Magyar Szó, 1953. augusztus (10. évfolyam, 209-239. szám)

1953-08-01 / 209. szám

Miszeril kizgazd­acértsek a gazdasági bizottság elül A Szövetségi Végrehajtó Tanács gazdasági bi­zottsága tegziapetőffi és tegnapi ülésén megtár­gyalta a közgazdaság néhány időszerű kérdését. A Tápiáig értesülései szerint a megvitatott kérdések kö­zött központi helyet foglalt el a mezőgazdasági ter­mékek piacának kérdése, illetve a mezőgazdasági termékek felvásárlása és feldolgozása.­ Tárgyalva erről a kérdés­ről a bizottság megállapítot­­ta, hogy az árfelhajtás meg­akadályozása érdekében biz­tosítani kell a vállalatok ko­ordinációját, hogy ezzel meg­akadályozzák a termelők ká­rosodását és megvédjék a fo­gyasztókat. Az ezzel kapcsolatos intéz­kedések során a bizottság ha­tározatot hozott, hogy a gyap­ja, bőr és olajmagvak fel­zvá­­sárlásával kizárólag specia­lizált vállalatok fogl­atkozhat­nak. Ilyesmivel ugyanis a múltban egész sor vállalat foglalkozott. Az értesülések szerint a bizottság továbbá elhatározta, hogy a malom­­vállalatoknak vertddlkazécére bocsátják az ez évre elő­irányzott egész amortizációt. Hangsúlyozzfite azt is, hogy teljes figyelmet foell fordí­­tani hátuberemderzések, vala­mint jégszekrények készülés­­eéve a fceresfcedelsni vágato­tok részére. A bizottság ezután s tintéko­zatot hozott arról az adóról, azait a .fö’dpanvanekrzik be ke® fizetniük ez év negyedik negyedévére. A bizottság javasolta a Szövetségi Végrehajtó Ta­­rtácsnak m­ég a köztársasági ta­nácsoknak, tegyenek intéz­kedést a villanyenergia árá­nak csökkentése végett, ahol erre megvan a lehetőség. A továbbiakban a bizottság fog­lalkozott az olajfogyasztás kérdésével, mivel a piacon nem mutatkozott meg az ak­kumuláció és az alapok ará­nya csökkentésének eredmé­nye. A bizottság továbbá tár­gyalt a textil érának kérdé­séről is és javasolta, hogy itt is csökkentsék az akku­muláció és az alapok ará­nyát. Vég® a bizottság megvi­tatta az üzemek alapeszközei­nek felértékelési munkála­tait, a múltévi zárszámadá­sokat, valamint egyes köz­gazdasággal kapcsolatos el­lenőrző szolgálat kérdését. A zremyanini cukorgyár, a hőtelep, a keményítőgyár, a kukoricaszárító, és más gyárépületek felépítésével és berendezésével az ország egyik legnagyobb élelmiszeripari kombinátusává fejlődött. A hőtelepen napok óta tart a turbinák, generátorok, kazánok és más berendezések kipróbálása, hogy nemsokára megkezdhesse a mun­káját. Képünk a cukorgyár egyik osztályának belsejét ábrázolja. Ara 10 dinál ttt-Európa felszabadítá- V. Dedijer cikke M­­üncheni felkelők a testvériség sitjén M­ég NEM írták meg a krusevói köztársa­ság történelmét, még nem örökítették meg 1903. eseményeit, melyek a leigá­­zott makedón nép első for­radalmi megmozdulása szem­pontjából olyan jelentősek és sorsdöntőek voltak. Sem Ma­kedóniában, sem pedig egész hazánkban nem akadt még krónikás, vagy történész, aki a történelem lapjaira leje­gyezte volna a szmiljevói kongresszus, a krusevói köz­társaság forradalmi vívmá­nyait. Ennek ellenére ezek a makedón nép történelmének jelentős napjai s jelentőségü­ket csak a népfelszabadító harc múlja felül, amelyet a makedón nép a második vi­lágháború folyamán Pártunk és Tito elvtárs irányításával folytatott. És ma, amikor a makedón nép arra készülő­dik, hogy számos ünnepség­gel megemlékezzen az ilin­­deni felkelés 50. évforduló­járól és az első független és szabad makedón krusevói köztársaság megalakításáról, ezeknek az eseményeknek és a felkelőknek helyes megér­tése szempontjából forgatni kell a kevésszámú megőrzött okmányok feljegyzések lap­jait, és meg kell hallgatni, magukat a felkelőket is, hogy mit mondanak. Minden felkelés, minden felszabadító forradalom szem­pontjából döntő jelentőségű s az, hogy milyen erők irá­nyítják és milyen célok felé törekednek. Íme mit mond a makedóniai, krusevói felszaba­dító felkelés és forradalom céljairól a makedón felke­lők egyik első kiáltványa, a­­melyet a felkelés első nap­jaiban a Krusevóban maradt török lakosságnak, valamint Bitoly, Prilep és a bitolyi körzet más városi és falusi lakosságának osztogattak: » ... Megelégeltük már azt, hogy az elszegényedett és el­vérzett Makedóniát kirabol­ják. Mi nem azért ragadtunk fegyvert, hogy átkeresztel­jük szüleiteket, testvéreite­ket, asszonyaitokat és gyer­mekeiteket. Mi nem vagyunk latrok Forradalmárok va­gyunk, akik megesküdtek, hogy életüket áldozzák a jogért és szabadságért. , Mi fellázadtunk az önkényura­­­­lom és rabság, a fosztogatás­­ és kizsákmányolás ellen, be-­­­csül­etünk becsmérlői vala­mint azok ellen akik vérün­ket s verejtékünket szívják, és kizsákmányolják munkán­kat Mi sajnálunk benneteket, mint testvéreinket, mert ti is rabok vagytok akárcsak mi: a császár és a császári bégek, urak, és pasák rab­jai, a gazdagok és hatalma­sak rabszolgái, az önkényes­kedők és kiszipolyozók rab­jai, akik leigázták a világot, és akik bennünket is arra kényszerítettek, hogy felkel­jünk a jogért, szabadságért és emberséges életért. Fel­hívunk benneteket is, hogy csatlakozzatok harcunkhoz! Jöjjetek muzulmán testvérek, csatlakozzatok hozzánk, hogy harcbaszálljunk a ti és mi ellenségeink ellen! Sorakoz­zatok fel az autonóm Make­­dónia lobogója alá! Jöjjetek velünk, hogy közösen lever­jük a rabság bilincseit s megszabaduljunk a kínoktól és szenvedésektől!« Ezzel fejeződik be a kru­sevói és más makedón váro­sok török lakosaihoz intézett kiáltvány. Noha a jelenkori makedón történészek vitat­koznak arról, várjon a szmi­ljevói kongresszus 1903 má­jusában helyesen döntött-e arról, hogy megszervezzék a felkelést és elvégezzék a szer­vezési és katonai előkészüle­teket, vagy pedig nem, még­is a krusevói felkelőknek ez a kiáltványa, de a 12 napos szabad krusevói köztársaság történelmének többi okmá­nya is azt bizonyítja, hogy harci céljaik világosak vol­tak és az akkori makedón forradalmárok hittek célja­ikban. Már ebből a rövid ki­áltványból is látható, hogy mennyire igazságos volt har­cuk. Hisz a szabadság az igazság utáni nemes törek-­­vést bizonyítja, világosan el­mondja, hogy a kizsákmányo­lás a társadalmi rossz, a szén­vedések az önkényuralom fel­számolását akarták elérni. Milyen haladóak voltak esz­méik! Mennyire nemzetközi szellem hatotta át az első makedón forradalmat? Nem tudni pontosan, hogy a török lakosság miként fo­gadta a krusevói ilindeni forradalmároknak ezt a ne­mes kiáltványát Fennma­radt azokból a napokból egy feljegyzés, melyen egyebek között a következő olvasha­tó: »Szinan Gazija Aldanci falu török vezető embere ki­jelentette: »Mi veletek va­gyunk és fegyvert adunk nektek.« Az ilindeni felkelők legkevésbbé tehettek arról, hogy a török lakosság több­sége nem fogadta el nemes felhívásukat. Makedóniában számos em­lékmű maradt fenn a régi történelmi napokból. A kru­sevói köztársaság azonban bizonyára a makedón törté­nelem legjelentősebb ese­ményei közé tartozik. Ezért ma, amikor a makedón nép történelme e jelentős évfor­dulóját ünnepeljük, jogosan feltehető a kérdés, hogy mi­ért nem jelent meg részlete­sebb mű a makedón nép tör­ténelmének e rendkívül je­lentős s egyik legfontosabb eseményéről. Tito elnök üdvözlő távirata Svájc szövet­ségi tanácsához Beográd­ból jelenti a Tan­­juig: Joszip Broz Tito jugo­szláv köztársasági elnök a következő táviratot intézte Svájc szövetségi tanácsához: »Abban a pillanatban, ami­kor a svájci konföderáció nemzeti ünnepét ünnepli, a jugoszláv népek és a magara nevében legőszintébb üdvöz­letemet küldöm a svájci szö­vetséges tanácsnak és azt ki­vonom, hogy Svájc népe bol­dogságban és jólétben éljem. Joszip Broz Tito.« Jugoszlávia népi Ifjúsága csak egyenjogú alapon hajlandó cgtfflfi működni a nemzetközi Ifjúsági szervezetekkel­ ­ Nyilatkozat a bukaresti fesztivállal kapcsolatban Ennek megvan a maga tör­ténete. Jugoszlávia Népi If­­k­odás szervezetek azon meg­jusása egyike volt DIVSz és az egyetemisták nemzet­közi szövetsége egyik meg­alapítójának és egész a ki­zárásig tevékenyen dolgozott a szövetségben. A szakításra azért került sor, mert Jugo­szlávia Népi Ifjúsága köve­telte, hogy a nemzetközi szervezetekben a tagok e­­gyenrangúak legyenek és tartsák tiszteletben a vita és a vélemények szabadságát. Követelték, hogy szüntesse­nek meg minden monopoliz­must és egy nagyhatalom he­gemófiiáját. Jugoszlávia ifjú­ságának ilyen elvi álláspont­­ja azt eredményezte, hogy a Tájékoztató Iroda határoza­ta után a jugoszláv fiatalo­kat kizárták ezekből a szö­vetségekből, azzal az indo­kolással, hogy a jugoszláv ifjúság szervezete állítólag egyik napról a másikra fa­siszta szervezetté alakult. Az­óta meg is szüntettünk min­den kapcsolatot a DIVSz­­szel és az EN Szövetséggel. Most a fesztivál szervezői meghívnak bennünket, de köz­ben a szervezők mögött ott áll a DIVSz és a tájékozta­­tóirodás lapok, amelyek még ma is elvtelenül támadják Jugoszlávia népi ifjúságát. Érthető, hogy ilyen körülmé­nyek között mi nem működ­hetünk együtt a fesztivál szervezőivel, mert ezek a szervezetek helytelen állás­pontot foglaltak el velünk szemben és egész eddigi te­vékenységüket nem lehet el­felejteni a kezdeményező bi­zottság egy táviratával. Teljesen alaptalan a kez­deményező bizottság azon köz­leménye, hogy a NNI veze­tősége nem akar együttmű­ködni a világ demokratikus ifjúságával. Ifjúságunk e­­gyüttműködése a különböző szocialista és más demokra­tikus ifjúsági szervezetekkel épp ennek ellenkezőjét bizo­­­­nyítja. Mi továbbra is ké­szek vagyunk — mondotta végül Tipaio — hogy a jö­vőben is együttműködjünk valamennyi ifjúsági és egye­temista szervezettel, ha ez az együttműködés az egyen­rangúság, a szabad vita és a kölcsönös tisztelet alapján történik. Mindeddig nem lát­tuk semmi jelét annak, hogy a DIVSz és az EN Szövetség megváltoztatta volna igaz­ságtalan politikáját a JNI- vel szemben. Beográd­ból jelenti a Tan­jug. Mint már jelentettük Jugoszlávia Népi Ifjúsága , visszautasította a tájékoztató irodás szervezetek azon meg­hívását, hogy vegyen részt a bukaresti fesztiválon. A válaszban részletesen megin­dokolják a visszautasítás o­­kait. A jugoszláv Népi Ifjú­ság válaszával kapcsolatban a fesztivált előkészítő bizott­ság közleményt adott ki és ebben helytelenül mutatja be azokat az okokat, ame­lyek Jugoszlávia Népi Ifjú­ságát a meghívás visszauta­sítására késztették. Ezzel kap­csolatban Miko Tipaio a JNI központi vezetőségének tagja a Tanjug és a Rádió Jugoszlávia munkatársa előtt kijelentette, hogy a vissza­utasításnál nem az együtt­működés hiányáról van szó, hanem arról, hogy a Demo­kratikus Ifjúsági Világszö­vetség és az egyetemisták nemzetközi szövetsége nem foglalt el helyes álláspontot a Népi Ifjúsággal és Jugo­szlávia egyetemista szövet­ségével szemben. A SZERBIAI SZOCIALISTA MOZGALOM 50. ÉVFOR­DULÓJÁNAK MEGÜNNEP­­ LÉSE NOVISZÁDON: Ma este 7 órai kezdettel a Szlavica mo­zi kerthelyiségében Sóti Pál a Vajdasági Végrehajtó Ta­nács alelnöke tart beszámo­lót az ünnepi megemlékezés keretében. BECSÉN: A munkásotthon nagytermében vasárnap este 8 órai kezdettel az ünnepi akadémián Rehák László a „Magyar Szó“ főszerkesztője beszél. Szabályozzák ,hogy kik kereskedhet­­hető fel­n­esztittel Beográdi munkatársunk ér­tesülése szerint a külkeres­kedelmi igazgatóságban elő­írásokat készítenek elő, hogy szabályozzák, kinek van jo­ga és ki foglalkozhat kiviteli és behozatali ügyletekkel és a külfölddel való áruforga­lom más munkáival. A ké­születben lévő új jogi elő­írások megszigorítják a kül­kereskedelmi ügyekkel való foglalkozás kritériumát.

Next