Magyar Szó, 1954. június (11. évfolyam, 146-175. szám)

1954-06-01 / 146. szám

2. oldal öt hosszú évtizeden át al­kotott Jován Jovánovics Zmáj, alkotásai egy meg­nyúlt könyvtári polcnak e­­gész sorát teszik ki. Ki mer­ne hát olyan kézzel nyúlni hozzá, hogy ezt az öt évti­zedet és a reákövetkező iro­dalmi halhatatlanságot ne egy kötetnyi tanulmányban mérje fel? Ki képes ezt a népe és az emberiség javá­ra felgyűlt lelket, magas röp­tében, a szívrezdülések örök változataiban lépésenként kö­vetni és olyan­­májt tárni az utókor elé, amelyből min­dent megértünk? A szerb iro­dalomban is csak most kez­dődött ilyen kollektív fára­dozás; sokan művelik és ku­tatják ezt a területet — s ez a munka az idei Zmáj emlékesztendőben különös­képpen fellángolt — mi itt csak színeket villanthatunk fel, apró mécseket gyújtha­tunk, hogy a magyar olvasó is megértse, vagy legalább megsejtse Zmáj igazi nagy­ságát. Van egy kiindulópontunk s ez: Zmáj magatartása az európai irodalmnak felé. (Nem akarom a világiroda­lom szót használni, mert Zmáj költői érdeklődése — s ezzel párhuzamosan fordí­tói és átültetői tevékenysége — olyanok felé is irányult, akik a maguk személyében vagy az általuk megszólal­tatott egész költészetükben kimaradtak ebből a fogalom­ból; európai költőket fordí­­tott, világirodalmi nagysá­g fiatal­­már ebben a pom­pás fordításban ismertette népével ezt a verset... né­pét szerető utolsó soraiban azonban már a »meg nem al­­kuvó« Petőfit szólaltatta meg. A kiegyezés korszaka már szívesen elhitette volna a néppel, hogy itt már a Ká­naán s­­zívesen borított vol­na fátyolt a vers egész har­cos és forradalmi irányára. Sokat és olyanokat, akik nem férnek ebbe a fogalomba. Olyanokat, akik egyenran­gúak vele — Imájjal — de olyanokat is, akik mögötte maradnak­. Az irodalomnak, a nemzeti irodalomnak ön­magába zárkózottságát min­denesetre rálépte, szétzúzta az addigi bűvös kört s ezzel magát a délszláv nemzeti irodalmat is felemelte. Nem túlzás, ha azt mon­dom, hogy Zmáj alakjában két óriás áll előttünk, az al­kotó, aki szerbül irt és a műt forditó, aki szerbre fordított. S fordított két kézzel, for­­dított kora ifjúságától késő vénségéig; fordított azzal a hites és örök szomjúsággal, amelyre csak igaz és hiva­tott költő képes. Aki nem csak szavakat akar adni, ver­set akar adni és gondolatot, sőt nemcsak eszméket, ha­nem közel akarja népéhez hozni az egész világot. Mert jól tudja, hogy munkájával párhuzamosan népe is közel kerül a világhoz, közelebb kerül hozzá. Van egy kiindulópontunk, mondom, s nekünk ezen a résen át kell, — legyőzve a nyelvi különbözőségeket — nyilvánvalóvá tenni, mit je­lentett és mit jelent mind­annyiunk számára Zmáj. Itt van Petőfi hires nagy verse »A XIX. század költőihez«. A múlt század derekán alig­ha írtak ennél nagyobb köl­teményt Európában s még ma is hányszor, hány nyel­ven idézik... S Zmáj mindössze két csön­desen rezonáló sorban lépi túl a vers filológiailag pon­tos fordításának határait. Költészetileg vét, de ki meri ezért elítélni, amikor azóta majdnem egy évszázad iga­zolta, hogy a nemalkuvó Pe­tőfinek százszor és százszor igaza volt. S a nemalkuvó Zmánnak is. Ki meri tagad­ni, hogy annak a két sornak más történelmi és társadal­mi viszonyok között tárta ki a kultúra kapuit — más né­pek művészetét — a szerb olvasó előtt. A magyarok közül azok felé nyúlt — azok felé a költők felé — akik lel­ki alkatának megfeleltek, akiket rajongva szeretett vagy akiknek írásaiban jel­szót vagy biztatást talált, saját népének erősítésére. Most közös hazában élünk Zmáj népével, s ha valaki e nép előtt Petőfit vagy Aranyt említi, velük együtt Zmáj alakja is feltűnik. Ez volna minden, amit így ránk hagyott? Nem, hatalmas kettős szob­rának másik alakja, az alko­tó Zmáj — de ennek még adósai vagyunk. Adósai va­gyunk művei átültetésének. Nem gondolok összes mun­káira — olyan korban szü­lettek azok a versek, olyan körülmények között, a ro­­manticizmusnak abban az iskolájában és szellemében (bár a szerb romanticizmus, mint kései jelenség inkább a valóság síkján mozgó, mint többi európai társai) amely már többé-kevésbbé csak irodalomtörténet. De vannak ott tucatjával olyan alkotások, amelyek kemé­nyen és időtállóan nemcsak irodalombúvárok számára je­lentenek anyagot, hanem gyö­nyörűséget minden olvasó­nak. S vannak olyan ke­­ményveretű haladó versei — különösen a szatirikus köl­teményei között — amelyek Ma kezdődik Noviszádon Zmaj Jovan Jovánovics köl­tő halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi hét. Az ünnepi hetet megelő­zően május 16-ától május 26-áig sajtókiállítás volt a Matica Szrpszka kiállítóter­mében, amely bemutatta a múlt század második felében nyomtatott könyveket, folyó­iratokat és lapokat. Ezenkí­vül már számos kultúrintéz­mény, tömegszervezet elő­adás keretében megemléke­zett a nagy költő munkássá­gáról Az ünnepi hét műsora a következő: Ma, június 1-én NOVISZ.A DON a nyolcosztályos isko­lák és a középiskolák diák­jai Zmaj gyermekverseiből szavalnak, valamint megze­nésített Zmaj-verseket éne­kelnek. Az előadás este 8 órakor kezdődik a Szerb Népszínházban. Június 3-án, szerdán kar­ének­estet rendeznek. Fellép­nek a noviszádi, szremszka­­mitrovicai, becsei és zombo­ri énekkarok. Június 6-án, csütörtökön szimfonikus hangversenyt rendez a noviszádi filharmó­nia, Zsivojin Zdravkovics beográdi karmester vezényle­tével, valamint Branko Paje­vics hegedűművész és Olga Mihajlovics zongoraművész­nő közreműködésével. A ze­nekar Krsztics, Hrisztics, Paunovics, Trudics és­ Konyo­vics műveiből ad elő. Június 4-én, pénteken Zmaj Jovan Jovánovics ver­seiből szavalnak a Szerb Népszínház színészei, az ope­ra tagjai pedig megzenésí­tett Zmaj verseket énekel­nek. Június 5-én, szombaton ün­nepi díszgyűlés lesz a Szerb Népszínházban. Itt Veljko Petrovics, a Matica Szrpszka elnöke tart előadást Zmaj­­ról. Vasárnap június 8-án dél­előtt tíz órakor KAMENI­­CÁN folytatódik az ünnepi hét műsora. Ekkor nyitják meg a múzeumot, majd lelep­lezik Zmaj szobrát és meg­koszorúzzák a költő sírját. Délután a kamenicai park­ban kulturális és testnevelé­si műsor lesz. 1­ 12%/­ál Ha majd a bőség kosarából Mindenki egyarán­t vehet. Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet, Ha majd a szellem napvilága Ragyog be minden ház ablakán Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk Mert itt van már a Kánaán! Istom onda, kad obilje prospe Svakom evője potpnno 1 ravno Kad sa stolom prava 1 slobodc Svi budemo gostili se slavno, Kad kroz svak! prozor sunce sine Kazujuói da je duha dan: Onda Istom reel da si stig’o — Tn je méta, tn je Kanaan. nemcsak mint művész alko­tások élték túl születésük korát... A Zmáj ünnepség évében fogadalmat kellene tennünk emlékének fokozott ápolására, emberi és költői alakjának megőrzésére és — hogy válogatott műveit a közönség elé tárjuk. Ahogy már gyermekversei lefordí­tásával részben törlesztettük is nagy adósságunkat emléke iránt. MAJTÉNYI Mihály Zmáj Jován Jovánovics halálának 50. évfordulója Ma kezdődik az ünnepi hét. Tad nek peva Sto kom srce iudi Onda moje kad ne bude rob! — ki meri tagadni, mondom, hogy annak a két sornak sor­szerűen igaz háttere volt? Zmánnál az átköltésnek és átolvasztásnak ez a foka csak ritkán jelentkezik. Kép­zelhetni-e pompásabb műfor­dítást, mint Arany Ízes és lefordíthatatlannak tartott Toldijának átültetése? Ahogy a táj megjelenik, ahogy a nagy síkság előkészül ma­gára a cselekményre, a rek­­kenő hőségben fulladozó puszta... s ahogy Zmáj a szerb lélekre pontosan al­kalmazza a felillant kép adekvát mását — az olyan tehetségadta művészt reve­lét, amilyen ritkán születik csak. Ez azonban Zmájnak, a művésznek munkája, ezt a fordítást ilyen szemmel kell olvasni. Az európai irodalmaknak üde, és élénk , de sokszor már 60k kézben megfordult és fáradó virágait ültette át Zmáj uj földbe. S a virág Más, egészen más, ha nem Aranyt fordít, hanem Pető­fit. A fitológiai sorompót mo­solygó huncutkodással egy­szerűen félretolja, igy lesz a Szamos-parti messzi táj­ból itteni táj, ahol az ő né­pe él (Falu végén kurta kocsma , Na kraj Sora), igy lesz belőle —­ ha nem mond­ja is ki — moholi Tisza part vagy Mosztonga-vidéki falu vagy akár szerémségi táj. S ennek a pompás kis vers­nek szereplői igy válnak az uraságnak, a vármegyei urak­nak fittyet­ hányó bácskai, bánáti, szerémségi emberek. S igy lesz a kis Petőfi-Zmás dal végül is ... népdallá. Goethe vallotta egyszer a fordításokról: tovább nőtt, tovább élt, föl­­ocsudt, kincse lett egy má­sik népnek. Van-e ennél szebb költői eredmény? Imáj a maga korában, Virágot szedtem csöndes sétán S hogy hazaho­ztam kis bokrétám A meleg kéztől ezalatt A kehely busán lelohadt. Mindjárt pohár friss vízbe tettem És mily csoda tanúja lettem? Mind felocsudt a kis kehely És szárán uj életre kel — S ott áll oly szépen, olyan épen Mint anyaföldje és ölében Ilyent éreztem, mialatt Más nyelven zengték dalomat. MAGYAR SZÓ Kedd, 1954 VI.­L JUBILEUMI NYEREMÉNYPÁLYÁZATUNK (3) Vágja ki a fenti képrészt és állítsa össze a „KRIVA­­JA" nyereményház képét. (Részletes felvilágosítás a 4. oldalon) Ha nem a munkaközösség irányit... Milliós veszteségek — a telj­hatalmú főnök „úr“ — a felelősség elől a halálba Amikor annak idején Novi­szád város népbizottsága a »Rastován« vállalat létesíté­sét jóváhagyta, azzal a fel­adattal bízta meg, hogy a város lakosságát kellő meny­nyiségű és megfelelő minősé­gű mezőgazdasági termény­nyel lássa el, és a termelők árfelhajtó igyekezetét alacso­nyabb árakkal szabályozza. Ezt a feladatát a »Rastován« csak részben látta el. Az áru minősége ellen sokszor volt kifogás, de az árakkal is baj volt, mert a termelő rend­szerint nemcsak szebb, fris­sebb árut hanem olcsóbbat is hozott a piacra. A hiba ott volt hogy a vál­lalat vezetősége, illetve né­hány vezető alkalmazott, annyira saját kezében tartot­ta a vállalatot, hogy az már régen nem azt a feladatot tartotta szem előtt, amiért alakították. A „Rastován ”-ü­gy akkor robbant ki, amikor a­­múlt héten híre ment, hogy Sztoj­c­sics Jóca, az áruosztály fő­nöke a beográdi vonat elé ve­tette magát. Ez sok szóbe­szédre adott alkalmat, úgy­hogy a városi kereskedelmi felügyelőség és a szalajkai népbizottság is vizsgálatot folytattak. Az egész ügy­isz­tázás végett az államügyész­ségre jutott. A vállalatban a teljhatal­mú Múró Ferencsek Vilmeó, a kereskedelmi osztály vezető­je agresszív viselkedésével rákényszerítette szándékait a közösségre. Ez a Ferencsek visszaélés miatt már több é­­vet töltött börtönben, de ki­­szabadulása után mint »szak­ember« azonnal vezetőál­lást kapott a »Rastován«­­ban. Itt hálózatát fokozato­san kiterjesztette és igyeke­zett mindenkit bevonni, a­­kinek a szava valamit számí­tott. Annyira kezében tartott egyes embereket, hogy a leg­utóbbi szakszervezeti válasz­tások alkalmával a Feren­ciek érdekkörébe tartozó sze­mélyeket juttattak a vezető­ségbe. Ez a választás, — mint később kiderült — csa­lással történt, és az volt a célja, hogy a munkástanács választások alkalmával saját embereiket választassák meg. A választási szabályta­lanságot az időközben ön­gyilkossá lett Sztojsics kö­vette el, aki bekerült a mun­kástanácsba, sőt a vállalat igazgatóbizottságának elnö­kévé is megválasztották. A munkástanács elnöke Valuh Jovan lett ő ajánlotta a vá­lasztáson Sztoj­sicsot. A kör kialakult, forgatója Feren­csek Vilkó volt. A vizsgálati anyag bőséges és tarka. Vannak adatok sik­kaszt­ásra, hamisításra, csa­lásra, vesztegetésre, és min­den szál a kereskedelmi osz­tály főnökéhez vezet. Az egyes vállalati fiókok vezetőinek szabad kezet ad­tak, hogy közvetlenül a ter­melőtől vásároljanak mező­­gazdasági terményeket és természetesen árusítsanak is. Úgy számoltak el, ahogyan kedvük tartotta, használták a vállalat pénzét a hasznot pedig zsebre vágták Magának a kereskedelmi osztály főnökének megadták azt a jogtalan jogot, hogy 600 ezer dinár készpénzt tart­son magánál, és a pénztár­­nok helyett maga fizesse ki a termelőket. Ezekről a kifi­zetésekről egyetlen egy nyug­ta sincs. A teljhatalmú fő­nök úgy számolt el, ahogy akart. A konyhakertészeket ka­matmentes kölcsönnel lát­ták el, hónapokra előre ad­tak ki kölcsönt azzal, hogy ezek a bolgárkertészek ter­mékeiket majd a vállalatnak szállítják, ők viszont csak azt az árut hozták be a »Ras­tován« raktárába, amit már nem tudtak a piacon jobb áron értékesíteni. Az így ki­adott többszázezer dinár u­­tán a vállalat fizette a bank kamatot és a könyvelőség mint árukészletet vezette, önkényesen történtek az úti elszámolások is, így Fe­rencsek Vilkó két ízben is húszezer dináros útiszámlát számolt el minden szükséges igazolás nélkül. Nagy visszaélés történt a minőségi átvétel körül is. A hiányok leírása is könnyen ment Hatalmas veszteség mutatkozik a Szlavóniában vásárolt fagyott burgonyá­ban, mert érkezésekor 30 szá­zalékát kellett leinni, vagy a Dalmáciából hozatott és út­közben megfagyott karfiol­ban is. Többszázezer dinár értékű főzelékféle, gyümölcs és enéb termék került a sze­métdombra vagy a Dunába Amikor az 1952. év mérte­it készitették egyes elarusi t­éh el­vek vezetőinél százezres hiányok mutatkoztak Ezek javarészét leírással igyekez­­tek annyira csökkenteni how a megmaradó párezer dinár hiányt a felelős sikál köeriven defizel­ve««AV A mérleg akkor 3 millió dináros veszteséget mutat. Ez évben már eddig két és félmillió a veszteség. 1952-ben 750 ezer dinár volt a leltári hiány. Ugyanekkor a munkások és tisztviselők 60 százalék fi­zetést kaptak, és amikor egy alkalmazott panaszkodott, hogy ilyen kis jövedelemből nem tud megélni, azt a vá­laszt kapta Ferencsek és tár­saitól, hogy »mi tudunk«. Eb­ben mindkét félnek igaza volt. Dugajlics Emil, a válla­lat igazgatója a munkaközös­ség legutóbbi összejövetelén beismerte, hogy a nagyobb je­lentőségű üzletkötésekről ne­ki is tudomása volt. Arról is beszélnek, hogy az egyik vidéki vállalat pecséttel és aláírással ellátott üres szám­lakönyvet adott át az érde­kelt tisztviselőknek s ezek ezzel fedezve magukat jelen­tős magánüzleteket bonyolí­tottak le. A vállalat Ferencsek és társai kezében volt, aki min­dent eltusolt. Amikor az e­­gyik munkás megjegyzést tett az elkövetett szabályta­lanságokra, azt válaszolták, hogy »te munkás vagy, a te dolgod, hogy dolgozzál és hallgass!« Azonban a munkaközösség a Ferencsek-féle gazdálko­dásnak véget vetett és az ügy a vizsgálóbíró asztalára ke­rült. A szóhoz jutott munká­sok már leváltották a keres­kedelmi osztály teljhatalmú főnökét, és az egész klikk­nek kifelé áll a rudla. Az öngyilkosságot elköve­tett Sztojsics a jelek szerint eszköz volt Ferenciek kezé­ben, és közvetve miatta ve­tett véget életének Hogy a »Rastován« nem tett eleget feladatának, azt a fogyasztó érezte leginkább. Ahelyett, hogy megfelelő mennyiségben, minőségben és árban gondoskodjon a fo­gyasztóról, egy pár ember­ből álló csoport fejőstehéné­vé vált. A szocialista öntudat min­dent elsodor, és a »Rasto­ván« élősködői is felelni fog­nak. Azonban ezen a példán okulva nem lenne hiábavaló dolog hogy a munkaközössé­gek figyelmet szentelnének egyes alkalmazottak (üzletve­zetők raktárosok stb. tevé­kenysége iránt. ) ) A HÍD új száma A napokban hagyta el a sajtót a HÍD áprilisi száma. Bevezetőben Debreczeni Jó­zsef három versét közli. Ezt követően Gál László szoká­sos »Levél a HÍD-hez« című írásából ezúttal Erdélyi Jó­zsefről és általában a ma­gyarországi irodalomban u­­ralkodó visszás helyzetről értesül az olvasó. Az új szám­ban »Eszmei és kulturkérdé­­sek« címmel Edvard Kardely a Kommunisták Szerbiai Szö­vetsége III. Kongresszusán elhangzott beszédét olvas­hatjuk. Ott van továbbá Sin­kó Ervin »Egy regény regé­nye« című moszkvai napló­­jegyzeteinek folytatása is A HZD új száma részletet közöl Kalozs Tibor egy hosz­szabb elbeszéléséből, továb­bá Csépe Imre elbeszélését, Burány Nándor, Reményi József, Farkas Lajos verseit, Szt. Jakovljevics »Szöke­vény« című regényének egy részletét. Ebben a számban Fejtő Ferenc Németh Andorról írt rövidebb tanulmányt. Az »Olvasás közben« című ro­vatban Majtényi Mihály ér­dekes írásával találkozunk, amely lényegében azt mutat­ja be, hogy hogyan írtak és kik írtak régebben a vasút­ról, mint korszakalkotó talál­mányról. Gazdag olvasniva­lót nyitjanak a Néprajz, SzinMi, Könyvszemle, Lap­szemle és a Képzőművészet Hunil rovatok is. A HÍD új számát Bezeré­­dy Lajo és Ács József mű­­mellékletei diszítik.

Next