Magyar Szó, 1953. december (10. évfolyam, 330-359. szám)

1953-12-02 / 330. szám

KOCSA POPOVICS ISZA JOVANOVICS PASKO ROMAC ■TT T «T* X“’ *r;7» sr •«* TI £jjf 10; jp O ^ O IC a. köztársaság ünnepére A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Prezidiumának ukázával a nép­­ettemégekkel szembeni harcban tanúsított példátlan hősiességért és 1941-től 1945-ig a Népfelszabaditó Harcokban szerzett érdemekért a Néphős érdem­renddel tüntették ki a következőket: Vera Aceva. Vicko Antics, Borko Arszenics. Niszim Al­­baihari, Lyupcso Arszov, Ilija Baibdcs, Petar Babies, Filip Bajikavics, Gyúró Bakra cs, Miiutin Baltics, Dragotniar Bencsics, Antun Biber, Vojo Bályanovics, Sztanko Bjela­­jac, Jakab Blazsevics. Uras Bagunovics, Andrija Bozsa­­nücs, Radomir Bozsovics, Via do Bozsovics, Marijain Bre­­cely, Hasean Brkics, Rade Brkics, Zvonko Brkics, Sza­­vo Brkovics, Viktor Bubany Kcmnen Cerovics. Andrej Cetinszki. Krsizte Grvenkov­­szfei Mariján Cvetkovics. Ni­kola Cvijetics, Gyúró Csago­­rovics, Rodolyuto Csolakovics, Gore Damevszki, DanicsDam janovics, Uglyesa Danilovics, Sztjepan Debelyak, Ilija Do- 6en, Csedosnár Drulovios, Jaso Durbatoa, Milovan Gyilasz, Dragutin Gyorgyevios-Alija. Drago Gyukics, Blazso Gyu­­riosics, Obrad Egics, Anton Ferjancsics, Drago Fiisz- Sztrela, Sztjepan Funarics Sztrabil Gigov, Ivan Gos­­nyak, dr. Pavle Gregorics, Radovan Grfcovios. Rade Gr­­musa, Halál Hadzsimurtezics Janez Hribar, Zsan Horvat, Avdo Humo, Lyubo Édes, Dragisa Ivanovics Vojo Iva­­novics, Velyko Jankovios, Franc Jerman, Miirko Jár­mán, Szavo Jakszimovics. Bo­­eso Jovanovics. Isza Jovano­­vics, Mirko Jovanovics, Rat­­ko Jovicsics, Antebaja Jur­­jevics, Vasizko 'Karangelov­­szfci, Rade Knezsevios, Milan Korica-Kovacs, Franc Kre­­sze-C sóban, Dusán Koracs Mitar Kovacsevics-Mujo, Va- szilije Kovacsevics-Csiie, Maksz Krmely, Uros Kru­­niics. Bozso Lazarevics, Vojo Lekovics, Ivan Likar-Szo­­csan, Gyúró Loncsarevics, Nikola Lyubdibratics. Nikola Lyubicsics. Sefket Maglaj'ics, Miha Ma­­linko. Bozsidar Maszlarics, Karlo Maszlo, Ilija Materics, Mirko Matkovics, Drago Ma­­zsar, Szpaszo Miceios, Vely­ko Micsunovics, Kiril Milhaj­­lovszki, Cvijetin Mijatovics. Velyko Milatovics, Miloszav Milosizavlyevics, Tihcmir Mi­­losevszki, Joco Milykovics. Andre Mugosa, D ragosal av Mutapovics, Zecso Muszács, Mara Naceva, Naum Nau­­movszki, Grujo Novakovics Miodrag-Dzsudzsa Novako­­vics, Momosilo Novkovics Mirko Novovics, Sztevo Op­­szenica, Jozse Ozsbot, Sztan­ko Parmacs, Katarina Patr­­nogica, Gyoko Pavicsevics, Tad'íja Andrícs. Niko An­­djusz. Malcsi Be'.ics, Mateo Beruusi-Oio, Jakab Bemard. Anigel Beszednya'k, Hamid Besirevicg, Ante Bilobrk, Ivan Bizjak, Nikola Bjelica- Breda. Edo Blaizsek, Mato Bla Esina, Sztjepan Bobinec- Sumsz. Jovan Balbot, Vojiszlav Bog danovics-Szelyo, Sztevo Bo­­lyevics, Pero Boszics, Vuko­­szav Bozsovics, Jankó Broda­­ric9, Drágán Rubies, Mariján Csavics, Milan Csészéik, Jandro Csiipor, Vladimír Dől­­nicsar, Számáoa Dnagics Vo­­jin Dragovics, Jaksa Dunga- , dzsács, Sztevan Gyorgyevics- Novak, Vük szán Gyukics. Ra­domir Gyukarics, Vlajko Gyuranovics, Zsivan Gyur­­gyevics, Aga Gyúró vies. Pav­le Dzsever, Emészt Euper, Vili Galyer, Miladin Garacsa Dusán Gavran, Veszelin Gav ri.es, dir. Milenko Hadzsics, Hamza Hamzics, Albin Her­­lyevics, Jozse Hermanko mér nők, Huszo Hodzsics, Alojz Hoihfcraut, Milan Hies. Rado Irsics, Mikin Ivanovics, Lázi­ba Jancsar-Majda. Peroiri­­lyen Jankov, Filip Jankovics, GMsa Jankovios, Rade Janya nin, Milovan Jelics, Ra du le Jevrics, Joszip Jovanovics Petar Jovicsevios Martin Juzsna, Szavo Kadovícs, Pero Kecman, Ante Kelava-Zoro Vaszo Kelecsevics, Jozse Ke­­renács. Fric Kersics-Gal. Bi­­cso Keszios, Szlavka Klavo­­ra, Milanika Klyajics, Mirko Klyajics, Sztevan Korica-Lo­­la, Sztane Koszec, Ivan Ko­­szovel, Szlavko Kovacs-Ame- 11, Jozse Kovácsics, Cvijo Ku koly, Marko Kulics, Vojiszlav Bare Lakosé vies, Drago Lang Mosa Pijade, Bogdán Peco­­ti.es, Rado Pehacsek, Szlavko Peja, Andrija Pejovics, Pu­­nisa Perovics. Bogdan Peko. Dr a goszl a v - Gors'zki Petro­­vics, Miié Pocsucsa Franc Poglyajen. Franc Pokovec, Kocsa Popovics, Nikola Po­po vies. Rudolf Primorac, Ni­kola Racsiki, Voja Radios, Gojko Radovics, Drágán Raklcs, Ante Radoje, Petar Relics. Pasko Romac. Niko­la Szekulács, Jozse Szkocsi- Mcs. Petar Szítamból ics, Szve tiszjav Sztefanovics Mira- Vlaszta Szvetina. Jefto Sa­sács, Jefito Scsepanovics, Lidi­­ja, Sentjrc, Vlado Scsekics, Só ti Pál, Mi'ta Spiiyak, Iszidor Strck, Dinko Surkalo, Joco Tarafoics, Franc Tavcsar, Vo­jo Todorovics, Vida Tom­­sics, Lyubo Truta, Janez Ucsakar, Szredoje Urosevics. Mile Uae’.ac, Zsarko Vido­­vics, Velyko Vlahovics, An­ton Vratanar, Bogdan Vujo­­sevics. Ratko Vujovics. Sza­vo Vukelics, Pavle Vukma­­novics Sztipo, Dusán Vuko­­vics, Jovo Vukotics, Dtnitar Zakían, Velyko Zekovics. Mi lan Zorics és Rade Zorics. Milos Maii sics, Zagorka Ma­­livuk, Mile Manics-Albanta Anton Marincely-Janko, Dra go Markovira, Zsivan Marko­­vics, Alekszandar Marovics, Omer Maszldes, Danica Ma­terics, Sztojan Matios. Lado Mavszar-Romko, Jozse Meniih Rajkó. Rajkó Mihajlovics, Branko Milosevics-Metalac, Dusán Milutinovics. Lyubo Miiyanovics, Petar Milyano­­vics, Zidar Mirfcics. Vera Miscsevics Cveto Mocsnik-Florijan, Jakob Mo­­lek-M<~bar, Blazso Mrako­­vics, bragomár Nenadovdcs- Oderza, Ivan Obersztar-Jo­­han, Sztevo Opacsics, Jakov Osztojics, Dusán Pajics-Da­­sics. Zsanko Papics, dr. Ne­­nad Parenta, Franc Paszterk Lenard. Sztjepan Pavlics, Vukszan Pr k'sa, Branko Pe­­rics, Olga Petrov, Milorad Petrovios. Milan Pllipovics. Branko Popovics. Györgyije Premovics, Petar Pr’.ya, Jovo Radulovics, Miloszav Radu­­lovics. Dusán Rakiita. Zorka- Rusfe-a Reganoin-Dolnicsar Dusán R“m!b-Dusko, Zvoni­­mir Runk Milan Rusztan­­beg, Nikola Szeverovics, Győr gye Szimeonovics, Ivó Szla­­vec-Jokl, Mivko Szotirovics- Szotir, Szlavko Sztancsics- Jurek, Alekszandar Sztsnko­­vics, Velizar Sztankovics- Veca, Rodolyub Sztenovdcs- Rode, Miloszav Sztiikovics Lazar Sztojanovics. Mibailo Sztoja­­novics, Jozse Seiko. Tornáca Spanovics, Szlobodan Sume­­nyak. Obren Suoics, Branko Subrat-Bane. Mirko Stutics. Peko Tepa vese vies. Milak Desics. S zel vára - Szlovenka Tcmazini, Jandrijacsics To­­mic3, Mitar-Ucso Trifunovios Radmila-Hitra Trifunovios Radovan-Popa Tmics. Tone Trtndk, Branko Tubics, Mile Tubics, Mirko Vejinovics, Ma rija-Abeszinka Vidovics. Mi­ro Visics. Milanko Vitomir, Branko Vladusács. Ignyait- Fric Volycs. Franyo Vrunc, Milica-Trepusa Vucsetics, Via do Vucsinics. Jovan Vucs­­kovics, Szava-Zsucsa Vujics, Radoje-Riiszta Vujosevios, Dusán Vujovics, Bogolyub- Lala Vukajlovács, Sztanko Vukasinovdcs, Pavle Vukoje Milos Zsdero, Tone Zserjal, Andirej- Borisz Zsvan Bat­­rios Zsug'cs. Komnen Zsu­­gács Jovo Zsvicer. A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Prezi­diumának ukázával a népeilenségekkel szembemi harcban tanúsított példátlan hősiességért és 1941 — 1945-ig a Népfelszabaditó Harcban szerzett érde­mekért a Néphős érdemrenddel tüntették ki a követ­kező elesett harcosokat: MOSA PIJADE MILOVAN GYILASZ PETAR SZTAMBOLICS IVAN GOSNYÁK ia szinte hihetetlen­nek tűnik, milyen ne­héz körülmények kö­zött dolgoztunk akkor... „Valami mégis árnyékot vet erre a nagy örömre" Tito elnök beszéde a Végre­­hajtó Tanács díszítésén Jajce. november 29. Megnyitva a Szövetségi Végrehajtó Tanács jajcei d­iszülését a köztársasági ünnepén, Tito marsal tanács­elnök a következőket mondotta: »Elvtársak és elvtársnők, a történelemben rendszerint úgy szokott len­ni, hogy a nagy történelmi események kortársai, vagyis azok az emberek, akik tevékenyen részt vesznek ezekben az ese­ményekben, nem tudják és nem képesek kellően fel­mérni az események nagyságát és kihatá­sát. Csak a következő idő­szakban, esetleg haláluk u­­tán az új nemzedékek tud­ják felfogni a végbement események egész kihatását, egész jelentőségét és ezek szerint, természetesen helyes értékelést adhatnak. Ez vo­­r­­atkozik ránk is, akik tíz­­ évvel ezelőtt ugyanebben a­­ teremben egybegyűltünk ha­­­­zánk minden vidékéről, több­nyire a harcterekről, hogy­­ megvalósítsuk és megszilár­dítsu­k a nagy népfelszabadí­tó háborúban elért vívmá­nyainkat. Természetesen ak­kor ezt elkerülhetetlenül szükségesnek tartottuk, de tudjátok, hogy sem én, sem pedig a többiek — noha sok­o­kan közülünk látták a kör­vonalait annak, amit meg kellene valósítani — nem­­ láttuk mindazt, amit ma lá­tunk. Tehát hosszabb időszak után tudtuk csak felmérni ezeknek a nagy események­nek jelentőségét. Ezért a jö­­­vőben, amikor évek múltán népforradalmunk eredményei népeink előtt még jobban ki­domborodnak, ezek a jajcei események is érthetőbbek és jelentősebbek lesznek. Elvtársak, mi itt az ellen­ség áttörésének, az ágyuk, sőt a puskák belövésének ál­landó veszélye közben a né­peink és hazánk sorsára néz­ve nagy és sorsdöntő törté­nelmi munkát végeztünk. Azoknak az embereknek, akik nem vettek részt ezek­ben az eseményekben, ma szinte hihetetlennek tűnik, s hogyan dolgoztunk akkori­ban, amikor Travnikon né­metek, Banyalukán németek és usztasák voltak, Szara­­jevó pedig a németek és usz­­­tasák fontos központja volt,­­ mi pedig a gyengén felsze­relt hadsereggel élet-halál harcot vívtunk és itt egész hazánkból egybegyűjtöttük az embereket, hogy lefektes­sük egy új állam alapjait, megvalósítsuk azt, amiért e­­zek az emberek harcoltak. Kik voltak a kiküldöttek? Kik voltak ezek az emberek? Ezeket az embereket az a hadsereg küldte, amely hi­­degben, éjjel-nappal harcolt s arról ábrándozott, mi lesz holnap, amikor eljön a béke napja, amikor befejeződik a harc. A legnehezebb körülmé­nyek között hoztuk meg azo­kat a határozatokat, melyek­ből, ha ma olvassuk őket, láthatjuk, hogy már akkor milyen hihetetlenül élesen a szemünk előtt lebegett annak a képe, amit a jövőben meg kell valósítani és mennyire következetesen végrehajtot­tuk mindazt, amit ezek a ha­tározatok tartalmaztak: de­mokráciát, a népi önkor­mányzatot, a köztársasági berendezést, a nemzeti kér­dés megoldását, stb. Mindez változatlan maradt, csak mind újabb és tökéletesebb reu­mákat öltött.­­ A mai napon amikor nézz­künk a forradalomnak ezt a nagy ünnepét üli, s amikor az emberek sugárzó arccal jókívánságaikat fejezik ki egymásnak egy Vala­mi mégis árnyékot vet erre a nagy örömre — nincsenek közöt­tünk azok akik életüket ál­dozták azért amivel ma ren­delkezünk. felh­ívlak benne­teket, elv­társak és elvtárs­ik álljunk­­fel és egyper­ces hallgatással adózzunk el­esett elvtársaink emlékének. (A jelenlévők felállnak és egyperces hallgatással adóz­­az elesett elv­társak em­lékének. Majd együtt kiált­ják: »Dicsőség nekik«.) RODOLYUB CSOLAKOVICS Felavatták az új sza­rajevói vasútállomást Tegnap felavatták a szara­jevói új vasútállomást, amely a legszebb hazánkban. Az új állomáson ünnepélyesen fo­gadták Tito köztársasági el­nököt is. Az új állomásépület leg­korszerűbb hazánkban A köz­ponti csarnok 1800 négyzet­­méter kiterjedésű, az épü­letben szolgáltatásokat végző műhelyek is vannak, vala­mint egy szálloda, amely ké­sőbb kezdi meg működését. Az épület rendkívül szép és korszerű technikai berende­zéssel rendelkezik. Az állo­másépület földalatti folyosó­it és más helyiség­eit már­vánnyal rakták ki. SÓTI PÁL PÉTER relics

Next