Magyar Szó, 1953. február (10. évfolyam, 31-58. szám)

1953-02-01 / 31. szám

Lőrinc Péter. ígvírbi­.-utca 23 Az összeíró a népszámlá­lás során benyit egy házba. Görbe utca 23, ez áll a szám­táblán. Tanárember az ösz­­szeíró és kisegít a nagy szám­lálásnál. És egész életével találkozik aztán, néhány em­berén keresztül, ott a ház­ban. Az egész keret csak ar­ra szolgál, hogy az író be­széljen. Vonzó és érdekes ke­ret: mint egy fojtott dráma, úgy lépnek elő az élők, hogy idézzék a holtakat és azo­kat, akik távol vannak. S idézzék az eltávolodott koro­kat is. Van valami merész nyeregb­elend­ülés ebben az írásban, Lőrinc Péter novel­­láskötetének novellájában, amely az egész kötetnek is címet ad: a realitások kon­túrjai elhalványodnak s az író meztelen lelke és emlé­kezése bolyong bánáti, bács­kai kisvárosokban, falvak­ban, Beográdb­an — sőt időn és határon túl mindenfelé, ahol csak járt és ahová el­jutott. Tegnapig élő em­be­­­­rek­­és olyanok, akiknek a sorsa itt pergett közöttünk: költők és elbukottak, emig­ránsok és hősök... Egy ilyen enumerá­cióhoz természete­sen szűk lenne ,az alig két ívnyi írás Számára a realiz­mus, a keményveretű logika, nem, ide pasztell kell, az éles határok el-elmosódnak. Zokon ne vegye tőlem Lő­rinc Péter, de ebben az írás­ban Márai idői és költői fegy­vertárára emlékeztet. Csak­hogy nála Lőrincnél ez csak eszköz: az ő pasztellijei egé­szen másfajta alakokat és hősöket takarnak. Ezek mind szenvedélyes megszállottjai az igazságra törekvésnek. Ezek nem kicsinyes polgár­i______________________ volt, egyik sem, hanem a ha­mu alatt lappangott forra­dalom alakjai. A kemény keretet, mon­dom, ezúttal áttörte lőrinc­nél a szürrrealiitás­sal való enyhe kacérkodás. De ezt így kellett, hogyan férne külön­ben ez az egész regény har­mincnál alig több oldalra? Hogyan sűríthetett volna a reális elbeszélés hangjába o­­lyan szimbolikus és mélyér­­telmű­­énhasadást, mint az egykori haladó diák és osz­tálytárs árulóvá, rendőrtiszt­té tett figurája, aki aztán saját énhasadásával birkóz­va, meg is tér az ügy mel­lé... Kétségtelen, hogy Lőrinc ezzel a formával polgárjogot igyekszik teremteni és ajtót kíván zárni a reális ábrázo­lás gúzsbakötöttségén túl, egy színes költői lélek tá­­rulkozásána­k. Vita tárgya le­het, hogy megérett-e már erre újonnan nevelt ol­vasóközönségünk. De ha szám­bavesszük, hogy ebben a for­mában is milyen pozitív ele­meket vonultat és vilantat fel, bátran kimondhatjuk: a Görbe utca 23 az Írónak a­­kármelyi­k korszakában is ké­szült, mély emberi dokumen­tum. Csak fokozott odafigye­lést igényel, különösen a nagyon erős bevezető rész után: az alakok szé­tkülön­­böztetését, beszédük sodrá­nak figyelését, hogy ki mi­kor szól, mikor beszél ma­ga és mikor idéz. Ha az ol­vasó ebbe belejön — az em­ber szemével és telikével va­lahogy megérzi aztán — at­tól kezdve a történet megy a maga csodálatos vágányán és kétségtelenül: művészetet sugároz a telkekbe. Ponto­sabban: művészi eszközök­kel embereket, forradalmat, életet és világot. A kötet másik, nagyobbik fele voltaképpen egyetlen ciklus: a táborba szorított hadifoglyok élete, a fogság­­baesés, aztán a harmadik bi­rodalom fogolytáborainak é­­lete, egészen a felszabadu­lás körüli hány­kodásig. Ezek jórészt folyóiratokban és la­pokban megjelent, ismert írá­sok és könyvben való kia­dásuk régi mulasztást pótol. Most látni csak, sorban ol­vasva Lőrinc hadifogoly-em­lékeit, milyen gazdag élmény­anyagot váltott ki az íróból a táborban töltött egypár­­év. Nemcsak krónikása­i az Of­­lagoknak, — vagyis a német tisztitáboroknak — nemcsak az események és feljegyzé­­sek hitelessége biztosít ezek­nek az írásoknak különleges értéket, hanem hogy embe­reken vonultat fel: árulókat, ingadozókat és olyanokat, a­­kik minden viszontagságon keresztül is ki tudtak tarta­ni. Lőrinc szemszöge és íté­lete: a kitartók oldalán az igazság, de megmutatja a­­zokat is, akik bukdácsolva az igazság körül, emberi gyengeségükben, tájékozat­lanságukban olyan tömeget képviselnek, amellyel foglal­kozni kell, fel kell világosí­­tan­i. Ennek a cikusnak a százezer táborok országából, ahogy az író Németországot nevezi, legmegrázóbb elbe­szélései mégis azok, amelyek a felszabadulás körüli ese­ményeket tárgyalják. Ami­kor maga a kegyetlen rend­szer rabtartó paragrafusai is halomra hullannak... és ak­kor születik a legnagyobb veszély: a foglyok hol fel­szabadulnak, hol visszaesnek a németek álltal visszafog­lalt városkákban az SS-le­­gények kezébe. S a halál ek­kor úgy járkál ki-be köz­tük, annyira a véletlenek és emberi szeszélyek foglyai mindannyian, hogy az em­ber ekkor döbben rá leg­inkább a fasiszta háború bor­zalmaira. Ezek az írások tagadhatat­lan értékei a vajdasági ma­gyar irodalomnak: olyan do­kumentumok, amelyeket csak igazi hóember volt ké­pes így felolvasztani. Nagy kár, hogy Lőrinc nem egyen­letes elbeszélő: nem sora­koztatja eléggé betűit és mondatait a logika kemény csatárláncaiba: impulzivitása és impresszionista színei sok­szor teszik nehezen érthető­vé. Ennek oka pedig az, hogy az író mindig alakjai gon­dolkodásának könnyű köve­tés­ét feltételezi. S hogy min­dent el akar mondani, ami­kor a kép, a jelenet felvillan benne és kirobban belőle. A mértéktartásnak ezt a hiá­nyát, viszont olyan gazdag és őszinte telki tárulkozás­­sal, az alakok olyan sokasá­gával, sokféleségével pótol­ja — s úgy­ kapcsol embert, kort és időt képeibe — hogy figyelmet igénylő olvasása végül mégis csak gazdag kárpótlást és erős élményt nyújt. A könyv kifejező és szép címlapját Sztojnics Mirkó rajzolta. MA­TTÉNYI Mihály — Novellák, „Testvé­­riség-Ed­ység” kiadó­­vállalat kiadása CSUD­ÁLLATOS EZ A NAGY TERMÉ­­ZET, AMEJBE VAN A NAP, amej körül a Föld kering és van továbbé a Hold, amej a Föld körül kering, akárcsak a holdfejű Rákosi Mátyás, aki a nagy ztálini Nap körül kering amej azomba í­gy csöppet se nem mel­egit, sőt. De ám minálunk most való­ságos holdfogyatkozás volt s ezt a Magyarzó már kedden tudta, amikor még nem is volt holdfogyatkozás és ez úgy tör­ténik, hogy a Föld árnyékot vet a Hold­­ra és akkor ő elsöttétül, azaz vagyi­s nem látcik és mink ezt 1­gy gukorral néztük az ablakból és 1­gy csipetnyi Hold se nem látcott s az is ami látcott, csak alig lát­­­ott és akkor én e­gy nagyot zsóhaj­tottam és akkor kedves attyám megkérdezte: mértzsóhajtó tepisti, mértzsóhajtó? És én mondtam: azért zsóhajtok mert a holdfo­gyatkozás kapcsán az isko­lai tünetfogyat­­kozásra gondolok, amel már csaknem el­fogyott és már gukkerral se nem látok semmise belőle. És akkor mondta a ked­ves attyám: jón­eked, tefiú, éppen mozst hallottam, hogy a Te­stvériség-Egység könyvkiadó 41 egy darab új tankönyv ki­adására kerül. És akkor én mondtam i­s­­mét nagyot zsóhajtva: perzeperze, hold­fogyatkozás az van, de a tankönyvfogyat­kozásra senk­i se n­em­ gondol... ÉS MOST CSELEKEDTEK MEG A KOS­­­SUTH-RÁDIÓBAN A CSOKONAI VITÉZ MIHAJ emlékünnepért, mert mo­st volt éppen 180-adik éve, hogy ő megzül­etett és ő írta a hire® Lilla-dalokt és csak csu­­pán azért írta őket, mert lilla volt a mé­regtől, hogy őt 180-adik zületése napján a Kossuth-rádió fogja ünnepelni, és en­nek okából már jóelőre megírta, hogy »Akárki mit felőlem mond, Mind szél után bocsátom« és azt is megírta a Kossuth­­rádiónak, hogy »Még is, ti czenkek! en­­gemet Szitokra felvevétek. Ha néha én botlottam is: De a ti lelketek hamis!« és a czenkek orzágába mozst javába fúrnak a letartóztatások és nem tudni például hogy mi van a Péter Gáborral akinek az a bűne, hogy 2-t kereztneve van nekkje és annyi még a nagy stál­innak se nin­csen és letartóztatták a Zirmait a buda­pesti rádió e­gyik igazgatójét, ami igen heves intézkedés, ám nem hejes, hogy a többit nem tartóztatták le és olvazstam, hogy például a románok nem engedtek orvo­st a bukaresti francia ügyvivőhöz, aki ennek elenére meghalt és olvazstam továbbá hogy megindult az olaz válartási agitáció és ennek kapcsán megjelent Ró­ma utcáin­­-egy plakát és azon a Togliat­ti mosolyó képe és alatta a felfrás" »Bol­dog vagyok, hogy engemet nem Mozkvá­­ba gyógyítottak!« és nagyon tetvett az egész, családnak a Magyarzó keddi képe, mszerint a Degaz Perri ül a csónakba és előtte a »Balkán« nevű nagynagy hajó és rajta 3-rom zászló és mondja a Degazper­­mi: »Engem a Földközi-tenger urát még csak figyelembe se vesznek!« és ebbe ne­­kije igaza van, mert már a Mazzolini is megmondta, hogy az Adria 1-gy olaz po­­csoja és a Földközi-tenger 1-gy olaz ta­vacska és akkor gyónnek ezek a törökök­­görögök-jugozlávok és puszilkodnak és a Degaz Perri nem kap cvikipuszit, ejnye... ÉS A KOVÁCS ANDRIS BÁCSI ÁLLA­­POSAN MEGMAGYARÁZTA, hogy mi volt az oka az egyiptomi­­A­zsikernek, deámazomba nem volt nekije egézen iga­za, mert ennek valójába csak csupán az egyiptomiak voltak az oltási és a 2-sodik mérkőzésen például 3-rom gól ellenébe ők is 3-rom gólt rúgtak és ha nem rúgtak volna 3-rom gólt akkor nem lett volna .A­ z siker és ebből világosan látoik, hogy csak csupán ők az oltási és nem a mi fut­­ballistáink és az Egyiptomban vannak a gálák és a piramisok és ez éppen oyan mint a nagy Sovjetuniób van, ez ugyani­s í­ gy három zörg, ameikor alul van az egér nép, a nyakukon a bürokrácia és a leg­tetején a stálin és ezt piramisnak hívják, de fejfájás ellen nem háznál, mert nem piramidon. AM MINK MOZST RÁDIÓTOMBOLÁT JÁTTUNK és ez olan játék, hogy az em­ber vesz 1-gy zárt, amejen több zám­ol­ vannak és amikor a rádióba hallja, hogy az ő zámját kihúzták akkor tombol az örömtől és ezért hívják tombolának. De nemcsak csupán azért tombol, mert nyert, hanem azért is, mert ez a vakok javára történik és mink is azért vettük, rézből hogy a vakokon segítésünk, rézből pedig, hogy a nyeremény által magunkon is se­gítésünk. RÖVIDESEN MEGJELEN MINÁLUNK E­GY ORVOZSREGÉNY, amert a Mank Artúr doktor bácsi cselexik é® ez nagyon jó, mert az orvozsregények mo­stanába igen divatos­ak és a nagy Sovjetunióba és a kis népi demokrácijákba is e­gymázs­­után jelennek meg az orvo­i rém-regények NAGYDERŰ A MAGYARZÓ MELLÉK­LETE. A »FÖLD NÉPE« és erről már verst is csináltak Topolán, amel így aól' János bácsi vajh, mi kéne? — Nekem biz’ csak a Föld pépe! Hát Rozi néni mit olvas? — O te bizony csakis aztat! Ami vizont nem jól van, mert benne volt a Vidám nyelvtanban, hogy nem hejes »aztat« és »eztet« mondani és én azóta nem te mondom sem aztatat, sem eztetet PISTIKE. I. o. gimn. tanuló és rádió tomfooJtota! ÉLŐÚJSÁG a noviszádi TELEPEN A noviszádi népegyetem 1. szervezésében szerdán este fél hét órai kezdettel a novi­­szád-telepi kulturotthonban a Magyar Szó munkaközössége élő újságot rendez. A tíz pont­ból álló másfélórás műsor ke­retében külpolitikai kérdé­sekről, üzemi dolgozókról gyermekpótlékról­ és nyug­­díjkérdésekről hallanak, to­vábbá egyfelvonásos szinmű kerül bemutatásra. Az elő­adás keretében Katona Erika­­ és Silák István, népdalokat énekelnek. A népegyetem előadáson Gál László konfe­rál. Gábor Zoltán: CSENDÉLET Csie­pe Imrei Vádbeszéd a békéért Ott hol az Érdek vasökle oszt, Véres halált a népek között, Van-e még szájban nyelv? Mely fejükre átkot nem köpött Azoknak, kik védett kényelemben, Urak, élet és halál fölött. Van-e még higgadt agyvelő, Mely nem forr tüzén a sebnek? Mikor százezrekre k­őnek számai Azoknak, kiket cafattá vernek, Gránátok, aknák, bombák és kövek, Égnek mint a fáklyák, és emberek ... Lehet-e azokról bölcsen hallgatni, Kik szólnának, de félni sem mernek? Ha megindul velük kocsijuk, oda, Hol ezrével nyeli el őket az érdek, A tölcsér­torkú csata­tereken, Delén, vagy negyedén életüknek. Lehet-e nézni dagadó tényeket, Tétlenül, kukán, tompa füllel? Az egymást kergető gyújtó napokat, Könyékre dőlve, puha ököllel, Vagy sodrott falomb­ként peregni, A világra­­viharzó idővel? Ha h­ó vagy, most mutasd meg­­­­­Mit vetsz gátnak a fergeteg elé? Szerelmi rágmányaidat, nyálas versed? Vagy lelked csiholod szikrának belé, Hogy villanó fényednél, Az ember útja íveljen felfelé, Írjál vádad az értelem elébe, Hogy ítéljen az őrültek felett. Milliók szívébe mártott tollal, Emeld fel ellenük fegyvered, Azoknak, kik vihart kevernek a földre, Lesujtni vele téged, és gyermeked. Állj ki a Békéért a szellem határán, Szavadra vár a huszadik század, Melled erején törjön meg a vihar, Mely lángnyelvvel nyaldossa hazádat, Homlokod fényén okuljon a világ, Ha végzed a jövőért munkádat. Nőjj az egekig tollal és tettel, Hangod ereje töltse meg az űrt, Nem ölni, élni született az emberi Zengjen ajkadon e szó, mint a kürt, S míg zászlód az ég kékjébe mártod, Erőd őrködjön a Békén s hazádon. S ha egyszer föléd tornyosul a veszély, Mely megrázza az országunk fedelét. Mint Titán, kelj fel karddal ellene, Hogy megtisztítsd a mennybolt egét, Gyermekek szeméből merits erőt, Kik védelmedért rohannak feléd. Legyél az, kit nem hordott a föld még. Világot átütő munkás erő, Ha béke­jobbodat durván elvették, Sújts le oda, hol a haj összenő, Hogy repedjenek csontjai azoknak, kiknek nagy a puszta, és kicsi a temető. A Napsugár megfejtési szelvénye Betűrejtvények: I. ____________________________________________, 2___________________________________________ 3______________________________________________1 Kockarejtvény A beküldő neve és elme:

Next