Magyar Szó, 1953. július (10. évfolyam, 179-208. szám)

1953-07-01 / 179. szám

ft at .A p A FASIZMUSBA — SZABADSAG A NEPNEK1 4. PoS. pl*6. D got * An» U din. I­X. évf. 179 (2668) sz. Szerda, 1953 julius 1. [ Olcsóbb a kenyér A barna 26, a félfehér 30, a fehér 40 dinár A noviszádi városi népbi­zottság gazdasági tanácsa teg­nap értekezletet tartott a noviszádi kereskedelmi vál­lalatok, a Zsitopromet, a mal­mok és a kenyérsütődék kép­viselőivel, amelyen megbe­szélték a kenyér és a liszt új árát. Ezek szerint mától kezdve a barna kenyérnek az ára ki­logramonként 26 dinár, a fél­fehér kenyérnek 30, a fehér kenyérnek pedig 40 dinár. A kifli, perec és egyéb süte­mény ára egyelőre még kér­déses. A sütödék ugyanis nagymennyiségű fehérliszttel rendelkeznek, amelyet a régi árak szerint vásároltak s most, ha olcsóbban adnák a süteményt, ráfizetnének. A jelek szerint a sütemények ára július 15-ig nem válto­zik. A népbizottság gazda­sági tanácsa még ma este kü­lön megbeszéli ezt a kérdést is. A liszt árát csak holnap szállítják le, mert a noviszá­di vállalatok ma fejezik be a leltári kimutatást. A 90—5 őrlésű kenyérlisztet holnap­tól kezdve 26 dinárért áru­sítják. A fehérliszt ára körül bizonyos bonyodalmak van­nak, ugyanis a kereskedelmi vállalatok erre nem kapnak pénzbeli megtérítést — mint a kenyérlisztre . Így a meg­levő mennyiséget, amelyet a régi áron vásároltak, még nem tudják, hogy milyen áron bocsássák forgalomba. Ezt a kérdést szintén ma es­te tárgyalja a gazdasági ta­nács. Kocsa Popovics fogadta a török nagykövetet Beográdból jelenti a Tan­jug: Kocsa Popovics jugo­szláv külügyi államtitkár teg­nap 18 órakor a Jugoszláv Néphadsereg katonai orvosi főiskolájának klinikáján fo­gadta Agah Akszel török nagykövetet. Kocsa Popovics külügyi államtitkár rövid be­szélgetést folytatott a török nagykövettel. Mint ismere­tes, a külügyi államtitkár gyógykezelésen van a kato­nai orvosi főiskola kliniká­ján. ­egbeszélés a föld megváltáásról es a szövekezete­ről Ügyelni kell arra, hogy a mezei munkálatok idejében megtörténjenek Tegnap délelőtt Novi­­szádon a tartományi Szö­vetkezeti Szövetség és a tartományi földmegváltási bizottság Gyura Jováno­vics elnökletével, megbe­szélést tartott arról, hogy mennyire haladtak a föld­megváltási munkálatok­kal, mi legyen a felvásá­rolt földdel és hogy mi a helyzet a szövetkezetek át­szervezése terén. A megbe­szélésen résztvett Géza Tikvicki, gazdasági ta­nácselnök is. Gyura Jováno­vics beve­zetőjében hangsúlyozta, hogy néhol csak a techni­­kai dolgokat tartják szem előtt a föld­megváltási munkálatok közepette és nem veszik figyelembe a politikai mozzanatokat. Va­lamint nem tárgyalnak e­­leget arról, hogy mi legyen a felvásárolt földdel. A vita során számos probléma merült fel. A többi között leszögez­ték, hogy azokon a helye­ken, ahol a kataszter ren­dezését nem várhatják be, végső esetben maguk a bizottság hozzáértő tag­jai is kimérhetik a földet, azzal, hogy mindez tör­vényes keretek kö­zött történjék és, hogy szi­gorú nyilvántartást vezessenek a mérésről. A­­mit eztán bevezetnek majd a kataszterbe. Mindenne­mű önkényeskedést, mon­danunk sem kell, a legszi­gorúbban bírálják el. A munkát ugyanis meg kell gyorsítani, hogy az ugarolást a lehetőségek szerint már a megváltott földön is megvalósíthas­sák és tudják, hogy kihez tartozik a föld. A szövetkezeti átszerve­zéssel kapcsolatban megál­lapították, hogy a kilép­ni szándékozó tagok ügyét mielőbb szintén rendezni kell. Ezeknek a tagoknak nincs további beleszólásuk a szövetkezeti jövedelem elosztásába és a termelés sorsának további irányítá­sába, miután munkanap­jaikért megkapják a já­randóságot és miután be­adták a kilépési kérvényt- A leghelyesebb lenne, ha az illető a termés levétele után átvenné a számára kijelölt földet. Mindezzel — a földmeg­váltási és a szövetkezetek átszervezési dolgával kap­csolatban — ügyelni kell arra, hangoztatta az ülés,­­ hogy a munkálatok, most elsősorban a kukori­ca kapálása zavartalanul megtörténjék. Képünk a jankovicsevói vagongyárban készült. Készülnek a tartály­vagonok, melyek igen jelentős szerepet töltenek be majd gazdaságunkban, különös te­kintettel fejlődő olajtermelésünkre. A tanoncok társadalombiztosítása még megoldatlan Gyúró Szalai elvtárs a horvátországi szakszervezetek plenáris ü­lésén A horvátországi szakszer­vezetek tizenegyedik plená­ris ülésén tegnap Zágrábban a társadalombiztosítás kér­déseiről vitatkoztak. Különös kép a szakszervezetek rész­vételét taglalták a helyi tár­sadalombiztosító intézetek társadalmi igazgatásában. Szó volt ezenkívül a rövid­­lejára­tú kölcsönökről, a gyer­mekpótlékról és az egészség­­ügyi szolgálat társadalmi irá­nyításáról. A plenáris ülésen részt vett Gyúró Szalai, a szakszervezetek központi ta­nácsának elnöke is. Sztipa Ugarkovics, a hor­vátországi Társadalombizto­sító Intézet igazgatójának be­számolója után a vitában Gyúró Szalai elvtárs is fel­szólalt. Miután leszögezte, hogy a szakszervezetek és munkásosztály érdekelve van­nak a társadalombiztosítás kérdéseiben, az elnök hang­súlyozta: nem szabad lany­hulni hagyni azt a törekvést, hogy rendeződjék a helyzet a Társadalombiztosító Inté­zetekben. Szalay elvtárs rá­mutatott, hogy olyan intéz­kedéseket és előírásokat kell hozni, amelyek megoldják a társadalombiztosítás kérdé­sét, anyagi lehetőségeink ke­retében. Ezután az elnök fel­hívta a szakszervezetek fi­gyelmét, hogy tanulmányoz­zák a társadalombiztosítás problémáit, méghozzá nem i­s csak szakszempontból, ha­­­­nem politikai és társadalmi­­ szempontból is. A biztosítás fogyatékossá­gairól szólva Szalay elvtárs­­ különöskép hangsúlyozta a­­ tanoncok biztosításának kér­­­­dését .A tanoncokat nem ölel­­­te fel a társadalombiztosítás kivéve ha baleset éri őket munka közben. Az elnök el­mondotta, hogy minél előbb rendelkezéseket kellene hoz­ni, mellyel megoldódna ez a kérdés.­­ Az egészségügyi intézmé­nyek problémáiról szólva­­ Szalay elvtárs elítélte egyes orvosoknak és horvátországi egészségügyi intézményeknek azt a véleményét, hogy ezek­be az intézetekbe ne vezes­sék be a társadalmi irányí­tást. Az ülésen végül leszögez­ték, hogy Horvátországban a szakszervezetek kollektí­ván tagjai lesznek Jugoszlá­via Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének. A hanijícai fisisi iskola zérő ünnepsége Tegnap ünnepélyes keretek között fejezték be iskolázta­tásukat Bangk­án a beográdi gyalogsági tisztek negyedik és egyben­­ utolsó évfolyamá­nak hallgatói. Az iskola négy esztendővel ezelőtt alakult m­nt katonai és politikai is­kola. Hadseregünk fejlődését és szükségleteit tartva szem előtt ez a beográdi tiszti is­kola kizárólagos katonai szak­iskolává nőtt. Mint ilyen, szép sikereket ért a káder­nevelés terén. Az ünnepségen a többi kö­zött Otmar Krencsics altá­bornagy, a népvédelmi állam­titkár helyettese is felköszön­tötte a végzett hallgatókat. A külpolitikai helyzetről szólt, majd hazánknak a tá­­jékoztatóirodások és a szov­jet vezetőség imperialista politikája elleni harcával kap­csolatban hangsúlyozta, hogy mennyire sorsdöntő volt a szocializmus győzelmére néz­ve, hogy népünk egy ember­ként állt be abba a harcba, melyet 1948-ban kezdett Pár­tunk szabadságunkért és a socializmus győzelméért. Francia kitüntetéseket kap­tak a Jugoszláv Képhad­sereg képviselői Páriából jelenti a Tanjug. A francia hadsereg száraz­földi, légi- és tengerészeti erőinek vezérkari főnökei tegnapelőtt díszvacsorát ren­deztek Peko Dapcsevics ju­goszláv vezérkari főnök és a jugoszláv katonai küldöttség többi tagja tiszteletére. A fogadáson a delegáción kívül megjelent Szrgyan Prica, Jugoszlávia párisi nagykö­vete, Zvonko Grabek jugo­szláv katonai attasé és he­lyettesei is. A vacsora előtt Blans tábornok Auriol köz­­társasági elnök nevében ki­tüntetéseket adott át a ju­goszláv katonai küldöttség tagjainak. Peko Dapcsevics vezérezredest a Becsületrend parancsnoki nagykeresztjé­vel, Martin Dasovics vezér­őrnagyot a Becsületrend tisz­ti nagykeresőjével, Dragán Pejicset pedig a Becsület­­rend érdemrendjével tüntet­­t­ék ki A kitüntetettek nevében Peko Dapcsevics vezérezre­des mondott köszönetet, és hangsúlyozta a jugoszláv és francia hadsereg hagyomá­nyos barátságát. A vacsora alatt Blans tábornok polgár­­köszöntőjében üdvözölte a Szlovénia mezőgazdaságáról » ■ I Piaci jelentés Nyeremény versenyünk második tatája Jugoszláv Néphadsereget, a jugoszláv népeket és Tito marsall. A burmai tájékoztatásügyi miniszter fogadása Beográdból jelenti a Tan­jug: Tan Vin Jugoszláviában tartózkodó burmai tájékozta­tásügyi miniszter tegnapelőtt fogadást rendezett amelyen Szvetozár Vukmanovics és Rodoljub Csolakovics, a Szö­­vetségi Végrehajtó Tanács­­ tagjai, Ljubo Vucskovics ve­zérezredes és mások is részt­­vettek. A burmai vendég teg­nap Zágrábba utazott. Júliusban újabb 100 ezer tonna búzát várunk Amerikából Beográdból jelenti a Tanjug. Júniusban több mint 100 ezer tonna gabonát szállítottak Ju­goszláviá­ba. Ezt a gabonameny­­nyiséget hazánk egyrészt segély címén kapta, másrészt az USA- tól vásárolta. Májusban és jú­nius­ban 32 angol hajó összesen 240 ezer tonna búzát szállított a rijéksi kikötőbe. Júliusiban a­ Jatok 100 ezer tonna búzát várnak az USA-ból. JUGOSZLÁV GAZDASÁGI KÜLDÖTTSÉGEK KÜLFÖL­DÖN Damaszkuszt­ól jelenti az AFP. Jugoszlávia gazdasági küldöttsége Haszan Brkics vezetésével Bejruthból teg­nap Damaszkuszba érkezett. Ezzel egyidejűleg a Franc Leszkosek vezetése alatt álló jugoszláv gazdasági küldött­ség Kairóból Alexandriába látogatott el. Kinevelték iden angol kill ügyminiszter helyiel­lesét Londonból jelenti az AFP. Churchill angol miniszterel­nök tegnap Salesbury állami pecsétőrt hivatalosan is meg­bízta a külügyminiszteri tiszt­séggel. A kinevezéssel kap­csolatban a parlamenti körök hangsúlyozzák, hogy ez a ki­nevezés csak ideiglenes, mi­vel Eden továbbra is meg­marad a külügyminisztérium élén. Parlamenti körökben valószínűnek tartják, hogy Eden őszre ismét átveszi a külügyminisztérium irányí­tását. Eden külügyminiszter egészségügyi állapota jelen­tősen javult. Újabb francia csapatokat vezényeltek Kambodzsa fővárosába Pnom Pétibből rettenzte a United Press. A francia ha­tóságok újabb katonai csa­patokat vezényeltek Pnom Pétibbe, Kambodzsa főváro­sába. A csapatok „belső biz­tonsági kört" létesítettek, és felhívták a város lakosságát, hogy az »erőszak« első felé­re a város fenti részében gyülekezzen. A francia ha­tóságok fenti döntésére az­után került sor, hogy a kam­bodzsai kormány csapatai el­foglalták a középépületeket Kambodzsa kormánya til­­takozott a francia csapatok fenti intézkedése ellen. A til­takozás azzal vádolja a fran­cia hatóságokat, hogy »pro­vokációt hajtottak végre a lakosság megfélemlítése cél­jából« Több segélyt kapnak-e jövőben a munkanélküliek?­ ­ A Szakszervezeti Szövet­ség központi tanácsa már hosszabb ideje foglalkozik az ideiglenes munkanélküliek anyagi támogatásáról szóló , előírás megváltoztatásának lehetőségével. A Szakszerve­zet központi tanácsának elő­terjesztése szerint az anyagi támogatásban részesült ideig­lenes munkanélküliek ezután jóval több anyagi támoga­tást kapnának.

Next