Magyar Szó, 1951. július (8. évfolyam, 154-180. szám)

1951-07-01 / 154. szám

­ A fegyver­szü­­ne­t igen n­agyjelentőségű volna a világi béke szempontjából - mondotta Trygve Lie Trygve Lie, az UNO főtit­kára a fegyverszüneti javas­lattal kapcsolatban azt mond­ta, hogy a fegyverszünet igen nagyjelentőségű dolog volna a világi békére nézve. A ko­reai rombolás nemsokára megszűnhetne, ha az észak­­koreai főparancsnokságot u­­gyanaz a szándék vezérli mint az Egyesült Nemzete­ket, vagyis hogy minél előbb beszüntessék a harcot. Tryg­ve Lie hangoztatta azt is, hogy a tűz beszüntetése után sor kerülhet a politikai prob­lémák megtárgyalására. Ez ugyan huzamosabb ideig tart­hat, de mégis jobb megoldás mint a harcok folytatása. A főtitkár foglalkozott az álta­la beterjesztett húsz évre szó­ló békejavaslattal is, és azt mondta, hogy a jelenlegi nem­zetközi helyzet azt mutatja, hogy az Egyesült Nemzetek a legjobb és az egyedüli re­ménység az összeütközések békés uton való megoldásá­ra és a harmadik vilá­ghábo­­r megakadályozására. AZ ANGOL KORMÁNY HELYESLI A FELHÍVÁST A brit külügyminisztérium­­szóvivője tegnap kijelentet­te, hogy Ridgway tábornok javaslatát siker fogja koro­názni. A brit hivatalos körök véleménye szerint a brit kor­mány teljes egészében helyes­li azt a kezdeményezést, a­­melyet az USA az Egyesült Nemzetek nevében foganato­sított, hogy utasításokat kül­dött Ridgway tábornoknak a fegyverszüneti tanácskozások megkezdése érdekében. AMERIKÁBAN MEGELÉ­GEDÉSSEL FOGADTÁK A FELHÍVÁST Washingtonr­g­ólért­esült kö­rökben üdvözlik a koreai fegyverszüneti fel­hívást. Kü­lönös megelégedést vált ki az a meggyőződés, hogy az USA és a Szovjetunió visszariadt az összeütközés kiterjesztésé­nek és az új világháború ki­robbantásának­­kilátásai elől. Annak a reménynek adnak kifejezést, hogy többé nem ismétlődik meg olyan tragé­dia mint Koreában. A megfi­gyelők úgyszintén optimiz­mussal tekintenek arra, hogy a Szovjetunió belátja, hogy az a kiábrándulás, amely Ma­­l­ik javaslata után előállhat­na, fordulatot idézne elő az amerikai közvéleményben és megerősítené Mac Arthur tá­bornok híveinek helyzetét. Ezek a körök a Szovjetunió kezdeményezésében azt a je­let látják, hogy a Szovjet­uniónak nincsenek közvetlen agresszív szándékai Európá­ban és a Közép-Keleten. Az U­SA a maga részéről min­den eshetőségre folytatni fog­ja az Atlanti-egyezmény rendszerének megerősítését és Japánban nagyobbszámú csapatot fog tartani. Ami Dél-Koreát illeti, Ridgway tábornok felhívása után,­­ Szing Man Ri, a délkoreai kormány miniszterelnöke sürgősen összehívta a kor­mányt, s remélik, hogy a kor­mány megváltozatja állás­pontját és beleegyezik a fegy­verszüneti tanácskozások megtartásába. A newyorki sajtó is élén­ken foglalkozik Ridgway tá­bornok felhívásával. A New­­york Herald Tribune hang­súlyozza, hogy a fronton ural­kodó jelenlegi helyzet lehe­tővé teszi a tartós fegyver­szünetet, de hozzáfűzi: »a­memnyiben fennállnak a bé­ke lehetőségei, gyorsan elfe­lejtik az egyezményt, ha pe­dig ilyen feltételek nincse­nek, az UNO semilyen ok­mánya sem volna képes meg­teremteni őket, és az UNO hadseregének parancsnokai nem engedhetik meg, hogy félrevezessék őket«. A New­­york Times azt írja, hogy »a jelenlegi kezdeményezések sikere attól a módtól függ, hogy az esetleges katonai ta­nácskozások mikép nyitják meg az utat az UNO céljai­nak megvalósítására Koreá­ban«. A lap figyelmeztet ar­ra: »ne kockáztassuk meg, hogy politikailag elveszítsük azt, amit fegyverrel megsze­reztünk«. llaszi, napzási k­orta­ni, pál­y odaillenek valóban a tájékoztatóirodások kié - Kihirdették az ítéletet a szu­bot­icai bűn­perben Tegnap reggel folytatta a szuboticai kerületi népbíróság Blasko Sztrazsarkovics te társai bűnperét. . • A vádat Horvátsnád Márkó képviselte; a bíróság elnöke Sztipics Kolónián A tárgyalás másnapján még nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a bűnper iránt Szubo­­tácán. A népbíróság tanácst­ermébe nem fért be minden érdeklődő. A tárgyalás másnapján elhangzott a vádbeszéd, felszólaltak a védők, majd az afatai fotó jogán a vádlottak, kihirdették az ítéletet, végezetül pedig a bírósági elnök okolta meg az ítéletet. Ezzel a tárgyalás végetért. Ilyenek a pesti rádió igazságai is Horvátezki Márta közvád­­ló vádbeszédében a többi kö­zött elmondotta, hogy a tény­áldás teljesen világos, a vád­irat ámításait teljes egészé­ben igazolta a tárgyalás. A vádlottak beismerték bűnös­ségüket, elmondták magukét a tanuk. Blasko Sztrazsarko­­vic­s, miután megszökött a börtönből, elbujdosott a nép­hatóság elől s tájékoztatóiro­dai csoportot szervezett a népi á­ll­amberendezés meg­döntése érdekében. A többi vádlott csatlakozott a szer­vezethez. Céljaikat különfé­le módon igyekeztek megva­lósítanni: levelet küldtek, szó­beli utasításokat vittek, meg­próbáltak másokat is beszer­vezni, pénzt gyűjteni, az el­sőrendű vádlott útján meg­kísérelték felvenni a kapcso­latot a budapesti tájékozt­a­­tostrodas­­vezetőkkel, propa­ganda-anyagot és fegyvert kértek Mindez súlyos vétség a nép, a dolgozók államával szemben. Két különálló dologra hív­ta fel a közvádló a figyelmet a továbbiakban. Az egy®: — a vádlottak személye és cse­lekedetei, a másik — az a társadalmi valóság, amelyben élünk. Személyüket és cse­lekedeteiket tekintve, az ügy társadalmi veszélye komoly. Komoly , noha a vádlottak a tárgyalás során igyekeztek nevetségesnek feltüntetni mindezt. Minden vádlott tu­datosan cselekedett. Vitán felöl áll, hogy ugyanabban az időben szervezkedtek, ami­kor a tájékoztatóirodás nyo­más egyre inkább erősödött hazánk ellen. Más lapra tar­tozik az, hogy aknamunká­juk teljesen sikertelennek s valóban nevetségesnek bizo­nyult. A másik dolog a mi valóságunk. És ebben meg­egyezett a közvádló az első­rendű vádlott azon állításá­val, hogy illúziókban, hamis elképzelésekben ringatták ma­gukat. Mert­­ ha ezt a né­hány embert egyáltalán le­het így nevezni, ez a szerve­zet hogyan is dönthetne meg egy olyan társadalmat, ame­lyet milliók teremtettek meg, némi pozíciókhoz jut Szubo­­ti­án, amit arra használ fel, remgeteg vér és rengeteg ve-­­ rejtek árán. Feltette ezután a közvádló a kérdést: várjon véletlen-e, hogy éppen ezek az emberek, éppen ilyenek vállalkoztak a tájékoztatóirodások támoga­tására? S megválaszolta: nem, nem véletlen. A tájé­­koztatóirodások nem támasz­kodhatnak, nem számíthat­nak soha a népre, kénytele­nek tehát csalókra, sikl­asz­­tókra, beteges becsvágyókra, gyávákra,­­ olyanokra tá­maszkodni, mint amilyenek a vádlottak. Blasko Sztrazsar­kovics a felszabadulás után hogy lop, csal, harácsol s még ő merészel verset köl­teni arról, hogyan harácsol­nak a legfelsőbb állami ve­zetők Jugoszláviában. Szti­­pán Sztancsics elégedetlen, mert vállalatában nem ő az igazgató, stb. stb. Fényt derított ez a tárgya­lás továbbá ismét arra is, honnan és kitől szerzi be a budapesti rádió Jugoszláviá­ról szóló tudósításait. Íme innen, ilyen alakoktól szár­maznak azok az információk s mint ők maguk: ilyenek a pesti rádió igazságai is. Végül olyan ítélet kimon­dását kérte, amely kigyógyít­ja majd a vádlottakat bete­ges ambícióikból, a társadal­mat pedig jóidőre megszaba­dítja tőlük. A vádlottak védői arra a tényre hivatkoztak, hogy vé­denceik mint emberek ilyen nagyzási hóbortban szenved­nek, valamint gyávák, a fe­nyegetésektől ijedtek meg, s ez kergette őket vesztükbe. Végül egészségügyi és csalá­di körülményeikre hivatkoz­va, enyhe ítéletet kértek. Az utolsó szó jogán Blasko Sztrazsark­ovics elmondotta, hogy a vizsgálat során a vizs­gáló szervek alkalmat nyúj­tottak neki, hogy belássa bű­nét, hogy kinyíljon a szeme. Az Ítélet Szünet után, délután 1 óra­kor hirdetett ítéletet a bíró­ság. Blasko Sztrazsarkovicsot 7 évi kényszermunkáival járó szabadságvesztésre, vagyon- , elkobzásra és polgári jogai­­­­nak a büntetés kitöltésétől­­ számított három évi felfüg­gesztésére, Kata Sztrazsarko­vicsot 4 évi, Sztipán Sztanti­­csot 5 évi, Nikola Rescsiket 2 évi és 6 hónapi, Veco Dü­höset 3 évi és 6 hónapi, Kug­lics Lászlót pedig 3 évi kény­szermunkával járó szabadság­vesztésre, a vagyonosokat kö­zülük vagyonelkobzásra és polgári jogaiknak a letöltött büntetéstől számított 6 évre való felfüggesztésére ítélte. Sztipán Sztantics és Veca Dulles belenyugodtak az íté­letbe, a közvádló és a többi vádlott fenntartotta magá­nak a törvényes időt az eset­leges fellebbezésre. A vádlottak flpi Slag-nálSifiJiány em­ezik stenicil Beog­rádból jelentik. Ma, júliuse 1-én Rijekába érkezik a Korenica nevű jugoszláv óceánjáró hajó, amely 5840 tonna kokszot szálaít Ameri­ká­ból Jugoszláviá­ba. Ez a szállítmány a második része annak a 29 millió dolláros hitelnek, amit az amerikai kormány nyújt , hazánknak. Rövidesen gyapot, telsztil­­gép, gyógyszer, vegyészeti nyersanyag és más szállít­­mány is érkezik hazánkba. toda $e!Ri s?er­­segeiv! nyoff jyp­­síimmé Beográdból jelentik. A ka­nadai kormány elhatározta, hogy édemiszersegélyt nyújt Jugoszláviának. A kormány 460 tonna, azaz 210 ezer dollár értékű szárított halat bocsátott a nemzetközi gyer­mekülep rendelkezésére az­zal, hogy azt Jugoszláviába szállítsa. Ezenkívül Kanadá­ból közvetlenül Hijákéiba irá­nyítottak még 125 tonna szá­rított hálát. Ez a szállítmány nemsokára hazánkba érke­zik. Kitör a pogárh­á­­orú Sziámiba Bankokból, Sziám fő­városából jelenti a Reu­ter hírszolgálati iroda, hogy pénteken este Bankokban kitört a pol­gárháború a sziámi ten­gerészet által támogatott lázadók és a sziámi rend­őrség és katonaság kö­zött. Pénteken este a sziámi tengerészeti gya­logság egy csoportja el­fogta Luang Pi­bui Szomg­ram marsai miniszterel­nököt. Ez az esemény egy amerikai kotróhajó átvétele alkalmából ren­dezett ünnepségen zaj­­­lott le. Szongram 1947 novemberében megren­dezett államcsíny után lett Sziám miniszterel­nöke. Tegnap Bankokban ut­cai harcok folytak, amelyek­ben tankok és repülőgépek is résztvettek. A kormány legújabb jelentése szerint a kormány csapatai ismét bir­tokukba vették a telefon­központokat, amelyeket pén­teken este a lázadók kezük­be kerítettek. A sziámi re­pülőgépek tegnap bombázták azokat a kikötőket, amelyek a lázadók kezén vannak. A lázadók rádió útján egy köz­leményt bocsátottak közzé, amelyben az áll, hogy harcot kell folytatni a felszabadu­lásért és az új kormány meg­alakításáért. A brit-perzsa kőolajviszály t­rabi­ angol jegyzék Perzsához adott át a perzsa­­ kormány­nak. A jegyzék szerint a per­zsa kőolaj egész kérdése bí­rósági tárgyalás a tett át és mindaddig, amíg a hágai nemzetközi bíróság ki nem hallgatja az angol-iráni kő­­olajtársaság képviselőit, az angol kormány nem enged­heti meg, hogy a tartályha­jók kapitányai okmányokat írja­nak alá, amelyekkel elisme­rik egy másik jogi személy tulajdonjogát. Ezért Abba­­daaíból visszahívja az összes tartályhajók­at, a többi olaj­szállító hajót pedig értesíti, hogy ne kössenek ki ebben a kikötőben mindaddig, míg a perzsa kormány nem vál­toztatja meg álláspontját. Végül a jegyzék figyelmezte­ti a teheráni kormányt, hogy felelős a Perzsiá­ban tartóz­kodó angol­ állampolgárok biztonságáért. Londonból jelentik: Seperd, Nagybritannia teheráni nagy­követe tegnap új jegyzéket Házkutatás az angol-iráni kőolajtársaság székhtázában Teheránból jelentik: A te­­heráni rendőrség házkutatást tartott az angol-iráni kőola­j­­társaság teheráni székházá­ban. A rendőrség azzal indo­kolta eljárását, hogy titkos okmányokat keres. A ház­kutatás folyamán a székhá­zat körülvették és az angol, valamint perzsa hivatalnokok­nak megtiltották az épület elhagyását. HARCOK KOREÁBAN Csak kisebb összecsapások voltak a koreai harctereken Tekláiból jelentik: A 8.­­ amerikai hadsereg vezérka­rának közleménye szerint a koreai front középső szaka­szán csak kisebb összecsapá­sokra került sor. Kuimhvó­­tól északkeletre és északnyu­gatra az ellenfél eredmény­telen támadást kísérelt meg az Egyesült Nemzetek csa­patai ellen. A kareai front keleti szakaszáról érkező je­lentések szintén csak kisebb összeütközésekről számolnak be. Az ötödik amerikai­­légi­hadosztály repülőgépei az el­múlt éjszaka 92 esetben bom­bázták Észak-Korea repülő­tereit, raktárait és az észak­­koreai csapatösszevonások­at, többek között Szmundzsi és Számnak repülőteret is. Von szám­ repülőterét 10 esetben érte légitámadás. Az amerikai h­adügymi­nisz­térium közölte, hogy a ko­reai háború kitörése óta jú­­nius 20-ra, a kínai és észak - koreai csapatok 1.180.454 ka­tonát vesztettek, ebből a harctereken 860.300-at a frontvonalak mögött pedig 162.103-at. Az Egyesült Nem­zettek csapatai foglyul ejtet­­tek 163.061 ellenséges kaszo- i nőt, köztük 17.000 kínait.

Next