Magyar Szó, 1954. április (11. évfolyam, 88-116. szám)

1954-04-02 / 88. szám

»M­. 1954 fr. t V EPRÖDÖN a Szocialis­ta Szövetség első kör­zeti ala­pszerv­eze­tének Jó múltkor érdekes összejöve­te volt. Mint más községek fidepszervezete illnek­, i­tt se­leé­­pet­ődnek a Szocialista Szö­vetség új vezetőcégének meg­választására. Magára adz értekezletére talán nem is térnénk vissza, azon nem nyilvánultak volna meg olyan jelenségek, amelyek­ből tapasztalatot lehet le­szűrni és más alapszerve­zetek munkájában is haszno­sítani. A bevezető szavakat köve­tő vita élénk volt. Itt is el­hangzott, hogy a vezetőség nem találta meg munkájának tartalmát. Ez az értekezlet a veprődi Szocialista Szövetség első körzetének alapszerveze­té­ben viszont azt bizonyítja, hogy havi egy ilyen értekez­let is elegendő munnkát ad a vezetőségnek, hogy komoly erőfeszítéssel csak felét meg­valósítsa mindannak, ami az értekezleten felvetődött. És voltaképpen a Szocialista Szövetség munkájának tar­talma minden kérdés, amely a falu életében mint tisztá­­zatlan probléma felmerül, így például egyik vitázó tel­jesen meg volt győződve ar­ról, hogy a­­hazánkban épülő gyáraikat és kulcsjellegű ob­jektumokat kizárólag a dol­gozó parasztság vendékzetét építi közösségiünk. Fejbóloga­tások és a jelenlévők egy ré­szének arckifejezése elárulta, hogy nemcsak István­ báttya volt ezen e véleményen, töb­­ben is így gondolkoznak. A­­mikor a válaszban megmagya­ráztuk, hogy a parasztság ház­zájárulása nemzeti jöve­delmünkhöz csak egy kis há­nyad, és hogy a nagy épít­kezések oroszlánrészét az ipa­ri munkásság viseli, többen Hát a magyarázatot kétellyel fogadták. A magyarázat nem volt eléggé adatokkal alátá­masztva, talán emiárt nem volt nagyon meggyőző. Minden­esetre a felvetett kérdés el­­harapat adott a Szocialista Szövetség alapszervezete ve­zetőségének, hogy egy külön előadás keretében tisztázza ezt a téves felfogást. Hogy mennyire fontos e fo­galom tisztázása, bizonyítja az, hogy ezt a kérdést nyo­mon követte az adóproblémá­nak felvetése­ is. Egyik-má­sik vitázó azt álította, hogy valamikor a régi világban, a paraszt egy hold föld után körülbelül egy métermázsa búza adót fizetett, ma pedig ez az adó két-három, vagy még talán több métermázsa busa. Szerintem ez a kérdés is szorosan összefügg az előbb felvetettel, azzal a téves fel­fogással, hogy hazánkban a parasztság verítékéből épít­jük a gyáripart. A kiút, a vitázók szerint, a parasztok adójának csökkentése. Aki a régi világot emlege­ti, legtöbbnyire jó időkre gondol. Az emberek gyorsan felejtenek. Az egyszerű kás­ás középparasztok talán mér elfelejtették ezt az időt, ami­kor a­­harmincas években például egy földmunkás nap száma 5 dinár is volt, ren­geteg volt a munkanélküli, és a parasztok ezrei váltak a bankok és uzsorások áldoza­taivá. Mikor ezt a „régi jó vilá­got“ egy kissé felelevenítet­tük az értekezleten, megálla­pítottuk és leszögeztük, hogy az a régi világ csak egy igen kis réteget képező burasus­­nak és falusi gazdagparaszt­nak volt valóban jó, az egy­szerű dolgozónak, munkásnak és parasztnak egyaránt, isú­­zsákmányolója volt. Ebben az alapszervezetben nagyon is elkellene egy meg­beszélés, ahol megvitatnák az adókivetés problémáját, és visszapillantanának arra az időre, mikor egyesek szerint minden oly jól ment, de e ködben a parasztok ezrei vál­tak nincstellenek idé Ez annál is inkább fontos, mivel sok esetben — a mi vitázónk ese­tében is — kiderült a vég­én, hogy ő nemcsak földműves­sel, hanem fuvarozással és ke­reskedéssel is foglalkozott az elmúlt esztendőben, és adó­ját teljes jövedelme után ve­tették ki. A felszólaló pedig úgy adta elő az egészet, mintha a kivetett adót, csak földje után fizette volna. — Miért nincs a falu csa­torna felé eső részén ivóvíz­­kút? — vetette fel a kérdést egy másik vitázó. — Hogyan lehet az hogy az átjáróknál, csak a falu egyik részében vannak vil­lanyégők, a másik részében pedig a polgárok a sötétben botorkálnak csak azért, mert elfelejtettek néhány égőt el­helyezni az utcai lámpákba. — teszi fel a kérdést egy má­sik felszólaló. Számító politikai kérdéssé vált a bicikliút problémája. Az értekezleten felvetették, miért vezet a salakos út az állomástól csak a templomiig, és miért ne lehetne ezt on­nan tovább folytatni a ma­gyar raktárotthoniig. Ez mind­össze néhányszáz méter , a forgalom ezen az úton elég nagy. (ezen járnak ugyanis az emberek a templom mel­letti kúthoz). Eső eset­én a kuturotthontól a kútiig ve­zető út sártengerné válik. Pedig a Szocialista Szövet­ség tag­jai munkaerővel is hozzájárulnának az út elké­szítéséhez. Az állomástól a templomot vezető bicikiliút 2,5 kilométer, ezért nem sza­badna megengedni, hogy ez a náhány száz méter salakos bi­­cikliút ilyen komoly problé­mává váljon. Több szülő felvetette egy óvoda létesítésének kérdését. Csak a magyar faluban 54 gyereket írtak össze Állíto­­tt terem és anyagi eszkö­zeik is tisztázva vannak, de nincs óvónőjük Valóban ezt a kérdést is felszínen kellene tartani... # H­ABÁR ai» értekezlet már az éjszakába nyúlt, még mindig je­lentkeztek újabb vitázók, újabb problémák merültek fel. Mennyi érdekes kérdés, mennyi megoldásra váró prob­léma a falu életében Mindez pedigg — ismétlem — a Szo­cialista Szövetség munkatar­­talma. Most már a veprődi Szo­cialista Szövetség vezetősé­gének munkájától függ hogy mennyire oldódnak meg a fed­vetett problémák. Vélemé­nyünk szerint, ha egyes dol­gokat elintéznének vagy amit nem lehet elintézni, megmagyaráznák, hogy mi­ért nem lehet ez minden­esetre nagyban hozzájárulna, hogy a Szocialista Szövetség veprődi I. körzeti alapsz­er­­vezetének összejövetelei min­dig látogatottak, munkával telítettek legyenek, mert a tagok tapasztalnak, hogy ja­vaslataik és felszólalásaik nem voltak hiábavalók SAUER László Itt a munka tarta Egy értekezlet tapasztalataiból Ki építi a gyárakat és magas-e az adó Sáfrány Imre: Tavasz a mezőn Bü hangos híradó IMI Hirdetések szerb is magyar nyelven JAJO Hangos híradó szerb nyelven K­-30 Vajdasági művészek a mikrofon előtt — Eberszt Antal, klarinét MAO, Emanuel Chabrier „Espana” ze­nekari rapszódia 1990 Hírek szlovák nyelven 19.15 Szlovák népdalok 19.30 Hírek román nyelven 19.45 Dalok 9.00 HÍREK, idő­jár­ás jelentés 2015 Szórakoztató zene — kiváns-.­­hangverseny 31.00 24.00 A beográdi rádió műsora a külföld számára n. műsor a 212,4 m hullámhosszon 10.00 Szórakoztató dallamok 10.30 Hírek szerb nyelven 10.40 Szerb népdalok 11.00 A nevető rádió műsora szerb nyelven 11.15 A Milutinovics-együttes műsorá­ból 11.30 Ruszin nyelvű gyermekműsor 11.45 Operaáriák (12.00-ig) ÁPRILIS 10. SZOMBAT 5.00 Műsorismertetés 6.05 Reggeli zene 5.30 HÍREK, időjárásjelentés 5.40 Táncdalok 6.00 Hírek román nyelven 0.10 Énekszámok 6.30 Hírek szlovák nyelven 6.40 Szlovák zeneműsor 3.00 Szórakoztató zene 3-30 HÍREK, SAJTÓSZEMLE 7.0 Sisák István éneke hanglemezről 0.00 Balettzene 0.35 Táncegyüttesek műsorából 9.00 NEVETO-RADIO 9.15 S. v. Beethoven: 12. változat 9.30 Román zeneműsor (10.00-ig) 11-55 A folytatólagos műsor ismerte­tése 12.00 HÍREK, közlemények 12.15 Szerb népdalok 12.35 Hangszerszólók 13.00 Rádiókrónika ruszin nyelven 13.15 Ruszin népdalok 13.30 Ismert dirigenseik 14.00 Hangos híradó román nyelven 14.20 Szórakoztató hangverseny, köz­reműködik: Branko Risztics, a szórakoztató együttes és a Ne­­tyák-trió 15.00 Hangos híradó szlovák nyelven 15.20 Szlovák népdalok 15.40 Csajkovszki, olasz capriccio 16.00 IRODALMI KISTÜKÖR: B. Sza­bó György: Világirodalmi anto­lógia (Rabellais, Mont­agne) 16.15 G. Lombardo zenekarával 16.30 Gubik Mira, Balázs és Dóci nó­tákat énekel, kiséri a rádió népi zenekara 17.00 HANGOS HÍRADÓ 17.30 Hirdetések szerb és magyar nyelven 18.00 Hangos híradó szerb nyelven 18.30 Szerb népdalok 19.00 Hírek szlovák nyelven 19.15 Bartók Béla zongoraműveiből Dusán Sztulár ad elő 19.30 Hírek román nyelven 19.40 Román zeneműsor 9.00 HÍREK, időjárásjelentés 20.15 Hangjáték a stúdióból 19.0 Hírek szerb nyelven 10.40 Dalmát dalok 11.00 Mi történt a múlt héten szerb nyelven 11.10 Ének és zenekari­ hangverseny 03.00-ig­ Szombaton, 4-én 20.15 órakor: Vladimir Majakovszki: “HIDEG ZUHANY“ Komédia hét képben Fordította: Malusev Cvetko Rendezte: Sántha Sándor Szereplők: Pobjedonoszikov Optimisztenko Belvedonszki Under­ton . . Nocskin . . Burcsácskin . Ker­ékpár kin Boezsomé . Fasz­kin. . . Prija . . . Házbizalmi Sántha Sándor Gyapjas István Gellér Tibor Sántha Margit Ferenci Jenő Gombos Péter Gerich Endre Horváth Rózsa Ferenci Jenő Bogdánfi Margit Verbenecz István Hangok, ügyfelek Technikai rendező: Reitter Rudolf 11 00—24 00 A beográdi rádió műsora a külföld számára IL műsor a 222,4 m hullámhosszon 10.00 Hangszerszólók MAGYAR SZÓ Közgazdászok kongresszusa Szuboticán Áprlis 23-án és 34-én tartják meg Szuboticán a közgazdászok szerbiai szövet­ségének 10. jubiláló kongresz­szusát. A szuboticai közgaz­dászok nagy figyelmet szen­telnek a kongresszus megszer­vezésének. Tiszteletére Szubo­ticán kiállítást rendeznek Szubotica gazdasági fejlődé­séről és monográfiát adnak ki Szubotica termelő erői címmel E héten áttérünk a nyári műsorbeosztásra. Hétköz­napi műsorunk reggel az eddiginél fél órával korábban kezdődik és 10 óráig, délutáni és esti műsorunk 12.00-­ 21:10 óráig tart. A jövő héttől — április 11-től — megkezdjük rend­szeres rádióiskolánkat. Hetenként két műsort adunk, és­pedig hétfőn délelőtt 9 órakor és szerdán délután 16 óra­kor. A két műsort megismételjük, éspedig hétfőn délután 16 órakor és szombaton délelőtt 9 órakor. ÁPRILIS 4. VASÁRNAP 5.30 Műsorismertetés 5.35 Reggeli zene 6.00 HÍREK, időjárásjelentés 6.10 Szórakoztató zene 6.30 Hírek román nyelven 6.40 Vidám dallamok 7.00 Hírek szlovák nyelven 7.10 Schubert-dalok 7.30 Rádiókrónika ruszin nyelven 7.45 Ruszin népdalok 8.00 HÍREK SAJTÓSZEMLE 8.15 Fúvószenekar játszik 8.45 Mozgalmi dalok 9.00 Szlovák népdalok — kívánság­­hangverseny 9.30­ Híres énekesek lemezeiből 10.00 GYERMEKMŰSOR­ 10.30 Grieg­­a-mol hangverseny 11.00 Román népdalok — kívánság­­hangverseny 11.30 Szórakoztató zenés délelőtt 12.00 HÍREK, közlemények 1215 Szórakoztató harmonika számok 12.35 Könnyűzene 13.00 RÁDIÓRIPORT 13.15 M. Radenkovics: 8. sz. Prelüd, zongorán előadja Jovánovics Olga 13.30 Szerb népdalok — kivánsághang­­verseny 14.00 Hangos híradó román nyelven 14.25 Népszerű zeneművek 15.00 Hangos híradó szlovák nyelven 15.28 Délutáni hangverseny 10.00 Magyarnóta­ és népdal-kivánság­­hangverseny 10.30 „TÖBB VÉLEMÉNY EGY TÁRGY­RÓL“ — vasárnap délutáni cse­vegés 16.40 Tánczene 17.00 HANGOS HÍRADÓ 17.30 Hirdetések, szerb és magyar nyelven 18.00 Hangos híradó szerb nyelven 18.30 Szerb népdalok 19.00 Hírek szlovák nyelven 19.15 Szlovák népdalok 19.30 Hirek román nyelven 19.45 Hawas-dalok 20.00 HÍREK, Időjárásjelentés 20.15 Németh Rudolf Ady—Reinitz-da­­­­lokat énekel 20.30 Wagner-operákból 21.09—24.00 A beográdi rádió műsora a külföld számára ÁPRILIS 5. HÉTFŐ 5.00 Műsorismertetés 5.05 Tánczene 5.30 hírek, Idő­járásjelentés 5.40 Reggeli zene 6.00 Hírek román nyelven 6.10 Szóló zeneszámok 6.30 Hírek szlovák nyelven 6.40 Szlovák szórakoztató zene 7.00 Könnyűzene 7.30 HÍREK, SAJTÓSZEMLE 7.45 Passodoblek 8.00 Szerb népdalok 8.15 Délamerikai zenekarok mű­so­ra 0.00 zenei sportújság 8.15 Opera-közzenék 9.30 Románnyelvű gyermekműsor 9.« Román zeneműsor (10.00-ig) 11.55 A folytatólagos műsor ismerteté­se 12.00 HÍREK, közlemények 12.15 Sántha-Puszta Lajos népdalokat énekel, kiséri a rádió népi zene­kara 12.« Netyák Alekszandar zongorázik 13.00 Rádiókrónika ruszin nyelven 13.15 Ruszin népdalok 13.30 Könnyűzene 14.00 Hangos híradó román nyelven 14.20 Román zeneműsor 14.40 W A. Mozart: „Les Petits Ri­­ens"-balettzene 15.00 Hangos híradó szlovák nyelven 15.20 Szlovák népdalok 15.40 Fülbemászó dallamok 10.00 Szimfonikus hangverseny *. oldal

Next