Magyar Szó, 1954. február (11. évfolyam, 30-55. szám)

1954-02-01 / 30. szám

mHiiM A HASIZMUKRA — SEA BAUSAO A KÉPNEK • PoSt piáé. u got. $ AHA 10 DTN.tH Köszöntjük a köztársasági elnököt Sokáig élj és vezesd népeinket Üdvözlőtáviratok Tito elnök Iiex Tito elvtársának a köztársaság elnökévé való választását egész hazánk lelkesen üdvözölte. A munkaközösségek, szakszervezeti csoportok, társadalmi szervezetek, hazánk polgárai üdvözlő táviratokat küldenek, melyben örömü­ket fejezik ki Tito elvtárs elnökké való megválasztása alkalmából, és megfo­gadják, hogy vezetésével önfeláldozóan tovább építik a szocializmust. Tito elvtárs szkupstinai beszámolóját az emberek mindenütt nagy ér­deklődéssel fogadták. Az elnökválasztás után számos vállalat és intézmény mun­kásai és alkalmazottai rövid gyűlést tartottak, melyről üdvözlő táviratot küld­tek Tito elnöknek. Egyebek között táviratot küldött a szövetkezeti főszö­vetség is és Jugoszlávia szö­vetkezeti tagjainak nevében jókívánságait küldi Tito elv­társnak, a köztársaság elnö­kévé való megválasztása al­kalmából. A Jugoszláv vasutasok szak­szervezetének központi bi­zottsága táviratában egye­bek között a következőket írja: »Tito elvtárs, jókívánsá­gainkat küldjük Neked azzal az óhajjal, hogy sokáig élj, és népeinket uj győzelmekre vezesd, ígérjük, hogy minden erőnket latba vetjük, hogy fe­­kfizdjü­k a fejlődésünket gá­toló akadályokat«. A Kommunisták Szövetsé­gének lyubljanai városi ve­zetősége táviratában a kö­vetkezőket írja: »Lyubljana kommunistái örömmel és helyesléssel vet­ték hírül, hogy önt ismét a köztársaság elnökévé válasz­tották. Kívánjuk önnek, hogy továbbra is vezesse né­peinket a szocialista építésé­ben.« Üdvözlő táviratot küldtek a »Li tesztről« nagyüzem munkásai is, akik szakszer­vezetük plénumán gyűltek egybe, hogy megtárgyalják problémákat. Egyebek között üdvözlő táviratot küldött Tito elvtárs­nak a Magyar Szó, az eszéki »Ivo Marinkovics« gyár mun­kaközössége, az eszéki öntö­de, bőrgyár selyemgyár, a Szocialista Szövetség városi bizottsága, a Népi Ifjúság vezetősége stb. Képünk a Szövetségi Szkupstinéban készült. Tito elnök expozéját tartja A Végrehajtó Tanács első ülését tartja Tito elnök elnökletével Tegnapi számunkban a Szövetségi Végrehajtó Tanács újonnan választott tagjainak fényképét közölve, i hibésan tettük közzé Petar Sztamibo­­lics, a Szerb Népszkupstina elnökének, Vladimír B­ab­a­ldes, a Horvát Szábor elnö­kének, Miho Marinko, a Szlo­vén Népszkupetina elnöké­nek, Gyúró Pucar Bosznia- Hercegovina szkupsz.nad el­nökének, Lazar Kolisevszko, a Makedón Szobránye elnö­kének és Blazso Jovanov­cs, Crnagora Nepszkuipszinája elnökének fényképét. Helyet­te Jovan Veszelinov, Jakov Blazsevics, Borisz Kradger, Avdo Hurac, Lyubcsó Ar­­szov és Filip Ba­jkovics, a hat köztársaság végrehajtó ta­nács elnökeinek képét kellett volna közölni, akik hivatal­ból tagjai a Szövetségi Vég­rehajtó Tanácsnak Helyesen­ a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács az alábbi kép­viselet!mből áll: Elnök: Joszip Brox Tito, a köztársaság elnöke. Alelnö­kiek: Kardoly Edvard, Ran­­kovics Alekszandar, Vulkma­­novics Szvetozar és Csoláko­­vics Kodolyuk. Tittkár: Vely­­ko Zekovics. A Végrehajtó Tanács tagjai: Arszov Lyub­csa, Bajkovics Filip Berusz Anka, Blazsevics Jakov, Ve­­szelinov Jovan, Gigor Sztra­­hil, Gosnyák Iván, Danilo­­vics Uglyesa, Karabegovics Oszmán, Romár Szlávko, Ko­szanovics Száva, Krajacsics Iván, Krajger Borisz. Lel­kesek Franc Márfiovics Mo­­ma, Macsek Iván Nincev Nikola, Pmezics Szlobodán, Pod­voda Krszto Popovics Kocca Radocznyijevics Dob­­rivoje, Todorovics Izjalko, Hutor Avdo, Crvenk­ovszki Krszto. A hegymászók TITO- stafétája Ma indul Makedóniából a Sar planina Tito elvtárs ne­vét viselő legmagasabb csú­csáról Jugoszlávia hegymá­szóinak Tito stafétája amely a hegymászóf­­öldvezletét vi­szi k­öztársasági elnöksze­mek­­ születésnapja alkalmából. lito elnök fogata az írók kiütő­­ségét Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök fogadta a Jugo­szláv írók Szövetsége veze­tősége tizedik plénumának küldöttségét. A küldöttség­ben volt­: Joszip Vidmar, a Jugoszláv írók Szövetségé­nek elnöke, aki a szlovén írók egyesületét képviselte, Dusán Matics, Szerbia Írói egyesületének elnöke, Petar Segedin, Horvátország írói egyesületének elnöke, Dimi­­tar Mitrev, Macedónia írói egyesületének elnöke, Mar­­fia Markovics, Bosznia és Her­cegovina írói egyesületének elnöke és Alekszandar Vucsó, a Jugoszláv Írók Szövetségé­nek főtitkára. Joszip Vidmar az írók ne­vében üdvözölte Tito elvtár­sat, jókívánságait fejezte ki a köztársaság elnökévé való megválasztása alkalmából, s kijelentette, hogy a plénum résztvevői és a Jugoszláv Írók Szövetségének tagjai megelégedéssel fogadták meg választását, mert tudják, hogy Tito elnök szívén viseli irodalmunk, és általában e­­gész kultúránk fejlesztését. Ezután Dusán Matics, Szer­bia Írói egyesületének elnö­ke ajándékként egy almana­­chot adott át, melyet íróink és költőink 1952-ben megírt műveiből válogattak össze. Tito elnök megköszönte a jókívánságokat és az ajándé­kot, s mintegy két óráig szí­vélyesen elbeszélgetett az Írókkal, érdeklődött a plé­num munkája és az Írók problémái iránt, majd pedig a küldöttség tagjait vacsorán látta vendégül. Kü­földi üdvözlő táv­iratok Tito elnökhöz Joszip Broz Tito, köztársasági elnök megválasztása alkalmából számos üdvözlőtáviratot kapott külföldi ál­lamférfiaktól. Theodor Heuss, Nyugat- Németország elnöke a követ­kező táviratot intézte Joszip Broz Titohoz: »A JSzNK elnökévé tör­tént újbóli megválasztása al­kalmából fogadja Excellen­­ciád őszinte szerencsekivána­taimat és azt a jókívánságo­mat, hogy ön boldogságban éljen s a jugoszláv nép szebb jövő felé haladjon«. Sisaklc tábornok, Szíria köztársasági elnöke a követ­kező táviratot intézte Tito elnökhöz: »Szerencsésnek érzem ma­gam, hogy köztársasági el­nökké történt újbóli megvá­lasztása alkalmából a szíriai nép és a magam nevében üdvözletem küldhetem és ki­fejezhetem azt az őszinte jó­kívánságomat, hogy az ön magas küldetése eredmény­nyel járjon, ön boldogság­ban éljen s a jugoszláv nép előrehaladjon«. Dr. Kerim Gökáj, Isztan­­bul polgármesterének üdvöz­lő távirata így haruje­k: »Köztársasági elnökké tör­tént megválasztása alkalmá­ból a legmélyebb tisztelettel küldöm Excellenciádnak üd­vözletemet, és jókívánságai­mat a baráti jugoszláv nép­nek«. Ara 10 dinar A berlini értekez­letről Szövetkezeti­­ szabályzat Mit írtak a vasárnapi lapok Indiában üdvözlik Tito elnök szkup­­stmnai beszédét New Delhiből jelenti a Tan­jug. Az indiai hivatalos kö­rök, habár még nem kapták meg Tito elnök szkupstm­ai beszédének teljes szövegét, örömmel állapítják meg, hogy Jugoszlávia köztársasá­gi elnöke erősíteni kívánja Jugoszlávia és az ázsiai or­szágok baráti kapcsolatait. »Üdvözöljük a jugoszláv köz­társasági elnök kívánságát, hogy még szorosabb együtt­működésre kerüljön sor In­diával«, — jelentették ki teg­nap reggel az indiai külügy­minisztériumban. Rámutat­tak, ez nem jelent új mozza­natot a jugoszláv külpoliti­kában, hanem csak megerősí­ti azt, hogy Jugoszlávia min­dent megtesz a béke erőinek támogatására és növelésére. Szimneosz szorog miniszter kiutazott Imoszlávtóti Beográdból jelenti a Tan­­jug. Szimneosz görög sajtó-és tájékoztatási miniszter Pá­rizsból hazafelé utazva Athén­be, tegnap délelőtt átutazott Beográdon. Szimneosz minisz­ter tagja volt annak a kor­mányküldöttségnek, amely Papagosz miniszterelnök ve­zetésével látogatást tett a nyugateurópai országokban. A beográdi vasútállomáson a görög minisztert Szpirosz Kapetanidesz, Görögország beográdi nagykövete, Epami­nondasz Vretosz katonai at­tasé és Nikolasz Dematasz tanácsos fogadta. A Tanjug munkatársával folytatott rövid beszélgető­­során Szim­eosz miniszter ki­jelentette, hogy a görög kor­mányküldöttség Papagosz mi­niszterelnökkel az élén ba­ráti fogadtatásra talált a nyu­gateurópai országokban.­­Ez is bizonyítja — tette hozzá a miniszter, — hogy Nyugat nagy jelentőséget tu­lajdonít a három balkáni ál­lam hozzájárulásának a bé­ke ügyéhez­. A berlini értekezlettel kap­csolatban Szim­eosz minisz­ter kijelentette, hogy Jugo­szlávia, Törökország és Gö­rögország még abban az eset­ben sem csökkentheti éber­ségét és erőfeszítését szabad­ságának és sz'igetten.'Az,inek megőrzéséért- ha a berlini ér­tekezlet bizonyos ered­­'-'v­­nyel jár Ezzel kapcsolatba!» a görö­­g államok mindabban elmé­lyülő kapcsolatának fontos­ságát hangsúlyozta.

Next