Magyar Szó, 1953. január (10. évfolyam, 1-30. szám)

1953-01-01 / 1. szám

X V03"*' qfV\ foj 1­ 0 ^­1 i c^ 7 e ? J A Saakszervezeti Szö­vetség Központi Taná­csának újévi üdvözlete A Szakszervezeti Szövetség Központi Tanácsa boldog újévet és további szép eredményeket kíván az or­­szágépítésben szocialista hazánk minden dolgozójának. A Magyar Szó munkaközössége boldog újévet kíván olvasóinak, terjesztőinek és barátainak. A jövőbe, a béke győzelmébe vele ki bib­ét kívánok boldog újesztendőt Tito marsal újéri rádióüzenete E­lvtársak és elvtárs­nők! Polgártársak és polgár­társnők! Az új, 1953-as év küszöb Azonban, hogy az aszály és az egyéb elemi csapások következményei minél ke­­vésbbé legyenek érezhetőek, azzal a felhívással fordu­lok polgárainkhoz, hogy a céljuk, hogy gátoljanak bennünket fejlődésünk út­ján és veszélyeztessék füg­getlenségünket. A számos legkorszerűbb gyárban és különböző más rendelnt. Az új Jugoszlá­via mint egész a népi for­radalom és népeink évszá­zados törekvéseinek vív­mánya; őrizni ezt a vív­mányt, kötelessége szocia­l­ius fegyverkezés miatt az­­ emberiség új háborús ve­■­szélytől retteg, mint olyan­­ valamitől, ami elkerülhe­■ tetlen. Szilárdan kell azon­­­ban hinni abban, hogy azok az emberek, akik a béke megőrzéséért és a bé­kés együttműködésért fe­lelősek a világ közvélemé­nye előtt, meg fogják aka­dályozni egy úja­bb katasz­trófa bekövetkezését , hogy az óriási haditechnika és a milliós hadseregek fegyverzete csak védőgát­ként fog szolgálni az ag­resszióval szemben, a vi­lágbéke érdekében. Véleményem szerint az a felismerés, hogy egy új­­ háborús világösszeütközés­­ milyen szörnyű következ­­ménnyekkel járna, arra fog kényszeríteni minden­­ esetleges agresszort, hogy mielőtt még háborús ka­­­­­andba bocsátkozna, jól meggondolja egy ilyen vál­lalkozás végső eredmé­­­­nyeit.­­ Az elkövetkező évben né­peink továbbra is nyugod­tan a szocialista építés munkájának szentelhetik­­ magukat és bízhatnak . Néphadseregünk, függet­­­­lenségünk és békés fejlődé­­­sünk őrének, védelmi ké­pességében. Nagyszerű jövőnkbe ve­tett hittel, a béke győzel­mébe és a világ népeinek békés együttműködéseibe vetett hittel szívélyes jókí­vánságaimat küldöm min­den polgárunknak, kíván­va boldog 1953-as új esz­tendőt. Tito marsai legújabb fényképe. A legutóbbi szkupstinai ülésezésén készült. Tito marsai és Edvard Kardely a kormány padsoraiban az ülés megkezdése előtt meghitten beszélgetnek ben valóban büszkén te­kinthetünk vissza mindar­ra, amit dolgozó embere­ink elértek, társadalmi fejlődésünk minden terén. Büszkék lehetünk főként azért, mert elmúlt évi fejlő­désünk sikereit is roppant objektív nehézségekkel folytatott szakadatlan küz­delem közepette értük el- Az új Jugoszlávia dolgo­zóinak fizikai és szellemi alkotó munkájával hazánk arculata az elmúlt évben méginkább megváltozott; még világosabban kirajzo­lódott szocialista alakja, tartalomban és formában egyaránt; még határozot­tabban kirajzolódott és megvilágosodott népeink nem távoli, hanem közeli boldog jövőjének távlata. Igaz, hogy az új 1953-as évbe bizonyos nem kis gondokkal lépünk be, me­lyeket az elmúlt 1952-es év hagyott ránk. A múltévi elemi csapások következ­ményei kihatnak az 1953- as évre is, de nyugodt lel­kiismerettel mondhatom, hogy ez nem fogja befo­lyásolni dolgozó embereink alkotó lendületét a szocia­lizmus építésében, sem pe­dig veszélyeztetni életszín­vonalukat. Mindent elkövetünk, hogy a jövő évben hazánk dolgozó népe számára biz­tosítsuk azt, ami az élet­hez feltétlenül szükséges: jövő évi aratásig a legma­gasabb fokú takarékossá­got alkalmazzák minden­ben, de különösen abban, ami a megélhetéshez szük­séges. Felhívással fordulok azokhoz a dolgozó paraszt­jainkhoz, akik bármilyen gabonafelesleggel és egyéb élelmiszerekkel rendelkez­nek, mutassák meg haza­fias öntudatukat azzal, hogy nem engedik meg, hogy a hazánkat ért bajo­kat csak a polgárok egy része érezze meg és csak ők viseljék a terhét. Adják el idejekorán fölöslegeiket az államnak, hogy ily mó­­don legalább részben meg­őrizhessük a külföldi valu­tát más szükségletekre. Hi­szék embereink polgári fe­gyelmezettségében és szo­cialista öntudatában, hi­szem, hogy teljesíteni fog­ják kötelességüket a közös­ség irányában, a jelenlegi gazdasági nehézségek idő­szakában is.Az új 1953-as évbe be­lépve szilárdan hiszünk új társadalmi rendszerünk ér­tékében és erejében, szocia­lista építésünk útjának helyességében, népeink tör­hetetlen egységében, dol­gozó embereink nagyszerű alkotó képességeiben és ennélfogva hazánk erei­ben is, mindazokkal a kül­földről jövő kísérletekkel szemben, melyeknek az a objektumban országszerte megvalósított roppant ered­mények élő példái dolgozó embereink alkotókészségé­nek és valamennyi polgá­runk erőfeszítéseinek. E­­zek az eredmények való­ban derűlátásra ösztönöz­hetnek bennünket, a né­peink boldogabb jövőjének megvalósítására irányuló további erőfeszítések sike­rét illetően. A tények megerősíthetik azt, hogy minden eddigi vihar, amely hazánk fölött elzugott, főként az utóbbi négy évben, nem hogy meg­ingatta volna, hanem még inkább megszilárdította népeink saját erejébe és alkotóképességébe vetett hitét. Ezek a viharok meg­szilárdították hitünket, hogy népeink egysége a legalkalmasabb eszköz ah­hoz, hogy megvédjük és megőrizzük függetlensé­günket, erős szocialista kö­zösségünk létét. Az új decentralizált kor­mányzati rendszerben, köz­gazdaságunkban és a nép­hatósági közigazgatásban, nagy felelősség hárul a ve­zető emberekre. Ebben a decentralizált rendszerben sohasem szabad megfeled­­kezniök a közösség egészé­nek érdekeiről. Amikor az egész közösség érdekeiről van szó, minden helyi ér­deket és egyes személyek érdekeit ennek kell alá­lista hazánk minden öntu­datos polgárának. A világban uralkodó ren­dezetlen állapotok és a lá­ 28 oldalas ajándék­naptár melléklettel Ára 10 dinár Román elvtárs cikke A kommunisták és a munkás-önigazgatás Irtás PALKO ROMAC is. /k HAZÁNKBAN megteremtett mun­­­ kás-önigazgatás újdonság nálunk is, és általaiban az egész munkásosztály életében. Az emberiség történellméiben előls­zör hazánkban kapott polgárjogot a dolgozó nép régi törekvése. Engels ezt mondja: »A munkások nem lehetnek szabadok mindaddig, amíg nem maguk igazgatják a­­ termelőeszközöket.« Hazánkban a mun­kásosztály hozzálátott Marx és Engels régi álmának és tudományos tételének megvalósításához. Forradalunk győzel­mével az államhatalom lehetővé tette, hogy forradalmi útán birtokába jusson a termelőeszközöknek. Ez volt az első éles és visszavonhatatlan metszés a nagy tőke érdekein. A közgazdaságot át kellett venni és meg kellett szervezni. Mindehhez tapasz­talatra, kitartásra és hatalmi beavatko­zásra volt szükség. A legelsőből volt a legkevesebb. A legtöbbünk volt kitartás­ból, a kitartás pedig abból a szilárd el­tökéltségből eredt,­­hogy nem leszünk töb­b d a­rabok, abból, a mély tudatból, hogy számunkra az a rendszer felel meg leg­inkább, ahol minden eszköz a dolgozó népé. Ezzel magyarázhatók a nagyszámú önkéntes munkálatok, a munkaközösségek és egyének számlálatlan önkéntes munka­órái. Számunkra, akik a népi forradalomból nőttünk ki, ez a lendület teljesen érthető volt. A külföldiek azonban, és azok, akik itt élnek bár, de valaminél fogva idege­nek tőlünk, nem tudták ezt megérteni. A vállalatok megszervezése és irányítása nagyjából a kommunisták osztályrésze volt, éspedig túlnyomórészt azoké a kom­munistáké, akik a háború alatt, sőt egye­sek a háború előtt is, életüket áldozták hazájukért. Nem voltak tapasztalataik a termelés megszervezésében, nem volt szakképzett­ségük az egyes gazdasági ágazatokban, de félelem nélkül elfogadták a feladatot, a­­melyet a Párttól kaptak. Azért tették ezt, mert tudták, hogy tapasztalat és szak­­képzetség, híján bár, de mégis jobban ve­zetik el a vállalatot, mint azok, akik az­előtt birtokolták. Jobban azért, mert tisz­tában voltak azzal, hogy minden amit tesznek, az ő javukat és népük jövőjét szolgálja. Az üzemek államosítása, elvétele a ma­gántulajdonosoktól és a termelés megszer­vezése csak egy szükséges lépés volt a ter­melési viszonyok fejlődésében. E nélkül (Folytatás a 2. oldalon).

Next