Magyar Szó, 1952. június (9. évfolyam, 130-155. szám)

1952-06-01 / 130. szám

IX. ÉVF. 136. (2308.) SZÁM VASÁRNAP, 1952 JÚNIUS 1 | | | ÁRA 16 A INAK A bolgár kormány megengedhetetlen maga­tartása a jugoszláv diplomatákkal szemben A jugoszláv kormány elutasította a legutóbbi bolgár jegyzéket , Beográdból jelentik. A JSzNK kormánya tegnap eré­lyesen visszautasította a bol­gár kormány­ ultimátumszerű fenyegetését, hogy további megszorításokhoz folyamodik a szófiai jugoszláv diplomá­ciai képviselőkkel szemben, és értesítette a bolgár kor­mányt, hogy a fenyegetések valóraváltása esetében kény­telen lesz megfelelő ellen­intézkedéseket tenni a beo­­grádi bolgár diplomáciai kép­viselőkkel szembeni A jugo­szláv külügyminisztérium tegnap átadott jegyzékében hangsúlyozza, hogy a JSzNR kormánya nem vállalja a fe­lelősséget az ebből eredő kö­vetkezményekért és hozzá­fűzi, hogy a felelősség ebben az esetben kizárólag a bol­gár kormányra és szerveire hárul. A jugoszláv jegyzékben to­vábbá visszautasítják a má­jus 22-i bolgár jegyzékben tartalmazott valótlan állítá­sokat, a diplomáciai alkal­mazottak mozgásszabadságá­nak korlátozásával­ kapcso­latban. A bolgár hatóságok még 1949 novemberében kor­látozták­ a bulgáriai jugo­szláv képviselők mozgássza­badságát. A jugoszláv kor­mány több izben tiltakozott ilyen intézkedések, vala­­mint a "Bolgár hatóságoknak arra­­irányuló eljárásai ellen, hogy lehetetlenné tegyék a jugoszláv diplomáciai képvi­selők munkáját. Mivel mind­ezek a tiltakozások válasz nélkül maradtak és a bolgár kormány nemcsak, hogy foly­tatta ezt a gyakorlatot, ha­nem a legdurvább módon el­lenőrizte a szófiai jugoszláv alkalmazottakat, a JSzNK kormánya kénytelen volt vi­szonzásul korlátozni a jugo­szláviai bolgár képviselők mozgásszabadságát. Ugyan­akkor, összhangban a jó­szomszédi viszony politiká­jával, javaslatot tett a bol­gár kormánynak, hogy szün­tessék meg a diplomáciai sze­mélyzet mozgásszabadságá­nak bármilyen korlátozását, a szigorú kölcsönösség elve alapján. A bolgár kormány azonban nemcsak, hogy visz­­szautasította ezt a javasla­tot, hanem fokozta a meg­szorításokat a szófiai jugo­szláv képviselőkkel szem­ben. Ez év április 30-án a bolgár kormány megkísérel­te valótlanul bemutatni eze­ket a tényeket és Ivanov beog­rádi bolgár ügyvivő ál­lítólagos bántalmazására hi­vatkozott. A jugoszláv kor­mány tegnapi jegyzékében erélyesen visszautasította ezt a vádat és hangsúlyozta, hogy Ivanov­­ gépkocsija­ több izben megszegte a közlekedési elő­írásokat és a jugoszláv köz­lekedési szervek kénytele­nek voltak egy alkalommal felhívni Ivanov figyelmét a forgalmi szabályok tisztelet­­ben tartására. Az a tény, hogy Ivanov akkor elnézést kért a jugoszláv közlekedési szervektől, a legjobban cá­folja a bolgár kormány ez­zel kapcsolatban felhozott koholmányait. A török követ látogatása a külügyminisz­tériumban Beográdból jelentik. Teg­nap délelőtt 11 órakor Ke­­mal Köprili beográdi török nagykövet látogatást tett Bogdan Craobrnyánál, a JSzNK külügyminiszterhe­lyettesénél. Szerbia földműves szövetkezeteinek évi közgyűlése Szerbia földműves szövet­kezetének főszövetsége jú­nius 10-én és 11-én tartja évi közgyűlését Beográdban. A közgyűlésen többek között beszámolnak a főszövetség munkájáról, megvitatják az 1952-es évi pénzügyi tervet és új vezetőséget választa­nak. Tito marsal meglátogatta a nemzetközi fényképk­iállítást TEGNAP délelőtt 11 óra­kor Tito marsal meglátogat­ta a Beográdban rendezett el­ső nemzetközi fény­képkiállí­­tást. A kiállítás épülete előtt a rendezőbizottság két tagja várta Tito marsalt, majd vé­gigkísérte a kiállítóterme­ken. Tito marsal mintegy fél óráig tartózkodott a termek­ben, majd beírta nevét a lá­togatók könyvébe. Időközben nagy tömeg gyűlt össze az épület előtt és lelkesen üd­vözölte a távozó marsait. Négy nap gazdag műsora a pakiosi magyar ünnepi játékban Nem egész egy hónap vá­laszt el bennünket a június 26-ától 29-éig Pakicson meg­rendezendő magyar ünnepi játékoktól. Az utóbbi napok­ban egyre mozgalmasabbá vált az élet a különböző bi­zottságokban és lassan kifor­málódik a játékok műsora is. Június 26-án, csütörtökön kerül sor az ünnepi játékok ünnepi megnyitására és ezen a napon nyitják meg a ter­vezett három kiállítást: a képzőművészeti tárlatot, a néprajzi kiállítást, valamzint a könyv- és sajtókiállítást is. Az első nap műsorterve­­zetében szerepel még a szu­­boticai filharmónia hangver­senye. . Másnap, június 27-én ren­dezik meg a főiskolások ta­lálkozóját, amelyen megbe­szélik az egyetemi hallgatók legidőszerűbb problémáit. U­­gyanezen a napon lesz még népdal-hangverseny, irodal­mi est, a palicsi amatőrszín­­házban pedig délután és es­te egy-egy műkedvelő együt­tes lép a közönség elé. Az ünnepi játékokra, mint meg­írtuk a vajdasági színjátszók szemléje, során kitűnt négy együttes, éspedig K.kanda, Zrenyanin, Apatin és Kani­zsa színjátszó csoportja ka­pott meghívást , ezek közül lép fel kettő a szemle­ má­sodik napján. Ezenkívül mint vendéglátó bemutatkozik a közönségnek a palicsi szín­játszók együttese is, éspedig előreláthatólag az ünnepi já­tékok első napján. Június 28-án, szombaton, tartják meg a vajdasági kul­­túrmunkások találkozóját, amelyen megbeszélik az írók, újságírók művészek, tanügyi munkások és más kultur­­munkások kérdéseit. Ugyan­ezen a napon néptáncokat és népi szokásokat mutatnak be, fellép a másik két mű­kedvelő együttes, este tábor­tűz lesz és ezen a napon tart­ja meg előadását a szusooti­­cai Népszínház magyar együt­tese is. Vasárnap, az ünnepi játé­kok utolsó napján lesz a leg­bőségesebb program, hiszen éppen ekkorra várják Vaj­daság minden részéből a leg­több vendéget. A vasárnapi program legkiemelkedőbb pontja a délelőtt a városban megrendezendő nagygyűlés, amelyen kifejezésre jut, hogy tartományunk magyar nem­zeti kisebbségének milyen lehetőségei vannak szocia­lista hazájában kulturéleté­­nek szabad fejlesztésére s hogy az itt élő testvérnépek­­kel együttműködve hogyan használja ki ezeket a lehető­ségeket a nép, különösen a falu kulturszinvonalának ál­landó emelésére. Délután Palloson folytató­dik az ünnepi műsor, éspe­dig két helyen is, a parkban felállítandó dobogón és a nyá­ri színpadon. A dobogón mu­tatkoznak be a népi tánccso­­portok és énekkarok s itt ren­dezik meg a népdalhangver­senyt is. A nyári színpadon szintén fellépnek énekkarok, továbbá zenekari hangver­seny lesz és este a noviszádi Szerb Népszínház balett­együttese is ott adja elő az »Ohridi legendá«-t. Ezenkí­vül sportprogram egészíti ki a vasár­napi műsort. A szervező bizottság termé­szetesen gondoskodik arról, hogy az ünnepi játékokra ér­kezők ezrei minden fennaka­dás nélkül kijuthassanak Palicsra , ebből a­­célból megerősítik a szoboticai vil­lamosforgalmat, továbbá au­tóbuszokat és esetleg helyi­­vonatjáratokat is beállíta­nak. Ezen a téren is folyik még a szervezés munkája s ugyanígy most történnek az utolsó simítások az ünnepi játékok műsorának véglege­sítésén, hogy ez az ünnepi szemle valóban méltó képet adjon eddigi kultureredmé­­nyeinkről, hogy ismételten kifejezésre juttassa, hogy a vajdasági magyarok,­— tar­tományunk más nemzetisé­geivel vállvetve, — ezen a téren is közreműködnek a szocializmus építésében, a szocialista tartalmú feultur­­rr munka elmélyítésében és to­vábbi fejlesztésében. Legtöbben szobabútort, rádiót és kerékpárt vásárolnak lefizetésre A „Stoteks" utólag 3 millió dinár hitelt kapott egy hete, hogy a noviszá­­di dolgozók lefizetésre is vá­sárolhatnak közszükségleti cikkeket. Mint megírtuk, a noviszádi kereskedelmi vál­lalatok, név szerinti a »Na- Ma«, a »Textil«, a »Noviszá­di Magazin« és a noviszádi vaskereskedelmi vállalat esz­szesen 24 millió dinár hitelt kaptak, s ennek az összeg­nek a határáig lefizetésre ad­hatnak árut. Ezenkívül a Ju­goszláv Nemzeti Bank novi­szádi fiókintézete 11 millió dinár kölcsönt adott szobabú­tor, rádió és kerékpár vásár­lására. A tartományi Főbi­zottság pedig utólag 3 mil­lió dinár hitelt nyújtott a »Stoteks« kereskedelem vál­lalatnak, így tehát Noviszád dolgozói a második negyed­évben összesen 38 millió di­nár értékű különféle árut vásárolhatnak lefizetésre. Az első napokban a legna­gyobb érdeklődés a szoba­bútor vásárlása iránt mutat­kozott. Az erre a célra jóvá­hagyott 4 millió dináros ösz­­szeg, amelyet három év alatt kell visszafizetni a banknak, egy-két nap alatt elfogyott. Hasonló a helyzet a rádió és kerékpár vásárlására jóvá­hagyott keret­összegeknél is. De nagy érdeklődést mutat­nak a fogyasztók a textiláru és a többi cikk iránt is, amit lefizetésre vásárolhat­nak. Ez jobb propaganda, mint bármennyi előadás Borjút kapott Obradov Nesztor A becsei „Hős Tito“ ter­melő szövetkezetben az új gazdasági számvitel bevezeté­se óta növekedik az állatál­lomány. Ez jórészt a jobb gondozásnak köszönhető. Obradov Nesztor tehéngondo­zó az előirányzott nyolc bor­jú helyett tíz bor­jut adott át továbbtenyésztésre. Ezért a szövetkezet igazgató bizottsá­ga úgy határozott, hogy a terv túlszárnyalásáért és a jó gondozásért, külön juta­lomként egy borjút ad Ob­rador Nesztornak. Az igazgató bizottságnak ez a határozata serkentőleg hat a szövetkezet többi jószág­gondozójára is. A jelekből ítélve az igazgató bizottság nemsokára ismét összeülhet, valamelyik jószággondozó megjutalmazása céljából. A „Hős Tito“ szövetkezet­nek ez az intézkedése külön­ben összhangban áll az el­múlt, hetekben megtartott szövetkezeti értekezlet hatá­rozataival, melyen leszögez­ték, hogy a túlteljesített tervért azonmód meg kell ju­talmazni a dolgozókat, mert ez jobb propaganda az új számvitel számára, mint bár­milyen és bármennyi elő­adás. Edvard Kardely miniszterelnökhelyettes haszoneinyilvánitása MIUTÁN megjelent az el­ső jelentés Edvard Kardely elvtárs sikeres műtétéről a miniszterelnökhelyettes szá­­mos levelet és táviratot ka­pott hazánkból és külföldről. E táviratok és levelek írói jókívánságaikat tótan­ácsolták és jobbulást kívántak Kar­del­y elvtársnak. Kardely elv­társ, tekintettel arra,­­ hogy nincs abban a lehetőségben, hogy külön-ke­lön válaszol­jon a táviratokra és levelek­re, ezúton köszöni meg a­ hozzá intézett jókívánságo­kat. _________ Kiszélesített front­­bizottsági plenáris Kids Hnd­szádon A noviszádi frontbizottság június harmadában, kedden délután 5 órai kezdettel tart­ja kiszélesített plenáris ülé­sét a Munkásotthon nagy­termében. Napirendi pont­ként a frontszervezetek po­litikai tevékenységének proto­léméit vitatják meg. . Zrenyanin kapott legtöbb esőt májusban A noviszádi meteorológiai szolgálat adatai szerint má­jus folyamán Zrenyanánban és környékén esett legtöbb eső. A kimutatás szerint má­jusban Szuboticán 46, Zom­­borban 36, Verbászon 47, Noviszádon 48, Kikindán 56, Zrenyaninban 90, Versecen 44, Zemuriban 59, Szremszka Mitrovicám pedig 50 millimé­ter csapadék esett.

Next