Magyar Szó, 1954. július (11. évfolyam, 176-205. szám)

1954-07-01 / 176. szám

BÁLÁI, A FASIZMUSRA ~ SZABADSÁG A MBPVRC * POST, PLAC. U GOT.­E ARA 10DB. ■ jjmimrimrrTmnimimnn//mnminumimmninimnimni XI. évf. 176. (3024) sz. (///////). Csütörtök, 1954. július 1. Ma ül össze a szövetségi A júliusi ülése­zés napirend­jéről Mint már jelentettük, a szövetségi szkupszina ma, július 1-én 12 órakor ül össze. Napirendjén több gazdasági, kulturális és a társadalmi élet más terüle­téhez tartozó törvényjavas­lat szerepel. A szövetségi népszkup­­stina júliusi ülésein megvi­tatja a bíróságról szóló tör­vényjavaslatot, a gazdasá­gi bíróságról szóló törvény­javaslatot, a szerzői jog­ból eredő jövedelem meg­adóztatásáról, és a kulturá­lis tevékenység fejlesztési alapjáról szóló törvényja­vaslatot. A szövetségi szkupstina továbbá meg­tárgyalja a vámellenőrzés szolgálatának feljavításá­ról, és a népfe­lszabadító harcokban, valamint a fa­siszta terror áttal elesett harcosok sírjának megőrzé­séről szóló törvényjavasla­tot. Utólagos értesülés sze­rint a szövetségi szkupsti­­na ma kezdődő ülésein nem vitatja meg a munká­sok és alkalmazottak egész­ségvédelméről szóló tör­vényjavaslatot. A törvény­­javaslat csak ősszel kerül a képviselőház elé. A Szövetkezeti Főszövetség elnökségének ülese Beográdban tegnap meg­kezdte munkáját a szövetke­zeti főszövetség elnökségének ülése. Az elnökség Riszta An­tunovics elnökletével a szö­vetkezet időszerű kérdéseiről tárgyal. A köztársasági szö­vetségek képviselői elmond­ják észrevételeiket a földmű­ves szövetkezetekről szóló ren­delet életbeléptetésével kap­csolatban. A rendeletet, mint ismeretes 1955 január végéig kell megvalósítani. Ezenkívül az elnökség ha­tározatokat hoz a mezőgazda­ság hitelellátásáról, a szövet­kezeti otthonok kérdéséről és a mezőgazdaság fejlesztésé­nek egyéb intézkedéseiről, ál­láspontját az illetékes szer­vekhez juttatva. Megvitatja továbbá a szövetkezetekben előforduló gazdasági bűnözés kérdését A nemzetközi kapcsolatok bizottsága jelentést nyújt be a külföldi szövetkezeti moz­galmakkal felvett kapcsola­tokról. Az ülésen végül meg­vitatják a jövő évi társadalmi terv mezőgazdaságra vonat­kozó részét A balkáni államok folylatják a szövetségi egyezmé­ny kidolgozását Athéniből jelenti a Tanjug, Görögország, Törökország és Ju­ped­évia képviselői tegnap dételőt folytatták a balkáni szövetség egyezmény terveze­ttének kidolgozását. Tegnap délután 17 órei kezdettel új ülést tartottak. Közleményt csak a tárgyalások befejezése után adnak ki. Az Akrospotiac kormány­­lap tegnap ezzel kapcsolat­ban megállapítja, hogy a há­rom részvevő között semi­­lyen lényeges nézeteltérés nem merült fel, és a képvi­selők munkája a három be­terjesztett javaslat össze­egyeztetésére és a közös ja­vaslat megfogalmazáséra kor­látozódik. A lap megálapít­­ja, hogy a háromhatal­mi e­­gy­üttműködést a® őszinteség szelleme és az a kávánság hat­ja át, hogy a szövetséget mi­nél előbb megkössék. A Nea pedig megállapítja, hogy a közös védelem kérdé­sében mindhárom ország azo­nos állásponton van. Vita az iskolareformról A szövetségi tanács iskolareform bizottságának ülése Beogtikb­an tegnap ülést tartott a szövetségi taná­css közoktatásügyi bizottsá­gának iskolareform bizottsága. Az ülésen az iskolarendszert vitatták. Nagyszámú közoktatásügyi munkáson kívül az ülésen részt vett Rodoljub Csolákovics, a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács alel­nöke és Panisa P­ere­vics, a Kommunisták Szövetsége Köz­ponti Vezetőségének tagja. Bevezető beszédet Mitra Mitrovics, az iskolareform bizott­ság elnöke tartott. Azt az iskolareformot, a­­melyhez most kezdünk hoz­zá — mondotta Mitra Mitro­vics, — komoly társadalmi és pedagógiai problémáik dik­tálják. Mostani iskolarend­szerünk régi és egyes új ele­mek összetétele. Ebből jött létre a nyolcosztályos iskola. Elkerülhetetlen most, hogy ellenőrizzük, mi felel meg számunkra ebben a rendszer­ben és mi nem. Az oktatás tartalma és formája korsze­rűtlen, a tudomány fejlődé­se és iskoláink megváltozott célja miatt komoly revíziót követel. Általános műveltsé­get nyújtó iskoláink nem a­lapvető gyakorlati tudást nyújtanak, hanem megőriz­ték a klasszikus képzés jel­legét, különösképpen a gim­názium felsőbb osztályaiban. Bizonyos mértékben már te­hermentesítettük a program­mot, de ezt mechanikusan tettük. A gimnáziumot még mindig iskolarendszerünk a­­lapjainak tartjuk, ezért tartot­ta meg annyira klasszikus jellegét. A nyolcosztályos iskolák közvetlen kapcsola­ta a gimnáziumokkal olyan helyzetet teremtett, hogy a legtöbb ifjú a gimnázium fe­lé igazodik. Ezenkívül ná­lunk fejletlen még az isko­­lán kívüli képzés a felnőttek számára, és ezért ez is oka annak, hogy csupán iskolá­ink nyújtják a magasabb képzés távlatát. Az általá­nos műveltség klasszikus fo­galma — mondotta a továb­biakban Mitra Mitrovics — nem felel meg immár sem a tudomány fejlődésének, sem a társadalom szükségletei­nek, de elmondhatjuk, hogy ifjúságunk érdekeinek sem. Ezért az iskolareformnak fel kell ölelnie mindezeket a kérdéseket. Iskolarendsze­rünk végleges megszervezé­sében néhány elvből kell ki­indulnunk. Először, minél szélesebben kell szervez­nünk a képzést, és az isko­larendszerből olyan rugalmas egészet kell alkotnunk, a­­mely valamennyi iskolát ösz­­szeharagol, abban az érte­lemben, hogy valamennyi vonalon elérhető legyen a legfelső képzés. Másodszor, ki kell fejleszteni a szakké­­pesítés irányzatát, egészen addig, amíg minden isko­lánk bizonyos mértékben nem válik szakiskolává. Ezek az elvek egész sor szövevényes gyakorlati kér­dést vetnek fel. Például ész­szerű arányt kell találnunk a gyakorlat és az általános műveltség szükséglete között Azután hogyan legyen a gya­ko­rlati tudás szerves része az általános tananyagnak, és hogyan váljék a gimnázium az ifjúság közös iskoláinak egyik ágazatává. E szerint az elemi iskola továbbra is az általános műveltséget szol­gálná egységes Programm a­­lapján, a városi és falusi gyermekek számára egyaránt de több gyakorlati tanítással az egyes vidékek szükségle­tei szerint. A középfokú is­kolák rendszerén hasonlókép­pen jelentős változtatást kell eszközölnünk. Ennek az is­kolának is kádert kell előké­szítenie meghatározott továb­bi képzésre. Kérdés, hogy e­­zért különféle gimnáziumo­kat kellene-e létesítenünk? Nyílt kérdés a gimnázium V. és VIII. osztályának anya­ga is. Ezenkívül a kötelező nyolcéves iskoláztatás foly­tán emelkedik a szak- és ipa­ri iskolák színvonala is, ami valószínűleg változást hoz a középfokú technikusok hely­zetében is. Mitra Mitrovics bevezető szavai után vita következett, amelyből kitűnik, hogy a köz­oktatásügyi munkások köré­ben meglehetős ellentétesek a vélemények arra vonatko­zóan, hogy milyenek legye­nek a jövő alsófoka és kö­zépiskolái. Egyesek hangoz­tatták, hogy a nyolcosztályos iskolákban egységes tanter­vet és programmot kell be­vezetni egészen a hatodik osztályig, és csak ezután kel­lene a tanulók politikai kép­zésével foglalkozni a vidék szükségletei szerint. A jelen­lévők nagy része nem osztot­ta ezt a véleményt. Hangsú­lyozta, hogy jobb lesz, ha az általános tantárgyak mellett gyakorlati jellegű tantárgya­kat is tanítanak. Javasolták, hogy a gimnáziumokba két programmot vezessenek be, egy alapvetőt, egyetemeset az egész ország számára és egy kiegészítőt, amelyet a tanulók maguk választaná­nak. Mivel azonban isko­láink nem rendelkeznek kel­lő anyagi eszközökkel, a ki­egészítő programmot egye­lőre csak két csoportra lehet­ne osztani — humanisztikus és természettudományokra. Végül elhatározták, hogy az iskolareform bizottság ke­retében néhány szakértőkből álló csoportot kellene alakí­tani a reformjavaslatok és magának az iskolarendszer­nek tanulmányozására. Vidzsaja Laksmi Pandit asszonyt, az ENSz közgyűlésének elnökét elutazása előtt Tito elnök is fogadta. Képünk Laksmi Pandit asszonyt ábrázolja Joszip Broz Tito elnök és Jovanka Broz társaságában. A háttérben Binai Ran­­dzsan Szén indiai nagykövet és dr. Jozse Villán a köztársasági elnök főtitkára. PAPAGOSZ NYUGAT­­NÉMETORSZÁGBA ÉRKEZETT Bonniból jelenti az APP: Papagosz görög miniszterel­nök tegnap repülőgépen öt napos látogatásra Nyugat­- Németországba érkezett. Pa­­paigoszszal együtt utazott Lzte­fanopulosz görög külügymi­niszter, Kapszalisz gazdasági miniszter, Mecsavinosz, a Nemzeti Bank igazgatója és néhány más megasrangú gö­rög államférfi. A görög ven­dégeket a repülőtéren Aden­auer miniszterelnök és a kor­mány több tagja fogadta. ARA 10 DINAR Atax Európai csapatok a döntőben TITO ELNÖK FOGADTA A SZOVJET NAGYKÖVETET Brioniból jelenti a Tanjug: Joszip Broz Tito elnök teg­nap 10 órakor rövid kihall­gatáson fogadta Vaszilij A. Valykovot, a Szovjetunió rendkívüli lés meghatalma­zott nagykövetét. A fogadáson jelen volt Kócsa Popovics külügyi ál­lamtitkár is. Újabb segély az árvíz­­k­árosultaknak A jugoszláv Vöröskereszt központi bizottsága a szeré­­mi, bánáti és hercegovinai ár­víz­károsultaknak 600.000 di­náros segélyt juttatott. Ez a Vöröskereszt második árvíz­­segélye. Az elsőt, egymillió dinárt, a szlovéniai és a hor­vátországi károsultaknak jut­tatta. A sidi károsultaknak a Vöröskereszt szerbiai főbizott­sága mintegy 4 ezer darab ágyneműt, takarót, és ruha­neműt, mintegy 4000 kg élel­miszert, nagymennyiségű vi­tamint és egészségügyi anya­got juttatott. A hitelpályázatok ellen foglalt állást a mezőgazdasági kamarák igazgatóbizottsága A mezőgazdasági kamarák szövetségének igazgatóbizott­­sága a mezőgazdaság fejlesz­tésével kapcsolatos problémá­kat vitatva megállapította, hogy az eddigi hitelpolitikán változtatni kell. Az eddigi rö­vidd­el ára­tó hitelezés azért nem volt jó, mert rendszerint elkéstünk a hitellel, a terme­lők nem kaptak idejében pénzt műtrágya és egyéb be­szerzésére. Ezenkívül a bank a lábon álló termést raktáron lévő áruként kezelte és nem adott hitelt ennek az értéké­ben. Az i­gazgatóbizottság tagjai javasolják, hogy a föld­műves szervezeteknek teljes értékben adjanak forgalmi hi­telt gazdasági terveik alap­ján, mégpedig pályázat nél­kül. Ezenkívül szerintük a for­galmi eszközök kamatának két százaléknak kellene len­nie. Megállapítotték, hogy a pályázati hitelnyújtás káros a mezőgazdaságra, mert a ja­vasolt kamat sok esetben nem felelt meg a befektetés rentabilitásának. Ezenkívül véleményük szerint a pályá­zati rendszer bonyodalmas volt, sok idő kellett míg át­nézték a javaslatokat, e ez is késleltette a ..hitelezést. ■ *. - *•> Sw v-ÍV ^ .. Mh

Next