Magyar Szó, 1954. március (11. évfolyam, 56-86. szám)

1954-03-01 / 56. szám

Az ankarai egyezmény teljesen igazolta a hozzáfűzött reményeket — jelentete ki Edvard Kardely az egyezmény évfordulója alkalmából AZ ANKARAI EGYEZMÉNY ALÁÍRÁSÁNAK ÉV­FORDULÓJA ALK­ALMÁVAL EDVARD KARDELY, A SZÖVETSÉGI VÉGREHAJTÓ TANÁCS ALELNÖK­E A KÖVETKEZŐ NYILATKOZATOT ADTA A BEOGRÁDI RÁDIÓNAK: — Úgy vélem, hogy az an­karai egyezmény egyéves lé­te és hatása teljes mérték­ben igazolta azokat a vára­kozásokat, amelyeket a há­rom ország az egyezmény megkötése alkalmával hozzá fűzött. A Görög Királyság, a Török Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Nép­­köztársaság együttműködése sikeresen fejlődött a kölcsö­nös viszonyok minden terü­letén. Megerősödött a három ország biztonsága és a béke a világnak ebben a részé­ben. Ez a konstruktív együtt­működés szélesebb nemzet­közi síkon általában a bék­­ke megszilárdításának és a független népek egyenjogú viszonyának jelentős ténye­zőjeként erősödött meg. Az ankarai egyezmény, éppen ilyen jellegénél és tar­talmánál fogva, amely a kö­réje gyűlt népek tartós ér­dekeinek kifejezője, az el­múlt évben erőteljesen fejlő­dött és jelentősége megnö­vekedett. Ez alkalommal teljes meg­győződésemet szeretném ki­fejezni a hármas együttmű­ködés további fejlődésében és a legszebb kívánságaimat Törökország és Görögország baráti népeinek további ha­ladására és jólétére.­­ Edvard Kardely A Szövetségi Végrehajtó Tanács ülése A Szövetségi Végrehajtó Tanács Edvard Kardely el­­n­ökletével ülést tartott, a­­melyen több módosító ja­vas­­la­tot fogatok el a szövetségi társadalmi terv javaslatával kapcsolatban. A Szövetségi Végrehajtó Tanács úgyszin­tén több módosí­tó javaslatot hagyett jóvá a szövetségi költségvetés javaslatával kap­csolatban is. E módosí­tó ja­vaslatok a devizafizetésre, a népvédelem­re és a pótfize­­tésekre vonatk­oznak. Az ü­­lésem jóváhagyták a Jugo­szlávia, Görögország, Török­ország baráti együttműködé­séről szóló egyezmény becik­­kedveségének törvényjavasla­­­tát. E törvényj­avaslatot el­fogadásra a Népszkupszina elé terjesz­tik. Az európai helyzetről tárgyalt a szocialista pártok értekezlete Brüsszelt– jelenti ** AFP: Brüsszelben tegnap megtartot­ták az európai szocialista pártok értekezletét. Az értekezleten Morgan Philips a lab­orts­ta párt főtitkára elnökölt. Guy Mellet, a francia szocialista párt főtitkára az európai hadse­regről és az európai védelmi közösségről számolt be, és kü­lön kifejtette pártjának feltéte­leit az európai védelmi közös­ség megalakításával kapcsolat­­ttan. A vita során valamennyi de­­legátus hangsúlyozta, hogy bé­két kell teremteni Távol-Kele­ten és se eltéri kell az elmara­dott országokat. Az osztrák kér­désről beszélve Schaerf, az oszt­rák szocialista párt képviselője kijelentette, hogy a berlini ér­tekezlet csalódást okozott Auszt­riában és figyelmeztette a töb­bi delegátust, hogy nem szabad túlzottan derűlátónak lenni a Szovjetunió új politikai irány­vonalával kapcsolatban. Ollen­­bauer, a nyugatnémetországi szo­cialista párt elnöke vázolta párt­jának álláspontját ezekben a kérdésekben, és kijelentette, hogy pártja ellenzi Németország semlegesítését. De kijelentette, hogy egyedül a megbeszélések útja vezet a békéhez. Spaak bel­ga delegátus ezzel szemben az európai hadsereg egyezményé­nek becikkelyezését követelte. Az értekezlet ma hoz döntést külpolitikai kérdésekben. Triesztben továbbra is az elolaszosítás régi politikáját folytatják — jelentette ki Jozse Dekleva .Dácsáiból jelenti a Tan­árig. Jozse Dekleva, a Trieszti Felszabadító Front alelnöke a Tanjug mint paitémsa közt álmodta, hogy ta­n-övezet­­ből­­a utóbbi időben mintegy 2000 embert telepítettek ki Ausztráliába. Ez a kistielepí­­tési akció is összhangban áll azzal a politikával, amelyet Olaszország folytatott a szlo­vének és a horvátok elen. Az olasz megszállás alatt a natovénes­ és bánnátok kény­telenek volta­k elhagyni ezt a vidékeit, így 70.000 szlovén keresett menedéket Jugoszlá­vicbanz, 20.000 vándorolt ki Argentíná­ba, és 10.000 a vi­lág különböző orszá­gaiba. Az angol-amerikai hatóság haj­l­­gatólagiai beleegyezésére most ugyanez a poltfetikia foly­tatódik tovább. A kitelepí­tett­ szlovének helyébe ola­szokat szállítanak, akik ta irredenták legfőbb támasz­­pomírjáit képezik. A továbbiakban ennrsta, hogy az Ausztráliába induló tavánstaraitok többsége szlo­vén és elsősorban fiatod. Ez­zel­ a fiatalaic azért kényte­lenek tavánóormati, mert nem kapnak ásást Treszt­­ben és nem bánnak etvegyet- K30cítit a nam­asnyie mogacu­­lontoaezető intézkedések miatt. Ezzel págtaraamosan az olasz hatóságok mindent megtesznek, hogy csökken­t­­sék a TSzT­A-evezdbe szlo­­ven­­fivo BBaga Mir Jetskaa TTfiK. Női tere-fere Győzött a Spartacus kikapott a Vojvodina Éles bírálat érte a fogyatékosságokat Megtartották évi értekezletüket a szuboticai kommunisták 203 kommunista ült össze tegnap reggel nyolc órakor a Népszínház kistermé­ben Szuboticán. Ez volt a Kommunisták Szövetsége szuboticai szervezetének évi ér­tekezlete. Jasnita Boscon mintegy 5000 pol­gárán több szavazott le mint azelőtt, noha most szabadab­bak voltak a választások. Fel kellett sorolni, hogy telje­sebb legyen a kép a politikai erőviszonyokról a trieszti megmozdulásokat, melyekben egy emberként szállt síkra hazánk e legészakibb váro­sának és környékének dolgos népe is. Nem lehetett elhag­­eaítni a munkásosztály sze­repét, erőfeszítéseit és eredmé­nyeit a termelés emelésé­ben és a mu­nk­aköniga­zgatás fejlesztése terén. Meg kellett ezzel kapcsolatban állapíta­­ni azt is, h­ogy a sikerek el­éréséiben döntő szerepet ját­szottak a VI. Kongresszus határozatai. Erősebb azóta a szervezetek hatása, jobban reagálnak a kommunisták a jelenségekre, és a területi a­­la­pszervezetek létesítéseivel és a kommunisták bevonásá­val a tömegszervezetekbe, figyelemreméltó a fejlődés szervezetileg is. Azonban, mint mondottuk, többet vitatkozott az ülés a fogyatékosságokról, még ha a­lattuk nem ezek jel­lemzik a szervezeteik és a kommunisták munkáját. Tartalékolnak, halogatják befizetéseiket néhol az üze­mek és forgótőkének használ­ják addig is a pénzt, keve­sebb szakképzetlen munkást jelentenek be (Partizán ke­­rékpárgyár) spekulációs szán­dékból, a kereskedelmi vál­lalatok pedig elvtelenül és mindent elkövetnek a na­gyobb haszon eléréséért. A kommunisták némely­­eset­ben­ látják a helytelensége­ket, de nem reagálnak, nem küzdenek ellenük eléggé. A falun e helyzet szintén fejlődőképes Az uj szövet­kezetek jobbak Azonban na­gyobb gondot kiír fonatani Ezen az értekezleten is,­­fiat­a kommunisták értekez­letein általéban, több szó esett a fogyaszékosságokaró­l, mint a sikerekről. És ezen a szubostácai gyűlésen sem a­­i­zent volt ez így, mert több a hiba, mint az eredmény. Munkajellege volt az értekez­letnek, ténykedésüket elemez­ték a kommunisták, tanulsá­gokat vontak le, rámutattak a fogyatékosságokra, hogy ki­küszöbölhessék őket. És nem dicshimnuszokat zengedettek sikereikről, mely earkerek kü­lönben szemmelfiáthatók a város és környékének egyre mozgalmasabb és fejlődőké­­pesebb politikai és társadal­mi életében. Azért mégis meg kellett említeni bár a legjelentősebb dolgokat az eredmények kö­zül. Nem lehetett szó nélkül hagyni azt, hogy az őszt vá­a magángazdálkodókra, hogy fejleszthessék termelésüket A földműves szövetkezetieké volna itt a döntő szó. Szere­püket azonban m­ég nem lát­ják. Valamivel­ kevesebb tagja van ma a Kommunisták Szö­vetségének Szuboticán, mint egy évvel ezelőtt. Megállapí­tották, hogy jórészt helyesen és olyanokat zártak ki, akik véletlenül szegődtek csak a kommunistákhoz és mivel megszűntek a kiváltságok, most elszegődtek. Ezenkí­vül jobban megnézték a szer­vezetek, hogy kit vesznek fel. Ezt néhol el is túlozták. A jö­vőben elsősorban több mun­kást kellene felvenni. Szó volt az értekezleten a sovinizmus elleni harcról is. Vitatni kezdtek a Szocialista Szövetségben egyes horvát kulturk­érdéseket a városban és ezzel kapcsolatban néhány soviniszta egyén még a hor­vátiak egyenjogúságét is két­ségbe vonta és több horvát vezetőt követelt az intézmé­nyek élére. Holott a horvát nyelv bevezetése az iskolák­ban például nem elvi, de tec­h­nikai kérdés. A szerb értel­miségiek közül a soviniszta beállítottak erre az­t kezdték híresztelni, hogy kiűzik majd őket a városból. És még a beográdi sajtó hasábjaira is jutott ebből a káros nézetek­ből é­s romboló rosszhiszemű­ségekből. A jövőben a sovi­nizmus elleni harcot is fo­kozni kell Mi nem horvát, magyar, vagy szerb szelle­met akarunk az iskolákban és másutt, hanem elsősorban a testvériség és egység: a szocializmus szellemét. — szö­geznék le. Az ülést Milan Martjeo­­vics nyitotta meg és Sztepa Krtanyem olvasott fel beszá­molót A jelenlévők 8 kikül­döttet választottak a kommu­n­isták III. szerbiai kongresz­szusára. . ... V. L. A szocialista erők fejlődése Tudósítám a Kommunisták Szövetsége noviszádi szervezetének évi értekezletéről Noviszádon a városi iparkamara otthonában tegnap reggel hét órakor megkezdte munkáját a Kommunisták Szövetsége városi szervezetének kilencedik értekezlete. Mintegy 200 kiküldött hallgatta meg Radovan Vlajkovics elvtárst a városi szervezet titkárának az időszerű poli­tikai kérdésekről szóló beszámolóját. Még a munkaelnök­­■ég megválasztása előtt Vlajkovics elvtárs ajánlatára az egybegyűlt kiküldöttek egyperces hallgatással adóztak az elhunyt Borisz Kidjics elvtárs, a Központi Vezetőség volt tagja emlékének. — A mai értekezletinek összegezni, értékelni kell a városi szervezet politikai ak­tivitását, fényt kell vetni az alapvető politikai és eszmei problémákra, és ezek figye­lembevételével meg kell ha­tározni a jövőbeni feladato­kat — mondotta beszámolója elején Vlajkovics elvtárs. Ha a politikai feladatok megva­­gy Mirolk­án keresztül elemezzük a városi szervezet politikai­erűjét, akkor elmondhatjuk, hogy a feladatokat eredmé­nyesen valósítottuk meg. A tömegszervezetekben, elsősor­­ban a Szocialista Szövetség alapszervezeteiben és a szak­szervezetben méginkább fel­élénkült a kommunisták te­­vedmenysége. A tevékeny po­litikai munka hordozói és mozgatói a Szövetség tagjai, voltak, és ez amit eredményez­te, hogy dolgozóink hatalmas többsége megértette és ma­gáévá tette a szocialista tár­sadalom felépítéséhez veze­tő gazdaságpolitikai irányvo­nalat. Lövik legfontosabb politi­kai feladat a képviselőválasz­tások megtartása volt Az eredmény bizonyítja a szo­cialista erők erősödését és a kommunisták, valamint a többi dolgozó között mindin­kább elmélyülő kapcsolatot A beszámoló foglalkozott a kül­- és belpolitákal esemé­nyetekül gazdasági és politi­kai téren, továbbá a szerve­zeti kérdésekkel is. Kiemel­te, hogy mind jobban növeke­dik a tagok önkezdezvényessé­ge. Keresik és fejlesztik a mindennapos tevékenység és a társadalmi élet új munka­formáit. A gazdaság és a munkás­­önigazga­tás kérdéseiről Vlaj­kovics elvtárs elmondotta, hogy az elmúlt esztendőben e tekintetben szép eredmé­nyek születtek. Az 1953-évi bruttó termelés 3 milliárd dinár értékben emelkedett, és Noviszád mintegy másfél milliárd dinárral többet a­­dott a közösségnek, mint amennyit a társadalmi terv előirányoz. Vlajkovics elviék­e ezután rátért a hibák és mulasztá­sok taglalására, ezek főleg az eszmei-politikai képzettség hiányának következményei. Mivel a kommunisták alap­vető feladata a dolgozók esz­­mei-­politikai nevelése és a szocializmus építésére való mozgó mnfajm, ezért a várnai szervezet mindén tagjának sa­ját látóköre és tudása bővíté­­sére kell törekednie. A beszámolót követő vitá­ban többek között felszólal­tak Paskó Roma, a Központi Vezetőség tagja, továbbá Zdravko Iszijanov, Budád La­jos, Lövi Géza, Kemenc Androás elvtársak és mások. A Kommunisták Szövetsége köztársasági szervezetének N­L kongresszusán a nordszá­di kommunistáikat Baki Fe­renc Budád Lajos, Vlajko­­vics Radovan Vujics Jovan, Dobosi György, Evics Alete­­szandar, Kemenc Andrija, Kmezsics Anka, Milosevics Szretyko, Musdcki Száda, Pu­kes Javan, Radujkov Rado­mir, Ruszov Milán és Crévár Bandán elvtársak képviselik. Az értékeidet részvevők végül táviratot küldtek a Központi Vezetőségnek és Tito elvtársnak, amelyben határozottan kijelentik, hogy a jövőben méginkáibb harcol­nak a mulasztások és fogya­tékosatok ellen. "

Next