Magyar Szó, 1952. június (9. évfolyam, 130-155. szám)

1952-06-01 / 130. szám

^atydtuiji Sándor: ...................................................-nii«iiiiiiiiiininmmMtinwHiwninmtimM»t«M NUSICS: A gyászoló család Műkedvelő együtteseink­nek mindig nagy segítséget nyújtott a darabválasztásban a Testvériség-Egység könyv­kiadóvállalat »Színpadunk« sorozata. Most újabb füzet je­lent meg,­­ az ötvenedik. Ezúttal Nusics Braniszláv »A gyászoló család« című há­rom felvon­ásos vígjátéka jut el a magyar közönség, első­sorban pedig a műkedvelők kezébe, Herceg János köny­­nyed, szakavatott átültetésé­ben. Ez a füzet egyúttal örven­detes újítást is tartalmaz. A kiadóvállalat ugyanis mind­járt diszet-tervet, sőt ren­dezői utasításokat is közöl a darab után Garay­ Béla tol­lából. Ez az utasítás lénye­gesen megkönnyíti a falusi színjátszó csoportok rende­zőinek munkáját, mert a mellett, hogy , rámutat a da­rab lényegére, elemzi a sze­replők jellemét, de még a kisebb részletekbe is bele­megy és a darab egy-egy részleteihez fűzött megjegy­zésben megadja a jelenetek alaphangját. Műkedvelő együtteseink minden bizonnyal örömmel fogadják ezt az újítást. Bjelisev: HORGÁSZAT A HALÁSZOK ÉS A SPORTHORGÁSZOK AZT ÁLLÍTJÁK, a horgászat cél­ja az, hogy az ember halat fogjon. Há­t ez nem igaz. Aki halat a­kar enni, az el­megy a piacra és megveszi. Ez az igazság. A horgászat egyéb célokat szolgál. Ha meg akarunk feledkez­ni mindenről, hivatalról, ivó­gépről, napi gondokról, hosz­szú konferenciáikról, akkor vonulunk ki a szabadiba, a folyópartra, egy hosszú bot­tal és a bot végén némi madzaggal. Remek szórakozás ez. Az ember itt-ott megfür­dik, jókat uzsonnázik, barát­kozik a füvekkel, a nyárfák­kal, a parti füzekkel, simo­­gatódzik a szellőkkel, utá­nozza a madárfüttyöt, ismer­kedik az áramló habokkal és a futó felhőkkel, néha-néha húzogat is a bütykösből, — de hallat, azt nem fog. Csak a naiv kirándulók hi­szik ezt, akik term­észettu­­dóan kerülik ki a hosszú bot mellett álmodozó egyént. r­ Pszt!... — Horgászik . Az egyén pedig váltig ál­lítja, hogy ő csak idegeit ak­arja rendbehozni, mert szellemileg túlerőltette ma­gát, a cigarettafüst kimarta a torkát, meg a­­ tüdejét, a villanyfény kikezdte látását, az ivógépzakatolás elvette a hallását, s ezen már csak a bot és a madzag segíthet. . És valóban ki is gyógyul a fenti nyavalyákból .. Viszont beleesik egy még rettenetesebb betegségbe, mármint abba, hogy minden áron halat akar fogni... így jártunk mi is, La­ci meg én. Már hajnaliban kint vol­taink a szigeten, szilárdan a tőkéivé, hogy ' ifra' sej’átfogá­­sú hatból eszünk paprikást. A kevés elemózsiát már hor­gászás előtt elfogyasztottuk, csak a só, paprika, hagyma várta a hozzávaló halakat a hátizsák mélyén. A halak azonban nem arca rództak... „Magas a víz“, — mondo­gatták az arra járó tapasz­talt szigeti pecárosok, akik tavaly — ha jól emlékszem — éppen az alacsony vízre fogták a halhiányt. Volt aki a helyet kifogásolta, hogy az nincs „beetetve“, a másik meg a horgainkat vizsgálta szakszerű fejcsóválással, de nem szólt semmit, csak be­leköpött a homokba. Laci dühödten járta körbe, már vagy huszadszor, a sziget partvidékét, egyre dobálta a szőrös műlegyet, meg az ezüstesillogású műhalat, de némi izomlázon kívül nem szerzett semmit, öreg este lett, de a halpap rakásból még mindig csak az étvágy volt meg. Az azon­ban egyre növekedőben. — Éhes vagy? — kérdezte Laci. Néhány vadkacsa húzott el felettünk rekedt gágogással, s a pókhálós égen kigyultak a csillagok. Én az eget néz­ve, éppen a belvárosi étte­rem étlapjáról álmodoztam, amikor Laci kérdése felriasz­tott. — — Szörnyen! — válaszoltam őszinte kitöréssel. — Gyere! — mondta, s ott hagyta a meddő botokat és madzagokat, elindult. Én utána. CSÓNAKBA SZÁLLTUNK. Szótlanul evezve értük el a má­s­ik partot. Itt-ott csillogótestü halak bukkantak fel a sima víztükörből és mintha gúnyo­san röhögtek volna rajtunk. Kis halású kunyhó mellett kötöttük ki a csónakot. — Ca-kó-ó bá-csi-iü Az éhség elmélyítette, két­­ség­beesővé tette Laci hang­ját, amely többszörösen visz­­szaverődött a partokról. — Gyüvök mán, — hallat­szott a közelben, és már meg is jelent egy kicsi, de nagybajsza öreg­ember. Meg­rázta a kezünket. Felém be is mutatkozott: — Cakó vagyok. Laci kihúzta a csónakot a homokra és nyomban rátért a tárgyra: — Hal van-e? — Az csak a Dunáiban. — De mi éhesek vagyunk ám, Cakó bácsi. — Jó lesz az ellen a ka­csa is. Beszéljen az asszony­­nyal. Bent van a házban. Laci már ugrott is. OTTMARADTUNK KET­TESBEN CAKÓ BÁCSIVAL.­­ Mérhetetlen csendesség ha nőtt a tájon, a Duna némán , hömpölygött mellettünk s gú­a­nyosan cipelte magával az el­érhetetlen halakat Cakó bácsi fészkelődött. Valami úgy látszik nyugtala­nítja az öreget. Engem meg , az nyugtalanított, hogy vár­jon mi nyugtalanítja Cakó­ bácsit. Aztán csak megszólalt: — Van papirosa? — Van, — mondtam és át­adtam az aznapi újságot. — Hát gyufája? — Az is van. És azt is átnyújtottam. Egy perc múlva lobogott a tűz. Fekete lett körülöttünk min­den, még az ég is, — ahol pe­­­dig az imént még kukucs-­­­kált félszemmel a telihold. Ültünk és néztük a tüzet. No meg egymást, némileg gyanakodva. Öreg, gyűrött emberkét világított meg ve­lem szemben a tűz. A nap­szítta arcon csak a homlok­nál maradt egy ki® fehérség, ahol a kalap védi a halász­­ fejét. Néha köhintett örege­­­ sem, alkalmasint szólni akart­­ valamit.­­ Végül kibökte: — Ki maga, hájrá? Mondtam neki. — Szerkesztő. Nyilván más feleletet várt, S mert megcsóválta a fejét, majd huzamosabb töprengés után megmozdult:­­ — Aztán mit szerkeszt, s hájjá? — Újságot Noviszádon.­­ — Hm... — mondta Cakó bácsi. S milicéiben felnyalá­­­l­yolta a rőzsét és rádobta a­­­ tűzre, aztán lehasalt és fúj­ni kezdte. Minden mozdula­tán látszott, hogy csak azért cselekszi ezeket az egyszerű­bb dolgokat olyan körülménye­sen, hogy zavarát leplezze. — Hm... — mondta meg Il g­nt és visszaült a helyére. Később ismét, megszólalt: __Ha mán nyomdász, ak­­­ko mongja meg nekem, hogy * megy az azzal az újsággal? * No, mondom magamban, egyszeriben megkaptam a nyomdászi szakképzettséget. (­ De azért nyugton maradtam (( és elmondtam: (­ — Hált legelőször is, uigy­e, (i összeülünk reggel egy kon­­(i ferenciára. A konferencián 1» megbeszéljük, qm it hozunk az 4 nap a lapban. Aztán papírt­­ kérünk, a titkárnőtől, és bár­ki a maga szobájában elkezd­i inni vagy gépbe diktálni. E-­­­gyik a vezércikket, másik a híreket... ! — Nem azt kérdem én, —­­ szólt közbe Cakó bácsi és le- , gyintett. — No bizony, ujsá- I got megírni, nem olyan nagy­­ dolog az! Egy hosszú gallyal bele-­­ piszkált a tűzbe. ! — Temeriniben elvetett a­­szövetkezet, elhibázta ezt '■ vagy amazt, nem olyan nagy­­ dolog az! ! Elővette a pipáját és töm- t­ni kezdte.­­ — Valakiba rohammunkás­­ lett, nem olyan nagy dolog­­ az! ! Rágyújtott. ! — Korejába kitört a há-­­ apru, nem olyan nagy do­­l­og az!­­ Szeleti már a­­ pipa, hát fujta a füstöt, mint egy négy kéményes hadihajó. Akár én is megírnám, nem olyan nagy dolog ez! — De tuggya, — folytatta 2— átült hozzám, — azok a bö­tűk, azok a bötük ... Tugg­­­ya, azok a bötük ... Közelebb húzódott. — Tuggya, azok a bötük... Csuda egy dolog az. Mind ahány egyforma, aztán egy­más mellett szép sorjába, mint a katonák! Rátette a kezét a vállamra. — Mongya, hogy megy az? KICSIT MEGFÁJDULT A SZÍVEM még az éhségről is megfe­ledkeztem. Nagyot sóhajtot­tam és felnéztem a csillagos égre, mintha onnan várnék segítséget az újságírás te­kintélyének. — Hát nem mongya, hájjá?! — sürgette kíváncsian az öreg halász. Én is rágyújtottam s el­mondtam. Hogy van egy masina, úgy hívják, hogy szedőgép. Az ember csak billeget rajta mint a zongorán, aztán az egyik oldalán beleönti az ol­vasztott ólmot és a másik oldalán megfagyva kijön a koreai háború. __ Haj, haj!... — mondta Cakó bácsi és egyre nagyobb tisztelettel nézett rám. Amikor pedig a rotációs gép működésénél tartottam, s éppen azt magyaráztam, hogy ez a gép egyik oldalán nyeli a papírt s a másik ol­dalán szépen összehajtott újságokat öklendez ki magá­ból, már a pipája is kialudt és megrendülten feszengett a helyén az öreg halász. — Haj, haj!... — fohász­kodott fel sűrü időközökben és a’ tarkóját vakargatta. A technika szemmel lát­hatóan lenyűgözte Cakó bá­csit. — Aztán kik forgatják azt Uj versek. — Beiktatjuk őket a közlendők közé.­ * Sz. I., Szkoplye. — Kéré­sére magyarázatot kell ad­nunk, e ezt kivételesen levél­ben tesszük meg, mert a ezer késztől üzenetekben nem vol­na rá hely. O. Gy., Szubotica. — A »Varázsló« túlságosan kiáb­rándító képet fest, különben is nem egyszer megénekelt érzést szólaltat meg, tele me­lankóliával. Az »Aki utánam jön« már erőteljesebb, e­z at alkalomadtán közöljük. Zs. L., Ivanova. — Újabb verse szép és érdemes köz­lésre, de volna rajta egy kis javítanivaló, így például el­­rsuklik az első versszak utol­só sorának vége, a második versszak utolsó két szavát pedig fölöslegesnek tartjuk. M. A. — A verselés­ techni­kájához van érzéke, de mon­danivalóját mindennapi szó­­lamokban írja le,­­ így sem­mi esetre sem éri el a várt hatást. Ezért nem közölhető. I. J., Szubotica. — Azt mondja el, amit mindannyian érzünk, de nincs tehetsége a versíráshoz, e­­gy amit leir, semmi egyéni hang sincs ben­ne, — nem is vers. If­j. B. L. J„ Csóka. — Aján­latot majd megtárgyalja a vállalat igazgató bizottsága. Ami most beküldött két ver­sét illeti, csak azt mondhat­juk, hogy úgy látszik, eről­teti az Írást olyankor is, ami­kor nincs komoly mondani­valója, így születnek meg az utóbbi időben beküldöttek­­hez hasonló, egy-egy sem­mitmondó képre időpitentt verssorok. M. J. Kikinda. — Még nem volt időnk minden beküldött munkáját átolvasni, ember egy kis türelmet kérünk. És válasz nem marad el. K I., Sziny. — Kérését méltányoljuk és levélben. vál . Hangya András vitaszzönyvéből KÖNYVEK. Az önfejű cica A Testvériség-Egység ki­­adóvállalat legnépszerűbb ki­adványai közé tartoznak az ifjúsági és gyermekkönyvek. Most a legkisebbek kapnak kezükbe egy szép kiállítású képeskönyvet, Ivan Breusev »«Az önfejű cica« című köny­vét, amelyet Hortnyik Já­nos fordított magyarra. A könyv minden oldalát ízlé­ses rajzok díszítik, amelyek szinte a szöveg nélkül is be­szédesen elmondják az erdő­ben eltévedt kiscica tanulsá­gos történetét. Ez a könyv, amely kemény kö'.ő­j’o­n kerül a gyermekek kezébe, kiállítását teki­ntve is méltán sorakozik a régebb Ul ■• » » ■ - Latók István. KAMILLA Füvész, gyógynövény gyűjtő gyerek Mind-mind a mezőre nyomul ma, Hogy aratásodhoz kezdjenek, Szik gyönyörűsége: kamilla. Szeretünk gyermeks­égünk óta. A gazos udvart szépítetted,. Ahol csak a szegények alja Gubbasztott. És nem volt virágkert. Fehér csipkéket hintettél el öreg kutak kávája körül. Nőttél a szegénység füvével. Ha látunk, szemünk­ben tavasz ül. Milyen csodás gyógy­itó ered, Bár szegénységből, bajból fakadsz. Úgy lengsz szegény füvészek előtt. Mintha aranyból szó­lna tavasz. Vv­ágod bóditó illat a Gyógyulást és jó ha­sznot ígér — (Mennyi életet gyóg­yít, s maga, Ha kinyílik is, már alig él...) a nagy fene­­gépet? — kér­dezte meg — A villany. — Haj, haj!... A villany... mindezhez kell az a villany. Nyomban szaván fogtam az öreget, a villamosításról, ha­talmas gátakról, nagy gyá­rakról kezdtem neki beszélni. Hallgatta szótlanul, aztán kibökte. — Ezt már olvastam az újságba ... Azt mondja meg, ha tugja, hogy mi az a tur­bina? Turbina? ... Az agyam lá­zasan működni kezdett. Tud­tam, most értelmesen kell felelnem, nehogy elveszít­sem az öreg előtt műszaki tekintélyemet. Már éppen hozzá akartam kezdeni a mondókámhoz, amidőn meg­jelent Laci egy koppasztott kacsa társaságában. Mögötte idősebb asszony bontakozott ki a sötétből. — Jó estét minálunk, iró ,.!........................................ A nénikét üdvözölve, sür­gősen szabadkozni kezdtem, hogy nem vagyok iró, csak... Cakó bácsi azonban fel­pattant és közbevágott: — Ne sértegesd,...­­ nem iró, hanem nyomdász! Fene a buta fejedet! ★ A FIATAL KACSA nem­sokára ott forgolódott a parázs fölött. Azután néhány üveg borocska is előkerült a Duna oldalából. Cakó bácsi a ke­zünkbe nyomott egy-egy fiaskóval. Koccintás... öblítés... És újra... Aztán Cakó bácsi rágyújt­­ott egy nótára, mi meg ne­kiestünk a kacsána­k és a hoz­závaló tejfölös uborkasalátá­val­­ együtt elfogyasztottuk. Csak a csontokat hajigál­­tuk be a vízbe, azoknak az undok halaknak. — A nyomdászok egész­ségére! — mondta már vagy tizedszer az öreg halász. — Arra! — válaszoltunk mi is már vagy tizedszer. Aztán ,huszadszor is. Egé­szen pirkadásig. És még merik egyesek állí­tani, hogy a horgászat célja az, hogy az ember halat fog­jon ....

Next