Magyar Szó, 1953. január (10. évfolyam, 1-30. szám)

1953-01-01 / 1. szám

^ÖNTÖZŐKANNÁTÓL A MÜESÖIG^ ii^^iiiiiiiiiiiiii!iiiiiii!iiiiiiiiitiii(i!iiiiiiimiiimiiiiii!iiiiiiiiiimi:ii iiillllllllilllil!illllilllllllll!llilllillill!tnillllllllllllllllilll!lill!llllllllllll!lllil ülllljlllllllllllliiliimillimillll Mintegy 400 mázsa cukorrépa holdanként­­ Nem ke­rül még félmillió dinárba sem Percenként 12.000 liter viz ~ 30.000 dinár tiszta jövedelem is lehet holdanként !A motor nem olyan külö­ Hn03 a »HATÁR« kira­katában. Ráfüggesztett cédula mutatja, hogy 9 ló­erős »Diesel«-motor. Hazai gyártmányú. Erről jutnak eszembe egy érdekes vita mozzanatai. Az egyik becses szövetkezetben beszélgettek, latolgatták az öntözés kérdését. Számolgat­tak. Nem volt olyan, aki az öntözés ellen szólt volna, de igen sokszor emlegették a nyári forróságot és annak kö­vetkezményeit. A szövetkezeti tagok nyá­ron sokszor megálltak a Ti­­sza-parton, tehetetlenül. Iz­zadt homlokkal álltak, néz­ték a hús víz mellett a for­róságtól elsárguló vetést. Ott volt a víz, de mégsem tehet­tek semmit. Olyanokról is hallottam, akik egyszerű ön­tözőkannával próbálták hor­dani a vizet a veteményre. De bizony ez nem sokat ért... Ezért, ahogy most meglát­tam ezt a »Diesel«-motort, e­­­zembejutott az öntözés. De inkább beszélgessünk egy kicsit az eladóval. Vájjon mennyibe is kerülhet? Van-e hozzávaló pumpa, — ezeket a kérdéseket latolgattam. Ha egy szövetkezet meg­vesz egy ilyen »Diesel«-mo­­tort, s a hozzávaló pumpát, létesít egy korszerű konyha­kertészetet. Annál is inkább érdekes számunkra ez a mo­tor és a pumpa, mert besze­rezhető Vajdaságban is. Ná­lunk gyártják, így minden alkatrész kapható. Ez mosta­nában sokat foglalkoztatja a szövetkezetek tagjait Szó lesz itt a műesőről is, csak az drágább, nem min­den szövetkezet fizetheti meg. N­em kis kérdés az öntö­zés, főleg itt Vajdaság­ban. Szerbia kormánya erre a célra egy milliárd di­nár kölcsönt ad a szövetke­zeteknek. A mellett tovább építik a Duna-Tisza csator­nát, enysokára elkészül Bez­dánnál a nagy szivattyú, a­­mely percenként 12.000 liter vizet lök tovább a mellékcsa­tornába, így Zombor, Bez­­dán környékén az idén mint­egy 50.000 holdat lehet majd öntözni. Idővel ezeket az ön­tözőberendezéseket villany­erővel hajtják, ha elkészül a zvorniki villanyfejlesztő. Mindenesetre a bezdániak­nak és zomboriaknak köny­­nyebb lesz majd öntözni a vetéseket, de azért nem kell visszariadni akkor sem, ha nincs folyó a közelben. Ta­valy­­a topolyai »Dózsa György’ medencét csinált és­­ abból öntözte a kerti vete­ ,­ményét. Mert medencét min­­­den alacsonyabb fekvésű ta­­­­lajon áshatunk, amelyből az­tán »Diesel«-cuátorral és pom­­­pával elég vizet lehet szi­­vattyúzna a konyhakerti föl­dekre. Dehát ott van a Tisza és még nincs kihasználva. « »HATÁR« igazgatójának véleménye szerint már több szövetkezet vásá­­­­rolt ilyen gépet, mintegy ■ 200-an Nem is olyan sokba került a szövetkezeteknek. 150.000 dinár a »Diesel« mo­tor, ugyanannyi a pumpa. A hozzávaló deszka (vízleveze­tő vályúnak) nem kerül töb­be 100.000 dinárnál. Tehát nem is kell még 500.000 di­­j­nár sem, már van a szövet-­­ kezetnek egy jó öntözőbe-­­ rendezése, amellyel száz hol­dat is locsolhat. S a termés sokkal több, az áráért 10­­ ilyen öntöző-garnitúrát is­­ vásárolhatnak. Az utóbbi időben, amint­­ mondtuk, több szövetkezet nekilátott az öntözőberende­­zések létesítéséhez. A zom- , bori járásban egy kis elem­zést végeztek amely szerint a konyhakertészet, amelyet öntöztek, 20—30.000 dinár tisz­ta jövedelmet hozott, addig a búzának holdja csak 6 di­nárt jövedelmezett. Mennyi­vel előnyösebb a konyhaker­tészet kibővítése, ezt nem­csak ezek a számok mutat­ják, hanem a tagok foglalkoz­­­tatásának aránya is. Egy hold a konyhakertészeten több tag­­ dolgozhat, míg egy tag több hold földet művelhet, ha azon búzát vagy kukoricát termel. * T­ermészetesen legjobb vol­na, ha mondjuk a kony­hakertészet mellett a krumplit, a herét és még né­hány növényt öntözhetnének. Az eddigi kísérletek megmu­tatták, ha a búzát öntözik, akkor a szokottnál 5 mázsá­val többet terem. Más nö-­­­vénynél még nagyobb az a­­rány. Locsolás esetén a ku­­koricából 15 mázsával, ken­­j­derből 16 mázsával, cukor­répából 78 mázsával, krump­liból 70 mázsával, lucerná­ból pedig 14 mázsával több terem a szokottnál. Mindenesetre, a talajnak és a növénynek legjobban meg­felel a műeső. Amint mellé­kelt rajzunk is mutatja, a műesővel arányosan lehet meglocsolni a földet. Azon­kívül gyors munkát is lehet végezni. Három óra alatt több mint egy hold földet öntöznek meg vele. Az öntöző kézzel húzható kocsira sze­relt motorból, pumpából és aluminium-csövekből áll. Egy óra alatt szétszedhető. A mű­esőnek az előnye az is, hogy egyáltalán nem mossa ki a talajnak egyes fontos alko­tórészét. Másrészt viszont rövid idő alatt nagy terüle­teket öntözhetünk meg a­nél­kül, hogy ágyásokat készíte­nénk. A műeső-készülék vi­szont 1 millió 300.000 dinárba kerül. Mindegy, melyik öntöző­­berendezést választjuk, csak az a fontos, hogy eredménye­s AGY port vert fel szö­vetkezeti körökben az év vége felé Bakarics elvtárs legutóbbi nyilatkoza­ta a mezőgazdaság fejleszté­séről, illetve az a válasz, me­lyet a horvátországi kommu­nisták iskolája hallgatóinak kérdéseire adott. Amint ezt eddig tapasztal­tuk, abban mindenki egye­zik, hogy a termelékenység fejlesztése, gyors, még gyor­sabb fejlesztése, mint eddig, elsőrendű feladat. Valóban létkérdés a szövetkezetek szá­mára az új esztendőben. Más a helyzet a részle­tekkel kapcsolatban. A rész­letek tekintetében eltérőek a vélemények. A szövetkezeti főszövetségiben a „Szocialisz­­ticska polyoprivreda« főszer­kesztőjével beszélgetve meg­tudtuk, hogy a legtöbb vitá­ra Bakarics elvtárs által em­­l­­egetett új korszerű mezőgaz­dasági vállalatok létesítésé­­­­nek gondolata adott okot, me­­­lyeket szerinte munkástanács irányítana. Az elképzelés kétségkívül helyeslést váltott ki. A dolog kivitelével kap­csolatban azonban felmerül több kérdés: milyen földön létesülne ez a mezőgazdasági sen küzdjünk a szárazság el­len. Ne legyünk kitéve az időjárás szeszélyének. Az el­adott 200 géppel és még amit eladnak az idén, olyan ker­tészeteket létesíthetünk, a­­mely sokban növeli a ter­méshozamot, a jövedelmet és a szövetkezeti tagok élet­színvonalát, üzem­­bérbe vennék-e a föl­det esetleg a magánosoktól, mely földek ebben az eset­ben nyilván nem lennének egy, helyütt, ami, viszont le­hetetlenné teszi a korszerű megművelést, hogyan oldha­tó meg a befektetés, il­letve ki fektetne be nagyobb összeget más földjébe; vagy talán az állami birto­kokra gondolt a horvát kormányelnök nyilatkozatá­ban, mely birtokokon tudva­lévően munkástanács is van, a föld is egy darabban fek­szik, ugyanakkor viszont a modern mezőgazdasági üze­mekkel kapcsolatban nem említette fel Bakarics elv­társ a meglévő állami birto­kokat, és így tovább stb. Persze nemcsak ezzel kap­csolatban folyik a vita. Fel­merült például a termelők tanácsának választásával kap­csolatban az a kérdés is, hogy kellenek-e továbbra is a szövetkezeti szö­vetségek? Nem duplázó­­dik-e így a munka a ta­nácsban és a szövetségben? Jelenleg a túlnyomó több­ség úgy véli, hogy a szövet­kezeti szövetség feladata más és más a termelői tanácsé. A szövetség, az a szövetke­zetek szerve, a termelők ta­nácsa, az pedig az egész já­rásé. És mint ilyen, nyilván nem is foglalkozhat részlete­sen sokszor aprólékos szövet­kezeti szak- és egyéb kérdé­sekkel. Értesüléseink szerint a szövetkezeti főszövetségben Kardely elvtárs hozzászólá­sát várják, amelyre talán még január hónapban sor kerülne, — az előbb említett kérdésekkel éppúgy, mint mezőgazdaságunk más kér­désével kapcsolatban. M­indenesetre máris megállapítható, hogy Vajdaság fekvésénél, a­­dottságainál stb. fogva bizo­nyos mértékben más ké­pet nyújt, mint mondjuk Horvátország, amelyre első­sorban is vonatkozik Baka­rics elvtárs nyilatkozata. Amíg például még szűkebb Szerbia területén is vizsgálat tárgyává tesznek egyes szö­vetkezeteket, abból a szem­szögből, vájjon kifizetődik-e, vagy azzá­ lehetnek-e, kifi­zetődő-e bennük ez vagy amaz a parcella, nálunk Vaj­daságban e felől nem lehet kétség. Vajdaságban minden szövetkezet és minden par­cella kifizetődő, vagy az lesz, ha arra fektetjük a fősúlyt. Ezért itt nálunk szó sem le­het a szövetkezetek bármifé­le átszervezéséről, vagy vala­miféle kilépésekről. Ezzel szemben teljes erővel tovább kell haladnunk a kifizetődő nagygazdaságok ilyen szövet­kezeti úton való kiépítése terén is. Mindezt, ahogyan azt már számtalanszor hallhattuk, nem adminisztratív ügyviteli módszerekkel kell végrehaj­tanunk, hanem a termeléssel, a termelékenység fokozásá­val. Ámde még ezeket a gaz­dasági tényezőket sem lehet különállóan szemlélni, mert a nagygazdaságok, a szövetke­zetek fejlődése igen szoro­san fűződik általános fejlő­désünkhöz, iparunk, elsősor­ban fém- és vegyiiparunk fejlődéséhez. * A TERMELÉKENYSÉ­G fokozása, láttuk, megszüntette a szövet­kezetekben a munkaerő­hiányt. További fokozása munkaerőfeles­leget okoz. Ez­ért talán már sok helyütt eb­ben az elkövetkező esztendő­ben foglalkoznunk kell a szö­vetkezeti munkaerőfelesleg más gazdasági ágazatokban való alkalmazásának kérdésé­vel. Miután természetesen a végső fokig intenzívvá, sok­oldalúvá tettük a termelést magában a szövetkezetben, a­­mi, ezt is láttuk, számos szö­vetkezetben még jó ideig fog­lalkozást adhat minden tag­nak.­­Kony­hakertészet, állat­­tenyésztés, ipari növények fo­kozott termesztése ha kifize­tődő az illető szövetkezetben stb.). Továbbra is időszerű kér­dés a bérlet. Az évi állás­pont elhangzott: alkalmazni kell a bérletet, ahol csak le­hetséges. Vajdaság, mint már említettük, az ország egyik legalkalmasabb vidéke a szö­vetkezeti fejlődés és általá­ban a mezőgazdaság gyors korszerűsítése számára. Ezért Vajdaságban mindenképen le­hetséges a bérletfizet­és. Szű­­kebb Szerbia és Koszovó-Me­tohia területén viszont való­színűleg csak a kifizetődő szö­ve­tkezetekre szorítkozik majd A bérlet szoros kapcsolatban áll azzal, hogy a szövetkezeti tag életszínvonala ál­­talában egyezik, — néhol már meg is haladja —■ a jól­gazdálkodó középparaszt élet­színvonalát. Ezt a szövetke­zeti életszínvonalat biztosítja a normanap és a bérlet. Eb­ben a tekintetben néhol még az alap és az akkumuláció rovására is történik majd bér­letfizetés. Amíg nincs lehe­tőség más ágazatokban elhe­lyezni a munka­erőfelesleget, é­s mivel ezt az életszínvona­lat biztosítani kell a szövet­kezeti mozgalom további fej­lődése miatt. A­mi a munkaszer­vezést illeti, erre vonatkozólag úgy hisz szűk, még inkább érvényes az, hogy ne legyen kaptafa, ne legyen erre nézve előírás. Amivel például a szövetkeze­ti szövetség is segíthet ezen a téren, az az alapos elem­zés, amely feltárja a gazdál­kodás és a munkaszervezés jó és rossz oldalait. Általános érvényű előírásokkal a szö­vetség is csak rontana a dol­gon. E tekintetben is fonto­sabb mint bármikor a szabad vita, a vélemények harca, a szövetkezetekben, a szövetsé­gekben és nem utolsósorban a sajtó útján. (Ez nemcsak a szerkesztőség véleménye, ha­nem a köztársasági kormá­nyé is!) Nemhogy Vajdaság­ra nem lehet például általá­nos recepteket szabni a mun­kaszervezés terén, de még egy járásra sem. Minden szö­vetkezetnek megvan a maga sajátossága, adottsága, más és más a munkaerő számá­nak és a földimennv­végnek az aránya, termelési feltéte­lei stb. Hí A­Z új, 1953-as eszten­dő mindenesetre jelen­tős változásokat, fej­­lődésadta változásokat hoz a szövetkezetiek számára. Köze­lebb kerülnek a nagyüze­mi termelésihez, egyre in­kább termel­ő­ü­z­e­m­e­k lesznek, ami azt jelenti, hogy levetkőzik az egyhelyben topo­gós kol­hozrendszer utolsó nyomait is. Egyre inkább az új gazdasági rendszer alkotó­elemeivé válnak, részeivé az ország általános gazdasági fejlődésének, melynek tör­vényei alól nyilván semilyen gazdasági egység ki nem von­hatja magát. Ajk, uj esakendo és a M He A kis körök jelzik azt a területet, amelyet a műeső elér p. E. Ez a fecskendő körbe forog és egyenletesen szórja a vizet Nepszkupstinában nemrégiben meghozott 1953 évi társadalmi tervjavaslat a többi között számos új vizierőmű építését is előrelátja. Képünk a Viaszinai vi­zierőmű építőhelyén készült Nomir Tyoszily ruhaszalon — Noviszád Trg Szlobode­k — Tele­fon: 31-03 Üzletfeleinek és rendelőinek boldog 1953-as ÚJÉVET kíván Üzletfeleimnek, jóbará­taimnak és ismerőseim­nek boldog ÚJÉVET kívánok RIGÓ ISTVÁN kelme­festő és vegytisztító N­oviszád, Zseleznicska 79. Minden üzletfelemnek és rendelőmnek boldog 1953-as ÚJÉVET kívánok Jerant Andrija mechanikus Növi szád, Temerini­ u. 47 Boldog újévet kívánunk üzletfeleinknek és barátainknak BRAUN JÓZSEF írógép-műszerész Szubotica Agina 9 Magvas Smb V. L. — P. E.

Next