Magyar Szó, 1954. augusztus (11. évfolyam, 206-236. szám)

1954-08-01 / 206. szám

7. oldal Noviszádra érkezett az angol diákok egy 37 tagú csoportja. Az állomáson a Népi Ifjúság és a népbizott­ság kiküldöttei fogadták őket. Képünk a noviszádi állo­máson készült. Előtérben az az angol fiú látható, aki skót népviseletével nem kis feltűnést keltett a városban. (erezsóy Gyula felvétele) Nyolcnapi jugoszláviai tartózkodása után Haile Sze­­laszie elhagyja hazánkat. A császár Joszip Broz Tito köztársasági elnök kíséretéb­en, hétfőn 18 órakor a Jad­­ranka fedélzetére megy, hogy végignézze a haditenge­részet egységének szemléjét. A szemle után a Galeb ha­dihajón folytatta útját Görögországba. (Brezsán Gyula felvétele) Az eszékiek kedvenc »Csingi-lingi« csárdáját is el­öntötte a víz. Mondanunk sem kell, hogy ez volt a leg­csekélyebb kár a talajvízzel elöntött szántóföldekhez és egyebekhez viszonyítva. (Szegő felvétele Eszék) MAGYAR SZ­O A fizetési alap és a jövedelem felosztása a jövő évi társadalmi tervjavaslatban A jövő évi társadalmi tervjavaslat változásokat irá­nyoz elő a jövedelem felosztásában, a haszon megálla­pításában, a fizetési alap meghatározásában és az illet­­ményszabályzat jóváhagyásában. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk az alábbi cikkben. A haszon arányos szövet­ségi megadóztatásának fenn­álló rendszere nagy különb­ségeket tett lehetővé a kü­lönféle vállalatokban és egy­úttal a járási népbizottságok eszközeiben is. Az elszámo­lási fizetési alap rendszere pedig, a pontosan előirány­zott összegekkel (szakképzett­ség szerint) a meghatározott nyolcórai munkaidőre nem volt eléggé elasztikus és nem lehetett teljesen összhangba hozni a munkateljesítmény utáni jutalmazással. Ennek következtében a vállalatok nem voltak ösztönözve a munkateljesítmény növelésé­re. A gazdasági titkárságban végzett elemzésekből kitű­nik, hogy a gazdasági instru­mentumok, amelyeket a ha­szon megadóztatása előtt al­kalmazóink (kamat, forgalmi adó, stb.) jelentős különbö­zetet okoznak egyes vállala­tok hasznában. Ez a külön­bözet nem kizárólag a na­gyobb termelékenység, a jobb gazdálkodás és a ter­melésben elért sikerek ered­ménye, hanem egyes üzemek monopolisztikus helyzetének kihasználása, a piac kiegyen­súlyozatlansága következté­ben áll fenn — tehát nem a munkaközösség jobb munká­jának az eredménye,­­ amit az előbbi instrumentumok al­kalmazása nem csökkentett. Ezért a jövő évi társadalmi tervjavaslat előirányozza az eddigi arányos megadóztatás helyett a haszon progressziós megadóztatását. Ez az adóz­tatási mód hathatósabban hozzájárul a különbségek csökkentéséhez. Az eddigi a­­rányos 50 százalék szövetsé­gi adó helyett a tervjavaslat előirányozza a fokozatos adóz­tatást. Ez a haszon megadóz­tatásának 35 százalékával kez­dődik és 86 százalékával vég­ződik. A progressziós adóztatás bevezetésével választ kell adni a következő kérdések­re: milyen módon lesz kivon­va a haszonnak az a része, amely a szövetségi megadóz­tatás alá esik. Mi szolgál a progresszió alapjául, jobban mondva, mitől függ a meg­adóztatás progressziójának alakulása. ▲ HASZON ÉS A PROGRESSZIÓ MEGÁL­LAPÍTÁSA Ezzel kapcsolatban a tár­sadalmi tervjavaslat a kö­vetkezőket ajánlja: a hasz­not, amely a szövetségi meg­adóztatás alá esik, úgy álla­pítsák meg, hogy a vállalat összjövedelméből először ki­vonják az anyagi kiadáso­kat, az állandó társadalmi hozzájárulást, a forgalmi esz­közök utáni kamatot és a szociális biztosító intézet il­letékét, így jutunk a jövede­lemhez. A vállalat így kép­zett jövedelméből azután ki­vonjuk a meg nem adóztatott jövedelem részét. Ezt úgy ál­lapítjuk meg, hogy az előírt összeget megszorozzuk a vál­lalat alkalmazottainak számá­ra. Az előírt összegek külön­bözők, 9500, 10.500 és 11.500 dinárt egy hónapra minden munkás és hivatalnok után. Ezek az összegek mintegy 25 százalékkal magasabbak, mint az eddigi elszámolási fizetési alap. A meg nem adóztatott jö­vedelem kivonása után ma­radt összeg képezi a szövet­ségi progresszív adóztatás alá eső hasznot. Az eddigiekből látható, hogy az adómentes jövede­lem kivonása, csak a meg­adóztatási alap meghatáro­zására szolgál. Tehát, az így meghatározott adómentes jö­vedelemnek nem az a célja, hogy meghatározza a fizeté­seket, vagy hogy előírja a fizetés módját a vállalatban. Továbbá nem lesz alkalmaz­va (az adómentes jövedelem) a jövedelem további felosz­tásában a vállalat és a nép­bizottság között sem, a vál­lalat fizetési alapjának ki­alakításában. Ezért téves vol­na a fent említett előírt ha­tárösszegeket azonosítani az elszámolási fizetési alapok­kal, mert az adómentes jö­vedelem nincs közvetlenül összekötve a fizetési alapok létesülésével. A haszon ilyen megállapítása tehát jobb, mint az eddigi, amikor a ha­szon kivonását az elszámo­lási fizetések segítségével vé­gezték. A tervjavaslat szerint azt az alapot, amelyre a progresz­sziót alkalmazzák a haszon viszonya képezi az amorti­zációhoz és az adómentes jö­vedelem összegéhez. Ha ez a viszony növekszik az adó­kulcs is növekszik. Az adó­progresszió úgy van megha­tározva, hogy biztosítja a vál­lalat érdekeltségét a minél nagyobb haszon megvalósí­tására és a kifizetőbb gazdál­kodásra. Az előterjesztett adóalap (az amortizáció és az adó­mentes jövedelem összege) krülbelül megfelel az alap­­ezközök és a fizetési alap értékének, amelyet a vállalat évi termelésébe fektet. Ez az adóalap figyelembe veszi a befektetett alapeszközöket és munkát is a termelésben, a­­melyben megvalósul a ha­szon. A progresszív megadóz­tatás tehát figyelembe veszi a termelés alaptényezőit. A FIZETÉSI ALAP Miután a vállalat jövedel­méből kivonják (a fent em­lített módon) a haszon utáni szövetségi adót, a jövedelem fennmaradt része (amely ma­gában foglalja az említett adómentes jövedelmet és a haszon fennmaradt részét) felosztásra kerül a vállalat és a népbizottság között. A népbizottság társadalmi ter­vében meghatározza, hogy hány százalékkal vesz részt a fennmaradt jövedelemben, a jövedelem többi része pe­dig a vállalatok munkaközös­ségének marad. A százalék meghatározása­kor a népbizottságoknak ü­­gyelniök kell a következők­re, hogy a vállalatnak ma­radt jövedelem elegendő le­gyen az előirányzott fizetési alap fedezésére és a vállalat más szükséges alapjainak biz­tosítására. Hogy ez a jöve­delem serkentőleg hasson a vállalat munkaközösségére, a többtermelés, a nagyobb ter­melékenység és a magasabb haszon elérése érdekében. A jövedelem fennmaradt részéből — a szövetségi adó és a népbizottság részének kivonása után — létesíti a vállalat fizetési alapját és ön­rendelkezési alapjait. Elté­rően a fizetési alap létesíté­sének eddigi módjától, ami­kor a vállalat kötve volt az előre meghatározott elszámo­lási fizetések összegéhez ,a­­melyet a nyolcórai munka-­­időre határoztak meg) és nem a megvalósított termeléshez és munkatermelékenységhez). AZ ILLETMÉNYSZABÁLY­ZATOK JÓVÁHAGYÁSÁ­RÓL Hogy biztosítva legyen az alaparány és a fizetések ál­talános színvonala a gazda­ságban, a vállalatok illet­ményszabályzatát a népbizott­ságok hagyják jóvá. A sza­bályzatok jóváhagyásánál a népbizottságoknak arra kell ügyelniök, hogy a fizetések általános színvonala megfe­lelő legyen. Ha a vállalatnak a jövede­lem ráeső részéből, a kere­setek kifizetése és az alapok biztosítása után, még tiszta haszna marad, lehetősége van emelni a fizetéseket az illet­ménytételben előirányzott összegen felül is. A fizetési alap létesítésé­nek ilyen módja előnyösebb, mint a mostani, mert a vál­lalati fizetések magassága a termelésben elért eredmé­nyektől függ. Ha a vállalat növeli a termelést és a ter­melékenységet és nagyobb hasznot valósít meg, növek­szik a jövedelemnek az a ré­sze, amely a vállalatnak ma­rad és ezáltal lehetősége van nagyobb fizetésekre és nagyobb önrendelkezési ala­pokra. Azzal, hogy a válla­latoknak nem írják többé elő az elszámolási fizetése­ket lehetőség nyílik követ­kezetesebben alkalmazni az illetményszabályzatot és tel­jesebben alkalmazni a mun­kateljesítmény utáni jutalma­zást. Ugyanakkor biztosították a társadalmi szerveknek is a szükséges regulatív szere­pet, s ez többé nem az elszá­molási fizetések előírása ál­tal történik, hanem a fizeté­sek általános színvonalának szabályozásával al a Vasárnap, 1954 WHEL !• Törzsszám.......... Pályázati szelvény­em­MET OLVASOK EL ELŐSZÖR, AMIKOR KEZEMRE VESZEM LAPOMAT A MAGYAR SZÓT □ az első oldalt □ a külpolitikát­­ Q a harmadik oldalt □ a folytatásos regényt □ a sportközleményeket □ ami aznap különösen szemembe ötlik a pályázó neve, foglalkozása és pontos címe ­pánypályázatt mai szakasza AnLéti a Magyar Szó­ról Az esztendő óta sokezren olvassák mindennap a ju­goszláviai dolgozók magyar napilapját, a Magyar Szót. A sokezer olvasó között van férfi és nő, öreg és fiatal, falusi és városi lakos és ennek megfelelően közvetlen érdeklődési körük is különböző. Az elmúlt tíz év alatt a szerkesztőség sok-sok levelet kapott a Magyar Szó olvasó­táborából, hozzászólásokat, amelyekben olvasóink kife­jezték kívánságaikat és saját szemszögükből bírálták la­punk tartalmát. A szerkesztőség mindig szívesen fogad­ta az olvasók konstruktív hozzászólását, megtárgyalta, megvitatta a kívánságokat és észrevételeket és a lehető­ség szerint megvalósította Siet. Ezt a lehetőséget termé­szetesen mindenekelőtt a dolgozó nép sajtójának általá­nos irányelve, politikai, gazdasági és társadalmi életünk minden terére kiterjedő feladatköre szabta meg nem­különben a lap terjedelme, technikai előállításának mód­ja stb. Ezáltal bizonyos fokú együttműködés fejlődött ki a szerkesztőség és az olvasók között és ha ez az együttmű­ködés nem volt szélesebb körű az csak annak tulajdonít­­ható, hogy az olvasók nagy többsége nem vesz magának annyi fáradságot, hogy észrevételeit, kívánságait papírra vesse és a szerkesztőségbe juttassa. Nagy jubileumi nyereménypályázatunk harmadik sza­kaszát arra használjuk föl, hogy ankétot rendezzünk a Magyar Szóról. Ezzel módot adunk minden olvasóinknak, hogy a kérdésekre válaszolva kinyilvánítsa, mi érdekli elsősorban a lap tartalmából, mit olvas el először és a legszívesebben, mi a véleménye a lap egyes rovatairól, milyen rovatot vagy mellékletet tart fölöslegesnek az újságban és miért. A kérdéseket úgy csoportosítottuk és úgy fogalmaztuk meg, hogy mindenki könnyen válaszol­hat rájuk annál is inkább, mert egyúttal megadtuk a le­hetséges válaszokat is. Az olvasónak csupán az a felada­ta, hogy a neki megfelelő választ az előtte lévő kis koc­kába tett kereszttel megjelölje. Mai kérdésünk — a jubileumi nyereménypályázat harmadik szakaszának első kérdése — arra vonatkozik, hogy ki mit olvas el először, amikor az újságot a lapki­hordótól megkapja vagy az árusnál megvásárolja. Aki erre a kérdésre válaszol, egyben kinyilvánította azt is, hogy mi érdekli a lap tartalmából a legjobban. Van, aki az elején kezdi az olvasást, az első oldalon, de sokan a regényfolytatásnak szentelik első figyelmüket és azután olvassák el a többi anyagot. A fiatalság egy része bizo­nyára a sportrovatot lapozza föl elsősorban, másokat a világesemények érdeklik vagy az újság harmadik oldalán összpontosított mezőgazdasági anyag és természetesen van olyan olvasónk is, aki különösebb rendszer nélkül olvas, azt olvassa el először, ami aznap különösen meg­ragadja a figyelmét. A szelvényen mindenki megtalálja a megfelelő választ. Ezt a választ kell megjelölni és majd a hónap végén az összegyűjtött szelvényeket a szerkesz­tőségbe küldeni A szaftszervezetnek is foglalkoznia kell az Hltitn€nijpomik3vai (Folytatás az 1. oldalról) zatokat hozhatnak a munká­sok és alkalmazottak helyes és igazságos javadalmazásá­ra. NEM KELL FELSŐ SZAK­­SZERVEZETI JÓVÁHA­GYÁS Az idén növekedett a szak­­szervezeti csoportok szere­pe, mert az eletményszabály­zatokat maguk a munkásta­nácsok hozzák meg a felső szakszervezeti szervek jóvá­hagyása nélkül. Ez nagyobb felelősséget hárít a szakszer- MMV vezető gégekre, mert mozgósítaniuk kell a szak­­szervezet tagjait, hogy töme­gesen részt vegyenek az illet­ményszabályzat elkészítésé­ben, továbbá ügyelnie kell arra, hogy az illetménysza­bályzat helyesen oldja meg a fizetési alap felosztásának, az illetménytételek meghatá­rozásának kérdését, stb. Az üzemi szakszervezeti csopor­tok csak akkor tehetnek ele­get e feladatuknak, ha meg­tárgyalják vállalatuk illet­­ménypolitikájának minden kérdését Már most meg kell kezdeni a jövő évi fizetési rendszer vitáját és a gyakor­latban ellenőrizni kell a nyil­vános vitára bocsátott jövő­évi társadalmi tervezet tés­teleit és rendelkezéseit.

Next