Magyar Szó, 1952. július (9. évfolyam, 156-181. szám)

1952-07-01 / 156. szám

UUU A FASIZMUSBA — SZABADSÁG A NÉPNEK! Pop. piat. a cot. IX. ÉVF. 150. (2334.) SZÁM I­­ KEDD, 1952 JULIUS 1 ÓRA 5 DINÁR Petar Sztambolics, miniszterelnök beszélt a novavárosi népgyűlésen Szandzsák népe néhány napja készült a vasárnapi nagygyűlésre. Ezt a nagygy­űlést Novavárosban tartották meg. Ebből az alkalomból ellátogatott a városba Felar Sztambolics, Szerbia kormányelnöke, Voja Leko­­vics, Szerbia NK minisztereln­ökhelyettese, Milorad Z­o­r­i­c­s, köztársasági pénzügyminiszter és sokan mások. Több mint 15.000 főnyi tömeg előtt Petar Sztambolics beszélt. Néhány külpolitikai vonat­kozású kérdés ismertetése u­­tán Sztambolics elvtárs az időszerű belpolitikai kérdé­sekről beszélt. Az átszerve­zett népbizottságok feladatai­ról beszélve elmondotta, hogy a kormány e vidékekre is jó és alkalmas alkalmazottakat küldött. Azonban az alkal­mazottai­ ellenállást tanúsí­tottak, mivel nem akartak Szandzsákba menni. Ezt az ellenállást meg lehet érteni, mivel ez a vidék úgyszólván el van zárva a külvilágtól, a­­zonban hibát követnénk el, ha engedékenyek lennénk. A miniszterelnök a továbbiak­ban rámutatott arra, hogy Szandzsákban leginkább fia­tal tanítók dolgoznak, noha nagy szükség volna az idő­sebb és tapasztaltabb taní­tókra és tanárokra. Sztambolics elvtárs a to­vábbiakban elmondotta, hogy az átszervezett városi, járási és községi népbizottságok­nak nagy gondot kell fordí­taniuk a kommunális kérdé­sekre. A mezőgazdaság kérdései­ről szólva a miniszterelnök elmondotta, hogy a szövet­ségi kormány jövőre meg­szünteti a gyapjú kötelező felvásárlását. Sztambolics elvtárs végül hangsúlyozta, hogy a földműves szövetke­zetek továbbfejlesztésére most érlelődnek a kedvező feltételei­. A népgyűlésről üdvözlő táv­iratot küldtek Tito marsal­nak. Görög parla­menti delegáció érkezik hazánkba Beográdból jelentik. A kül­ügyminisztériumból szerzett értesülések szerint a jugo­szláv Népszkupszína meghí­vására hazánkba érkező gö­rög parlamenti delegáció már július negyedikén Beo­­grádba érkezik. A görög par­lamenti delegációban képvi­selve van Görögország min­den politikai pártja éspedig a liberális párt 5, az EPEK 5 Papagosz mozgalma 6, a mezőgazdasági párt pedig 1 taggal. A delegációt újság­írók kisérik. ­ Véget értek a palicsi ünnepi játékok L­ezajlottak a pali­csi Magyar Ünnepi ...u . Játékok. Mint előre látható volt, az utolsó napon érkeztek a legnagyobb töme­gek. Nemcsak a vonatok on­tották Vajdaság minden ré­széből a vendégeket, hanem autóbuszok, tehergépkocsik is tömegesen érkeztek, sőt egyes helyekről voltak olya­­nok is, akik parasztszekérrel vagy gyalog indultak útnak, hogy eljussanak Pallosra. A palicsi után nemigen volt még ilyen forgalom mint most vasárnap. Különö­sen a délelőtti és a déli órák­ban mindkét irányban töme­gével robogtak az autók, au­tóbuszok, tehergépkocsik, ke­rülgetve a szekereket és a kerékpárosokat. Palicson két helyen is parkoltak az au­tók: a főbejárat közelében, a fenyves előtt­­és a kisvend­ég­lő előtti térségen. A parkban a délutáni és esti órákban érte el tetőfo­két a forgalom. A sétányo­kon hatalmas tömeg tolon­gott, csak csigalassúsággal lehetett előrejutni, a vendég­lőkben szinte lehetetlen volt asztalihoz jutni, de ugyanak­kor hatalmas tömeg tolon­gott a szabadtéri dobogó kö­rül, ahol a vajdasági nem­zetiségek népművészeti cso­portjai és nekkarai s léptek fel, megtelt a szabadtéri szín­pad is, a palicsi amatőrszín­­ház pedig táncmulatságot rendezett helyiségében az Ünnepi Játékok résztvevői tiszteletére. Pezsgett, forrt az élet min­denfelé, s az egész ünnepi műsornak méltó befejezése vett este a szabadtéri szín­padon a noviszádi Szerb Népszínház balett-együttesé­­n­ek fellépte, amely zsúfolt nézőtér előtt az Ohridi legen­dát adta elő Méltó befeje­zése volt ez az előadás az ünnepségeknek az előadás színvonalát tekintve is, de főleg azért, mert még jobban kidomborította az Ünnepi Játékok egyik legfőbb célját: a vajdasági­­és általában a jugoszláviai népek és nemze­tiségek testvériségének és egységének megnyilatkozá­sát. Ez a szellem mindvégig ki­domborodott az ünnepi játé­kokon, kezdve a megnyitó­tól, amelyen részt vett töb­bek között­ Petar Sztambo­lics, a Szerb Népköztársaság miniszterelnöke is, egészen az utolsó napig, amikor a szubotieai főtéren rendezett nagygyűlésnek külön jelentő­séget adott az a tény, hogy részt vett rajta és beszédet mondott a Központi Pártve­zetőség politikai bizottságá­­nak tagja,­­ Mesa Pijade is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a nagygyűlés koro­názta be a négynapos pali­csi ünnepségeket, itt dombo­rodott ki legélesebben mind­az, ami az Ünnepi Játékokat jellemezte. Ennek a gyűlés­nek az alaphangja a testvé­riség és egység volt. Ez nyil­vénult meg abban, hogy az első sorokban egymás mel­lett sorakoztak fel Vajdaság különböző nemzetiségeinek népviseletbe öltözött csoport­jai, ez mutatkozott meg ab­ban, hogy a magyarok mel­lett igen nagy számban vo­nultak fel az ünnepélyre a város szerb és horvát lakosai is, sőt sokszor éppen ők vol­tak azok, akik először kezd­ték — magyarul —ütemesen kiáltozni: testvériség, egység, testvériség, egység! Ezek a szavak kiáltottak a jelszavas táblákról, ez a hang csen­dült fel a nagygyűlés szóno­kainak beszédében és ez visszhangzott a tömegből: együtt élünk, testvéri kö­zösségben, együtt vállvet­ve akarunk dolgozni szocia­lista hazánk építésén, a szo­cializmus megvalósításán. A vasárnap esti rendez­­ményekkel végietértek a pa­licsi Magyar Ünnepi Játé­kok. Elhangzottak és termé­keny talajra találtak az érté­kes előadások és hozzászólá­sok, elcsendültek az éneik és a zene utolsó akkordjai is, vasárnap éjféltájban újra sö­tétbe merült a szabadtéri színpad, és elnéptelenedtek a palicsi sétányok, de nyugod­tan mondhatjuk, hogy az Ün­nepi Játékok szelleme — még erősebben — tovább él. Kétség sem férhet hozzá, hogy az Ünnepi Játékok résztvevői, otthonukba visz­­szatérve, a hallottakat és tapasztaltakat felhasználva, a jövőben még nagyobb len­dülettel, alaposabb tájéko­zottsággal, bővült ismeretek­kel látnak hozzá a kultúr­­munka elmélyítéséhez, a fa­lu kulturális színvonalának­­ emeléséhez és ezen keresztül­­ a szocializmus további ered­­­­ményes építés­éhez. Két aiai szítai Ofárfiszek Mapisten Riport a palicsi ünnepi játékokról Az Ünnepi Játékokon farka színfoltot jelentettek a vajdasági nemzetiségek népművészeti csoportjai. Ké­pünk a doroszlói lányok táncáról készült. Is ■­­­a­l I­­vOJV­Ici| BEOGRÁDBAN bizottság alakult, mely vezetése alatt a népi forradalom jelentős eseményeinek színhelyén em­léktáblákat és emlékműveket lepleznek le. Ennek a bizott­ságnak elnöke Alekszandar Rankovics, a JKP KV Poli­tikai Bizottságának tagja, tit­kára Velimir Sztojnics, tag­jai pedig Gyúró Pucár, Ro­­doljuto Csolakovics, Oszmán Karabegovics, Szpaezenija Ba bovics, Otmar Kreacsics, Szlo bodan Penezics, Voja Leko­­vies, Vladimír Dedijer és Mi­­lijan Neoricsics. A bizottság széleskörű pro­gramot dolgozott ki, az em­lékművek, emléktáblák lelep­lezésére, új múzeumok meg­nyitására stb. Ezt a progra­mot három éven belül való­sítják meg. A népi forradalom jelentés^^/ eseményeinek színhelyén emlékműveket és emléktáblákat lepleznek le Kispiac lakossága tilta­kozik a magyarországi légikalózok ellen KISPIAC lakossága a na­pokban erélyesen tiltakozott a magyarországi repülőgé­pek sorozatos incidensei el­len. Az ez alkalommal szer­vezett tiltakozógyűlésről Kis­piac lakossága táviratot kül­dött a JSzNK külügyminisz­­tériumá­hoz. Ebben a távira­tukban elmondják, hogy a kispiaciak szemtanúi voltak légiterünk megsértésének. Táviratukban a továbbiak­ban hangsúlyozzák, hogy a falu népét ezek az inciden­sek nem félemlítik meg ha­nem Pártunk vezetése alatt méginkább tömörítik sorai­kat______________________ Kitüntették Norvégia jugoszláviai követét . Beográdból jelentik: A JSzNK népszkupstinájának prezidiuma a Jugoszláv Zászló érdemrend I. osztályé­val tüntette ki Knut Lykke Norvégia Jugoszlávia követét és meghatalmazott miniszte­rét aki nemsokára el­hagyja hazánkat. A JSzNK kormányának javaslatára tüntették ki Norvégia és Ju­goszlávia barátsága elmélyí­tése terén elért érdemeiért. A kitüntetést dr. Ivan Ri­­bar, a JSzNK napszkupszi­­nája prezidiumának elnöke adta át Mile Perunicsics a prezidium titkárának és dr. Szlaven Szmodlaka kül­ügy­­minisztériumi protokollfőnök jelenlétéiben. A kitüntetés át­adása után dr. Ribár búcsú­­látogatáson fogadta a norvég követet osi kereskedelmi egyezmények Ausztriával Ljubljanából jelentik: Kül­kereskedelmi kapcsolataink kibővítése terén nemrég ú­­jabb előrehaladás történt, a­­mikoris a Szlovén és Horvát Népköztársaság két egyez­ményt kötött Ausztriával. Az egyezmények 13 millió 500.000 shilling értékű áru­forgalmat irányoznak elő. Ausztria és a Szlovén NK egyezménye 2.500.000 schil­ling, a Horvát NK-val kö­tött egyezmény pedig 11 mil­lió shilling©­ áruforgalmat irányoz elő. Mindkét egyez­mény csak azon árucikkek cseréjére vonatkozik, ame­lyeket már Jugoszlávia és Ausztria általános kereske­delmi egyezménye is feltün­tet. Habár az előirányzott áru­mennyiség nem nagy, ezek az egyezmények mégis nagy jelentőséggel bírnak a Szlo­vén és Horvát NK-ra nézve. A népköztársaságok gépal­katrészeket, mozdonyokat, va­lamint egyes közszükségleti cikkeket kapnak. Ezek el­lenértékeként ásványvizet, homokot, téglát, cserepet, te­jet és tejtermékeket szállíta­nak ki. Az egyezményt minden celoveci és grázi áruminta­­vásár alkalmával felújítják. Acheson Décsbe alázott Bécsből jelentik: Acheson, amerikai külügyminiszter teg­napelőtt Berlinből Bécsbe ér­kezett. Acheson kíséretében van Jessup rendkívüli nagy­követ és Hopkins államtit­kár. A bécsi repülőtéren a kül­ügyminisztert dr. Karl Gru­ber osztrák külügyminiszter és az Ausztriában állomáso­zó amerikai csapatok főpa­rancsnoka fogadták. Acheson a sajtó képviselői előtt kije­lentette: ausztriai látogatá­sának célja az, hogy viszo­nozza Fiegel osztrák kancel­lár amerikai látogatását. A repülőtérről az amerikai ven­dégeket különvonattal szál­lították a bécsi vasútállo­másra, ahol Fiegel kancel­lár és Serf alkancellár üd­vözölte őket.

Next