Magyar Szó, 1952. október (9. évfolyam, 235-260. szám)

1952-10-02 / 235. szám

Jill A FASIZMUSBA - SZABADSÁG A NXPMSKI IX. évf. 235. (2413.) sz. Csütörtök, 1952 október A szociálpolitikai tanácselnök beszámolója Dr. Dusán Szavics, tarto­mányunk népegészségügyi és szociálpolitikai tanácsá­nak elnöke beszámolója ele­jén Vajdaság háb­orú előtti egészségügyi helyzetével fog­lalkozott Elmondotta, hogy a háború előtt nem volt szer­vezett egészségügyi hálózat és hogy a betegek gyógyí­tását főleg magánorvosok vé­gezték. A községi orvosok keveset dolgozta­k a beteg­ségek megakadályozása ér­dekében. Hasonló volt a hely­zet a városokban is. Hy módon semmi jót sem örökölhettünk a háború e­­lőtti egészségügyi szolgálat­tól. Még most is nagy gon­dot okoznak a különböző fer­tőző betegségek, mint pél­dául a tuberkulózis, a traco­­ma, a tífusz, a malária stb. Hasonlóképen nagy a gyer­mekhalandóság is. A háború után alapjában megváltozott az egészség­­ügyi szolgálat, szociá­listává vált Ezért joggal nevezzük ma egészségügyi szolgála­tunkat népi egészségügyi szolgálatinak. Egészségszolgálatunk fejlő­déséről a tanács élnek; a kö­vetkező adatokat sorolta fel Egészségügyi intézménye­ink több min­t 4 millió 700 ezer orvosi vizsgálatot bonyo­lítanak le évente, vagyis tar­toményünk minden lakosát átlag 2,5-szer megvizsgálják. Ezt a nagy munkát 198 kör­zeti egészségügyi állomás, 9 városi poliklinika, 12 isko­lai poliklinika, 88 fogászati rendelő, 111 tanácsadó ren­delő asszonyainknak, 12 gyer­mekgondozó, 58 tanácsadó rendelő gyermekeinknek, 21 tüdőgondozó, 57 kórházon kí­vüli szülőotthon, 8 fóraho­­ma gyógyító, 111 egészség­­ügyi állomás és 23 kórház végzi. A mostani egészségügyi szolgálatunk fejlődését a há­ború előtti helyzethez hason­lítva, joggal nevezhetjük for­radalminak. Egy, két példa ezt meggyőzően bizonyítja. Vajdaságban a háború előtt mindössze 3 tüdőgondozó volt, ma pedig 21 van. A tü­dőbetegek részére mindössze 200 betegágy állt rendelke­zésre, ma pedig 1.620. 1951-ben kórháza íródban 80.000 beteget kezeltek. Ezt a hatalmas munkát 150 kór­házi orvos végezte. A kór­házi orvosok munkája ma­gas színvonalú s ezért kór­házaink nagy tekintélynek örvendenek- E mellett kór­házaink sokkal jobban fel vannak szerelve különböző műszerekkel mint például a háború előtt. Dr. Dusán Slavics tanácsos nők beszámoló­jában különö­sen hangsúlyozta, hogy e­­gészségügyi szolgálatunk tett nagyobb sikere az, hogy szá­mos veszélyes betegség ter­jedését megakadályozta, a­­melyek a bábom előtt nagy­mértékben elterjedtek, így pácicul a hastífuszt és más betegségeiket a minimumra csökkentették. Egészségügyi szolgálatunkra jellemző, hogy minden tífusz-megbe­­tegedésről tudomása van. Nálunk nem történhet meg olyan eset, miint például Szibobiónban 1940-ben, ami­kor több mint 600 személy megbetegedett hastífuszban s erről a noviszádi egészség­ügyi intézmény nem tudott semmit. Hogy a fertőző be­tegségeket sikeült lecsökken­teni s jelentkeésüket mega­akadályozni , első­sorban annak köszöntető, hogy a lakosság n­agyobb részét be­oltják s ily módon ellenálló­vá teszik a beegséggel szem­ben. Ismeretes, hogy Vajdaság­ban sokan évrzedek óta tra­hóméban szervednek. Ezen a téren a hátora előtt nem sokat tettek, most pedig 1 millió 400 ezer lakost meg­vizsgáltak, hogy megállapít­sák a trahoma megbetegedé­sek számát. Vajdaságban 30.000 trachorrásbeteg van s ezidáig mintegy 5000-et ki­­gyógyitottak, a trahoma ter­jedését pedig megakadályoz­zák. Sikeres ban folyik a tuber­kulózis ellen­i, különösen a BCG oltások tömeges alkal­mazása útján. A tuberkuló­zis elleni harc a közeljövő­ben még erélyesebb lesz, és a már foganatosított intéz­kedések melett még két irányban terüdnek. Elsősor­ban tartományunk minden lakossának tüdejét évente Bánáti kiadás 7­­fa Zombori kiadás 6 fa Horvátországi k. 5 fa Szulxjticca,Tojxk.4 fa Noviszádi kiad 3 fa Becsei kiadás 2 fa Zentai kiadás 1 fa­­ IHHM POS. pUt­a­tot Zrenyanini ii­ak a verseimben A ZR­ENYANINI ifjak pár­tunk VI. Kongresszusa tisz­teletére rendezett versenye leginkább a kul­túrmunkában és a testnevelésben nyilvá­nul meg. Az ifjúsági csopor­tok m­egkezdték az egymás­­közötti sportmérkőzéseket. A győztes csapatok abban a megtiszteltetésben részesül­nek, hogy a kongresszus elő­estéjén rendezett fáklyás fel­vonuláskor a menet élén ha­ladhatnak. Ezenkívül az ifjúsági cso­portok részt vesznek a most­­ folyó nagyszabású kommu­nális munkálatokban. Pél­dául az épülő új hazatér munkálataiban, a testneve­lési otthon rendezésében és a város területén lévő más építőhelyeken. A kongresszusi előkészüle­tek keretében az ifjúsági ak­tívák előkészülnek az új if­júsági vezetőség és a városi ifjúsági értekezlet kiküldöt­teinek megválasztására. Megválasztották a beo­­grádi járás pártszerveze­tének kongresszusi kiküldötteit TEGNAPELŐTT megtar­tották a beográdi járáa kom­­gresszus előtti pártértekezle­tét, amelyen megválasztották a kiküldötteket Pártunk VI. Kongresszusára. Az értekez­leten résztvett Bosza Cvejics, Szerbia Kommunista Pártja Központi Vezetőségének tag­ja. A beszámolóban és az ezt követő vitáiban nyíltan és élesen bírálták az egyes párt a szavettéle­ti Menekülé­sek Magyar­­országról Traktoristta tanfolyam alapszervezetek munkáját és számos javaslat elhangzott hogyan lehet a hiányosságot kiküszöbölni. Az értekezleten megválasz­tották kongresszusi kiküldöt­tekké: Bozsidárka Damjano­­viics tanítónőt, Bozsidár Mi­­hajlovicsot, a körleti pártveze­tőség bizottságának tagját és másokat. Egészségügyi szolgálatunk számos veszélyes betegség terjez­ését megakadályozta Kinevezték a választói bizottságokat Tudósítás a vajdasági szkupstina munkáidról Kedden a noviszádi Munkásalhon­­agytermében megtartotta IV. ren­des ülését Vajdaság Népszkupstinája. Ezen az ülésen Dr. Dusán Szavics a tartományi népegészségügyi és tartomány szociálpolitikai tanács elnöke be­számolt Vajdaság egészségügyi helyzetéről,a szoci­álpolikai kérdésekről és általában a tanács munkájáról. Az ülésen elfogadták továbbá a vajdasági főbizottság átszervezéséről szóló rendeletet, mely szerint megszüntetik a ta­nácsokban lévő ad­minisztratív szerveiket, vaamint a tanácsok keretében mű­ködő főigazgatóságokat s helyettük megalakítják a gazdasági titkárságot, mint a gazdasági tanács egységes adminisztratív apparátusát. A szkupstina végül kinevezte a járási és városi választói bizottságo­kat, amelyek előkészítik és levezetik a közelgő népbizottsági választásokat, jóváhagyta a városi és járási népbizottségok tanácsa és termelők tanácsa tagjainak számát, valamint Alojz Mihalycsevicet megválasztotta a legfelsőbb bíróság bírájává. ■kétszer lefényképezik, má­sodsorban pedig erélyes har­cot indítanak a szarvasmar­hatuberkulózis ellen, mert tu­dományosan bebizonyoso­dott, hogy ez a betegség az embert is megfertőzi. Vaj­daság területén a tüdőbeteg gyermekek 50 százalékát a szarvasmarhatuberkuló­­zis fertőzte meg. E mel­lett az állattuberkulózis nagy gazdasági károkat is okoz, mivel csökken­ti a tejhozamot. A becslések (Folytatás a 4. oldalon) . Mint már megírtuk, a ju­goszláv katonai delegáció élén Pavle Jaksics vezéralezre­dessel Görögország és Törökország meglátogatása után útban van hazafelé. Ké­pünk a jugoszláv katonai küldöttséget ábrázolja az isztambuli repülőtéren Kesit Erman vezérőrnagy, a török katonai rendőrség parancsnoka és Saad Ka­­jas, török vezérezredes társaságában. A minihősöm­ség­­zetének és munkájának körftlményis, szak- és általános képesí­tését­­árnyalta a szakszervezeti Központi Tanács Gyúró Szalai elvtárs elnökletével Beogradban összeült Jugoszlávia Szakszer­vezeti Szövetsége Központi Tanácsának elnöksége és megtárgyalta a munkásifjúság szakiskoláztatásának, nevelésének és a munkanélküliség kérdéseit. A szaki­skoláztatás kérdé­seiről Miliszlav Mijuskovics számolt be és hangsúlyozta, hogy a gazdasági tanulók fi­zetésére és a tanuló otthonok eltartására vonatkozó rende­letek változtatása után egyes helyeken a tanulók szétszé­ledése és az iskolák elhagyá­sa következett be. Ezzel kapcsolatban az elő­adó a többi között elmondot­ta, hogy át kell tanulmányoz­ni a gazdasági tanulók és a gazdasági iskolák tanulóinak fizetési rendszerét, továbbá a szakképzett munkások szá­mának kérdését, amelyre a jövőben egyes gazdasági ága­zatban szükség lesz hazánk­ban. Továbbá jelentős kérdés a szalura választ­ás, az új, fia­tal szakkáder egyenletes után­pótlása és a vállalatok, va­lamint a magán munkaadók szigorúbb ellenőrzése a ta­nulók alkalmazása tekinte­tében. A tanulók szétszéledése és a tanulóotthonok elhagyása ,­mi egyik intézkedés, a be­számoló szerint az lehetne, hogy a gyermekepótlék ren­deletén bizonyos változtatást kellene eszközölni abban az értelemben, hogy a vagyoni állapotot rugalmasabban kel­lene értelmezni a gyermek­­pótlékra való jogosultság fel­tételeként. A fiatal munkások elbocsá­tásával kapcsolatban az elő­adó megemlítette, hogy en­nek az okát egyes szakmák, mint például a fémipari, vil­­lanyipari stb. szakmákban túl sok a tanuló, viszont más szakmákban egészen kevés. A beszámolóban, valamint a vitában szó volt a munkás­ifjúság körében­­mutatkozó egyes negatív jelenségről is. E jelenségek azért mutatkoz­nak, mert a társadalmi szer­vezetek nem fordítottak elég gondot az ifjúságra. A munkásifjúság szakkép­zése és erkölcsi nevelése kér­désének mai lehetőségeiről beszélt Gyúró Szalaj és Ivan Bozsicsevics elvtárs. Az ipariskolák kérdéseiről szólva Gyúró Szalaj elvtárs kiemelte, hogy ezeknek az is­koláknak költségeit a közgaz­daságnak kell viselnie, nem pedig az általános társadal­mi alapoknak, mert a válla­lat mindaddig nem lesz ér­dekelt az iskolák iránt amíg nem kérnek a vállalattól hozzájárulást az iskolák fenn­tartásához. Ivan Bozsicsevics elvtárs véleménye szerint, azok a vállalatok, amelyeknek a ki­fizetődő gazdálkodás miatt csökkenteniök kell a mun­kások számát, részesítsék e­­lőnyben a fiatal munkáso­kat, akik éppen befejezték az iskolát, mivel a náluk vala­mivel idősebb munkások, te­kintettel a szerzett tapaszta­latokra, könnyebben kaphat­nak munkát más helyen is. Ezután a szakképesítés és más kérdésekről tárgyalt a szakszervezetek Központi Ta­nácsának elnöksége. A tanács befejezte munkáját. Szívélyes topolta­­tásban részesítik Ivan Pirecsniket Ivan Pirecsniket, aki a frankfurti felebbviteli bíró­ság újabb döntése szerint visz­szatér hazájába, ma szívélyes fogadtatásban részesítik Szlo­véniában. Az édesanyjával visszatérő Ivan Pirecsniket Jeszenicában és Ljubljaná­­ban énekszóval, virággal és ajándékokkal várják a pio­nírok. Lyublyana pionírszö­­vetsége futballabdával, a vá­rosi AFZs szervezete pedig könyvekkel ajándékozza meg a kis Pirecsniket. Egynapi lyublyanai tartózkodása után Ivan Pirecsnik folytatja út­ját Sostany helységbe, ahol szintén szívélyes fogadtatás­ban részesítik. 1.000 teherva­­gont eladtunk Törökországnál! ANKARAI J­AN Törökor­szág közlekedésügyi minisz­tériuma és a jugoszláviai »Invast-import« beográdi vál­lalat szerződést írt alá, amely szerint Törökország 1.000 te­hervagont vásárol hazánk­tól. A vagonok legnagyobb részét a Jankoviceevő­ vágón gyárban készítik. Jugoszlávia 2 millió dinár értékű textilt szállít Török­országnak LJUBLJANAI értesülések szerint befejezéshez közeled­nek azok a tárgyalások, ame­lyek arról folynak, hogy Szlo­vénia 2 millió dollár értékű textilt szállít Törökország­nak. Ez a textilszállítmány annak az egyezségnek kere­tében történik, amelynek alap­ján 100 ezer tonna búzát ho­zunk be Törökországból. A kivitelről szóló szerződést né­hány napon belül aláírják. Ezenkívül a törökországi gazdasági küldöttség egyez­séget kötött félmillió dollár értékű zománcozott edény vásárlására is a celyei edény­gyártól, továbbá élénken ér­deklődött faládák, bányafa, különféle vasáru és víz, mű­szaki berendezés iránt

Next