Magyar Szó, 1952. május (9. évfolyam, 105-129. szám)

1952-05-01 / 105. szám

HAJJAL A FASIZMUSRA -SZABADSÁG A NÉPNEK! IX. ÉVF. 105 (2283) SZÁM !cSÜTÖRTÖK, 1952 MÁJUSIAra io dinar PoSt. pia*. SZABAD HAZAI SZABAD NÉPÉNEK ÜNNEPE írja: Sóti Pál Jugoszlávia dolgozói igazi, bensőséges ünnepet ülnek most május elsején,­­ a nemzetközi proletá­­riátus nagy ünnepét, s a szocialista hazájukban elért nagy győzelmek örömteli ünnepét. Szabad hazánk­ban szabad népünk méltán büszke arra a tényre, hogy a szocialista Jugoszlávia eddig az egyedüli or­szág a világon, ahol már valóra vált a proletariátus harci jelszava: »A földet a parasztoknak, a gyárat a munkásoknak­!« Nem kérkedünk, de örömmel tölti el szívünket az a tudat, hogy sehol a világon, csak ná­lunk iktatjuk törvénybe azt, hogy a nemzeti jövedelmet, il­letve munkatöbbletet hogyan és mire költjük el. Tudjuk, hogy, mindez és az előttünk álló jövő is, hősi Pártunk és Titónk helyes politikájának, népi forradalmunknak és dolgozóink önfeláldozó munkájának gyümölcse. Éppen ezért érthető népünk egysége és elszánt­sága, amelynek tanúbizonyságai a legutóbbi tünteté­sek is. Az újra feltámadt olasz fasiszta irredenták és felbujtóik Keletről és Nyugatról is, csak azt az elszánt és megfontolt szándékot hallhatták a tünte­téseken a jugoszláv hazafiak millióinak­­ajkáról, hogy »Életünket adjuk, Triesztet nem adjuk!«. Mai ünnepünkön visszatekintve múltévi mun­kánk főbb eredményeire, kimagaslik ezek közül a szövetségi Népszkupstina két törvénye: a munkás i­­gazgatásról szóló törvény és az általános népbizott­sági törvény. Majd 100 éve már annak, hogy elhangzottak Marxnak, a dolgozók tanítómesterének szavai, ame­lyekben rámutat arra, hogy a győzelmes proletariá­­tust a kapitalizmusból a kommunizmusba vezető út­ján kétféle veszély fenyegeti: az uralmától megfosz­tott burzsoázia és saját bürokráciája részéről. Hiven követve Marx és Lenin útmutatásait, dolgozó népe­inknek uralomra jutásuk után sikerült elhárítaniok mind a két veszélyt. »Pártunk hatalmas sikere éppen abban rejlik, — mondotta Borisz Kidrics Jugoszlávia gazdászainak kongresszusán, — hogy idejében le tudtuk zárni az adminisztratív gazdálkodás szakaszát, még mielőtt az állami monopol alapján előidézhette volna a büro­kratikus kaszt létrejöttét és erősödését, azáltal, hogy mi magunk bürokratizálódtunk volna. Ez a szocia­lista forradalmiság győzelmét, Pártunk és vezetősége marxista elgondolásainak győzelmét jelenti, az élen Tito elvtárssal«. A munkástanácsok és igazgató-bizottságok vá­lasztásai jelezték a bürokratizmus elleni offenzíva kezdetét és a társadalmi terv meghozatala jelentette a harc győzelmes befejezését. Nálunk jórészt már az i­­dén sem központból tervezik­­a tisztviselők a gazda­sági élet vérkeringését, a jövőben pedig egyáltalán (Folytatás a 2. oldalon) Mi Szilárdítsátok az egységet! Harcoljatok azok ellen, akik vissza szeretnének hozni benneteket a kapi­talista rabságba, vagy alárendelni a szovjet bürokratáknak Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezetőségének májusi kiáltványa igazi szocialista demokrácia elmélyítéséért és kiterjeszté­séért, dolgozó embereink jó­létének megvalósításáért és hazánk minden irányú fejlő­désének megalapozásáért ví­vott harc közepette ünnepel­jük. Ugyanakkor az idei má­jus elsejét Jugoszlávia­­min­den népe harci egységének megszilárdulása és hazánk véderejének növelése jegyé­ben ünnepeljük, hogy meg­őrizhessük szocialista hazánk szabadságát és függetlensé­gét a szovjet kormány és a keleti tömb kormányainak agresszív nyomásától és hó­dító terveitől. Amikor növeljük hazánk gazdasági erejét és fejleszt­jük hazánkban a szocialista társadalmat, védelmezzük szabadságát és függetlensé­gét, egyúttal a világbéke megőrzéséért, a népek és ál­lamok közötti együttműkö­dés és megértés létrehozásá­ért is harcolunk. Ez tényle­ges hozzájárulásunk az egész világ dolgozó embereinek nemzetközi szolidaritásához és az emberiség igazi fejlő­déséhez. Növekszik hazánk tekinté­lye a világ előtt, az emberi­ség haladása nagyszámú el­lenségének, éspedig mind a Szovjetunió ellenforradal­már, bürokrata kasztjának, mind pedig a tőkés orszá­gok reakciós köreinek min­denféle áskálódása és szocia­lista fejlődésünket gátoló kísérletei ellenére. Hazánk következetesen ki­tartva szabadsága és függet­lensége, valamint a világ­­béke védelmezésében, meg­szilárdítja és bővíti politikai, gazdasági és kulturális kap­csolatait mindazokkal az or­szágokkal, amelyek készek együttműködni az egyenjo­gúság elve alapján. Ez a po­litika már eredményekkel jár és hazánk egyre több bará­tot szerez magának. Azonban a Szovjetunió és csatlósainak agresszív és el­lenséges politikája mellett más imperialista és agresszív szándékok is újra jelentkez­nek hazánkkal szemben. Ezek a volt fasiszta hódítók utó­dainak szándékai. Ezt bizo­nyítja Trieszt és a felszaba­dított vidékek esete, amelyek­kel szemben az egyesült ir­redenta erők nyílt hódító ét­vágyukról tesznek tanúbizony­ságot, zsarolást folytatnak és nyomást gyakorolnak, hogy Londonban egyezményre ke­rüljön sor hazánk rovására. Ez a népeink életérdekei el­len irányuló kísérlet tiltako­zó­ hullámot idézett elő em­bereinknél, ami nagyszámú tüntetésben és tiltakozásban jutott kifejezésre. Jugoszlá­via népei és kormánya sen­kinek sem enged meg sem­miféle, életérdekei ellen irá­nyuló egyezkedést és kulisz­­szák mögötti játékot. (Folytatás a 2. oldalon) Jugoszlávia polgárai! Az idei május elsejét, a dolgozók nemzetközi ünne­pét mi jugoszlávok a szo­cializmus felépítéséért, az

Next