Magyar Szó, 1952. február (9. évfolyam, 27-51. szám)

1952-02-01 / 27. szám

IX ÉVF. 27. (2205.) SZÁM PÉNTEK, 1952 FEBRUÁR 11 ARA 5 DINAR Mindössze két Hét... Bolond gazda, ki úgy épit házat, hogy nem rak­ja le az alapokat, mert há­za még építés közben össze­dől. De pórul jár az is, ki minden előszámítás nélkül lát neki a házépítésnek, s munka közben derül ki, hogy a szükségesnek még a fele sincs meg. S ebből a tanulság: mielőtt valamibe is kezdenél, végezz szám­adást, nézd meg van-e e­­legendő anyagod terved megvalósításához. S ha ezt megtetted, hozzáláthatsz tervezett munkádhoz. Jó gazdaként a szövet­kezetek is, — akár csak az egyéb gazdasági egységek­­— az év végén zárszám­adást készítenek, mérlege­­k múltévi ténykedésüket; mennyi volt a kiadás, meny­nyi a bevétel, mekkora a vagyon. Mert csak ennek az alapján tudnak tervsze­rűen tovább haladni, fej­lődni. S különösen érvé­nyes ez napjainkban, ami­kor a szövetkezetekben mindinkább a kifizetődő tervszerű gazdálkodás lesz a fő mozgató erő, s amikor szövetkezeteknek a legapró­lékosabban ki kell mindent előre tervezniük, hogy mit tesznek további gyarapodá­suk érdekében. Jó pár héttel innen va­gyunk már az újévtől, s mezőinken nem is olyan so­kára megkezdődnek a munkálatok. Ezért szövet­kezeteinkben égetően sür­gető, hogy elkészítsék a zár­számadást, s ennek alapján kitervezzék idei teendői­ket. S ezt — már­mint a zárszámadás elkészítését — sürgeti a szövetségi pénz­ügyminisztériumunk leg­utóbbi határozata, amely egész­­ nemzetgazdaságunk, de ma­guk a szövetkezetek érdekében is, szoros határ­időhöz köti az évi mérle­gek elkészítését­.Ami újszerű ebben a ha­tározatban: kijelöli, hogy jók a felelősek a határ­idők betartásáért, s szépen kereken meg is mondja, hogy a szövetkezeti elnökö­ket, illetve a járási szövet­kezeti szövetségek elnökeit terheli a felelősség — határ­idejük végnapja február 15, mindössze két hét, — hogy időben felfektessék és a szövetkezeti közgyűlés, valamint az illetékes népbi­zottság elé terjesszék az évi zárszámadást. Másodfokon pedig a járási, illetve váro­si népbizottsági elnök fel­adata, hogy legkésőbb már­cius 31-ig továbbítsák az ál­taluk ellenőrzött zárszám­adásokat. S ez a határidő valamint a felelősség érze­te, bizonyára ösztökélni fog­ja a szövetkezeti elnökö­ket, hogy minél előbb elké­szíttessék szövetkezetük zár­számadását, összehívják az évi közgyűlést a mérleg jó­váhagyása végett, de ösz­tökélni fogja a népbizott­ságokat is, hogy minél e­­lőbb ellenőrizzék ezeket az évi mérlegeket, s továb­bítsák őket az illetékesek­nek. Mindez pedig a szövet­kezetek érdekében történik , hogy minél előbb lerak­ják a házépítéshez az ala­pot, elvégezzék az előszá­­mításokat, mert további munkájuk csak így lehet eredményes. _ Villamosította gazdasági udvarát az adai „Uj barázda “ Az adai „Uj barázda“ ter­melő parasztszövetkezet nemrégiben egy áramfejlesz­tőt szerzett, amelyet a gaz­dasági udvar megvilágításá­hoz szükséges áram fejlesz­tésére használnak. Ugyanis a gazdasági udvar nagy távol­ságra van a várostól, s így sokba kerülne a városból ve­zetni oda az áramot. A di­namó segítségével pedig a gazdasági udvar valamennyi épületébe bevezették a vil­lanyt. Megvilágították az is­tállókat, hizlaldákat és a gaz­dasági udvar közelében lévő szövetkezeti tagok lakásait is. A szövetkezet gazdasági udvarán január 19-én gyul­ladt ki először a villany. A Dózsa György 400 holdat felszántott A becsei Dózsa György­ben úgyszólván egy nap sem szünetelnek a mély­szántással, úgyhogy ezideig több mint 400 hold földön elvégezték a mélyszántást. Hasonlóképpen nem hanya­golják el a trágyahordást sem. Szép idő esetén pedig a szövetkezet tagjai gödrö­ket ásnak facsemetéknek, mert az a szándékuk, hogy akácokat ültessenek. T­­ÖBBSZÖR hírt adtunk arról, hogy milyen tiltakozó­­hullámot váltott ki Szuboti­án — s az egész országban — Alij Malisevszki határőr megsebesütése. A szubo­­ticaiak egyik megmozdulása közvetlenül a provokáció után tör­tént, amikor is többszáz városi és határmenti lakos kivonult az orvtámadás színhelyére, s tiltakozott ellene. Azóta szinte min­dennaposa a városi munkások, tisztv­iselők és határmenti pa­rasztok látogatásai Alii Ma­lisevszkihez, akit a városi kórházban gyógykezelnek Képünk néhány nap­pal a provokáció előtt ké­szült, amikor a Hajdújárá­­si és a II. körzet fronttag­­jai meglátogatták a határő­röket. Később, amikor a provokáció híre elterjedt, e látogatás résztvevői is elkeseredetten tiltakoztak a tájékoztatóirodások tet­te ellen. Háttérben az őr­ház látható. Traktort kapott a szövetkezet Nemrég új szövetkezet alakult Becsén, amelynek »Samu Mihály« nevet ad­tak. Ez a szövetkezet a mi­nap vadonatúj hernyótal­pas »Ansaldo« traktort ka­pott a szövetkezeti tanács­tól, s most már ezzel a traktorral végzik a munká­kat a szövetkezet földjeine Becse város magyar dolgozói a budapesti zsoldosok gaztette ellen tiltakoznak Január 30-án, szerdán este Becsen a »Kozara« moziban a járási szakszervezeti­­ta­­nács szervezése keretében Becse üzemeinek mintegy 300 magyar dolgozója tota­­kozott a Mura folyó szigeté­nek megszállása, valamint Malasevszkai határőrünk meg­sebesítése miatt. A­­tiltakozó gyűlést Zsolnai István, a vá­rosi pártvezetőség politikai titkára nyitotta meg, majd Vlazsenik István, a járási szakszervezeti tanács elnöke ismertette mindazokat a gaz­tetteket, amelyeket Moszkva bujtogatására csatlósai ha­zánkkal szemben elkövettek. Ezzel kapcsolatban a jelen­lévők a következő táviratot intézték Edvard Kardely mi­­niszterelnökh­elyettes és kül­ügyminiszterhez : »Mi, Becse város magyar dolgozói összegyűlve ezen a helyen, mély felháborodással tiltakozunk és egyben elítél­jük a Moszkva zsoldjában álló budapesti pártvezetőség legújabb gaztettét, amelyet a Mura folyó szigetének kihí­vó szándékú, erőszakos meg­szállásával követett el, va­lamint tiltakozunk január 21-én a radanováci erdőség­nél elkövetett határsértés el­len, amely alkalommal meg­sebesítették Malisevszki ha­tárőrünket. Mi, magyarok, akik Tito demokratikus Jugoszláviájá­ban, az itt élő népekkel e­­gyütt teljes szabadságot és egyenjogúságot élvezünk, tel­jes mértékben elítéljük és erélyesen tiltakozunk az ilyen gaztettek ellen. Mi, becses magyar dolgo­zók azzal a kéréssel fordu­lunk önhöz, hogy továbbítsa ezen tiltakozásunkat a legil­letékesebb fórumhoz, az ENSZ Biztonsági Tanácsához, amely majd megtalálja a le­hetőséget, hogy az ilyen ka­landorokat megtanítsa a nem­zetközi jog tiszteletben tar­tására. Becse város magyar dolgozói. Tiltakozó népgyűlés Tabán TÓBAN a minap nagy nép­gyűlés volt, amelyen a front­­tagok megvitatták a kül- és belpolitikai helyzetet. E mel­lett a népgyűlés résztvevői tiltakoztak a legutóbbi tájé­­koztartóirodás provokációk ellen. Edvard Kardely kül­ügyminiszterhez intézett táv­iratukban a gyűlés résztve­vői elítélték a budapesti tá-­á­jékozta­tó irodások gaztettét­. Alii Malisevszki határőrünk megsebesítését. A legutóbbi szégyenteljes provokáció — írják levelükben — nemcsak hazánk békés fejlődése, ha­nem­ a világbérce ellen is irányul. Táviratukban a tóbai ma­gyarok kérik a külügymi­nisztert, hogy e miatt til­ta­­kozzon a magyar kormány­nál. (S. J.) Trygve lie bloe­programme (Világ,­tükör Harc a ráfizetés ellen a Javvalatban Döntöttek a szo­ciális juttatás ügyében A becsei »Hős Tito« terme­lő parasztszövetkezet tagjai értekezletet tartottak, ame­lyen számos fontos kérdést vitattak meg, úgy többek kö­zött a szociális segélyben ré­szesülő tagok kérdését. A szövetkezetnek 63 olyan tag­ja van, akinek szükségleteit a szociális alapból fedezik. Az értekezleten úgy döntöt­tek, hogy ezek a tagok fe­jenként 250 kg búzát, 12 kg pukrot, három kocsi szalmát 5.000 dinárt, ugyanannyi bont, olajat, stb. kapnak. Egyébként úgy határoztak, hogy az évi közgyűlésre,­­ amelyet előreláthatólag feb­ruár 9-én tartanak — ki­küldötteket választanak, és­pedig minden öt­­tagra egyet, tehát összesen 193 kiküldöt­tet. Traktorvezető tanfolyam működik Becsén Nemrégiben továbbképző traktorvezető tanfolyam kez­dődött Becsén a járás terme­lő parasztszövetkezeteiben dolgozó traktorvezetők ré­szére. A tanfolyam három hó­napig tart. Jugoszlávia példát mutat a függőségben lévő népeknek Fogadás Párisban Mosa Pijade tiszteletére Párisból jelentik: A béke és nemzetközi együttműködés francia bizottságának kezdeményezésére Párisban ünnepi fogadást rendeztek Mosa Pijade, a jugoszláv Nepszkupstina Prezidiu­mának alelnöke, mint a kapcsolatokat ápoló ideiglenes bizottság elnökének tiszteletére. A fogadáson Hans Tühring, bécsi egyetemi tanár, Gilbert Harri­son, a volt amerikai harcosok szövetségének elnöke, Ahmed Alaui, a gyarmati népek kongresszusának képvise­lője, Leon Amon francia szenátor és Leon Bourbien, a francia szocialista párt végrehajtó bizottságának tagja mel­lett a fogadáson még részt vett a spanyol köztársasági hadsereg egyik tábornoka, a zsidó munkakonföderáció pá­risi képvvsel­ője, az indiai szocialista párt képviselője, a francia parlament alelnöknője, számos képviselő, író és új­ságíró, valamint Jugoszlávia párisi képviselői. Miután hangsúlyozta Jugo­szlávia szerepét a­ jelenlegi nemzetközi helyzetben, Leon Amon szenátor, üdvözölve a megjelenteket, a következő szavakkal fordult Mosa Pi­­jadehoz: »önben a béke barátját üd­vözöljük, aki mindig a békét szolgálja, ön révén az ön országára gondolok, amelyet bátorsága, tapasztalata miatt szeretünk és azért, mert min­den nyomás és rágalomhad­járat ellenére az ellenállás és a határozottság szép pél­dáját adja.« Megköszönve a zágrábi bé­­ketalálkozón tanúsított ven­dégszeretetet, Ahmed Alaui, a gyarmati államok képviselő­je a következőket mondotta: »Azért mentünk Jugoszláviá­ba, hogy jobban megismer­kedjünk a jelenlegi nemzet­közi kérdésekkel. Nem úgy mentünk oda, mint függő or­szágok képviselői, hanem mint a szabadság, a demo­krácia és a szocializmus har­cosai, Jugoszlávia példát mutat a függő államoknak, hogyan kell harccal a de­mokrácia és a szocializmus létrehozásával megteremteni a népi felszabadulást. Jugo­szlávia példáját szem előtt tartva, arra törekszünk majd, hogy nálunk, Észak-Afriká­­ban megoldjuk az összes problémákat. Az önök népei támogatják népeinket, vala­mint Ázsia és Afrika vala­mennyi népének felszabadí­tását. Azt amit Jugoszlávia megvalósított, azt nemcsak magának, de mindannyiunk­nak hozta létre.« Hans Tühring egyetemi ta­nár üdvözlő beszédében hang­súlyozta, az osztrák nép har­col a békéért, mert szem előtt tartja azt, hogy a­ béke­bontó politika az első és második világháborúhoz ve­zetett. Szívélyes fogadtatást meg­köszönve, Mosa Pijade a kö­vetkezőket mondotta: »Nincs béke szabadság nélkül, épp­úgy, mint ahogy nincs sza­badság igazi és tartós béke nélkül. A béke megőrzése ne­héz feladat és komoly erőfe­szítéseket követel minden őszinte embertől, mindenki­től, aki valóban békét akar. Remélem, hogy ehhez nagy mértékben hozzájárul majd az a békekongresszus, ame­lyet ez év végén tartunk. Ez lehetővé teszi majd a Zág­­rábban elindított mozgal­munk kiszélesítését is.« A fogadásról a következő közleményt adták ki: A zágrábi béketalálkozón megalakult ideiglenes kezde­ményező és kapcsolatokat ápoló bizottság titkársága Párisban ez év január 26, 27. és 28-án tanácskozást tartott. A tanácskozáson részt vett Mosa Pijade, a JSzNK Nép­­szkupszinája Prezidiumának alelnöke és az ideiglenes bi­zottság elnöke, Hans Tühring, bécsi egyetemi tanár, Gil­bert Harrison, a volt ameri­kai harcosok szövetségének elnöke, Ahmed Alalui, a gyarmati népek képviselője,­­ Leon Bourbien, a francia szocialista párt végrehajtó bizottságának tagja és Leon Amon francia szenátor. A titkárság üdvözli a nemzeti alosztályok megalakulását és fejlődését azokban az orszá­gokban, amelyek részt vettek a zágrábi találkozón. Hogy minél inkább támogathassa ezt a mozgalmat, elhatároz­ták a titkárság és az ideig­lenes bizottság kiszélesítését. A titkárság ugyancsak el­határozta, hogy az ideigle­nes bizottság március végén összeülő tanácskozása elé egy új nemzetközi találkozó megtartását javasolja a kö­vetkező napirenddel: 1. A fejletlen államok gaz­dasági segélyezése 2. A különféle gazdasági és politikai rendszerekkel ren­delkező államok békés együtt­élésének feltételei. A titkárság rögtön nyit egy irodát Párisban, amely­nek az lesz a feladata hogy megkönnyítse a fenti talál­kozó megszervezését.«

Next