgyár, ha­zánk legjobb vllamosipari munkaközössége, amely ed­dig ötször érdemelte ki a szövetségi kormány vándor­zászlaját, tegnap délelőtt újabb, minden eddigit felül­múló győzelmet aratott. Hat hónappal a kitűzött és har­minc nappal a Tito elv­árá­nak tett ígéretben vállalt határidő előtt teljesítette el­ső ötéves tervét A munka­­diadal alkalmából megtar­tott dívagyűlésen az igazga­tóság és a munkástanács nevében Goszarics Franya igazgató, a fémmunkások helyi vezetősége részéről Popov­áros elnök, a JKP helyi pá­rtvezetősége és a pooterádi szakszervezeti ta­nács nevében pedig Milan Rus* pártbizottsági tag és a szakszervezeti tanács elnö­ke köszöntötte a Novkábel élen járó dolgozó együttesét Az ünnepség résztvevői üd­­vözlő táviratot küldtek Ti­to elvtársnak, amelyben ér­tessük nagyszabású termelé­si eredményeikről és kérik, hogy ezőn tervüket novem­ber 29-éig, a Köztársaság Napjáig megvalósítják. Sok nehézséget kellett le­küzdendök a kábelgyár dol­gozóinak, amíg eljutottak eddig a győzelemig. Az üzem 1945-ben alig érte el az 1937. esztendő termelési színvona­lát. De egy évre rá már nemcsak elérte, hanem csaknem ötven százalékkal túl is szárnyalta háború előtti tervét. Ekkor sok­minden történt a gyárban: bevezették néhány osztály­ban a két, sőt három vál­tásban való munkát, számos észszerűsítést hajtottak vég­re, tökéletesítették a terme­lési folyamatot és megtették az előkészületeket a szalag­­rendszerű munka meghono­sítására. Az ezután követke­ző évben, amely az ötéves terv első esztendeje volt, már három és félszer maga­sabb az üzem termelése mint 1937-ben. Ezt az előző évben végrehajtott előkészületek tették lehetővé, úgyhogy a munkaközösség minden mun­kahel­yen zavartalanul áttér­hetet­ a tervszerű munkára. A hatalmas sikert vég-­­­eredményben az jelenti, hogy­­ az üzem, amelynek munka­ereje 1937-hez visszanyitva mindössze alig másfélszere­sére növekedett, hatezer magasabb hathónapi tervet képes teljesíteni ma, mivel 1937-hez viszonyítva egy­­egy munkásnak termelőké­pessége 334 száza­lékkal emelkedett. A munkások önfeláldozó harcát beszédesen bizonyítja az, hogy az első ötéves terv megvalósításáért vívott mun­kacsatában a kábelgyár nor­­mázó együttese összesen 1,218 rohammunkást, három újítót és 22 észszerű­sítőt avatott. Ezenkívül 816-an ju­talomban, 1,268-an pedig di­cséretben részesültek. Sokat lehetne még írni a »hazánk legjobb villamosipa­­ri munkaközössége« büszke címét viselő dolgozó együt­tesről, amelynek munkásta­nácsa, igazgató bizottsága és minden dolgozója meg van győződve arról, hogy­ a ván­­dorlásrló nem kerül ki ez ÜgKUDIV. A In­trica és a zsír ny­ára A koreai fegyverszüneti feltételek Polgárháború SziámbalZ Ifé­et a sztibolicai bfinperben Ridgway tábornok fegyverszüneti felhívása Észak-Koreához Washingtonból jelentik: Ridgway tábornok, az egyesült parancsnokság főpa­rancsnoka, az USA és a Koreában harcoló többi 15 állam felhatalmazása alapján fegyverszüneti felhívást intézett az ellenfél főparancsnokához. A felhívást az ameri­kai külügyminisztérimm és hadügymnisztéráim­ közösen közzétette. Ridgway azt­­ja­vasolta, hogy a few Mcd­ Hwasfth­al a Vonszán kikötőben horgonyzó dán kórház­ hajón tartsák meg. Ha az észak-koreai parancsnokság elfogad­ja a felhívást, Ridgway meghatalmazottakat nevez ki és előterjeszti a tanácskozások napját. A tanácskozásokat ahhoz a feltételhez kötötte, hogy nyújtsanak megfelelő biztosítékot a fegyverszünet betartására. A felhívást csak Koreában több mint száz rn­dioállomás »közvetített« A fegyverszüneti j­avaslat Az Egyesült Államok és a menyék között, amelyek ga­rantálják Koreában mindkét Koreában harcoló többi 15 állam hét pontból álló közös fegyverszüneti javaslata a következő: Először, a tűz beszüntetése egész Koreá­ban, olyan körül parancsnokság biztonságát. Másodszor, 20 mérföld széles semleges övezet létesítése, megközelítőleg a jelenlegi frontvonal mellett. Harmad­szor, mindkét fél kötelezi ma­gát, hogy saját területén ma­rad, és e pedig a másik terület övezetétől legalább 3 mér­földre. Negyedszer, mindkét fél kötelezi magát, hogy nem küld Koreába hadianyagot, csapatokat és tartalék­csapa­tokat, ideszámítva az önkén­teseket is. Ötödször, egy nem­zetközi bizottság létesítése, a­­melynek nem szükséges az UNO parancsnok­sága alatt állnia, s amely korlátlan jog­gal rendelkezne egész Koreá­­ban a fegyverszünet ellenőr­­zése érdekében, ideszámítva a légi felderítést is. Hatod­szor, hadifogoly-csere. Heted­szer, garancia azoknak a csa­patoknak biztonsága­­tekinte­teiben, amelyek menekültek­kel és egyéb problémákkal foglalkoznak Koreában. Rendelet a disznózsír 1z áráról Az árak és berek meghatáro­­zására és ellenőrzésére vonatko­zó illetékességről szóló rendelet (a JSzNK Hivatalos Lapjának 63/50 száma) 2. szakaszának, va­lamint azon termékek meghatá­rozásáról szóló rendelet L pont­jának az alapján, amelyek árát a JSzNK kormánya, a JSzNK pénzügyminisztere és a JSzNK kormánya áruforgalmi tanácsá­nak elnöke fogja megszabni (a JSzNK Hivatalos Lapjának 66/50 száma), valamint a JSzNK kor­mánya áruforgalmi tanácsa el­nökének és a pénzügyminiszter­nek javaslatára a JSzNK kor­mánya a következő KENPEUM adja ki a disznó zsír átb­ára és felvásárlási áráról­­. A termelők azért a disznó­zsír-mennyiségért, amelyet a me­zőgazdasági termékek felvásár­lására szóló alaprendelet (a JSzNK Hivatalos Lapjának 53/50 száma) előírásai értelmében kö­telezően át kell adniok, a követ­kező állami felvásárlási árat k­a­pják. Disznózsír 55 dinár pénzben és 55 pénzértékű­ben, amiért 55 szá­zalékos engedménnyel lehet ipa­ri árut vásárolni. A meghatározott­ ár olyan 1 kg disznózsírra érvényes, amely nem tartalmaz semilyen más idegen anyagot. 2. A termelő parasztszövetkeze­te­t az L pontban felsorolt áron és bonon kívül még 5« százalék bont kapnak anm»* a határozat­nak értelmében, amely megszab­ja, hogy a termelő parasztszövet­kezetek milyen összegű kötött ár-rendszerű kereskedelmi bont kapnak a felvásárlási terv alap-.­jár, szállított mezőgazdasági ter­mékekért, valamint a szabadpia­con eladott mezőgazdasági ter­ményekért (a JSzNK Hivatalos Lapjának 23/51 száma). 3. E rendelet végrehajtására vonatkozóan a JSzNK kormánya áruforgalmi tanácsának elnöke hoz közelebbi előírásokat a JSzNK pénzügyminiszterével egyetértésben. 4. E rendelet életbelépésével megszűnik a disznózsír állami (kötött) áráról szóló Vil­. számú rendelet érvénye, (a JSzNK Hi­vatalos Lapjának 43/48 szánta). 5. Ez a rendelet a Jugoszláv­­ Szövetségi Népköztársaság Hiva­­­­talos Lapjában való megjelenése ’ napján lép életbe. Joszip Broz Tito,­­ Jugoszlávia marsalja, a JSzNK miniszterel­nök­e és népvédelmi minisztere Oszmán Karabegovics, a JSzNK kormányának miniszte­re, az áruforgalmi tanács elnöke Dobrivoje Radoszavljevics, a JSzNK pénzügyminisztere Kedden Noviszádon: A tartományi népfronti bizottság plénuma Kedden reggel 8 órai kez­dettel, a noviszádi Munkás­­otthon nagytermében meg­tartják a tartományi front­szervezet kibővített plénu­mát. A napirend a követke­ző: " A frontszervezetek fel­állatai a további demokrati­zálódásáért vívott harcban.­2. Szervezeti kérdések a szövetségi népfront bizottság határozatával kapcsolatban. A második népkölcsön első húzásána­k s eredményei Tegnap bonyolították le Beográdban a második nép­­kölcsön nyereményeinek el­ső húzását. A százezer diná­ros főnyereményt a 99 szé­riába tartozó 3.265 számú kötvény nyerte, az 50.000 dináros nyereményeket pe­dig a 644 és 4759 szériába tartozó 84 számú kötvény. Ez alkalommal összesen 70.495.000 dinár összegű nye­reményt sorsoltak ki Ezen­kívül amortizálódott 261 mi­lla 700.000 ezer dinár értékű kötvény. A húzás részletes ered­ményeit hétfői számunkban közöljük. Mit hozott az új ár a mohéli »„ Vajdaság“ szövetkezetnek E­GY KIS csorba esett a ■■■ mohéli »Vajdaság «szö­vetkezet üzleti tevé­­kenységére. Legalább is így mondják a tagok. Arról van szó, hogy egy héttel ezelőtt a surgettatöknek kilóját 12 dé­nárért adták, tegnap azonban már csak 4 dinárt kínálta­k a felvásárlók. Most persze azon zsörtölődnek, hogy miért nem ültették korábban a tököt. Vagy pedig melegágyban is lehetett volna tökpatentát ki­termelni Érdekes eset, de a gabona árával éppen a fordítottja történt. Tervezgettek, számít­gattak. A 412 dináros árhoz­­mérték a munkanapokat. És most sokkal, de sokkal töb­bet kaptak. — A jó termés és a gabona ára sokat hoz a szövetkezet­nek, szögezi le Varga Jenő, a szövetkezet vezetőségének egy tagja, és máris ceruzát ragad, hogy papíron te be­bizonyítsa állítását. JJ PI.AJBÁSZ egyhamar ““ felrajzolja a megdönt­hetetlen bizonyítékokat . Látja, a szövetkezetnek 285 hold búza vetése van. Számításom szerint, — és a többiek te úgy vélekednek, hogy legalább 12 mázsa búza megterem holdanként. De le­het hogy több te Akikor ne­künk több mint 34 vágón bú­zánk lesz. Ebből kötelezően átadunk 10,5 vagonnal és az új ár szerint ezért, — há­romezer dinárjával, — több mint hárommillió dinárt ka­punk. Természetesen itt a bonokat átszámoltuk pénzér­tékre. Egyébként úgy tudom, hogy mi 823 dinárt és 1234 bont kapunk a búza mázsá­jáért. Jó helyen járunk, de még többet is szeretnék megtudni, mégpedig azt, hogy az új ár mennyivel növeli a munkana­pok értékét. Nyilvánvalóan erről már sokat beszélgettek a szövetkezet­ben. De annyi bizonyos, hogy nem éppen könnyű feladat kiszámolni a munkanap értékének nö­vekedését, így nem te cso­dálom, amikor Varga Jenő­nek ránc szök­i­k a homlo­kára . Megpróbáljuk, mert nézzük csak. Tehát több mint hárommillió dinárt ka­punk a kötelező búzáért. Ez már szép összeg. Ezenkí­vül még mindig marad szá­munkra 24 vágón búza. En­nek egy részét eltesszük magnak, azután vetőmag­tartalékra te kell valameny­nyi és a tagoknak is. Számí­tásom szerint ezer mázsa bú­zát értékesíthetünk a piacon. Mi pedig úgy ter­veztük, hogy kilenc és fél mázsa terem holdanként. Ezek szerint, látja, 710 má­zsa feleslegünk lesz, s en­nek egyharmad részét juta­lomként osztjuk szért a több­termelését. Ezért érdemes csoportrendszerben dolgozni. Számításom szerint a jó termés és a jó ár legalább száz dinárral és száz bonnal növeli egy munkanap érté­­két. VAN ITT azonban egy ** másik kérdés is, ami fúrja az oldalamat. Vájjon hogyan vélekednek a magán parasztok a szövetkezetek előretöréséről ? Varga Jenő a­zt mondta, hogy a magánparasztok még nem szóltak semmit,­ hallgat­nak, de annál éberebben szemlélik a szövetkezet mun­káját. Azért sok függ ettől az esztendőtől és aztán ta­pasztalatot te szereznek, mert itt van ez a tök­ eset. Ha­szon a szövetkezetnek min­den lehetősége megvan ara, hogy fejlesszék a konyhai­er­­tészetet, melegágyaikat léte­­sítsenék és akkor korán szál­líthatnak a piacra fő­zelékféléket és akkor még ■több jövedelmük lesz. Majdnem elfelejtettem, a mellett, hogy a szövet­kezeti tagok­ az új gabonaárak után még nagyobb kedvvel dolgoznak, számtalanszor beszélgetnek új traktorok és egyéb felszerelés beszerzé­séről. Ez a rooholi »Vajdaság« szövetkezet tagjainak véle­ménye. Helyes, csak ezen az úton tovább előre. Pap Endre

Next