Magyar Szó, 1953. február (10. évfolyam, 31-58. szám)

1953-02-01 / 31. szám

RAUH. A MRHBH - ffiABAMAG a Htm« Pol. piai. a go*. ggjSgffi__X.évf. 31. (2520) sz. Vasárnap, 1953 február 1. ggggggg Jugoszlávia Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének Statútum tervezete Jugoszlávia Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének a mai napon nyilvánosságra hozott statu­­tum-terveztet a Jugoszlávia Népfrontjának szövetségi bizottsága által kijelölt bizottság készített©­ól- A tervezetet azért teszik közzé, hogy a Népfront szervezetei és tagjai a február 22-én kezdődő kongresz­­szus előtt megvitathassák. A Népfront tagjai és szervezetei esetleges megjegyzéseiket és javaslataikat a statútum-terve­zetre küldték be Jugoszlávia Népfrontjának végrehajtó bizottságához Beográdba. A statutum-tervezet szövege a következő: I. A DOLGOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE ÉS TAGJAI 1. szakasz Jugoszlávia Dol­gozó Népeinek Szocialista Szövetsége Jugoszlávia dolgozó népének politikai szervezete, amely harci szövetségbe tömöríti a dolgozó polgárokat és szer­vezeteiket a szocializmus felépítéséért és a szocialista demokrácia politikai alapjain­­ nyugvó szocialista társa­dalmi viszonyok megteremtéséért. Jugoszlávia Dolgozó Népének Szocialista Szövetsége Jugoszlávia Népfrontjából keletkezett, folytatja a Nép­front politikai tevékenységét és harcos hagyományait az új társadalmi körülményeik között, mint a dolgozó nap szocialista politikai szervezete. Jugoszlávia Dolgozó Népének Szocialista Szövetsége kapcsolatot tart fenn és fejleszti kapcsolatait a szocia­lista pártokkal és szervezetekkel, valamint más haladó demokratikus mozgalmakkal. A DOLGOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK TAGSÁGA 2. szakasz Jugoszlávia Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének tagja lehet a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság mint 3, hogy kérdésekkel, javaslatokkal és panasszal for­duljon a szövetség bármely irányító szervéhez. 4. hogy a szövetség összejövetelein bírálja és véle­ményezze a szövetség minden tagjának és szervének munkáját. KOLLEKTÍV tagság 6. szakasz A Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének tagja lehet az a politikai tömegszervezet vagy gazdasági, társadal­mi szervezet, amely tagjai többségének akaratával elfo­gadja a Szocialista Szövetség programját és mint szer­vezet támogatni kívánja a Szocialista szövetséget poli­tikai és egyéb ténykedésében. A társadalmi szervezetek felvételét a szocialista szö­vetségbe a Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének szö­vetségi bizottsága végzi. A társadalmi szervezetek egyes alsóbb szervezeti egy­ségei, amelyek kollektív tagjai a szocialista szövetség­nek, beléphetnek a szövetség megfelelő szervezetébe is. 7. szakasz A kollektív tagság csak a tagok sorába belépett szer­vezet egészére vonatkozik. Ahhoz, hogy a szervezet va­lamelyik tagja személyesen is tagja lehessen a Szoc­a- ÁRA 10 DINÁR Újabb csapás a magyar­országi falvakra Vasárnapi mellékletünk a falunak Kenyérvita és főbizott­ságban ÖpakúoóL ej&cLa EGY ÉPÜLET, AMELYRŐL SOK SZÓ LESZ A KÖZELJÖVŐBEN. (RIPORT A 11. OLDALON) N­oviszádi járási kommunisták értekezlete Tegnap délelőtt a Szveto­zár Markovics munkásotthon nagytermében megtartotta hetedik évi értekezletét a Kommunisták Szövetségének noviszádi járási szervezete. Az értekezletet, amelyen har­mincnégy alapszervezetből 217 kiküldött volt jelen, Mla­­den Csomics, a kommu­nisták noviszádi járási veze­tőségének titkára nyitotta meg. A Kommunisták tarto­mányi vezetőségének kikül­dötteként Dusán S­z­e­k­i­c­s és Blázsó E­r­b­e­l, a Kom­munisták Szövetsége tarto­mányi vezetőségének tagjai jelentek meg. A Kommunisták noviszádi járási szervezetének múltévi munkájáról és elkövetkező feladatairól Minden Szela­ko­v­i­c­s, a kommunisták noviszádi járási vezetőségé­nek tagja számolt be. A topolyai járási népbizottság ülése TEGNAP ülést tartott a topolyai járási népbizottság. Az ülésen megvitatták az új népbizottságok eddigi mun­káját, a közegészségügyi szol­gálat átszervezésének kérdé­sét, valamint még számos más folyó ügyeket. den polgára, aki betöltötte a 18. évet, szavazati joggal rendelkezik, elfogadja a szövetség programját és statú­tumét és tagja a szocialista szövetség valamelyik alap­szervezetének. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 3. szakasz A Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének tagja nyilvános munkásságában köteles betartani a szö­vetség programját, törekedni a program megvalósítá­sára ,népi forradalmunk vívmányai, Jugoszlávia népei testvériségének és egységének, szabadságának és füg­getlenségének megőrzésére és fejlesztésére, és munká­jával hozzájárulni a szövetség politikai ténykedésének sikeréhez. A szocialista szövetség tagja a szervezetben élvezett jogai és vállalt kötelezettségei gyakorlásában köteles be­tartani a szövetség statútumát. 4. szakasz A szövetség tagja köteles rendszeresen fizetni havi tagsági díját. A havi tagsági díj 5 dinár. A tagsági díj befizetését bejegyzik a tagsági köny­vecskébe, amellyel a szövetség minden tagjának ren­delkeznie k©tL 5. szakasz A szövetség tagjának joga van: 1. hogy a szövetség ülésein és sajtójában részt vegyen a politikai és egyéb kérdésekről, a szövetség szervezeti kérdéseiről és egyéb tevékenységéről folyó vitában. 2. hogy válassza a szövetség szerveit és őt is bevá­laszthassák. lista Szövetségnek személy szerint is be kell lépnie a szövetség valamelyik a­l­apszervezet­ébe. 8. szakasz A kollektíven belépett társadalmi szervezetnek joga van a szövetség értekezletein és kongresszusain részt­vevő delegátusai, valamint sajtója útján, és határozatok vagy javaslatok előterjesztésével résztvenni a szövetség munkájában. II. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A SZERVEZET ALAPELVEI 9. szakasz A szövetség minden irányító szervét a legalacsonyab­ból a legmagasabbig a szövetség tagjai titkos szavazás­sal választják. Minden vezető szerv munkájáért felelősséggel tarto­zik annak a testületnek, amely megválasztotta és köte­lezően beszámol előtte munkájáról. A szövetség alapszervezetei és alsó vezetőszervei ön­állóak működésükben. A szövetség felsőbb vezetőszervei kötelesek támogatást nyújtani az alapszervezeteknek és az alsó vezetőszerveknek és hazai munkásságuk önálló­ságának fejlesztésére. Az alsó vezetőszervek és az alapszervezetek kötele­zően végrehajtják a felsőbb vezetőszervek döntéseit és irányvonalát. A felsőbb szervek megsemmisíthetik az al­sóbb szerv döntését, ha az ellenkezik a szövetség prog­ramjával és statútumával vagy a felsőbb szerv döntései­vel és irányvonalával. A SZOCIALISTA SZÖVETSÉG SZERVEZETEI 10. szakasz A Szocialista Szövetség szervezetei a területükön élő­ ­ versed járás fe­mim­istáinak nyocadik gyűlése Versecen tegnap megtar­tották nyolcadik évi értekez­letüket a versedi járás kom­munistái. Az értekezleten a nagyszámú kiküldött mel­lett megjelent Isza Jovano­­vics, a Kommunista Szövet­ség Központi Vezetőségének tagja i®. A jelenlévőket Pe­­tar Jovanovics, a Kommunis­ták Szövetsége verseci járá­si vezetőségének tagja és a tartományi vezetőség tagja üdvözölte, majd megtartotta beszámolóját. A beszámolót élénk vita követte s végül a verseci já­rás kommunistái megválasz­tották 23 tagból álló új ve­zetőségüket. tagokat tömörítik: településeken, falvakban, községekben, városokban, körletekben, tartományban. Egy-egy népköztársaság egész tagsága a dolgozó nép­köztársasági Szocialista Szövetségében tömörül. Jugoszlávia Dolgozó Népe Szocialista Szövetsége min­den népköztársaság egész tagságának egységes szervezete. A SZOCIALISTA SZÖVETSÉG ALAPSZERVEZETE 11. szakasz A Szocialista Szövetség szervezetének és politikai te­vékenységének alapja a dolgozó nép tömegeiben az alap­szervezet. A Szocialista Szövetség alapszervezetei közvetlenül tö­mörítik a területén élő tagokat olyan számban, amennyi lehetővé teszi a közös összejöveteleket és a döntések meg­hozatalát egy közös összejövetelen. A szövetség minden tagja valamelyik alapszervezet tagja, ahol gyakorolja a tagságából eredő jogokat és tel­jesíti tag kötelezettségeit. Az új tagok felvételéről az alapszervezet összejövetele dönt. Az alapszervezetek egy-egy lakott helyen ,­ telepü­lésen, faluban, városban, ipari vagy bányásztelepen stb. alakulnak. Az alapszervezet területén végrehajtja a szocialista szövetség politikáját, mint az illető terület dolgozó né­pének szocialista szervezete. Ezt taggyűlések megtartásá­val (amelyek mindig nyilvánosak), nagygyűlések, külön­féle akciók és rendezmények szervezésével, sajtó terjesz­tésével, valamint tagjainak egyénenkénti személyes agi­­tációjával és más szervezetekkel való együttműködés­sel végzi. Az alapszervezetek szakosztályokat alakíthatnak a nők közötti munka végzésére. 12. szakasz Az alapszervezet gyűléseit szükség szerint hívja ösz­sze havonta legalább egyszer. Minden évben december­ben vagy januárban megtartja rendes évi közgyűlését. (Folytatás­­alk az 5. oldalon) Biztosítva vani a ke­nyér az új germis:@ Mijalko Todorovics, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács tagja nyilatkozatot adott a Tanjug szerkesztőjének, a­­melyben elmondja, hogy ha­zánk lakossága részére biz­tosítva van a kenyér az új termésig. Ezideig 680.000 ton­na búza vásárlására kötöttek szerződést s ebből 550.000 tonna búza már megérkezett hazánkba. Mijalko Todorovics a to­vábbiakban elmondotta, hogy a közeljövőben újabb búza­mennyiséget szerzünk be. E­­zenkívül a háromhatalmi se­gítség francia részéből 15.000 tonna búzát vásárolunk, ami­re annak idején ígéretet kap­tunk. Mijalko Todorovics, a Vég­rehajtó Tanács tagja végül hangsúlyozta, hogy az 1952-53 gazdasági év második fele még mindig hátra van és ezért rendkívül szükséges, hogy a szárazság okozta ne­hézségek leküzdésére előre­látott intézkedéseket tovább­ra is végrehajtsuk, (takaré­kosság, az adó rendszeres be­fizetése stb.), különösen a­­zokat, amelyek a szilárd pia­ci árak megőrzésére vonat­koznak.

Next