Magyar Szó, 1951. július (8. évfolyam, 154-180. szám)

1951-07-01 / 154. szám

lakosi-szendvics“ - korlátlan mennyiségben A­­ hejnal első suzsaroá vi­­lágítatták meg a tá­jat, amikor az első patentest vetettem Magyar­­ország földjére. A vonat las­san haladt át a »senki föld­jén«, amelynek közepén a ju­goszláv-ma­gyar határ­vonal húzódik. Egy tekintetet ve­tek visszafelé, aminől jöt­tünk, aztán arra, amerre me­gyünk. Mindkét oldalon sík­ság, gabonatábláik s itt-ott egy-egy fa. Mintha nem is két ország közötti határon volnánk. De csakhamar éle­sen szembetűnik nemcsak az, hogy két ország határán va­gyunk, hanem a két világ határán. Kelebián­ megállt a vonat, s felkapaszkodtak a határ­­szolgálatot teljesítő közegek. Gyanakodva vizsgálgatták a Jugoszláviából érkező utaso­kat, elvették útlevelüket és továbbálltak. Ugyanolyan for­masá­gok mint minden más határon is. Az azonban, ami ezután következett, nem volt formaság: a megettünk lévő fülkébe betelepedett egy cso­port ember. Az első utasok — gondoltam. Ezek az első »utasok« azonban, akik a ha­táron vártak bennünket, — az ÁVO, a magyar Államvé­delmi Osztály titkosrendőrei voltak. És ezután egész magyaror­szági tartózkodásom idején a nyomomban voltak (a ma­gyarok »ávósok«-na­k neve­zik őket). Mindig legalább ketten vannak, — elöljáróik nem bíznak meg egyben. Ez azonban az »ígéret föld­jéről« szerzett első benyomá­soknak csak egyik része. A másik rész — Sztálin képe minden színben és minden nagyságban. Köröskörül Sztá­lin-képeket és jelszavakat látni »a nagy Szovjet Szövet­ség iránti háláról, élén a bölcs és csalhatatlan ... leg­nagyobb barát...« és hason­ló zsolozsmákkal, nyomod­ban érezni az sávosokat« és látni a rémületet és nyomo­rúságot az egyszerű emberek szemében, ez annyit jelent, mint átérezni a mai Magyar­­ország valóságát. Az idegen nemigen láthat­ja meg Magyarországon mindazt, amit a magyar nép lát. Az idegent elszigeteli a rendőri »figyelem« sűrű há­lózata és senkivel sem kerül­het érintkezésbe. Mert ha megáll az, hogy szóba elegyedj egy magyarral, ezzel tulaj­donképpen börtönre vagy ta­lán még rosszabbra ítélted a­zt az embert. íme, mi történt, amikor először Budapest földjére lép­tem, hogy végigsétál­jak a főváros utcáin. Egyik forgalmas budapesti utcán van a »Korvin« nagy­áruház (amely szovjet tőké­vel dolgozik) s ebben sok az elárusítónő. Egyikük sízarból is beszél és úgy esett, hogy éppen vele akadtam össze. Nagyon örültem ennek, hogy­ olymódon könnyen megért­hetjük egymást. Beszélgeté­sünk azonban rövid volt, mert eszembe jutott, hogy kik állnak a hátaim mögött, s hárman voltak, így aztán értőbb mentem. Nem sokkal ezután észrevettem, hogy most már csak két »ávós« követ A harmadik eltűnt Amikor pedig újra elhalad­tam annak az elárusítónőnek a pultja előtt, aki szerbül beszélt velem,­­ már nem volt a helyén. Ez az eset nagyon kínosan hatott rám. Egy ártatlan be­szélgetés a nyakkendőkről és ingekről, — csupán azért, mert szerbül folyt és mert e beszélgetés egyik résztve­vője jugoszláv volt, — ki tudja milyen szenvedésekbe kerül egy egyszerű magyar nőnek. E­zután valami piac mel­lett vitt el az utam. Délelőtt volt s ugy­ l­átszőtt, hogy a piac végei e­­lé járt Az asztalok és az el­árusító üzletek majdnem üresek voltak. Itt-ott egy ke­vés hagyma, zöldség és sa­­­­­áta. Vevő szintén kevés, fő­leg asszonyok, üres kosárral a karjukon. Annak is, ami még van, kétszámjegyű az ára. Ezeknek az asszonyok­nak pedig, akik még itt kó­szálnak a piacon, legnagyobb részt százegynéhány forintot kell beosztan­ok havonta. Ennyi pénzük marad, miután férjük fizetéséből kifizetik a házibért, a világítást, és víz­­díjat és megveszik azt a cse­kély élelmiszert, amit jegy­re kapnak (sőt gyakran nem is kapnak). Ezeknek nincs joguk arra, hogy azokban a különleges, választékosan, gazdagon berendezett áruhá­zakban vásároljanak, ame­lyeket a szovjet »szakértők« és az uralkodó bürokrácia vezetői számára rendeztek be. Megálltam egy elárusító­­asztal mellett A paraszt előtt néhány csomó zöldihagy­ma és egy halom zöldség állt. Egy háziasszonnyal be­szélgetett éppen, természete­sen magyarul s én nem ér­tettem. Vannak azonban dol­gok, amelyeket megért az ember még akkor is, ha nem ismeri a nyelvet. S én is megértettem, hogy miről le­het szó, amikor rátekintet­tem erre az asszonyra. Hagy­mát vagy zöldséget akar vá­sárolni, hiszen itt az ideje már, hogy hazamenj­en és főzzön valamit belőle. Tíz forintos bankjegyet szorongat a kezében és alkuszik a pa­raszttal, de az makacsan csó­válja a fejét. Nem jött létre az alku. Az asszony elkese­redetten néz szét maga kö­rül, azután továbbáll, így megy egyik asztaltól a má­sikig. És ki tudja, hány éhes száj várja otthon, hogy mi­előbb hazaérjen. B­udapesten szinte min­den lépésben találko­zók koldusokkal és nyomorékokkal. Többnyire kifakult honvédsapka van a fejükön. Nyilvánvaló, hogy volt katonák, rokkantak. Ka­pualjakban és utcasarkokon ülnek vagy álldogálnak, né­mán feléd nyújtják kezüket, vagy hangosan könyörögnek könyöradoményért. Egyese­ket tolókocsikban tolnak, írva sok verklit forgatnak. Az em­berek azonban egykedvűen haladnak el mellettük. Ugyan ki adna nekik? Az, akinek van, — nem ad, akinek pe­dig nincs. — az maga is nél­külöz. Sok a munkanélküli is. Mintegy 9 millió lakosa van ennek az országnak s ezek közül mintegy 300.000 mun­kanélküli. Ennek a három­­százezernek a fele Budapest­re jut. Mindettől eltekintve azon­ban a magyar sajtó lelkiis­­meretifurdalás nélkül irkál hasábjain a »magas életszín­vonalról«, s az »új világról«, amely »a nagy Szovjet Szö­vetség önzetlen támogatásá­val« épül. A várost valóság­gal elárasztják az ehhez ha­sonló tartalmú feliratok. A kirakatokban és üzletekben pedig, ha áru már nincs is, de akad rengeteg kép: nagy Sztálin-képek és káé Rákosi­­képe­k. M­agyarországom két élet­színvonal van. Az e­­gyiket, — azt a hiva­talosat, — nem is lehet idé­zőjel nélkül emlegetni. Ami pedig azt a másikat, az iga­zit illeti, — erre vonatkozó­an egy hordár mondott né­hány szót a budapesti pálya­udvaron. Mialatt a bőröndömet ci­pelte az állomás hosszú fo­lyosóján át, megkísérelte, hogy beszédbe elegyedik ve­lem. Tud egy kicsit oroszul, egy kicsit németül, amikor pedig megtudta, hogy jugo­szláv vagyok, nagyon eről­ködött, hogy megtalálja a szükséges szavakat. »Látja, hogy nézek ki! — mondta és folt hátán telt ru­hájára mutatott Megjegyeztem, hogy hi­szen dolgozik és talán mégis csak vásárolhat valamit. Csak legyint a kezével és azt mormogta: — Igen, ha azért a pénzért valóban lehetne kapni vala­mit. — De mindjárt elmo­solyodott ironikusan. — Csak a »Rákosi-szend­­vicsből« van elegendő. Tud­ja, ez úgy néz ki, hogy két vaskos hazugság közé betesz­nek egy nagy ígéretet. Ezt fogyaszthatjuk minden nap korlátlan mennyiségben. Beszálltam a vonatba, a­­melyen elhagyom Budapes­tet és Magyarországot. Az ÁVO titkosrendőrei elkísér­nek egész a határig s néhá­­nyan már el is helyezkedtek a szomszéd fülkében. A. S. ja kérlelhetetlen alkotmá­nyát, rámutatva hanyatlása okaira és tiszta látással raj­zolva agóniáját, Írásai per­sze korántsem éleshangú vádiratok. Sokszor szelídül nála melankolikus, sajnálko­zó gesztussá a haldoklás diagnózisa, sokszor fordul hu­morba oldott rokoni szemmel pusztulásra ítélt életformák felé. Ám ilyesmi sohasem devalválhatja a művészi ha­tás tevőleges értékét. Igazi író sohasem hazudik, mert hazudni nem tud. Mikszáth sem tudott. Alakjai és problé­mái, ha egyszer papírra ve­tette őket, önmagukban, az önmaguk életét kezdik élni, kisiklanak az igazoló szán­dék hálójából, ha kell, az író akarata ellenére is a valósá­got tükrözik. Mikszáthnál ez történik. Felvilágosult író létére nem menekedhet a művészi ösz­­tön, a könyörtelenül objek­­tiváló írói szem kategorikus imperatívusza elől. E műsze­rek jelzik nála is a csalha­tatlan kórképet, akár kedé­lyes falusi idillt rajzol, akár a múltba feledkezik, akár pedig a legfrissebb jelenből meríti mondanivalóit. így, a talentum e kényszerű igaz­mondásán keresztül nyilvá­nul meg részvéte az elnyo­mottak iránt, ezen et bonta­kozik ki minden pompás ha­dakozása a maram­iság, a kép­mutatás, az erénnyé álcá­zott haszonlesés, az emberi és társadalmi visszásságok minden változata ellen. Íre szűkebb hazája: a palóc­föld. Az a hegyes, dombos, szakadékos táj, melynek sa­játos szláv-magyar szemlé­lete, egymásbafonódó vegyes kultúrája Mikszáth előtt és után is annyi szinnel gazda­gította minden korok ma­gyar irodalmát. Őt akinek szárma­zásában is valószínűen kimu­tathatók szláv vérbeszürem­­lés nyomai, joggal nevezték kortársai a „nagy palócnak“. Valóben­ tehetségnek nagy volt, kedélyének, eszejárásá­­nak ihletének minden izében pedig palóc. A palócmagyar­ság jellemének, anekdotázó kedvének, meleg szivének és tehetségének nemcsak meg­­elevenítője, hanem emberi alakjában és magatartásában megtestesülése volt. Népies irányú karcolatai­­ban, de regényeiben is, egész színpompás galériáját vonul­tatja fel a nyomorgó törpe­­egzisztenciáknak. ínséges kis emberek, gyökértelen, osztá­lyuk perifériájára szorult ap­rónemesek, zsellérek, jobbá­gyok, iparosok, kovácsok, csizmadiák, szűrszabók, ful­dokló nincstelenek végtelen serege menetel munkáiban. Sorsukban és kizsákmányo­­lóik sorsában nemcsak elvén­hedt osztályok, hanem egy egész világ széthullásét lát­ja a rothadás szivárvány­­pompájában. A­­Beszterce ostroma­ e­­gyike a nagy magyar író legérdekesebb alkotásainak. A cselekmény magva, i­mint Mikszáth a regény elő­­«-------- maga heszáh­al — való történet. Ezt az ön­magában kisigényű, sőt a patológia fogalomkörét súro­ló vonatkozásaival egyene­sen elriasztó históriát, egy korából kiesett különc gróf hatalmaskodásainak és meg­hökkentő bolond ék­é''nak ese­ménysorozatát építi átfogó hiteles korrajzzá. A magát középkori oligar­chává visszaálmodó Pongrác gróf somnambus és man­óm­a­ni­­kus alakja köré bájos, de erőteljesen jellemző mesét kerekít. A viharzó cselek­mény csillogó külsőségei mö­gött pedig megteremti az élettől duzzadó figurák soka­ságát. A tolvajjá és szélhá­mossá züllött koldusariszto­krata, az élvezetvágyó pap, a ledér komédiásnő és a félbo­lond gróf köré gyülekező töb­bi élősködő merész realiz­mussal rajzolt alakjaival szembeállítja a feltörekvő új világ képviselőit, a romlott­ságot pedig a becsület diadal­rajuttatásával állítja pellen­gérre. Hozzá mer nyúlni tár­sadalmi problémák átértéke­léséhez, meséinek behízelgő muzsikájából fenyegető erő­vel zendül ki korhadt intéz­mények, politikai és tár­sadalmi áleszmények össze­omlásának moraja. Az emberi felvilágosodás hatalmas erőtartalékai felül­kerekednek a tegnapi szemlé­letek zsarnok és szipolyozó tunyaságán. Ezt példázza Mikszáth életműve és ebben rejlik nemcsak írói és embe­ri nagysága, hanem időálló népszerűségének titka is. Debreceni József | FŐTT-TOJÁS MOSZKVÁ­BAN. A moszkvai dán nagy­­­ követ háztartása szükségle­­­­tére 400 tojást rendelt Kop­­­penhágából. Amikor a kül­demény megérkezett, meg­­­­döbbenve vette tudomásul,­­ hogy főtt­ tojást kapott. A * vizsgálat során megállapítot­­­­ták, hogy Koppenhágából * friss tojást küldtek, de a­­szovjet határon egy tisztvi­­s­­elő mind a négyszázat­­ megfőzette. Amikor megkér­­­­dezték tőle, hogy miért tet­­­­te ezt,­­kijelentette, hogy egy szabályzatban olvasta,­­ hogy »a mezőgazdaságilag­­ elmaradott országokból a to­­r­jóssal könnyen betegséget­­ vihetnek át«. A szovjet kor­­­­mány ezt hivatalosan közöl­­­­te a dán nagykövetséggel.­­­ NÖVEKEDIK AZ ANGOL­­­ SZÉNTERMELÉS. A brit 'r kormány adatai szerint ez­­év januárjától június 15-­­­­éig 2.732.000 tonnával ermel- lkedett a brit széntermelés a ' múlt év hasonló időszaká­­­hoz viszonyítva. Az utóbbi­­öt hónap alatt Anglia 104­­ millió 358.300 tonna szenet­­ termért. 5 300.000 PARASZT MENE­­­KÜL A SZÁRAZSÁG ELŐL. (Észak-Braziliában már né­hány hónapja óriási száraz­ság pusztít. Az északbrazil állam helytartója hivatalo­­­­san közölte a brazil kor­­s­mánnyal, hogy az utóbbi he­­­­­ek folyamán 300.000 paraszt­­ arra kényszerült, hogy el­­­ hagyja otthonát, mert éhin­­tség és ivóvíz-hiány fenye­­­­geti. A helytartó kérte, hogy­­a brazil kormány sürgős in­­­­tézkedéseket foganatosítson , mert könnyen zavargások­­ törhetnek ki.­­ KÉTÓRÁS NEVETÉS. Egy­­ fiatal dán leány tánc közben , sárból elvevette magát­­ -vitákat, táncosa viccet mon­dott neki. A nevetésnek azonban nem szakadt vége,­­, hanem hisztérikus nevető­görcsbe ment át.­ Az orvos­­ csak két óra múlva tudta le-­­ csillapítani a leányt, s azt­­ mondta, hogy a nevetőgörcs ilyen súlyos esetével hosszú éves gyakorlata során még nem találkozott. A leány táncosa, aki a viccet mond­ta, annyira megijedt a kö­­­­vetkezményektől, hogy egy­általán nem emlékszik, mit mondott, de hasonlóképpen a leány sem emlékszik. CSAK MOST ADTÁK MEG MAGUKAT. A csen­desóceáni Ana­ tabáni kis szigetet hat éven át 19 japán katona tartotta megszállva» abban a hitben, hogy a há­ború még nem fejeződött be. A katonák a napokban meg­adásuk jeléül kitűzték a fe­hér lobogót. Számukra ek­kor fejeződött be a második világháború. Az amerikai repülőgépek előzőleg napo­kon át röpcédulákat és le­veleket dobáltak a szigetre azért, hogy meggyőzzék eze­ket a katonákat, hogy a há­ború valóban befejeződött. Miután a katonák megadták magukat, egy amerikai ten­gerészeti egység mint »hadi­foglyokat« Japánba szállítja őket. Három év Alig mull­ad a koreai har-­­­cok kitörésének első évfor- j­dulója, már egy másik év-­­ forduló árnyéka vetődik a­­ Kreml uraira. A napokban­­ múlt ugyanis három éve an-­­ nak, hogy Bukarestben Ju-­­­goszlávia népeit meggyaláz- j va meghozták a Tájékoztató-­­ iroda szégyenteljes határoza­tát. A koreai évforduló nap­­­­ján Sztálin keserű pilulát­­ nyelt le. Miközben még nem­régen azt jelentette be a vi­­­lágnak, hogy az agresszorok tengeribe kergetik az Egye­sült Nemzetek csapatait, az évforduló napján Malik ré­vén már csak szerényen azt a kívánságát fejezte ki, hogy kössenek fegyverszünetet a 38. szélességi fokon. A koreai évforduló tehát kudarccal végződött. De ugyanolyan ku­darccal végződik a Tájékoz­tatóiroda határozatának har­madik évfordulója is. A »té­vedhetetlen« kremli bölcs immár harmadszor ünnepel­heti az­­évfordulóját annak, hogy mily óriásit tévedett! Azt hitte ugyanis, hogy egy gyalázkodó papírdarabba­ térdre kényszerítheti Jugoszlá­via népeit. Mi sok mindent megtanul­tunk e három év alatt. Vég­képp meggyőződtünk afelől, hogy Moszkvából nem vár­hatunk semmi jót, legfeljebb ellenségeskedést. Hosszú len­ne felsorolni a Jugoszláviá­val szemben elkövetett ki­sebb nagyobb gonosztetteket, cselszövéseket, csapdákat, gyűlöletes aljasságokat, a gyalázás és rágalmazás min­den válfaját. Szidalmaztak bennünket, becsületünkbe­­go­zoltak, történelmünket és mai küzdelmünket meghami­­sították, arról akartak meg­győzni bennünket, hogy gaz­emberek és gyilkosok va­gyunk, azt szerették volna, hogy megalázkodjunk és be­ismerjük, hogy »elkárk­­óz­tunk« és »érdemtelenek« va­gyunk. Azt szerették volna, ha porba hajtjuk fejünket és minden szavunkkal csak őket dicsérjük. Általuk meg­gyilkolt határőreinket gyil­kosoknak nevezték ki, gyer­mekeinket elrabolták, hatá­raink mentén golyószórók­kal és kézigránátokkal propagál­ták a békét. Előlegein­ket zsebérevágták, a jóvátételek fizetését megtagadták és ha­tárainkat mindenki számára lezárták, kivéve az általuk bedobott kémeket és vereke­dő diplomatákat. Azt híresz­­telték rólunk, hogy mi pokoli terveket szövünk, meg akar­juk támadni a Szovjetuniót Három éve recsegik és fröcskölik ezeket a hazugsá­gokat, három év forog majd­nem ugyanaz a lemez, ugyan­azok a szitkok, ugyanazok a bődületes képtelenségek. A siker azonban­­ elmaradt? Elmaradt azért, mert nem lehet elpusztítani egy népet, amely értékelni tudja szabad­sá­gát és szocialista valóságát Hiába számítottak számbeli fölényükre, szuronyaikra, úgynevezett tekintélyükre. Megfeledkeztek ugyanis o­­lyan »apróságokról« mint Ju­goszlávia népeinek egysége, Pártunk és Vezetőségünk harcedzettsége, hadseregünk­nek eltökéltsége, szocialista hazaszeretetünk mélysége, és nem utolsó sorban a világ­­közvéle­­ény rokonszennve. Mi ezen az évfordulón csak örömmel állapíthatjuk meg, hogy teljesen sikerült meg­szabadulnunk a béklyóktól,­­ melyeket szellemi és anyagi téren egyaránt akartak reánk kényszeríteni a moszkvai zsarnokok és csatlósaik. A történelem örök időkre fel fogja jegyezni, hogy egy kis­­ ország népeinek megvolt a bátorsága kiállni a szocializ­mus tisztaságáért a szabad­ság és függetlenség örök ér­vényű eszméiért Ez évfordu­ ■­ló alkalmával büszkeség tett ■el bennünket jugoszláviai ma­gyarokat, hogy mi is e né­pek közé tartozunk. a s­­ avarázkodás Koreai békeangyal

Next