Magyar Szó, 1954. május (11. évfolyam, 117-145. szám)

1954-05-01 / 117. szám

Most már jól is írhatna rólunk a sajtó A »Március 8« harisnya­­gyár raktárai fél évvel ez­előtt még tele volt­ak­­: -el adatlap áruval, több mun­kást elbocsátottak és még sok más megoldatlan problé­ma előtt állott a munkakö­zösség. E helyzetet még sú­lyosbította, hogy néhányan, élükön az igazgatóval, fosz­togatták az üzemet Lauser Kati és Sebők Lász­ló, az üzem dolgozói ezt a ne­héz időszakot emlegetik. A fosztogatók megkapták bün­tetésüket, a munkaközösség pedig most a munkásönigaz­­gatás szerveinek vezetésével minden erejét latba veti, hogy minél előbb helyrehozza a fo­gy­até­kosságokat. Küzdelmüknek meg­­ lett a gyümölcse. Érezzük, — mon­dotta a munkásnő — hogy napról-napra javul a helyzet. Ma már nem az a gondunk, hogy hogyan értékesítsük az árut, hanem miként tudunk beszerezni annyi nyersanya­got, hogy a rendeléseknek­ megfeleljünk. Ez évben 24 új munkaerőt alkalmaztunk, de annyi a rendelés, hogy még hetvenet tudnánk azonnal al­kalmazni, ha lenne elegendő nyersanyag. Bárcsak hazánk­ban lenne a nyersanyag for­rás, nem fájna a fejünk! Min­dig azzal az anyaggal van baj, amit külföldről kell kap­nunk, vagy elkésik a szál­lítás, vagy a minőség nem fe­lel meg. A munkaszervezésben nyi­­ttet vezettünk be. A harma­dik éjjeli váltásban a nők nem dolgoznak. Ezzel elértük a minőség javulását és a meg­betegedések és az igazolatlan kimaradások is csökkentek. Ennek véghezvitelében sokat segítettek mestereink, szabad idejükben megjavították a rossz gépeket — mondja Se­bők László ifjúmunkás. Az idén nagy gondot fordí­tunk a minőségre. Ezért fize­tési alaptöbbletünkből már vettünk három új gépet. Ter­veink szerint rövid idő alatt még három gépet beszerzünk, úgyhogy árunk minőségét még inkább javíthatjuk. Befejezésül még csak any­­ii it mondok, hogy szeret­nénk elérni, hogy üzemünk­ről a sajtó az idén szépet is írjon, mert a múltban, ha bár igazoltan, igen sok bírálat ért bennünket. Munkaközösségünk május elsejét szokás szerint a »Sta­dionban« együttesen ünnepli meg. GROSZ György Az első ember, akire a zeofcai járás mag termelő birtokán ráakadtunk Molnár Mihály csoportvezető volt. A fákat nyeste abban a hideg szélben és az időre panaszko­dott. Ekézni kellene a szőlőt, nőni kellene a búzának, jö­hetne már a meleg. Az első probléma, meg, amit fel kellett jegyeznünk, az volt, hogy a birtok mun­kásai csak gyermekpótlékot kaptak már két hónapja, fize­tést nem. Pedig munkástaná­csuk is van. Most választot­ták a napokban újra. A bank vagy az iroda ludas a dolog­ban: a tisztviselők. Tudja — magyarázta Molnár Mihály óvatos, de félreérthetetlen iróniával, értse­­, hogyan a­­karja — úgy gondoljuk, hogy mi itt dolgozunk, ők meg ott az irodában. (Mi úgy értet­tük, hogy ki kellene hozni őket ide egy kicsit az irodá­ból, erre a jeges áprilisi szél­re, biztosan jobban iparkod­nának az elszámolással.) Az első kellemes meglepe­tést viszont az okozta hogy az egyik dűlőúton ki mást láttunk nyaka közé húzott fejjel a kocsin, mint Kisk­e Szávát, akiről azt hittük, hogy már rég nyugdíjba me­­t és meleg kályha tövében élve­zi megérdemelt pihenését, nem pedig ez fagyos­kodik a lassan zöldelő táblák között. Hisz egy híján hetvenéves ez a fáradhatatlan mezőgazdasá­gi szakember, és két év múl­va kerek ötven esztendeje lesz, hogy gazdászkodik. Tőle tudtuk meg, hogy nyugdíjba is ment ő, dellát— magyaráz­za, — kevés a szakember, az­tán itt ez a magtermelő bir­tok, új dolgokat próbálnak, borsómagot, új búza fajtákat, ellátják jó vetőmaggal, a környéket... Egyszóval egy olyan emberrel találkoztunk ezen a birtokon is, akinek az élet munkát jelent és ezért, ha nyugdíjas is, nem tud ott­hon maradni a kályha mel­lett. Mondtam is a kollegám­nak: biztosan nem hordják majd jubileumára ruháskosár számra az ajándékot az egye­sületek, mint ahogy azt nem­rég annak a noviszádi színész­nőnek tették. Feljegyeztük azért a má­­jus elseji ajándékóhajokat is , első benyomások mellé. Azt, hogy minek örülnének legjobban a munkások szoli­daritásának ünnepén a zentai járásnak ezen a Tresnyevác melletti birtokán. A legszebb májusi ajándék az lenne számukra, ha bekö­­szöntene a méla­ idő a ta­vasz. Nemcsak azért, mert akkor kinn a szabadban tán­colnák el az ünnepet és nem a teremben. Hanem főleg, a­­zért mivel ez a hideg most már semmire sem .Jó Molnár Mihály szavait valamennyien megerősítik az ebéd utáni vi­dám beszélgetés közben: e­kézni kellene a szőlőt, nőni kellene a busának. .Tóidő — ez lenne a legszebb májusi öröm számunkra. És persze az elmaradt fi­zetés. A fizetésről szóltunk a vá­rosban. A most átszervezett, fejlődőképes, jókedvű mun­kásokkal teli, ünnepre készü­lő birtokon szerzett észrevé­teleinket leírtuk. Időjárás dol­gában azonban sajnos nem vagyunk illetékesek. Legfeljebb jósolhatjuk má­jusra a jó időt. V. L. Munkások, para­szt­ok — Nem vagyunk illetékesek Sebők László munkatársával Lauser Katica VfdAm ebfcfd­NW bwzätgeM» « Wwiyvéd­ birtokon mtSfm theftM Itt a tavasz. Nagy „munkában“ találtam a telepi Rózsa­ utcabeli óvoda növendékeit: jóízűen fogyasz­tották a tízórait. Ezért van aránylag csönd az óvodahelyi­ségben. Mindenki nagyban majszolja az Édesanyja készí­tette ízletes falatokat Azon­ban még nincsenek mindnyá­jan az étteremben. Egyeseket a mosdóban találok. Puskás Vladimir kis ruszin növendék, mielőtt elővenné az uzsonnatáskáját, kezet mos. Bálint Imrike szappané­val dicsekszik. Minden gyer­mek,mielőtt uzsonnázna, kezet mos. A csemetéknek külön pohara, törülközője van és mindez külön kis szekrényré­szekben Gyakorlatban tanul­ják az egészségügyi szabályo­kat. A kicsik egészségére nagy gonddal ügyelnek és szeretettel nevelik őket Pav­­lovics Zorka és Szilágyi Eta óvónők. A tavaszi napsugár kicsap­ja a gyermekeket. Uzsonna u­­tán mindnyájan kint terem­nek az udvaron és játszva folytatják a tanulást. A nagy homokos láda, a hinták, a labda és más játékszerek pompás szórakozást nyújta­nak a pöttöm embereknek. A kislányok egy csoportja kört alkot és máris csilingelve szól a nóta a gyermekajkak­ról: Elmúlt a tél Itt a tavasz örül a virág... A magyar éneket szerb dal váltja fel: Domovino nava Volimo te mi Sinovi smo tvoji Pioniri évi. .. Majd ismét magyar ének következik. Gela Olivera mel­lett Szabó Aranka játszik, Jurisin Vladimir mellett Ola­jos Attila, majd Koroknál Laci, Bálint Imre, Szilvi és a többi, magyarok, szerbek, ru­szinojc és más nemzetiségbe­­liek. A testvériség és egység szelleme hatja át a kicsiket, már itt tanulják egymást megbecsülni a közös haza jö­vendőbeli munkásai, a most még gondtalanul játszadozó „Mama kedvence“ és „Papa büszkesége“. Léglökéses fémmadarak ha­sítják a levegőt a játéktér felett. Egy pillanatra meg­szűnik a gyermekek dala, hogy örömkiáltásokba és üdvrivalgásba törjenek ki. Több mint ötven kar lendül a levegőbe, üdvözlik piló­táinkat, a májusi ünnepség első hírnökeit... A majálisra mi is elmegyünk — mondják a kicsik ... Majd ismét felcsendül a dal... SAUER László Molnár János: Kellene már a meleg idő MAGYAR 880 ____________________SwmM MS4 1. 8­­. A leggondosabb háziasszony Amikor elhatároztam, hogy a noviszádi tejüzemről írok májusi riportot, arra gondol­tam, hogy az olvasóknak va­lószínűleg egy kellemes hír­rel szolgálhatok majd, t. i. azzal, hogy olcsóbb l­esz a tej. Nem így történt. De ezért magam sem tudom, hogy ki­­kérnék, vagy sikertelenség­nek nevezzem-e ezt. De vegyük csak sorjában a dolgokat. Kétségtelen, hogy nagy és komoly feladatot teljesít a noviszádi tejüzem, amikor e több mint 80 ezer lakosú vá­rost ellátja tejjel és tejter­mékkel. A termelők úgy-két ezer liter tejet hoznak a vá­rosba, a noviszádi tejüzem viszont naponta 10—11 ezer liter tejet ad el. A tejüzem érdeme volt, hogy a hosszú tél és a szállítási nehézségek ellenére is egész télen lehe­tett tejet kapni. Csak az utób­­bi hetekben csökkent az el­látás 8—9 ezer üteme. Most végre elérkezettnek láttam a pillanatot, hogy Pin­tér Károlynak, az üzem tech­ni­cai vezetőjének és minde­nesének feltegyem a kérdést: — Miért drágább ez a tej, mint a magántermelőké és mikor lesz olcsóbb? Elmosolyodott, tudta, várta már ezt a kérdést — Túl magas a felvásárlási ár, nagy a szállítási költség, amortizáció... — Elég — vágtam közbe. Tudom, hogy te akár regge­lig sorolnád az okokat, ak­kor sem fogynál ki belőle. Lássuk inkább konkrétan. — Először is — mondja — az a baj, hogy Noviszád környé­kén nincs nagyobb jószágál­­lomány, teherautóinknak te­hát el kell menniük Titelig. Becséig, Szavm­aszelóig, Bá­­csig. Ezért egy liter tejre kö­rülbelül négy és fél dinár a­­rasítási költség. Ez azértvól a tejüzem csak 25 százalék termelőképességgel dolgozik, pedig ha 100 százalékig ki­használná, akkor sem kel­lene sokkal több miinél páat alkalmazni mert majdnem minden munkát gépek végez­nek. Most már a szép MA fo­lyosókon , hatalmas világos termekben és céőcsarporcok­ban járunk. Épp most érkezett meg egy gépkocsi. 8—10 ember dol­gozik itt, görgőkön tolják a tejeskannákat, lemérik és egy nagy medencébe öntik a tejet. Innen különféle csö­veken és gépeken keresztül egy másik terembe jut ahol az üvegeket töltik. Vasszalag viszi az üvegeket először a mosógépbe, ahol kívül-belül erősnyomású hideg­ melegvíz és gőz mossa. Ez a tej és az edények természetesen sok­kal tisztábbak, mint amit a termelők jól-rosszul letakart karmokban a poros ország­utakon kerékpárra kötve hoz­nak a városba. Saját szemem­mel láttam, hogy nem tejpor­ból készítik, ahogy ezt sokan gondolták. Felesleges tehát a bizalmatlanság, mert csak a leggondosabb háziasszony moshatja olyan tisztára az üvegeket, mint itt ezek a gé­pek. Búcsúztam.­­ Minden pro­bléma megoldódik­, ha 100 százalékban kihasználhattuk a gépeket. Ez pedig az állat­állomány növeléséből függ. Ha határozott ígéretet nem is tehetek elárulhatom hogy a közeljövőben mégis leszáll­­juk a tej árát - fejezte b­e a beszélgetést Pintér Károly. És mi­ lesz május elsején? Majd meglátjuk. - mon­dották a tejesek ha nem lesz rossz idő Kamenicára megyünk - de ott nem tejet iszunk. GORDOS Tibor

Next