Magyar Szó, 1954. január (11. évfolyam, 1-29. szám)

1954-01-01 / 1. szám

HAX­AL, A FASIZMUSRA — SZABADSÁG A NÉPNEK * Főét. pia 6. u got. * ÁRA 20 DINAR XI. évf. 1 (2849) szf| Péntek, 1954 január 1 ,0 DINÁR Szívélyes jókivánságainiatt küldöm Jugoszlávia polgárainak Tito elnök újévi köszöntője Beográdból jelenti a Tan­jug. Joszip Broz Tito köz­­társasági elnök tegnap éj­félkor, az Újév előestéjén rád­óbeszédet tartott, ame­lyet valamennyi jugoszláv rádióállomás közvetített.­­ Elvtársak és elvtárs­iunk, polgártársak és polgár­társnők. Nem szeretnék csa­lódni, amikor azt mondom, hogy az elkövetkező 1954- es évbe derűsebben lé­pünk, mint az előbbi évek­be a háború után. A láthatá­ron egyre több fénysugár jelentkezik, amelyek bár lassan, de biztosan jönk át az emberiség felett le­begő sötét felhőket. A bé­ke győzelme a háborús ve­szély fölött, amelytől az egész békeszerető világ rem­gett a háború utáni é­­vekben, egyre kevésbbé kérdéses, legalább is a kö­zejövőben, s a világ legfe­­lelősebb embereitől függ, vajlon ezt a veszélyt a tá­voli jövőben kiküszöbö­lik-e. Nemcsak a felelős államférfiaktól, hanem a világ, külön ped­g minden egyes ország békeszerető erőitől is függ, hogy bizto­­sítják-e a békét hosszabb időre, ha már nem lehet örök időkre megvalósítani az emberiségnek ezt az eszményét. E nagy és legnagyobb nemzetközi kérdést, a bé­ke kérdését illetően, amely ma még gondba ejti a vilá­got, biztosíthatom hazánk polgárait, hogy mi, akik nénünk elől és a történe­lem előtt felelősek va­gyunk, kitartóan fárado­zunk és együttműködü­nk minden békeszerető or­­szágaal és emberrel a vi­lágbéke d­yőzelme érdeké­ben. Eddig­ áldozataink bi­­zonyitják, hog­y népeink eltökélten törekednek a bé­kére. Ennélfogva úgy hiszem, nem vagyok túlságosan derülátó, amikor azt mon­dom, hogy e tekintetben népeink nyugodtak lehet­nek és békés hangulatban összpontosíthatják erőfeszí­­tése­ket törekvéseik megva­lósítására, minden irányú fejődésükre. Belső fejlődésünk terén az ezerkilencszázötvenhár­­mas évet befejezve nagy győzelmekkel és nagysze­rű boldog jövőnk egyre világiosabb távlatával lé­pünk az ezerkilencszáz­­ötvenné éves évbe. Az el­múlt 1953-as év tele volt dús belső, politikai, gazda­­sági és kulturélettel Hazánk arculata gyorsan változik és egyre inkább maga mögött hanyja a múlt nyomorusá­­gos és szerencsien arcu­latét Nany munkát végez­­tünk élt*t*ben társadalm életünk, külön ned­o p»z­­rt^'égi k­"»zrt»*é«npk továb­bi dfírnnk^atk­^tésa terén. Az elkövetkező ezerki­­lencszézötvenné­ves év­ben tel;es m'W'tél'ben ér­­vényre jutnak a me^k»*­­delt és elvégzett munkás pozitív eredményei, ha min­den öntudatos polgárunk megteszi kötelességét és minden tőle telhetőt társa­dalmi rendszerünk továb­bi tökéletesítését illetően Nagy felelősség hárul e té­ren a társadalmi és politi­kai szervezetekre: a Kom­munisták Szövetségére, a Dolgozó Nép Szocialista Szövetségére, a Nép Ifjú­ságra, a Szakszervezeti Szö­vetségre, a Nők Szövetsé­gére, a Harcosok Szövet­ségére, a különféle kultúr­­szervezetekre és végül Nép­hadsegédünkre, a parancs­noki és legénységi állo­mányra egyaránt. Forrón óhajtva szocialis­ta hazánk felvirágzását és boldogulását, szívélyes jó­kívánságaimat küldöm Ju­goszlávia polgárainak az új, ezerkilencszázötvenné­­gyes év alkalmából. köztársasági elnök Joszip Broz Tito HO SI MIN CSAPATAI ELFOGLALTÁK TAHE VÁROST Honkong­ből jelenti a Reu­ters A legutóbbi hadijelenté­­sek szerint Ho Si Min had­erői bevonultak Tahe város­ba, amely Laosz és Sziám ha­tárán van A vietnami rádió közölte, hogy Ho Si Min haderői tel­jesen szétromboltak egy fran­cia erődítményt, Hanoitól 40 kilométerre délnyugatra. Lapunk következő száma hétfőn­­ a megszokott idó­­ben jelenik meg. Katonai megbeszélések kördenek a balkáni egyez­mény tagállamai között Athénből jelenti a Tanjug. A görög sajtó értesülései szerint Athénben február hó folyamán értekezletre ülnek össze a bal­káni egyezmény tagállamainak vezérkari főnökei. Az értekezleten a közös védelem megszervezéséről tárgyalnak. Ugyancsak a görög sajtó értesülései szerint Görögor­szág, Jugoszlávia és Törökország külügy­miniszterei május hónapban ülnek össze Beográdban. A külügyminiszteri értekez­let napirendjét már most előkészítik. Gyilasz és Dedjer Skandináviába u­szik A­ngopress jelenti Beográdból. Milovan Gyilasz, a Szocialista Szövetség nem­zetközi bizottságának elnöke és Vladimir Dedijer a bizottság titkára februárban látogatást tesz Norvégiában és Svédor­szágban, Norvégiában a munkáspárt ven­dégeiként, Svédországban pedig a szo­ciáldemokrata párt vendégeiként tölte­nek egy-egy hetet. A norvég munkáspárt és a svéd szociál­demokrata párt az első európai szocia­lista pártok, amelyek hivatalosan meghív­ták a Szocialista Szövetség képviselőjét. Jugoszlávia és Pa­nama helyreállíj­a a dip­omáciai viszonyt Beográdból jelez­ti a Tanjugi. Panama és Jugoszlávia képviselői megállapodtak, hogy helyreállítják a diplomáciai viszonyt. Jugoszlávia jóváhagyta Panama első beo­­grádi nagykövetének, Nicola Riosnak ki­nevezését aki egyidejűleg Panama olasz­országi nagykövete is. . negfeesti Mon­ India szocialista pantanak­­.so Kongresszusa Mirovan Gyilasz üdvözlő táv­sata Beográdi jelentés szerint India Szocia­lista pártja meghívta kongresszusára Ju­goszlávia Dolgozó Népe Szocialista Szö­vetségének képviselőit is. Az idő rövid­sége miatt azonban a küldöttség nem utaz­hatott Alabadanba. Milovan Gyilnez, a Szocialista Szövetség nemzet­közi bizottságának elnöke üd­­­vözlő táviratot intézett a kongresszushoz. »Jugoszlávia Dolgozó Népe Szocialista Szövetsége forró üdvözleteit küldi India Né­pi Szocialista Pártja első ___ nemzeti kongresszusának.­­ Meggyőződésünk, hogy az­­ Önök pártja a jövőben is hatékony tényező lesz a né­pek egyenjogúságáért és de­­­­­mokratikus együttműködésé­­­ért folytatott harcban, s­­ hogy a kongresszusi vita jfft ~ nemcsak az India előtt álló mib­il gyakorlati feladatok megol­ől­dását segíti majd elő, de u- 11 ^ r gyanakkor gyarapítja a szó- H *­ j'M cialista gondolatot is A \ hm kongresszusnak és India né . jA g..J pének sok sikert kívánunk a t , haladás utján Kérem, adják \ "**85*1 ^ át forró testvéri üdvözlete- \ inket a delegátusoknak- \ a Szocialista Szövetség \ nevében \­­ MILOVAN GYILASZ« \ Olvasóinak c. mun­katársaina«, ba­rátai­nak és ter­jesztői­nek bol­­dog Újévet it­­ van a tizedik jubi - láris évébe l­épő Magyar Szó

Next