Magyar Szó, 1954. október (11. évfolyam, 267-297. szám)

1954-10-01 / 267. szám

j-O" a?. - w | - HADAD * FASIZMUSRA' — SZABADSÁG A NÉPNEK * POST. PDAC. U CWfc.— ARA 18 DW •­­ XI. évf. 267. (3115.) sz. w//////A?cu''%V. 1954. október 1. y/////^ A kiviteli vállalatok növelik az árakat a hazai piacon A köztársasági kereskedelmi kamara közgyűlése A Szerb Népköztársaság kereskedelmi kamarájának tegnap kezdődő közgyűlésén három komoly probléma me­rült fel: a piac megszilárdí­tása, a kivitel és a kereske­delmi hálózat átszervezése. Erről a három kérdésről folyt a legtöbb vita. A vita elején Petar Szovics, a ke­reskedelmi kamara főtitkára hangsúlyozta, hogy vannak még olyan kereskedelmi vál­lalatok, amelyek jóval a be­szerzési ár fölött árusítják cikkeiket. Ez az árkülönbö­zet jelentékenyen túlhaladja a tényleges rezsiköltséget. A kereskedelmi kamara 75 kereskedelmi vállalatban an­kétot tartott, s megállapítot­ta, hogy a rezsiköltségekre szükséges árkülönbözet a ta­valyihoz viszonyítva, az idén mintegy fél százalékkal csök­kent. A helyzet elemzésekor kitűnt, hogy ezt az árkülön­bözetet két-három százalék­kal is lehetett volna csökken­teni, ami kétségtelenül lehe­tővé tette volna az általános árcsökkenést is. A mezőgazdasági termé­nyek ára a múlt hónapban több mint 8 százalékkal ma­gasabb volt, mint tavaly au­gusztusban. A Szerb Népköz­társaság iparkamarája úgy tekinti, hogy az árak emel­kedésére az idei gyenge ter­més mellett a kivitel is ha­tással van. Az áremelkedést azonban nem az idézte elő, hogy sok mezőgazdasági ter­ményt küldünk külföldre, hanem a kiviteli rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a kiviteli vállalatok növeljék az árakat a belföldi piacon. Ez különösen a jószág és a zsír árára vonatkozik. Ezen­kívül a kiviteli vállalatok egymás közötti versengése, konkurrenciája, túllépi a be­csületes kereteket, mind a belföldi, mind a külföldi pia­cokon. Általában az a­ véle­mény, hogy a mezőgazdasági termények nagykereskedel­mi forgalma igen rosszul van megszervezve, s ennek az a következménye, hogy a fogyasztói központokba rend­szertelenül érkezik az áru. Ez lehetővé teszi a különfé­le visszaéléseket. Szükség mutatkozik új ke­reskedelmi vállalatok létesí­tésére, hiány van azonban szakemberekben. Szerbia te­rületén ugyanis több mint 12.000 elárusító csupán elemi iskolával és kéthónapos ke­reskedelmi tanfolyammal ren­delkezik. A jövő évi társa­dalmi tervjavaslattal kapcso­latban megjegyezték, hogy a kereskedelmi vállalatoknak forgalmuk után bizonyos szá­zalékot kellene fizetniök, a kereskedelmi tanulók isko­láinak fenntartására. A közgyűlés folytatja mun­káját. JUGOSZLÁVIA IS RÉSZT­­VESZ A VASUTAK NEM­ZETKÖZI ÉRTEKEZLETÉN A vasúti menetrendet ki­dolgozó európai értekezlet 10. ülésezésén, amelyet Budapes­ten október 6 és 10 között tar­tanak meg, a jugoszláv vasúti főigazgatóság kiküldötte is részt vesz. Ezen az ülésezésen felül­vizsgálják a nemzetközi vas­úti forgalom új menetrend­jét, az expresszvonatok illet­­ménykérdését, valamint a vasúti kocsik nemzetközi használatáról szóló szabályza­tot. Rövidesen nyél­be­ütik a Triesztre vo­natkozó egyezményt — mondják a beográdi politikai körök Beográdi politikai körök nem cáfolják az olasz forrás­ból eredő híreket, melyek szerint nemsokára megegye­zés jön létre a trieszti kér­désben. E hírforrások sze­rint az érdekelt felek min­den fontosabb kérdésben már megegyezésre jutottak. »Kijelenthetjük, hogy derűi­látással tekintünk arra, hogy nemsokára megegyezés jön létre ebben a kérdésben«, — jelentették ki a beográdi po­litikai körök a Jugopress dip­lomáciai munkatársának. Mellék az egészségügyi m­ény: mezei létér A szociálpolitikai és népegészség­ügyi bizottság Illése A Szövetségi Végrehajtó Tanács szociálpolitikai és népegészségügyi bizottsága elvetette az egészségügyi szolgálat magsze­rvezéséről, és az egészségügyi személy­zetről szóló törvény tételeit, melyeket egy külön orvosok­ból álló bizottság készített és terjesztett elő. A szociálpolitikai és nép­egészségügyi bizottság­ véle­ménye szerint az említett or­vosbizottság a törvénytéte­­lek kidolgozása alkalmával nem vette figyelembe az egyes vidékek tényleges gaz­­dasá­gi helyzetét, egészség­ügyi szolgálatunk helyzetét, és az egészségügyi intézetek minden formájának fejlődési szükségletét. Ezért elhatá­rozták, hogy új bizottságot alakítanak, ez figyelembe vé­ve társadalmi valós­­águnkat és az egészségügy társadalmi irányításának elemeit, ki­dolgozza azokat az új téte­leket, amelyek magába fog­­lalják: az egészségügy, az egészségügyi személyzet az egész­égügyi felügyelőség megszervezését, az egészség­ügy társadalmi irányítását, az egészségügyi intézmények és az állami igazgatás szer­veinek vi­szonyát és a polgá­rok jogainak ala­pelvét az egészségügyi terén. Úgyszin­tén ki kell dolgoznia az élelmiszer és dohánytermék termelésének ellenőrzését szabályozó előírásokat, s eze­ket ős­zi hangba kell hozni a meglévő előírásokkal. A bizottság elfogadta a ra­­gályos betegségek megelőzé­séről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslatot, va­lamint a törvény végrehaj­tásáról szóló egyéb előíráso­kat. Az ülésen többek között megvitatták az egészségügyi otthonok és egészségügyi ál­lomások építésére vonatkozó pályázatok kérdését, az egész­ségügyi világszervezet segít­sége keretében, valamint a gazdaságban alkalmazott munká­­k és alkalmazottak szakképesítésének kérdését. A munkaviszonyról szóló törvénytervezet megvitatá­sát a bizottság következő ülé­sére halasztották. Ez az ülés előreláthatólag október kö­zepén lesz. A szlovén tengermellék­ népképviselőinek ülése Tegnap Novagoricán érte­kezletet tartottak a szlovén tengermellék népképviselői a Szövetségi Népszkupstinában és a Szlovén Népszkupsti­­nában. Az értekezleten meg­vitattak több politikai, gaz­­dasági, kulturális és egyéb időszerű kérdést. Az érte­kezleten, amelyet Szlovénia Szocialista Szövetségének kezdeményezésére szervez­tek, részt vett Borisz Kraj­­ger, a Szlovén Népköztársa­ság Végrehajtó Tanácsának elnöke. Az értekezleten többek kö­zött szó volt a beruházások­ról. Ezzel kapcsolatban hang­súlyoztat",­ hogy a közt­árs­a­­ság csak a legszükségesebb dolgokra eszközöl befektetést. Elsősorban a vízierőművek sürgős befejezése a fontos, mert a villamossági erőter­melés kritikus helyzetbe ke­rült. Ezután következik a lakásépítés. A kommunákról elhangzott vitával kapcso­latban a népképviselők hang­súlyozták, hogy a vitában főleg a komimuna területi kérdéseiről volt szó. A kom­munák kérdéseit nem vitat­ták meg kellőképpen. Ivan Regent népképviselő külön rámutatott a szlovén tenger­mellék fokozatosabb kultúr­­tevékenységének szükséges­ségére. TANULMÁNYOZZÁK A NŐI SZERVEZETEK HELYZETÉT A Szocialista Szövetség tar­tományi bizottságának a női szervezetekkel foglalkozó bi­zottsága tegnap délelőtt meg­beszélést tartott, és megvi­tatta a Szocialista Szövetség plenáris ülésének előkészü­leteit és a női szervezetek­­problémáit. A bizottság az októberben tartandó plená­ris ülésen beszámol a női szervezetek munkájáról az átszervezés után. Szó volt még az újonnan alakult szer­vezetek munkájáról is. A bi­zottság október 8-án ismét összeül és elkészíti beszámo­lóját a plenáris ülésre. Magasrangú verd­gelő a noviszádi árum­ntavásáron Tegnap délután ellátogattak a noviszádi árumintavásárra Alekszandar Rankovics és Szvetozár Vukmanovics-Tempó, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnökei és Vladimir Popovics, a szövetségi képviselőház külügyi bizottságá­nak elnöke. A vendégek megtekintették a díjnyertes jószágokat. TITO ELNÖK RÉSZT VETT MOUNTBATTEN TENGERNAGY DÍSZ­VACSORÁJÁN Brioniból jelenti a Tanjug: Jos­zip Broz Tito elnök teg­napelőtt este 20 órakor részt vett azon a vacsorán, ame­lyet lord Mountbatten, a föl­d­közitengeri angol hadi­flotta főparancsnoka rende­zett a tiszteletére, a tenger­nagy jachtján. A vacsorán jelen volt Gyúró Pucar Sztá­­ri, Bosznia és Hercegovina Népszkuipszónéjának elnöke, Iván Bosnyák népvédelmi ál­lamtitkár, Jozse Vilján, a köztársasági elnök főtitkára, Joszip Cserni altengernagy és Milos Sumonya vezérőr­nagy. BUCSUVACSORA A GÖRÖG NAGYKÖVET TISZTE­­LETÉRE Beotg­rádiból jelenti a Tan­jug. Ljubo Radovanovics, Jugoszlávia állandó képvise­lője a balkáni szövetség tit­kárságában tegnapelőtt bu­­csuvacsorát rendezett Szpi­­rosz Kapetanidesz görög­­ nagykövet tiszteletére. A va­csorán Dzsemil Poc, a görög nagykövetség ügyvivő­je is részt vett ARA 10 DINAR Trieszt mefolyás előtt Rádió­műsor A tássadii biztosítás kérdései Papapsz köszönőtávirata Athénból jelenti a Tanijug. Papagosz görög miniszter­­elnök levelet intézett Rados Jovánovics jugoszláv nagy­követhez, amelyben megkö­szöni a jugoszláv kormány, a jugoszláv szervezetek és vá­ró­ok segítségét a görögor­­szági földrengés károsultjai­nak.­­A jugoszláv kormány és a különböző szervezetek segít­sége — írja levelében a gö­rög mini­zterelnök — meg­ható kifejezése a baráti és szövetséges jugoszláv és gö­rög­ nép együttérzésének és őszinte barátságának. Kérem önt, tolmácsolja a jugoszláv kormánynak és a Vöröskeresztnek a legutóbbi földrengések áldozatainak mély háláját és a görög kor­mány és nép őszinte köszö­netét ezért a számunkra olyan értékes segítségért«. — mondja levele végén a mi­niszterelnök. Rados Jovánovics, jugo­szláv nagykövet nemrégiben közölte Papagosz miniszter­­elnökkel, hogy a jugoszláv kormány a Jugoszláv Vörös­­kereszt révén egy vágón tej­port ajándékoz Görögország­nak. Beográd, Zágráb, Szkop­­je, Nis és Szubotica össze­sen 13 millió dinár s­egítsé­­get nyújtanak a görög kére. A BALKÁNI TITKÁRSÁG KATONAI OSZTÁLYA MEGKEZDI MUNKÁJÁT A Jugopress értesülései sze­rint Szedat Demirtasz ezre­dest nevezték ki Törökország állandó ké­pviselőjévé a bal­káni szövetség állandó titkár­ságának katonai osztályába. A török képviselő már Beo­­grádba érkezett, hogy átve­gye új megbízatását. Mint ismeretes, a katonai osztály görög és jugoszláv tagját már régebben kinevez­ték. Braniszláv Barjaktare­­vics ezredes, Jugoszlávia kép­viselője az osztály vezetője. Görögország képviselője pe­dig Constantin Ichaliotis al­ezredes. A Jugopress értesülései szerint a katonai osztály rö­videsen megkezdi munkáját. Kardely és Bakarics belgiumi látogatása Brüsszelből jelenti a Tan­jug: Jugoszlávia Dolgozó Né­pe Szocialista Szövetségének küldöttsége Rodoljub Csola­­kovics vezetésével tegnap dél­előtt ellátogatott Ely Troclet belga munkaügyi miniszter­hez. A jugoszláv delegáció tagjai hosszas beszélgetést folytattak a belga miniszter­rel és érdeklődtek a belga szocialisták népjóléti politiká­­­ja iránt. A beszélgetés után­­ Troclet ebédet rendezett a jugoszláv delegáció tiszteleté­re, amelyen Szava Obrado­­vics, a jugoszláv követség ta­nácsosa is részt vett Délután a küldöttség meg­látogatta a brüsszeli társada­lombiztosító néhány intézmé­nyét. Edvard Kardely, a Szocia­lista Szövetség főtitkára és dr. Vladimir Bakarics teg­nap megánlátogatást tettek Grand és Bruggess városban. Anvensben pedig megtekintet­ték a kikötőt. A ROMÁN NAGYKÖVET TISZTELGŐ LÁTOGATÁSA Beográdból jelenti a Tan­jug. Gyurica Jojkics, Beo­grád n­épbizottságána­k elnöke tegnap tisztelgő látogatáson fogadta Nicolae Guin román nagykövetet

Next