Magyar Szó, 1954. március (11. évfolyam, 56-86. szám)

1954-03-01 / 56. szám

S. oldal ELHALASZTOTTÁK A SZÖVETKEZETI FŐSZÖ­­VETSÉG KÖZGYŰLÉSÉT.­­ A jugoszláv szövetkezeti főszövetség március 6-ára te­r­vezett szkopljei közgyűlését március 22-ére halaszto­ttá­k. Azért halasztották el, máért ebben az időszakban lesz a szövet­ségi népképviselőház ülése, a szövetkezeti főszövet­ség vezetőségi tagjai pedig nagyobbrészt népképviselők 13. ❖ VIZREBOCSÁTOTTÁK A «►LOVTYEN« HAJÓT. — Tej na­pelőtt a rijekai »Május 3« hajógyárban. Vladi­miir Baka­­rics, a Horvát Szá­por elnö­kének és a hazánkban tartóz­kodó japán gazdasági kül­döttség tag­jainak jelenlété­ben vízrebocsájtatták a »Lov­­tyen« motoros hajót. ♦ JUGOSZLÁV ÚJSÁGÍRÓK ANKARÁBAN. — Tegnap­előtt Ankarába érkezett a jugoszláv újságíró küldött­ség. A küldöttség tagjai a török és görög újságíró szö­vetség képviselőivel megvi­tatják a balkáni újságírók szorosabb együttműködésé­nek kérdését. ♦ A • BECSEI NÉPBIZOTT­SÁG ÜLÉSE. — A becsei népbizottság idei harmadik rendes ülését szerdán délután 4 órakor tartja a népbizot­t­­ság dísztermében Az ülésen meghozzák a lakások kate­­gorizációjára vonatkozó dön­tést is. — A NOVISZÁDI NÉPEGYE­TEM KÖZGYŰLÉSE. — A noviszádi népegyetem ma 17 órakor a kultúrotthon kis­termében megtartja évi köz­gyűlését. VÁSÁR SZABOBRÁNBAN — Március 14-én megtartják a szokásos tavaszi kirakodó és állatvásárt. FAJBAROMFIKi­állítás BECSÉN. — A becsei földmű­ves szövetkezet keretében dolgozó fajbaromfi tenyésztők alosztálya március 6—9-éig fajbaromfi-, galamb- és nyúlkiállítást rendez a volt Néphadsereg-otthon helyisé­gében. A rendezőbizottság március 3-áig fogad el je­lentkezéseket. ♦ TŰZ MARTONOSON. — Martonoson a napokban le­égett Szeredi János nádtetős háza.. A tüzet a padláson el­helyezett füstölő okozita. Az anyagi klánt mintegy 180.000 diktónra becsülik. A tulajdo­nos az idén nem fizette be a 400 diimáli biotosdítási illetéket s e miatt a biztosító intézet nem téríti meg a kárt. ELÜTÖTT A VONAT EGY 71 ÉVES NOVISZÁDI ASZ­­SZONYT.­­ Szombaton reg­gel 7 óra körül Noviszádon a futakinti sorompó közelében egy gyorsított tehervonat el­ütötte Nedelykov Jeliszaveta 71 éves noviszádi asszonyt. Az idős asszony a helyszínen meghalt. Az egyik sínpáron egy mozdony tolatott, az öregasszony kitért a tolató mozdony elől, de nem vette észre, hogy a másik sínpáron a tehervonat közeledik. A vonat fütyült, de az öregasz­­sszony nem hallotta a jelzést. 102 ÉVES ÖREGASSZONY BAJMOKON. — A Cara Du­­saraa­ utca 21 számú házban lakik Balázs Katalin, Bajmok legidősebb asszonya. A ma­tuzsálemi kort elért öreg­asszony 1853 -ban született, jó egészségnek örvend s ma­napság is szemüveg nélkül lát. (R. J.) A BECSEI JÁRÁSI EGÉSZ­SÉGÜGYI TANÁCS ÜLÉSE. — A járási népbizottság nép­jóléti és egészségügyi taná­csa kedden reggel 8 órakor ülést tart, s megvitatja­­ a gyermeknyaralóhelyek kér­dését, az egészségügyi ottho­nok munkáját s még néhány időszerű problémát. ♦ ♦ ♦ MAGYAR SZÓ Európában az idő jelen­tősen nem változott. Ha­zánkban tegnap délelőtt mérsékelten felhős idő volt, helyenként kisebb esővel, Bikárban és Gomszici Kőtár­ban. A tengermelléken a hőmérséklet 10 órakor +13, Makedóniában + 2, hazánk többi részén +5 és +7, helyenként pedig +12 Cel­sius fok vollt. Várható időjárás ma: Szlovéniában, Horvátor­szág nyugati részén, Bosz­niá­ban, Crnagorarban és a tengermelléken borult, ha­zánk többi részén pedig mérsékelten felhős idő vár­ható, mérsékelt déli széllel. A hőmérséklet lényegesen nem változik. landiu fHaeci­­avit ÉLYEGGYŰJTÉS Maximum-tapok a berlini értekezet emlékére Rovatvezető: Verne, Imre A bélyeggyűjtőket egy újabb meglepetés érte: a ber­lini négyhatalmi értekezlet alkalmából emléklapot hoz­tak forgalomba, amelyen bal oldalt a négy résztvevő ál­lam zászlóit látjuk sorrend­ben: francia, angol, szovjet és az Egyesült Államok zász­laja, középen pedig Német­ország térképe. A lap függő­leges alapszínei balról jobb­ra: fekete, piros, sárga, a né­met lobogó színe­ látható. A lap felső részén „BERLINIER KONKÉRÉNT 1954“ olvasha­tó.Legérdekesebb a lapon, hogy miimd a Nyugat­ mind a Kelet-Németországban ki­adott alkalmi bélyeggel el­van látva. Ezt a két német állam postaigazgatósága hoz­ta forgalomb­a az értekezlet emlékére. — Az alkalmi pos­tabélyegneket az értekezlet tartama alatt külön postahi­vatalok használták — miál­tal ezek a lapok teljes ma­ximum-lapoknak számíta­­n­ak, ment a lap és a felra­gasztott bélyeg a postabélyeg­ző­ egy és ugyanazon esemény­hez kapcsolódik. A Szerb Bélyegszövet­ség évi közgyűlése Március 28-án, vasárnap reggel 9 órai kezdettel tart­ja a Szerb Bélyegs­zö­vet­ség Beog­rádban VI. évi köz­gyűlését, amelyen résztves­z­­nek a köztársaság területén működő egyesületek és ki­­rendeltségek küldöttei. A bé­lyeggyűjtő­­szervezetek min­den 20 tag után egy-egy de­legátust küldhetnek az évi közgyűlésre. Fontos határoza­tokat hoznak majd a bélyeg­­gyűjtés fellendítésére és a külfölddel való bélyegesére fejlesztésére. Emlékfüzet jelent meg Kosir Lovrenc okmányai­ról Köztudomású, hogy a pos­tabélyeget Kosir Lovrenc szlo­vén származású zágrábi pos­­tafőtisztviselő találta fel 1836-ban. Most a Jugoszláv Postafőig­azgatóság ízléses ki­vitelben emlékfüzetet adott ki, amelyben részletesen is­merteti Kosir akkori terveze­teit és előterjesztésével kap­csolatos levelezését. A füzet számos oldalán láthatjuk azokat a német és magyar­nyelvű eredeti iratok fény­képmásolatát, amelyek min­den kétséget kizárva bizo­nyítják Kosir elsőbbségét Sir Rowland Hol­l és Chal­mers előtt Az eredeti ira­tok ma is megvannak a ber­ni Posta-világszövetség irat­tárában. A postai fő­igazgató­­ság ezeket az érdekes füze­teket m­egküddötte a világ valamennyi államának , il­letve postafőigazgatóságuk­­nak, hogy ezzel is bizonyít­sa a posta bélyeg eszményt megteremtője a jugoszláv eredetű Kosir Lovrenc volt. A füzet nálunk is kapható minden postaigazgatóságnál 270.o­diináros árban. A Szerb Bélyegszövetség jubiláris kiállítása Az idén szeptemberben a Szerb Bélyegszövetség ju­biláns kiállítást tervez a szerb népfelkelés 150. éves emlékére. A kiállítást Beo­­grádban rendezik. Ezidáig csak annyit tudtunk meg a tervezett kiállításról, hogy csak a felkeléssel kapcsola­tos történelmi tárgykör ér­vényesülhet rajta. Valószínű, hogy csak bélyegtörténelmi anyag mutatja be a szerb pos­ta fejlődését 1804-től nap­jainkig. A kiállítás megnyitása nap­ján egy 5 darabból álló soro­zat jelenik meg, amely a szerb népfelkelés egyes moz­zanatait örökíti meg.­ ­ Hétfő, 1954 HL­L Élénkülő piaci aorgalom Piaci áttekintés Az idő hirtelen enyhülése észrevehetően fokozta a pia­ci forgalmat. A felhozatal ugyan nem sokkal nagyobb, de több az érdeklődő. A ga­bonapiacon alig akad áru, a jószágpiacon pedig magasak az árak. A l£j termékekből bőséges a kínálat, a konyha­szükségleti cikkekből a fel­hozatal fedezi a fogyasztást. Január első napjaiban az érett kövérsertés ára 100— 105 dinár volt átlagban. Alig két hónap alatt az ár jóval meghaladta a száznegyven dinárt is, sőt egyes mezőgaz­dasági vállalatok és hizlal­dák elkérnek 148—150 dinárt is. Szombaton egy jószág­forgalmi vállalat kétszáz da­rab csupa 90 kg körüli 35 százalékos zsírsertést kínált , kilogrammonként 145 diná­rért. Általában az a helyzet, hogy a magántenyésztőknél alig van hízott sertés, ezek-­­ nek az ára nem haladja meg a 135—138 dinárt. Ezzel szemben a közvetítő vál­lalatok 145—148 dinárt kér­nek. Az elmúlt évben a köz­vetítők kilónként legfeljebb 5 dinárt számítottak fel, ez évben 10 dinárral alacso- , nyabb közvetítői felár alig akad. Mivel rendszerint több közvetítő van, mire a hús a fogyasztóhoz kerül természe- ■ tesen túl drága. A kamarai megbeszélt­­ árak — amelyeket lényegé- , ben egy vállalat sem tart be­­ — csak az első felvásárlá-­­­ra érvényesek. A közvetítők szabadon alakítják az ára­­r­kát. Ha a hús eladási árát beszélnék meg, ez visszahat­na a felvásárlási árakra is és a helyzet a fogyasztó tö­­­­megek számára sokkal ked­vezőbb lenne. A jó minőségű szarvasmar­ha ára kissé emelkedett, a másodosztályú ára megha­ladja a száz dinárt, a har­madosztályúért elkérnek 90-­­ 95 dinárt. A felhozatal köze­­­­pes, de az érdeklődés is, mi­vel a minőség nagyjában kedvezőtlen. A borjú ára is , emelkedett. Élősúlyban el­kérnek 115—130 dinárt ki­lójáért. A kínálat mérsékelt. , Kövér sertés kevés van a piacon, de a nagytenyésztők­ ■ ■nél sok a féliig hízott sertés. Hússertésben gyengült a for­galom, ára 138—142 dinár. Igen nagy az érdeklődés a soványsertés, süldő és malac iránt. A sovány sertés ára 125—130, de a közvetítő vál­lalatok elkérnek 135—140 di­nárt is. A választási mala­cok párja 2500—3500 dinár. Birkában nincs forgalom. Az elvétve felhozott jószág ára 65—70 dinár. Még min­dég gyenge a bárány kíná­lat. A tenyésztők várják, hogy a hó elolvadjon és a birkát kiereszthessék a le­gelőre. Bárányért elkér­nek 110—120 dinárt. Rövide­sen nagyobb kínálat várható, bizonyos áreséssel. A gabonapiacon csak igen kevés kukorica, elvétve pár zsák búza vagy árpa látható. Búzát a termelő valószínűleg csak akkor kínál eladásra, ha biztos az őszi vetésben. Ezért április vége előtt nem várható, hogy jelentősebb búzamennyiség kerüljön a piacra. Ára most 2300—2400 dinár. Kukoricában valószí­nűleg kissé fokozódni fog a kínálat, az idő enyhülése és a morzsolási lehetőség kö­vetkeztében. Mázsájáért el­kérnek 1400—1500 dinárt. Az árpa 1600—1800 dinár. A tejtermékekből bőséges a felhozatal, és az árak csök­kentek. A tej sehol sem drá­gább 25 dinárnál, kivéve a városi tejcsarnokokat. Erre való tekintettel a tejcsarno­kok is mérsékelhetnék a tej árát. A tojás a városi pia­cokon 11—13 dinárra esett. A tehéntúró 60—70, a vaj 360—400, a birkatúró 180— 200, a tejfel 130—150 dinár. Konyhaszükségleti cikkek­ből elegendő felhozatal van. A városok ellátása kielégí­tő. Burgonya 18—25, vörös­hagyma 18—20, fokhagyma 70—90, bab 70—90, savanyí­tott káposzta 12—15, sárga­répa 15—20, zöldség 20—22. Liszttel a kereskedelmi háló­zat bőségesen el van látva. A fehérliszt 45, a kenyérliszt 35 dinár. Az idő további enyhülésé­vel bőségesebb felhozatal éa némi árcsökkenés várható. a. L A szuboticai népbizottság­ ­elnöke Harusics Sztipán, alel­­nöke pedig Mernyák Ferenc A szuboticai városi népbi­zottság szombati ülésén Hor­­vacki Márkké, a népbizottság elnöke és Szabó Miklós al­­elnöke benyújtotta lemondá­sát. Horvacki Márkó indoko­­­lásában kijelentette, hogy mivel a Szerb Népszkupstina képviselőházának is tagja és a költségvetési bizottság tit­kára, munkája miatt nem tud eleget tenni elnöki tisztségé­nek. Szabó Miklós is benyúj­totta lemondását a népbi­zottság alelnöki tisztségéről, mivel a Szövetségi Nép- S­szkupstina képviselője és a­­ Tartományi Végrehajtó Ta­nács tagja és ez a munkakö­­r­re gátolná őt ebben. Ezért­­ mindketten kérték, hogy­­ mentsék fel őket tisztségük­­­­től.­­ A népbizottság tudomásul­­ vette lemondásukat és Krta- I­nyék Sztipán előterjesztésére­­ Marusics Sztipánt a népbi-­­­zottság elnökévé, Mernyák Ferencet pedig alelnökké vá­lasztotta. A népbizottság ma folytat­ja munkáját. Maruskis Sztipán Mernyák Ferenc Már Mel Hovfstaden tűnő mini 250 baleset történt A napokban felkerestük dr. Szitáján Léticset, a tartomá­nyi kórház baleseti osztályá­nak főnök­éit, hogy mondjon valamit a balesetekről.­­ A hosszú tél bizony sok munkét adott. A csúszós út­testen igen sok ember sze­rencsétlenül járt. Több kéz­en lábtörés vollt. Január 1-től eddig mintegy 270 balesetünk vollt. Ezek közül körülbelül 250 ilyen természetű. Ez idő alatt a munka közben tör­tént balesetek száma ennek csak tíz százaléka. Az időjárás egyesültével a baleseti osztály kissé fellé­legzett, de még mindig ké­szenlétben áll, mert a hólé alatt még sok helyen mindig fenyeget a jégréteg­. (F. L.)

Next