Magyar Szó, 1954. április (11. évfolyam, 88-116. szám)

1954-04-02 / 88. szám

HALÁL A FASIZMUSRA — SZABADSÁG A NÉPNEK * POST. PLAC.­U GOT. * ABA 10 DIN. évf. 88 2936­ sz. Péntek, 1954­ április 2Eflfi A Végrehajtó Tanács üléséről Szövetségi Végrehajtó Ta­nács tegnapelőtti ülésén Szve­tozár Vukmanovics elnökle­tével becikkelyezte a német tartozásokra vonatkozó szer­ződést, amelyet 1953 február 27-én Londonban az Egye­sült Államok, Franciaország, Nagybritannia és más orszá­­gok a Német Köztársasággal kötöttek. A szerződés alapján Bonn­ban ez év januárjában meg­beszélések folytak Jugoszlá­via és a német szövetségi köztársaság között, hogy meg­állapítsák háború előtti és há­borúalatti követeléseinket és az ügy rendezésének módját. A Szövetségi Végrehajtó Tanács ezenkívül becikke­­lyezte a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és Magyar­­ország között megkötött szer­ződést a jugoszláv-magyar határ megjelöléséről, amelyet január 30-án Szuboticán ír­tak alá. Becikkelyezték a bolgárokkal kötött hasonló szerződést is. Ezt a szerző­dést február 20-án Csuszten­­dilen írták alá. Beel­helyez­­ték továbbá a Jugoszlávia és Románia közötti pótegyez­ményt a gyerdáni ügyvezetés mérlegével kapcsolatban. A Szövetségi Végrehajtó Tanács tegnapelőtti ülésén megváltoztatta a munkások és alkalmazottak fizetéséről szóló rendeletet is, és több rendeletet hozott gazdasági kérdésekben. Minél előbb alkalmazzuk a plenum javaslatait - Aktíva a tanítók és tanárok egyesületében - Jók lesz­nek a titkárságok - A nők kérdését megoldani mindenekelőtt A Kommunisták Szövetsége Központi Vezetősége plenáris ülésének visszhangja Az eddig befutott jelentések szerint a kommunisták egész köztársasá­gunkban nagy érdeklődéssel és figyelemmel követték Jugoszlávia Kommunis­­téi Szövetsége Központi Vezetőségének plenáris ülését. az alapeszkö­zök felbecs­léséről A Szövetségi Végrehajtó Tanács június 3-i ülésén el­határozta, hogy az idén fel­becsülik az alapeszközöket azokban a gazdasági szerve­zetekben, amelyek ezt nem tették meg tavaly, és azok­ban a szervezetekben, ame­lyek a változás után alakul­tak. Elhatározták továbbá, hogy március 1-étől április 30-áig az egész ország terüle­tén összeírják a motoros jár­műveket és a pótkocsikat. Erről nincsenek adatok és ez megnehezíti az útépítés ter­vezését stb. Szuboti­án már arról tárgyalnak, ho­gyan kezdjenek hozzá a plé­­num anyagának tanulmányo­zásához. Krtanyek Sztipan, a városi vezetőség titkára azon a véleményen van, hogy az anyag helyes értelmezésétől és konkrét alkalmazásától függ, hogy a szervezetekben milyen gyorsan küszöbölik ki az eddigi hibákat. A szuboti­­cai városi vezetőségben úgy tartják, hogy nem elegendő a plénum anyagát csupán átol­vasni vagy áttanulmányoz­ni az alapszervezet ülésein, hanem a városi vezetőségnek kell komoly segítséget nyúj­tani, hogy a plénum anyagá­ból leszűrt feladatokat min­den alapszervezet saját kö­rülményeire alkalmazza és helyesen véghezvigye. Kü­lönben a plénumon felsorolt intézmények mellett Szabo- Kölcsön szénvásárlásra Még a nyár folyamán szerezzük be a tüzelőanyagot A bankok és takarékpénz­tárak az idén is adnak köl­csönt a munkásoknak és al­kalmazottaknak, nyugdíjasok­nak és rokkantaknak szénvá­sárlásra. A Szövetségi Végre­hajtó Tanács határozata sze­rint a kölcsönöket legkésőbb augusztus 31-éig fel kell hasz­nálni. Felhasználás után pe­dig 16 hónap alatt kell visz­­szafizetni. A csekkek kiadá­suktól számítva két hónapig érvényesek. A határozat sze­rint a házitanácsok is kaphat­nak kölcsönt a lakók testü­letének jóváhagyásával Kí­vánatos, hogy a lakosság még a nyár folyamán besze­rezze szénkészletét. Ezért rö­vidítették meg a hitelezés idejét, és ezért kezdik meg az eladást még ebben a hó­napban. Favásárlásra nem adnak hitelt, hogy minél kevesebb fát és minél több szenet használjunk. A nemzetközi szövetke­­zeti szövetség ülése Április 11. és 13. között tartják Firenzében a nem­zetközi szövetkezeti szövet­ség központi vezetőségének ülését Hazáinkat ezen az ér­tekezleten dr. Mihajlo Vucs­toovics képviseli a szövetke­zeti főszövetség elnökségé­nek és a nemzetközi szövet­kezeti szövetség végrehajtó bizottságának tagja. A nem­zetközi szövetség ezévi szep­temberi párizsi kongresszu­sának előkészítése mellett megvitatják a csehszlovákdal szövetkezett mozgalom hely­zetét is. Műsoros ifjúsági nagy­gyűlés Pristina környékén Koszovó-Metóhia népi if­júságinak körleti vezetősége a Népi Ifjúság Szerbia ve­zetőségével egyetértésben el­határozta, hogy május végén nagyszabású ifjúsági gyűlést rendez Makedónia. Szerbia & Koszovó-Metóhia ifjúsá­gának részvételével A nagy­gyűlést Pristina környékén tartják meg. Mintegy húsz­ezer ifjú részvételére szá­mítanak. A gyűlés politikai jellegű lesz, elsősorban a köz­társaságok is járnak közeledé­sét szolgálja­ Az üdvözlőbe­­széden kívül a beográd­ és szkoplijei partizán testneve­lési szervezet képviselői gya­korlatokat mutatnak be. Ez­után kosárlabda, hálólabda, kézilab­da és könnyű atlétikai viadal következik. A műso­ron szerepel továbbá a ma­kedóniai népi tánccsoport, Koszovó és Metohia táncosai. ÖSSZEÜL A SZÖVETKE­ZETI SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Ma ül össze utolsó ülésére a szövetkezeti főszövetség el­nöksége. A szövetkezeti szö­­­vetség szkopljei évi közgyű­lésén ugyanis, április 5-én és 6-án, megválasztják a főszö­vetség új vezetőségét Burmát és Jugoszláviát szoros barátság fűzi össze minden téren —jelentette ki a burmai külügyminiszter­ ­i kapcsolatait emelte ki. »A két ország barátsága — mon­dotta — több módon nyer kifejezést, de legszembetű­nőbb az Egyesült Nemzetek­ben.« A burmai külügyminiszter március 28-tól 31-ig magán­látogatáson volt hazánkban, és ez alkalommal tárgyalt a jugoszláv államférfiakkal. Március kezdete óta európai körúton van. Szao Kun Hkio kijelentet­te, hogy Burma és Jugoszlá­via politikai kapcsolatai rend­kívül barátiak, s reméli, hogy rövidesen szorosabb gaz­das­ági együttműködésre is sor kerül Meggyőződé­sem, — tette hozzá — hogy szorosabb gazdasági kapcsolatok megteremtése még jobban és tartósabban összefűzi a két országot«. Ezután örömét fejezte ki, hogy Jugoszláviába látoga­tott. »Azt a benyomást sze­reztem, hogy a jugoszláv né­pek egységesek a szocializ­mus építéséért tett erőfeszí­tésekben«. Különösen a munkásön­­igazgatás vonta magára fi­gyelmét, és ebben az értelem­ben nagyon érdekes beszélge­tést folytatott a beográd kör­nyéki gyárak munkástaná­csainak tagjaival »Általában — mondotta — azt a benyo­mást szereztem, hogy Jugo­szlávia a súlyos háborús pusztítás és a háború utáni nehézségek ellenére is igen gyorsan halad az újjáépítés és a gazdaság fejlesztése te­rén«. . A továbbiakban a burmai külügyminiszter foglalkozott országának legégetőbb problé­máival. Meggyőződése, hogy Burma gazdasági erőfeszíté­seit siker koronázza. »A rö­­vidlejáratú gazdasági Pro­gramm végrehajtása kielégí­tő módon folyik. Az ország iparosítása és villamosítása hosszúlejáratú tervének vég­rehajtására pedig bizalom­mal nézünk«. »Az eddigi eredmények meggyőzték a burmai népet a kormány politikájának he­lyességéről. Ezzel egyidejű­leg a felkelők, akik valami­kor komoly problémát jelen­tettek, napról-napra vesztik a talajt a lábuk alól. El le­het mondani hogy többé már nincs is szervezett fegyve­res ellenállás, mert a nép semilyen segítséget nem nyújt a felkelőknek, ma már országúti fosztogatók kis cso­portjaira forgácsolódtak­. Végül rámutatott, hogy a Burmában állomásozó Kuo­mintang csapatok még min­dig komoly problémát jelen­tenek, de reméli, hogy ezt a kérdést is kielégítő módon megoldják. Szao Kun Hido burmai külügyminiszter Beográd el­hagyása előtt nyilatkozott a Jugopress diplomáciai mun­katársának. Elsősorban Jugo­szlávia és Burma szoros bara tb­án előreláthatólag a taní­tók és tanárok egyesülete mellett is megalakítják a Kommunisták Szövetsége ak­tiváj­át, de nem lehetetlen, — mondotta Krtanyek elvtárs — hogy ezt esetleg más egye­sületek is megteszik. A városi vezetőség előre­láthatólag kedden ül össze, hogy a negyedik plénumon felmerült kérdésekben kon­krét határozatokat hozzon. Leszkovácon és járásában különösen jó fogadtatásra talált a plénum­nak az a javaslata, hogy az alapszervezetek élére titkársá­­got válasszanak. Leszkovácon már eddig is a legjobb kom­munistáknak egy kis csoport­ja gondoskodott a titkárral együtt az alapszervezet ügyei­nek intézéséről. Pristinában már tegnap összeült a Kom­mun­isták Szövetségének né­hány alapszervezete. Az ülé­sen Rankovics elvtárs beszá­molójáról és Tito elvtárs zá­rószavairól vitatkoztak. Né­hány napon belül a kommu­nisták itt is hozzálátnak a plénum határozatainak meg­valósításához. Zajecsáron és Nisben a plénum anyagát vitatva különösen arra mutatnak rá, hogy eddig meglehetősen el­hanyagolták a nők beszerve­zését a Kommunisták Szö­vetségébe. A plénum határo­zatainak megvalósításában Zajecsár és Nis kommunistái ezt a kérdést legfontosabb feladatuknak tartják. ELHANYAGOLT SZÁLLO­DÁK KITATAROZÁSA A turista szövetség igazga­tó bizottságának mágnesi ülé­sén fölvetették annak a le­hetőségét, hogy az eddig el­hanyagolt tengerparti kis szál­lodákat és nyaralóikat rendbe lehetne hozni. Ezeket előrelát­hatólag igen kis befektetés­sel lakhatóvá lehetne tenni. Tekintettel az alacsony rezsi költségekre az ilyen szállo­dákban a napi panzió ára 350 és 450 dinár között mo­syoghat. Elmélyül a trieszti hajóépítő ipar válsága Triesztből jelenti a Tan­­jug. Az angol-amerikai ka­tonai parancsnokság hivata­losan közölte, hogy eddig csak két kisebb trieszti ha­jóépítő üzemnek sikerült e­­gész évre biztosítania a mun­kát Ennek a két hajóépítő üzemnek együtt is csupán 200 munkása van, a 6.000 mun­kással dolgozó egyesült ad­riai hajógyár viszont mind­össze két megrendelést ka­pott. A trieszti gazdasági körök véleménye szerint a parancs­nokság lépései nem segíthet­nek az aggodalmat kelt­ő hely­zeten, és nem változtathat­nak azon, hogy az egyesült adriai hajógyár ne csökkent­­­se 1­500 munkás fizetését. 1 ARA 10 DINÁR A legnagyobb csata Vietnamban (Háciá­m m­or , II szovjet jegyzet vissztai Befejezés felé közelednek a jugoszláv-német pénzügyi tárgyalások Bonnból jeleníti a Tanjug. A jugoszláv-német pénzügyi tárgyalások befejezés felé kö­zelednek. A Tanjug értesülé­sei szerint elvben megegyez­tek a jugoszláv tartozások visszafizetésének elhalasztá­sában, a részletkérdésekben a tárgyalások tovább foly­nak. A jugoszláv-német e­­gyezményt az aláírás után te­szik közzé. A jugoszláv kor­mány nevében a tárgyaláso­kat Sztaniszláv Kopcsok ál­lamtanácsos vezeti RÖVIDESEN JUGOSZLÁV GAZDASÁGI KÜLDÖTT­SÉG LÁTOGAT DÉL­­AMERIKÁBA Beográdból jelenti a Tan­jug: Bogdan Crnobrnya kül­ügyi államtitkár-helyettes fo­gadást rendezett a délameri­kai országokba utazó jugo­szláv gazdasági küldöttség tiszteletére. A fogadáson a küldöttség tagjain kívül je­len volt Argentína, Brazília, Chile és Mexikó diplomáciai képviselője, és több jugo­szláv gazdasági megbízott. Mint már jelentettük, a Dél-Amerikába utazó jugo­szláv gazdasági megbízott, Jakov Blazsevics, a Horvát NK Végrehajtó Tanácsának elnöke vezeti. DE CASTRO LEMONDOTT Rómából jelenti a Tan­­­jug: De Castro- az olasz kor­mány képviselője a TSzT­A- övezeténenfé­l angol-amerikai katonai parancsnoksága mel­lett, tegnap benyújtotta le­mondását Benvenuto külügyi államtitká­rhel­yettesn­­ek. Az olasz külügyi államtitkár­helyettes felkérte De Cast­­rót, hogy egyelőre maradjon megbízatási helyén. A Cigghi­­palotában hangsúlyozzák, hogy De Castrot egy olasz diplomatával helyettesítik. A bemondás okait nem közöl­ték.

Next