Magyar Szó, 1951. augusztus (8. évfolyam, 181-206. szám)

1951-08-02 / 181. szám

«Folytatás a vasárnapi szám­ból) H­­ ja a becskereki rendőrfőnök idősebb Szervó Mihálynét, így folyt le köztük a beszél­getés­— Van-e magának egy Mi­hály nevű szabó fia? — Van. — Aztán volt-e mér bün­tetve a fiú? — Büntetve? Dehogy is volt. Hogyan lett volna! — Lázításért, mozgalmi munkáért sem? — Nem ... Nos, a maga fia itt van nálunk Becskereken, hazato­­loncolták Karlovácról. Estére haz­a mehet. Csak aztán vi­gyázzon rá jobban, hogy ne csavarogjon, s verje ki a fe­jéből azt a kommunista sza­márságot. De Szervóné már nem is hallja a kapitányt. Azon gon­dolkozik, van-e otthon min­den, hogy egy pazar vacso­rát készítsen estire. Itthon van a fia! S ne­m is hagyja el né­hány évig huzamosabb időre Szervó Mihály Becskereket... Ellenben ezerkilencszázhu­­szonötben kitör a becskereki szabósegédek általános sztrájkja. A munkások ki­lencvenkilenc százaléka részt vesz benne. Mindössze né­hány sztrájktörőt kénytele­nek elverni, hogy ők is ab­bahagyják a m­unkát. A hat és fél dináros órabért nyolc dinárra kénytelenek emelni a munkaadók. Ekkor beszün­tetik a segédek a sztrájkot. .­­ . Utóvégre mindegy az, hol van az ember. Lehet dol­gozni a mozgalomért akár hol, Becskereken is. Ekkor már szépen gyara­podnak a pártsejtek a város­ban. A mozgalom általános fej­lődésnek indul. A sztrájk szervezői azon­ban nem kapnak munkát sehol. Szervó Mihály sem. S ezerkilenszázhuszonöt­­ben megalakul Becskereken a szabók szövetkezete. Hét kiközösített szabósegéd áll össze. Tagjai: párttagok­ és rokonszenvezők. Rendelői, vevői: szintén. S nem rossz az ötlet mozgalmi szempont­ból sem. Meg is kell ren­delni azt a ruhát, próbálni kell vagy kétszer, aztán el­jönni érte. Sőt vissza is le­het hozni, ha mondjuk »húz« az ujja. Becskereken a Párt egyik »legális« központ­ja ez a szövetkezet. Emellett igen szépen is és jól dolgozott a szövetkezet. Pákai Mihály bátyánk,­­ aki mint taxisoffőr és ben­zinkutas szintén rokonszen­­vezője volt a Pártnak, az ő benzinraktárában,­ nem­­ egy jelentős határozatot hozott a becskereki pártszervezet; most frontaktivista és nép­­bíró — büszkén mutatott nem éppen irigylésre méltó karcsúságára, amikor az el­múlt hetekben, — ezerkilenc­százötvenegyben! — Zre­­nyaninban jártam. — Látja, ezt a nadrágot­­is a szövetkezet csinálta. Még­ most sincs semmi baja, csak­­ kinőttem egy kissé... A szabószövetkezet egyik tagját, Szervó Mihályt jelö­li ki a tartományi pártveze­tőség küldöttként az ezer­­kilencszázhuszonhét évi má­jus elsejei ünnepségre Moszkvába. Nem tőle függött, hogy nem jutott ki. Ketten men­tek, társa egy kumáni pa­rasztim volt, kit egymás között csak szocialistának hív­tak. Mennek ők ketten Graz napsütötte utcáin a zsúfolt járdán, — idáig szerencsé­sen eljutottak, — amikor is Szervót előbbre sodorta a tömeg. Társa nem akarta elveszíteni szem elől, kiál­tozni kezdett utána. Ekkor a grázi rendőrség letartóztat­ta, előbb őt, majd Szervót. Sok külföldi jött ekkor ösz­­sze, a rendőrség tudta, miért, s úgyszólván minden átutazó külföldit, figyeltek. S hiába öltöztették elegáns sárga cipőbe a szocialistát, csak humáni maradt ő, nem volt nehéz felismerni benne a külföldit a gráziak között. Hazafelé jövet, ahogyan to­­loncolták őket, a jugoszláv határon kiugrottak a vonat­ból. Megmenekültek, mielőtt a hazai rendőrség rájuk tet­te volna kezét. A munkásotthon ezer­­kiencszázhuszonnyolcayiki szilveszter estjére valameny­­nyien emlékeznek az időseb­bek Zrenyaninban. Előadták az »Érik a búzakalász« szín­művet, aztán egy élőképet »Három kovács« címmel, és hatalmas vörös zászlóval a háttérben. A rendezés szálai egy csendes szabósegédnél futnak össze, ahogyan a becskereki független szak­­szervezet egyéb kultur és Balzac, a regényirodalom felülmúlhatatlan mestere, bí­rálva korának irodalmárait nem átallott kiönteni maró gúnyját, epés megjegyzése­ket fűzve az akkoriban gom­bamódra elszaporodott regé­nyekhez, no, de még a kö­zépszerű művekről is meg­mondta »balzac-i vélemé­nyét.« Volt neki azonban di­csérő szava is, így 1839-ben a »Revue parisienne« című folyóiratban ismertette Bey­le Marie Henrynek, vagy a­­hogy jobban ismerik Stend­­halnak »Pármai kolostor« cí­mű regényét, a következőket írta: »Na, végre meg tudom mutatni, hogy nemcsak szid­ni, hanem dicsérni is tudok«. Most a »Pármai kolostor« cí­mű francia művészfilmről végre Balzac szavaival szól­va elmondhatjuk: Na, végre egy igazi művészfilm, ame­lyet csak dicsérni lehet... A forgatókönyvet igaz hár­man írták — Pierre Very, Pierre Jarry, Christian Jaque — de szó ami szó, derék munkát végeztek. Tollak nyo­mán a regény meséje filmre átdolgozva olyan változáson ment át, mint a mohamedá­nok azon csodakalifája, aki híveinek mindig ugyanazt a beszédet mondta el, de min­dig más változatban, s min­dig más személynek öltözve, — és­­mindig eredetiben is, lenyűgöző hatással. A szer­zők ugyanis kiragadták a re­gényből az* igazi film-storyt, azt, ami a legjobban* érvé­nyesülhet a vászon síkján, egyáltalán nem ragaszkodtak a szöveg szószerinti átvitelé­hez, az események a regény­ben leírt sorrendje szerinti bonyolításához. Christian Jaque, a film ren­dezője, (ismerjük az »Ember az emberért« és más hasonló sikerű filmekből), céljául tűz­te ki: a felvételek készítésé­nél nem átmesél­ni a regény leírását, nem képpel festeni Stendhal tájait, hanem a re­gényt ,csak kiinduló bázisul használva, eredeti filmképe­ket, sajátságos filmszerű bo­nyolítást adni. Rendezői ke­ze nyomán felelevenedik előt­tünk a múlt századból a pár­mai hercegség, s így a XIX. század­ eleji városállamokkal nem kulturtevékenységének jó része. S hozzáfűződik a­­»Lira« munkásdalárda megalakítása is a Feketics féle vendéglő­ben, amikor ezerkilencszáz­­huszonnyolc őszén a rendőr­ség feloszlatja a szakszerve­zeteket, bezárja a munkás­­otthont. S amely dalá­da ere teli Olaszország hű képe, — ahol mint azt egy olasz tör­ténetíró megjegyzi — két­ ma­gányos kunyhó gazdája kö­zül az erősebb az alattomo­sabb »hercege« volt a másik­nak. Világos és tiszta a kor­kép: látjuk IV. Ernő, a zsar­nok és kegyetlen, de amellett gyáva és korlátolt a pármai herceg önkényuralmát, csel­szövésekkel és besúgásokkal tarkított udvarának életét, az elnyomott, még csak lázado­zó, de a forradalomra is kész polgárokat. A regény nyo­mán tökéletesen visszaadja azt a légkört, ahol a herceg és csúszómászó udvara ural­mukat a hadseregre és a vá­ros fölé tornyosuló hírhedt Farnese várbörtönre alapoz­ták. S ebben a környezetben szövi a főszemély Fabricius del Dongo kalandos életét, bemutatja hogyan talál rá igazi szerelmére, Cleriára, hogyan kerül a várbörtönbe, miként szabadul meg és sze­relmesét elvesztve, miként vonul kolostorba ... Jaque jól megválogatta sze­replőit is, olyanokat válasz­tott munkatársul, akik »ki­köpött« jellemszínészek, így a főszerepet, Fabriciust Ge­rard Philipe alakítja, Cleriát Renée Faure, Rossit a csú­szómászó, aljas rendőrminisz­tert Lucien Coedel hozza e­­lénk. Nagyszerűek a többiek is: Maria Casares, Louis Siegner, Aldo Silvani, Mario Michi, Clausio Gora, Tullio Carminati, stb. A filmnek minden mérté­ket és igényt­­kielégítő mű­vész színvonalát jelentősen emeli Renzo Rosselli remek, a drámai cselekményt kieme­lő és hatásosan aláfestő kísé­rőzenéje is. V. G. T­águló tüdővel szív­ja magába a kisváros Ilyenkor nyáron a petómak illatától terhes, oly k®dves és ismerős levegőjét. Otthon van ismét a fiatal szabóse­géd, családja és kamaszkori barátai között. S mégis, mintha megválto­zott volna valahogy az a Becskerek 1916 óta, amióta nem látta. Nem, nem csak külsőében. Az emberek és a történések is. Azelőtt­­ oly fontosnak tűnő dolgok je­lentéktelenek most, s egé­szen apró jelenségek kaptak szinte életbevágó fontossá­got, a­z élet háború­ felkavar­­ta lerakodásában. Vagy nem is a város, de G­a­lm­­on valahány éves, vi­lágot és­­forradalmat lárt Szervo Mihály látja másként szülővárosát? Flsősorba­n a dimenziók, a távolságok zsugorodtak osz­­sze’ . A bandukoló bámész­kodó egykori inas belátha­­tó’trímekkel es lehe­­tös­ vrk'-­ei teli metropolisa r y- ;’nor régi épületből, poros utcákból álló egyszerű egy­hangú s kicsiny vidéki hely­séggé lett... Nem sikerült megtudnom, mi késztette arra a fiatalem­ber Szervó Mihályt, hogy alig néhány esztendei tartóz­kodás után ismét búcsút mondjon begaparti szülőváro­sának. Lehet, sőt valószínű, hoggy a munkásmozgalom szempontjai. Az államvédel­­mi törvény és az törvényen­ívül helyezte a Kommunista Pártot. Felső vezetőit csaknem valahányat letartóztatták országszerte, fej nélkül maradt az amúgy is szétvert mozgalom. Az idő­sebb­ek Becskereken jórészt visszahúzódtak. S csak na­gyon lassan szedi össze ma­gát a Párt. 1921-ben alakít­ják újra a „Független­ek”­­szervezeteket“, amely a leg­felsőbb vezetők széthúzása folytán szintén igen vérsze­gény Becskereken is. De­re hét, hogy a Párt küldi. Egy azonban biztos: szívesen megy. Megy elébe az cseme­­rnyeknek, közelebb a tan-Horvátország jelenlegi ál­lomáshelye, Karkvácon dol­gozik. Ezerkilencszázhuszonnégy­ben egy szép napon behívat­­ ­t pármai kolostor (Francia film) heti feladata mellett állító­­i­lag néha még énekelt is. Ugyanis újra súlyos fel­hők vetették előre árnyéku­kat, s hamarosan elcsende­sedik a becskereki szabószö- I­vetkezet jókedvtől s munká­tól hangos helyisége is. (Folytatás a vasárnapi­­ számban) I ■■ I ^ V 'f :•­­ ví• sSgf| a.­­.áfcg-jh.­ A régi Munkás otthon épülete A Szervó-család teljes számban EGY ÍRÓ NAPLÓJA Most került kezembe Somerset Maugham naplója. Felfigyeltem, mert a vajdasági írók s­zámára is sok megszívlelni való van benne. Somerset Maugham nemcsak Nyugaton ismert és olvasott író, hanem még nálunk is. Az angol társadalmi életeit ábrázoló finana és sima eleganciával megfestett képei, melyekből nem hiányzik némi enyhe gúny, mely itt-ott már szatírának mondható, ama nagy írók sorába emelteik Mau­­gham-ot, akik nemcsak tanúi vol­tak koruknak, hanem bírái is. Maugham nem mondott túl szigo­rú ítéleteket, nem, ez igazán nem állítható róla. De meglátta és megrótta az angol burzsoázia rideg, sokszor embertelen erköl­csi felfogását, észrevette és ki­­gúnyolta az angol polgári körök társasági letének kisebb-na­­gyobb ellentmondásait, rámuta­tott arra, hogy amit általában nemesnek mondtak ezekben a körökben, az tulajdonképpen igen közönséges, amit puritán­nak tartottak, nem egyéb vas­­kalaposságnál. Hogy mégis ol­vassák, hogy mégis szeretik ép­pen azok a körök, melyeknek világnézetét, emberi és erkölcsi felfogását bírálat tárgyává teszi, azzal magyarázható, hogy Mau­gham nem szakadt el osztályától, csak kissé fölébe emelkedett. Nem forradalmár — polgár csu­pán. S mint maga mondja, igyek­szik úriember maradni, de ez nem mindig sikerül neki Hiába minden jólnevel! !", és angol hidegvér, az életben vannak olyan helzetek meg, ebben a gentlemen hiába vip.'á '» *r»­­kizökken szerepéből és akkor vagy ember tesz vagy magáról megfeledkezett fenevad. Az élet nem mindig és nem mindenütt finom, nyugalmas és sima, ha­nem általában nyers és közön­séges és habzó szájjal háborog, mint a tenger. Ismerjük el, hogy Maugham igen határozottan, em­berségesen és biztos kézzel ve­zette sajkáját — bocsánat az ós­di közhelyért! — az élet tenge­rén. Mindig ember tudott ma­radni. Ezt különben nemcsak művei bizonyítják, de még inkább ta­valy megjelent naplója, az a könyv, amely „A. Writer’s Dia­ry“ címmel oly nagy sikert ar­­tott az angolszász könyvpiacon. Az ember naplója, ha őszinte és igaz, mindenkinek érdekes és izgalmas kell, hogy legyen. De még inkább egy író naplója. Em­lékezzünk csak Dosztojevszki és Flaubert naplójára, Tolsztoj val­lomásaira, amelyek ugyan már iro­dalm­i kompozícióban láttak nap­világot! Mert Maugham naplója igazán csak napló és semmi több. Összefüggéstelen gondola­tok, gondolatfoszlányok, apró fel­jegyzések az életről, az embe­rekről, egy-egy érdekesebb hely­zetről, az irodalomról és önma­gáról. Mégis egy kerek, zárt vi­lág tárul elénk és egy józan, okos, olykor örvendező, olykor tragikusan kétségbeeső életszem­lélettel ismerkedünk meg. Nap­lójában Maugham már nem akart gentleman lenni, hanem ember csupán, az a stendhali ember, aki maga elé idézi ön­magát, s ezekben a szaggatott feljegyzésekben emberi és Írd áramkörének pillanatnyi ki­ülé­seiben hiába keresnénk a híres simamodorú elbeszélőt, a csodá­latos stilisztikát, akinek minden szava oda talál, ahova szánta, a könnyed, szellemes, elegáns cse­vegőt, mert ötven esztendőt át­fogó naplójának, minden oldalán egyszerű szavakkal megfogalma­zott, szinte­­ darabosan természe­tes gondolatokat, rajzokat és val­lomásokat találunk. A naplóban vannak feljegyzé­sek szerelemről, háborúról, poli­tikáról, de engedjék meg ne­­kem, hogy azokból a részekből idézzek, amelyekben csak Iro­dalomról van szó Mert azt hi­szem, hogy az írói alkotó mun­káról, az Írástudók mesterségé­ről soha sehol nem mondtak még ilyen őszinte, élményekkel és tapasztalatokkal teli vélemé­nyeket, mint Maugham a maga naplójában. Persze az Irodalom­ról szólva is önmagáról beszél, saját írói módszeréről, csüggedé­séről, kishitűségéről, saját felis­meréseiről. Negyvenhároméves korában, 1917-ben, amikor már jónéhány drámája és regénye jelentős si­kert aratott, amikor már Euró­pában is megismerték és meg­becsülték, ezeket a sorokat je­gyezte naplójába: „Tehetségem nem figyelemre méltó, de bizonyos erős akarat­tal rendelkezem s ez lehetővé teszi számomra, hogy sok min­dent pótoljak, ami hiányzik be­lőlem ... A legtöbb embernek nincsen szeme, én viszont élesen látok mindent ami az orrom előtt végbemegy. Az igazán nagy i­ők tekintete a falat is átfúr­ja. Ilyen éles látásom nekem nincsen . . .“ Tizenkét évvel később az em­­berábrázolásról szólva így ír: „Az írónak alaposan kell tanul­mányoznia az embereket s nagy hiba, hogy ezt­ én sokszor fölöt­tébb unalmasnak találom. Mert az emberek tanulmányozása sok türelmet igényel. Persze, van­nak emberek, akik úgy viselik magukon egyéni tulajdonságaik ismertető jeleit, mint valami bé­lyeget . .. ezek azok a feltűnő egyéniségek. Kevesen vannak. Kiemelkednek a­­tömegből s meg van bennük a szokatlan jelen­ségek előnye, de hátránya is ... Az átlagembert megfigyelni, megismerni nehezebb dolog . . Maugham szerint a típus so­hasem feltűnő, hanem megbúvó, körvonalaiban elmosódó, s az írónak, akinek mindig arra kell törekednie, hogy a nehezebb fel­adatot válassza, az átlagember típusát kell olyan élesen és olyan határozottan megrajzolnia, mint­ha kivételes egyéniség lenne. Egyébként: „minden ember meg­érdemli az Író figyelmét, min­den esemény az irodalom mal­mára hajtja a vizet“. Az Író le­gyen fölényes, hideg és komoly, de ugyanakkor gyermekien kell hinnie olyan dolgokban, melye­ket az egészséges emberi érte­lem meglehetősen jelentéktele­neknek tart. „Nem szabad fel­nőttnek lennie. Olyan dolgok után is érdeklődnie kell, melyek korához már nem illenek. Ö­tven éves korában is szüksége van olyan felfogásra, mellyel Edward Kunigunda iránt érzett szenvedé­lyes szerelmét a legnagyobb ko­molysággal tudja kezelni“. Maugham sohasem tagadta, hogy alakjait élő emberekről mintázta. Mindig azt vallotta, hogy a szem megbízhatóbb, mint a képzelet. Napló,lábán most meg­állapítja, hogy Edgar I’ce csu­pán azért bízta magát teljesen a képzeletére, mert azt hitte, hogy csak így lehet új és ere­deti. „Tévedett. Ahhoz, hogy az ember újat mondjon, önönma­­gának is szüntelenül változnia kell ahhoz, hogy eredeti le­gyen, saját egyéniségének tartal­mát kell folytonosan növelnie, fokoznia és elmélyíteni.“ S végül az Írásról: „Az ember sokat kínlódik a stílussal, igyekszik mindig job­ban írni. Szeretné magát minél egyszerűbben, világosabban és találóbban kifejezni. Az ember ritmusra törekszik és mértéktar­tásra. Ha leírt néhány monda­tot, felolvassa, hogy ellenőrizze: jól csengenek-e a szavai. Mégis megdönthetetlen tény marad, hogy a világ négy nagy regény­írója: Balzac, Dickens, Tolsztoj és Dosztojevszki a maguk nyel­vén igen középszerűen írtak. S ez azt bizonyítja, hogy ha az embernek megvan az adottsága hozzá, hogy egy történetet elme­séljen, ha képes, jellemeket for­málni, ha azokkal bánni is tud és ha mindezt becsületesen gon­dolja és szenvedélyesen éli át, akkor egyáltalán nem fontos, hogyan ír. Azért, persze, mégis jobb­­ szépen írni.“ Maugham sokat elmélkedik az Irodalomról, vitatkozik önmagá­val, ellentmondásokat helyez egy­mással szemben, próbálja megta­lálni az Irodalmi alkotómunka általánosan érvényes szabályait, de vé­ll be kell ismernie, hogy nincsenek általános axiómák s az írás kánonjait "minden író csak magánéit hozza meg. Más­ra nem vonatkoznak, nem ér­vényesek. Al­epelvei csak a kri­tikának lehetnek, az alkotómű­vészet alapelvei nem vonatkoz­tathatók el magától az alkotómű­­vészetial. Maupassant Flaubert tanítványa volt és Z.ora köréhez tartozott, de tőlük teljesen füg­­getlenül lett a francia elbeszé­­lő művészet H’­nike-i Az író szabadítsa fel önmagát, szakad­jon le az előítéletektől és tartsa meg a szükséges távlatot az em­berek és az élet szemléletéhez. I Körülbelül ez a tanulság vonhat I té­le paradoxonokban annyira I gazdag feljegyzéseiből, melyek I könyvének utolsó lapjain már bölcs megadással fejezik ki a búcsút élettől és irodalomtól egyaránt.­­ „Amikor hatvanéves lettem.­­ Így szóltam magamhoz: Itt az ideje, hogy elrendezd dolgaidat, mert az aggkor küszöbén állsz, számvetést kell csinálnod.... Hetven esztendős korában az ember már nem a küszöbön áll. Amckor az ember már egyszerűen csak egy öregember". Maugham azonban még így a halál küszöbén állva sem öreg­ember csupán, hanem a világ­­ egyik legnagyobb és Shaw halá­la utána egyik legöregebb írója, aki a világról és az emberek­ről I­galról még ma is életrevaló meg­jegyzéseket tesz. Naplója meg­jelenése után, például, valaki megkérdezte tőle, hogy milyen érzés híres írónak lenni? — A hírnév — felelte Mau­gham — roppant problematikus dolog. Nekem olyan, mint vala­mi gyönyörű ékszer, melyet aján­dákba kapott az ember Kezdet­ben örül, el van ragadtatva és nem tud betelni vele. De bi­zonyos idő múlva halkan meg­szólal benne a gyanakvás: vár­jon az ékszer drágakövei való­diak-e? . | Ez a szkepszis a nagy angol elbeszélőt egész életén át elkísér­­j­te, s alkotásaiban is mindenütt­­ ott van. Talán ez az oka, hogy polgár maradt, ha ugyan esz­i írónál, aki osztálya fölé emel-­­ kedett, még érvényes az ilyen­­ meghatározás. | HERCEG JÁNOS ■ ­ Javítja a sz iskoléépületeket Pancseván Pancsevó város népbizott-­­ ságának kulturtanácsa már­­ az iskolaidény befejezésével mindent megtett az iskola­­­i épületek rendbehozása ér­dekében. A­ tizennégy iskola íel tatarozása, meszelése, a pad­­lók fölolajozása, a tetőzet rendbehozása valószínűleg e­­ hó derekáig elkészül. (

Next