Magyar Szó, 1951. október (8. évfolyam, 233-258. szám)

1951-10-01 / 233. szám

MAUI. a MnzMnu -SZABADBA» A MSPKSKJ vm. EVF. 233. (3102.) SZAM$/h£TFÖ, MSI OKTÓBER 1 jj _ ________­______________________ . .. ARA­N­DINAR Pénzügy -demokrácia Aligha akad nálunk az utóbbi időben olyan közrek légű­ esemény, amely ne len­ne bár valamennyire is kap­csolatban az új pénzügyi módszerrel. A legtöbb válto­zást éppen ez az új rendszer követeli meg. De, ismételjü­k: aligha akad olyan változás, javítás, újabb szervezeti for­ma és egyéb, amelynek ne lenne legalább valamelyest köze ehhez a kétségtelenül hatalmas jelentőségű új pénz­ügyi rendszerhez, így köze van hozzá a nem­­rég közzétett új közigazgatási felosztásnak is, amely egyéb­­ként a néphatóság további demokratizálás jegyében történt. A helyzet ugyanis az, hogy a népbizottsági apparátus egy része egyszerűen feles­legessé válik. S méghozzá éppen az eddig legtöbb al­kalmazottat foglalkoztató szerve »teszi le hamarosan a lantot«. Nem lesz többé szükség a szavatolt ellátás­sal kapcsolatos ügykezelésre. S jórészt éppen ezért­­ meg­szűnnek majd a nagyobb vá­rosokban létező körzeti nép­bizottságok. A gazdasági éslét irányítása és a szociális kér­dések megoldása­­ városi népbizottságra hárul. Hogy az úgynevezett körzeti érde­kek mégsem maradjanak szó­szóló nélkül, továbbműködik, jobban mondva újraalakul, a meglévő polgári tanácsok he­lyett, a körzet polgári taná­csa, a helybeli, kommunális ügyek intézésére. Hasonlókép megszűnnek a kisebb helyi népbzottságok is. Munkájukat a kieségi nép­bizottságok végzik majd, több falura és településre kiterje­dő hatáskörrel. S ahogyan a nagyobb városok körzetében, ezekben a kisebb falvakban és településeken sem lesz népbizottság. A dolgozók he­lyi tanácsaik és a választók gyűlése útján vesznek részt helyi kérdéseik megoldásá­ban, így működve közre a köznép népbizottággal. Nem lemre azonban teljen ez az új területi felosztás, ha nem egyesíenék a városi és a járási népbizottságokat. A legnagyobb váratok kivéte­lével, minden város a járás keretét, megy­ét, önálló vá­­rosi-kövegi köigazgatást Ha­táskörre. A végrehajtóbi­­zottságot tevékenységét taná­csok veszik át, s melyeknek élén biottsági tagok álla­nak. S végezetül emelik majd a népbiottságok munkájá­nak minőségét. Tarthatatlan — ez csak egy pida! — az a jázovói helyzet, hogy hete­kig a népbizottság elnök és titkár vészi a tsztviselői munkát. Jeraze nm győzik. A kérvény­ dönése ügyé­ben a dolgzók ne­m kapnak végzést. A faluban nem volt egyetlen értekezlet az őszi munkákkal taposásban. Az elnök és a tikár nem érnek rá, kivetésiét­ikük stb., stb. A törvényhoz­ás a nép­­hatóságot kisütő bnács leg­utóbbi határzata­olytán a községi titká­knál egyetemi végzettséggé­, vág legalább is érettségivelé# feévi tiazt­­vteelei gyakoratta kel ren­ ' delkezniök. A tikár ebben az esetben pvi*. nem té­vesztendő öms/4 Riasztott bi­zottsági taggal. ' Minden valóL^^ tize. not kevesebb K^ga/gatáai ; teendő les* ®dzéren ia, * i nemcsak az ella^pyj hiva- • talok válnak ^ . régebb: gazdáikor* l gnyege j abban rejtett, hl a legW. | sebb részletekben $z álla- j iá apparátus te­­ uj gazdasági rendszer a szo­cialista árapárépités maga­sabb foka A közösség köz­vetlenebbül vilázi ügye»t Az állam csak az általános terv­­arányok megál­lapítására szo­rítkozik Kevesebb közigaz­gatási teendő lesz a népbi­zottságokban, de ami lesz, azt jobban, sokkal jobban kell elvégezni, a törvények és a polgárok jogainak szigora Mindez nyilván a demokrá­cia további fejlődését jelzi. S e fejlődés jegyében hozta határozatait, a szövetségi tör­vény­hoző és néphatóságot építő tanács. De a demokra­tizmus továbbfejlesztése az új pénzügyi rendszer is. Ha csak az eddigi intézkedéseit nézzük: a munkástanácsok és munkás igazgató bizottsá­gok megteremtése és megsi­lárdítása, fokozatos áttérés minden rendelkezésre álló közszükségleti tem­ék szabad árusítására, a pontot: foko­zatos kiküszöbölése és bo­nokkal való helyettesítése, a kereskedési alkalmazottak forgalom szerinti díjazása, a kötelező felvásárlás fokoza­tos megszüntetése, a fizetés változó elemeinek bevezetése a gyáriparban stb., stb. — rwiniioma form­á—Ján ki maga Noviszádon tegnap, szep­tember 30-án a Temerini-uti vámház melletti téren vásárt tartottak. Megjegyezhető, hogy ez a vásár élénkebb volt mint a multévi A kisiparosok kocsikereke­n további demokratizálódás. Anyagi alapja a szocialista demokráciának s fejlődésé­nek Ezért nem is jól mondottuk az elején: nemcsak, hogy kö­ze van az új közigazgatási felosztásnak és a népbizott­ságok összetételében végzen­dő változásoknak az­ uj pénz­ügyi és tervezés rendszerhez de végeredményben nem is­­ két dologról van sz a». j Két újabb brigád a vasútvonalra OKTÓBER elsején indul Becséről a hetedik vajdasá­gi ifjúsági brigád a Doboj- Banyaluka ifjúsági vasútvo­nal építésére. A brigádot Zen­ta város, a becsei járás, va­lamint a zsablyai járás ifjai alkotják. A brigád két hó­napig dolgozik a vasútvona­lon. Ugyanezen a napon délután egy 130 tagot számláló ifjú­sági brigád indul egyhóna­pos munkaakcióra a vasútvo­nalra. Ezt a brigádot kizáró­lag becses ifjak képezik. Az ifjak valószínűleg a Lyesz­­kova Voda alagútnál dolgoz­nak. Új fogászati rendelő nyílik Becsőn A BECSEI járási népbizott­ság szociális- és egészségügyi osztályának irányításával fo­lyamatban van egy nagy fo­gászati rendelő felállítása. A rendelő felállításával kapcso­latos munkálatok már foly­nak. A terv szerint a rende­lő egy Röntgen felszerelést és egy laboratóriumot is kap. Ebben a rendelőben,­­ amely járási jellegű lesz ,egy orvos és öt-hat kisegítő személyzet áll majd a betegek rendelke­zésére. 20.000 látogató a legvénelati kiállításon TÍZ NAP alatt több mint 20 ezer látogatója volt a Pan­csevón megrendezett légvé­delmi kiállításnak. A kiállí­tás iránt, — amely a légvé­delem különböző ágait mu­tatja be, — nagy volt az ér­deklődés a lakosság körében. A kiállítás anyaga szemlél­tetően bemutatta a lakosság­nak az esetleges légitámadás seetén szükséges óvintézkedé­sek alkalmazását. Előadók az új pénzügyi rendszerről Csütörtökön este a becsei kulturotthonban Boj­antes Mi­lenko, a járási pártvezetőség politikai titkára előadást tar­­ott az új pénzügyi törvény­­tervezetről. Az előadáson tbb mint 200-an vettek részt, akik közelebbről meg­­emerkedtek a törvényterve­­zet jelentőségével. Az előadás után vita következett, amely­nek során több kérdést intéz­ek az előadóhoz. A trahoma ellen A PANCSEVÓI trahoma el­leni küzdelmet irányító kli­nika részéről, az egészségügyi osztállyal egyetértésben, 32 tagú csoport látogatja a be­csei járás helységeit az eset­leges trahoma megbetegedé­sek időbeni megakadályozása céljából. Eddig Becse, Milo- Gevo és Radicsevicsevo lako­sait vizsgálták meg. 70 métermázsával több gabonát öröl A csantavéri gőzmalom munkástanácsának egyik ülé­sén megvitatták a malom munkáját néhány hónapra visszamenőleg. Megállapítot­ták, hogy igen érdemleges munkát végeztek a malom javítása során, növelték ka­pacitását, úgyhogy ma már 70 métermázsával több ga­bonát őröl mint ezelőtt. A javítás során 800 önkéntes munkaórát dolgoztak a mun­kások. Ismertették a mun­kásokkal az új fizetési ren­deletet és ezzel kapcsolatban már ki is jelöltek négy em­bert, akik tagjai lesznek a­­ munkásokat minősítő bizott­ságnak és részt vesznek az új fizetések megállapításában. 350 vason sz­lva kivitelre Tuzl­a környékéről szeptem­ber első felében több mint 350 vágón szilvát­­szállítottak külföldi piacokra. Legtöbb szilvát a braskói, bijelyinai és doboji járásban vásárol­tak fel kivitelre." Ezenkívül ■mintegy 60 vágón lekvárt főztek a Tuzla-környéki szö­vetkezetek tagjai és a magán­termelők. A felvásárló válla­lat hamarosan megkezdi az­­ aszalt szilva felvásárlását is. Beszélgetés az ekratei­ gyermekek előtekor Az angol-perzsa kőolaj­­viszály fejleményei A vasárnap sportja Az autó­* perzsa kisolajviszály feltem­ényei* Készültségi állapot Perzsiában Teheránból jelentik. Az an­gol tengernagyi hivatal el­rendelte az angol hadihajók­nak, amelyet a Perzsa-öböl­ben tartózkodnak, hogy le­gyenek készek Abadán teljes zárlatára. Ezzel egyidejűleg a teheráni hivatalos körök ki­jelentették, hogy az angol csa­ppatok minden partraszállási kísérletére levegőbe röpítik az abadani kőolajfinomítót. A perzsa csapatok máris kö­rülvették a finomítót és nem engedélyezik az angol szak­értők belépését. Egész Per­zsiában feszült állapot ural­kodik. Abadánban és a kuzi­­sztáni tartományban a kato­naság szigorú készültségi ál­lapotban van, az utcákon pe­dig tankok cirkálnak. Kato­nai körökben hangsúlyozzák, hogy a perzsa hadsereg »az utolsó emberig védi Perzsia területét«. Teherán utcáin és a többi perzsa városban autók cir­kálnak, amelyektől a szóno­kok felhívják a lakosságot, hogy a vasárnapot »az angol imperializmus elleni tiltako­zás jegyében ünnepelje«. Per­zsia vallási vezetői kijelentet­­­ték, hogy »vallásháborút«­­ hirdetnek Anglia ellen, ha az­­­­ megkísérli erőszak alkalma­zását. Ugyanakkor meg van­nak győződve arról is, hogy a többi muzulmán állam tá­mogatja majd Perzsiát. Az angol liberális párt elnöke bírava a laburista kormány perzsiai politikáit Londonból jelentik. Bayers, az angol liberális párt végre­hajtó bizottságának elnöke tegnap keményen bírálta az angol kormányt a perzsa kő­olajviszállyal kapcsolatos po­litikája miatt. Kijelentette: a liberálisok régóta követelték, hogy az angol-perzsa kőolaj­viszály ügyét vigyék az Egye­sült Nemzetek elé, de mivel ezt a lépést az angol kor­mány csak most tette meg , elkésett. Végül azzal vá­dolta az angol kormányt, hogy habozásával az elé ál­lította Angliát, hogy vagy el­veszti az angol-iráni kőolaj­­társaság kőolajfinomítóját, vagy pedig kockáztatja a há­ Ilyen jellegzetes boszniai fajlázban tartózkodott Uracse faluban a 1. támadás idején a partizán főparancsnokság. Kalimegdánon, a népfelszabadító harcok kitiliu­­­sn fel­építették eredeti mását. Bent a szobában a tűz és a lésrács alatt, — ug­y volt ez ak­­koriban is — ég zsákmányolt fegyverek a főr­­ram­nokság parancsa), körlevelei és egyéb dokumentumok emlékeztetnek a véres és dicsőséges harcokra. Newyorkból jelentik. A Biz­tonsági Tanács ma 15 órára hirdetett ülését esti 8 órára halasztották. Ezt a változta­tást az angol delegátus kéré­sére eszközölték. Henderson, Amerika új te­­heráni nagykövete tegnap­előtt meglátogatta a perzsa sahot. Henderson közölte a sahhal, hogy az USA nem he­lyesli a perzsa kormány azon határozatát, hogy kiűzi az an­gol szakértőket Perzsiából. A Newyork Times tegnapi számában üdvözli Angliának azt a határozatát, hogy a Per­zsiával kapcsolatos kőolajvi­szályt a Biztonsági Tanács elé terjesztik. A lap vélemé­nye szerint Moszadik New­­yorkba érkezése döntő beha­tással lehet az angol-perzsa kőolajviszály további fejlemé­nyeire. Ezzel egyidejűleg Wil­son, az amerikai honvédelmi mozgósítás vezetője Truman elnökhöz intézett jelentésé­ben hangsúlyozta, hogy ez amerikai kőolajipar mindent megtesz, a külföldi kőolaj­­szükségletek kielégítésére. Wilson sejtette, hogy az aba­­dáni kőolajfinomító bezárása után a küszöbönálló téli hó­napokban nehézségek állnak majd be a kőolajellátás te­rén. borút. A Jengerfc Times neveza az angol Her­many határozatát Az Eif­esoil Parancsnokság üldöttsége nem fér fissza líeszongha — jelentene ki Bradty tábornok Tokióból jelentik: Omar Brad­y tábornok, az amerikai fegyveres erők egyesült ve­zérkarának főnöke a tegnapi sajtókonferencián kijelentet­te, hogy az Egyesült Parancs­nokság delegációja nem tér vissza Keszongba a fegyver-­­­szüneti tárgyalások folytatá­­­­sára, mert a tárgyalásokat­­ olyan helyen kellene folytat­ni, ahol mindkét félnek e­­gyenlő jogai vannak. Bradly tábornok a továbbiakban hoz­záfűzte, hogy nem hozott sem­­­mi különleges utasításokat . Ridgway tábornoknak a tár­­­­gyalások folytatására vonat­­­­kozóan és hogy »teljesen elé­­­­gedett azzal a móddal, ahogy­­ ezeket a tárgyalásokat eddig­­ folytatták«. A United Press­­ jelentése szerint Bradly tá­­­­bornok nem mondott semmit­­ sem az Egyesült Parancsnok­­­­ság további koreai terveiről. ) Bradly határozottan vissza­­­­utasította a választ arra a­­ kérdésre, hogy várjon a fegy­­­­verszüneti tárgyalásokat vég­­­­legesen megszakítják-e, ha a­­ kínai-északkoreai vezérkar­­ elutasítja az Egyesült Pa­rancsnokság azon javaslatát, amelynek értelmében Szong­­jonban újítanák fel a tárgya­lásokat és hogy ebben az eset­ben váljon az Egyesült­ Pa­rancsnokság hozzá kezd-e az erélyesebb hadműveletek vég­rehajtásához. A pekingi rádió új p­atra­­szállás előkésztésével vádolja az MNO-t Pek­ingből jelentik. A pe­kingi rádió tegnap azzal vá­dolta az Egyesült Parancsnok­ságot, hogy új partraszállást tervez Korea keleti és nyu­gati partvidékein. A pekingi rádió ezt az állítását azzal, tá­masztja alá, hogy a délkoreai tengerészeti egységek fokoz­ták tevékenységüket Oonan­­po és Von­szan körletében. A kínaiak azt állítják, hogy e­­zeknek az előkészületeknek az a céljuk hogy a kínai és az északkoreai seregeket is­mét­ a Jalu folyóig vessék vissza. Vásárt tartottak Moviszádon két, küllőket, rudakat, dézsá­kat, hordókat, prémes sip­kákat, lábbelit és lószerszá­mot állítottak ki A papucs ára 1200 dinár, az asztrahán sipkáé 10.000 dinár volt, stb. Az állattenyésztők kevés jószágot hajtottak fel a vá­sárra, s úgyszólván csak lo­vat lehetett látni. A lovak ára 20.000—50.000-ig ingado­zott Malacot 4—5 000 dinár­ért lehetett kapni, s volt né­mi juh is Városi látogató nagyon ke­vés volt a vásáron, valós­zűleg azért, mert e-’frí ' ns iyen rtb­-'. először ' e. sem­­vásárt, s Noviszád ezt nem tudta.

Next