Magyar Szó, 1954. december (11. évfolyam, 327-356. szám)

1954-12-02 / 327. szám

HALAI­ A FASIZMUSBA - SZABADSÁG A NÉPNEK * POST. PLAC. U GOT. — AHA 30 DIN. m77777mnmnzmmizizizizzzz777Z777TM .i. évf. 327. (3175.) sz. ^ Tito elnök elutazott Indiába és Burmába Beográdból jelenti a Tan­­jug: Joszip Broz Tito köztár­sasági elnök, november 29-én, hétfőn este fél 10 órakor el­utazott Beográdból hivatalos látogatásra Indiába és Bur­mába. A köztársasági elnök kísé­retében elutaztak Alekszan­­dar Rankovics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke, Kócsa Popovics külügyi ál­lamtitkár és Jovan Veszeli­­nov a Szerb Népköztársaság Végrehajtó Tanácsának elnö­ke. Zágrábban csatlakozott hozzájuk Ivan Krajacsics, a Horvát Népköztársaság Vég­rehajtó Tanácsának alelnöke. Tito elnök kíséretében uta­zik Jozsa Villán, a köztársa­sági elnök vezértitkára, dr. Bozsidar Lavrics és dr. Ra­­divoje Berovics egyetemi ta­nárok Tito elnök személyi orvosai, Milan Zsezsely ve­zérőrnagy és több más sze­mélyiség, s Indiába érkezé­sük után hozzácsatlakozik Iffilos Sumonya vezérőrnagy, a JSzNK fegyveres erői fő­­parancsnokának kabinetfő­nöke is. Ugyanazzal a vo­nattal Rijekába utaztak, hogy résztvegyenek Tito elnök bú­csúztatásán Ivan Gosnyák vezérezredes, népvédelmi ál­lamtitkár, és Velyko Zecse­­vics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács titkára. TITO ELNÖK BÚCSÚZTA­TÁSA A BEOGRÁDI PÁLYAUDVARON A feldíszített beográdi pá­lyaudvaron hétfőn este már 9 óra tájban gyülekezni kezd­tek hazánk kiemelkedő ve­zető személyiségei, hogy bú­csút mondjanak a hivatalos látogatásra Indiába és Bur­mába induló Elnöknek. A bú­csúztatáson megjelent: Mesa Pijade, a Szövetségi Nép­­szkupstina elnöke, Edvard Kardely, Szvetozár Vukma­­novics és Rodoljub Csoláko­­vics, a Szövetségi Végrehaj­­tó Tanács tagjaival, Peko Dapcsevics vezérezredes, ve­zérkari főnök, Otmár Kren­­csics altábornagy, népvédel­mi államtitkár-helyettes, Lju­bomir Vucskovics altábor­nagy, a vezérkari főnök he­lyettese, Vladimir Popovics, a Szövetségi Népszkepstina külpolitikai bizottságának el­nöke, Ales Bebler külügyi államtitkárhelyettes, a kül­ügyi államtitkárság több ma­gasrangú tisztviselőjével. Este 9.10 órakor a vasút­állomásra érkezett Joszip Broz Tito köztársasági elnök. A testőrség zenekara a him­nuszt in­tonál­t­a, majd Miro­­szláv Zdesar alezredes, a testőrség díszzászlóaljának parancsnoka jelentést tett Tito elnöknek. Köztársasági elnökünk ezután Milan Zse­zsely vezérőrnagy kíséreté­vel ellépett a díszzászlóalj sorfala előtt, majd üdvözölte a búcsúztatására megjelent vezető személyiségeket, és baráti kézfogással elbúcsú­zott tőlük. Közvetlenül a vonat elin­dulása előtt Tito elnök még egyszer kezet szorított Mesa Hradéval, Edvard Kardely­­lyal, Szvetozár Vukmanovics­­, Rodoljub Oso­scovica­csal és Petar Sztambolics­­csal, majd búcsút vett Ra­­dzsasvar Dajal és Kin Maung Gale India, vagyis Burma beográdi nagykövetétől. Pon­tosan 9.30 órakor Tito elnök vonata elindult BeográdbóL TITO ELNÖK ÜDVÖZLÉ­SE RIJEKÁBAN Rijekából jelenti a Tanjug: kedden, november 30-án dél­előtt 10 órakor Tito elnök, ui Galeb fedélzetén a rijekai ki­kötőből elindult indiai és bur­mai hivatalos látogatására. Tito elnök és ki éretének különvonata kedden délelőtt fél 10 óra tájban futott be a rijekai vasútállomásra. Itt Edo Jardasz, a rijekai népbi­zottság elnöke üdvözölte. A vasútállomásról Tito köztár­sasági elnök a lelkesen él­jenző rijekai polgárság sor­fala között gépkocsin a kikö­tőbe hajtatott, az ott horgony­zó Galebhoz. A kikötőben Ivo Cerkics korvet­ kapitány, a jugoszláv haditengerészet disz­zászlóaljának parancsnoka tett jelentést, majd a him­­nusz elhangzása után Tito el­nök szemlét tartott a kivo­nult diszzászlóalj felett. Ez­után üdvözölte a búcsúztatá­sára megjelent személyisége­ket, Rijeka város és járás képviselőit a hadsereg és a haditengerészet képviselőit. A hajólépcső előtt a rijekai pio­nírok nevében Dragán Kalas­­zics pionír Tito elnököt a kö­vetkező szavakkal üdvözölte: »Mi rijekai pionírok kí­vánjuk, hogy utazása kelle­mes legyen, és a baráti orszá­gokban tett látogatása hasz­nunkra váljon Gondolatban végigkísérjük egész útján, az­­zal a kívánsággal, hogy a leg­jobb egészségben és megelé­gedéssel mielőbb visszatérjen közénk. Éljen Tito elnökünk! Szerencsés utat és mé s­ze­­rencsésebb visszatérést!« Tito elnök szívélyes szavak­kal megköszönte a pionírok üdvözletét, majd a hajóra szállt. A Galeb fedélzetén Jo­szip Cserni altengernagy, a Galebot kísérő haditengeré­szeti egység parancsnoka, Sztaniszlav Avram fregat­­kapitány, a Galeb parancs­noka, és Vido Gyuricskovics fregat-kanitány, helyettes-pa­­rancsnok tettek jelentést Ez után Tito elnök szemlét tar­­tott a fedélzeti őrség, a zene­kar és a hajó legénysége fe­lett. A hajó fedélzetén Tito elnök elbúcsúzott feleségétől Jovanka Broztől és a búcsúz­tatáson megjelent vezető sze­mélyiséffektől. Ki­-b­en a ri­jekai kikötő partjáról több tízezer rijekai és AVtefra-kör­­nyéki polgár üdvözölte kitörő lelkesedéssel Tito elnököt, a kikötőben horgonyzó hajók pedig szirénadugással bú­csúztatták a bo­szu útre in­duló Galeb hadihajót A Galeb elindult, Tito el­nök a fedélzetről sokáig inte­­getett a rakparton búcsút in­tegető rijekalaknak. A kikö­tőből kiérve a­ Galebhoz csat­lakoztak azok a hadihajók, amelyek indiai és burmai út­ján a Galebot kisérik. (Folytatása az 5. oldalon). Tito elnök üzenete Jugoszlávia népeihez Elutazásunk alkalm­ával a baráti Indiába és B­urmába, szeretnék köszö­netet mondani polgáraink­nak a meleg búcsúztatásért a magam és a velem együtt utazó elvtársak nevében. Bensőséges ünnepségek országszerte a Köztársaság Nap­a alkalm­áiól Külföldi álllamfők üdvözletei ünnepi fogadtatások külképviselete­­ken Beográdból jelenti a Tanjug: Tito köztársa­sági elnök a Köztársaság Napja alkalmából az or­szágból és külföldről százával kapta az üdvözlő táviratokat, amelyekben külföldi államfők, a nép, a munkaközösségek, külképviseleteink és egyes személyek szerencsekivonataikat fejezik ki. Külföldi Államfők ÜDVÖZLŐ TÁVIRATAI Táviratban fejezték ki Sze­rencseid vonat­aikat a Köztár­saság Napja alkalmából és üdvözölték Tito köztérsa ági elnököt Hadzsi Lesi, az al­bán népköztársaság elnöki taná­­csának elnöke Juan Peron, Argentina köztársasági e­lö­ke, Baudouin belga király, Ge­orgi Damianos, a bolgár nép­­köztársaság elnöki tanácsá­nak elnöke, dr. Ba­u, a bur­mai Unió elnöke, Carlos Iba­nez del Campo tábornok, Chi­le köztársasági elnöke. An­toni Zapotocky csehszlovák köztársasági elnök. Frigyes dán király Gamal Abdel Na­­ser Husein alezredes, Egyip­tom miniszterelnöke Haile Szelaszie, Etiópia császára Paasikivi, Finnország köztár­sasági elnöke Renée Cotty francia köztársasági elnök, Pál görög király Julianna holland királynő, Rajendra Prasad, India elnöke. Moha­med Reza Pahlavi iráni sah Ishak Benzvi. Izrael állam­elnöke Hirohito japán csá­­szár, Ashmani, Jordánia ki­rálya Camille Chamoun, Li­banon köztársasági elnöke Alekszandar Zavadszky, a Genffvei népköztársaság állam tanácsának elnöke Dobi Ist­ván, a magyar népköztársa­ság elnöki tanácsának elnö­ke Adolfo Rut Corintes, Me­xikó elnöke TI­ Erzsébet Nairob­:kapnia királynője. Theodor Heuss a német szö­vetségi köztársaság elnöke Haakon norvég király Luigi Einaudi Oroszország állam­elnöke. Ohalam Mohamed Pakisztán fő'­•'■nvzója. dr Petru Georg­o­r­rán nép, hájték­onság elnöki tanácsá­nak elnöke. Rodolphe Huba­iéi svájci szövetségi elnök. Gusztáv Adolf svéd király, Hadien Atassi, Szíria elnöke Vorosilov, a Szovjet Szövet­­ség legfelső tanácsa elnöki ta­­nácsának elnöke, Celal Bayar, Törökország köztársasági el­nöke, Dwight Eisenhower, az Amerikai Egyesült Álla­mok elnöke és Marcos Neres Jimenes, Venezuela köztársa­sági elnöke. KÜLKÉPVISELETEINK ÜDVÖZLŐ TÁVIRATAI Tito köztársasági elnököt táviratilag üdvözölték és jó­kívánságaikat tolmácsolták külképviseleteink közössé­gei is. Többek között a moszk­vai, szófiai, a rio-de-janeirói a bukaresti, a római és a me­xikói jugoszláv nagykövetség, a brüsszeli, a stockholmi, kop­penhágai, izraeli, libanoni, al­bániai, japéni chilei stb. ju­goszláv követség, nemkülön­ben a montevideói és a fran­ciaországi jugoszláv kivándo­roltak és a koruskai jugo­­szláv állampolgárok küldtek üdvözlő táviratot. Tito elnök feleségével a november 29-i ünnepi díszfogadáson ■ a Szövetségi Végrehajtó Tanácsban Ünnepi foöadesok küikepvise etemken PÁRIZSBAN... Szegyan Prica párizsi ju­goszláv nagykövet a nagykö­vetség épületében ünnepi fo­gadást rendezett a Köztársa­ság Napja alkalmából. A fo­gadáson mintegy kétezer sze­­mély jelent meg Franciaor­szág legki­emelkedőbb politi­kai, gazdasági, kulturális és művé­si személyiségei, azon­kívül a párizsi diplomáciai képviseletek vezetői. Többek között megjelent a fogadá­son: Temple honvédelmi mi­­ni'Zier Fey tábornok, a fran­cia légihaderő vezérkari fő­nöke. Nomy tengernagy, a francia haditengerészet ve­zérkari főnöke és több más személ­yiség. . WASHINGTONBAN ... A washingtoni jugoszláv nagykövetség személyzete a Köz­társasá­g? Napján ünnepi akadémiát rendezett a nagy­követségen. November 29 éjjek jelezte­égéről Franjo Knebl vezérőrnagy, jugo­szlávi katonai attasé tartott effedtet. Az ünnepségről táv­­iratot intéztek Tito köztár­sasági elnökhöz. Leo Matesz washingtoni ju­goszláv nagykövet a jugo­szláv nemzeti ünnep alkal­mából fogadást rendezett a nagykövetségen. A fogadáson több más személyiség között részt vett Harold Stassen, a kölcsönös segélynyújtási hi­vatal igazgatója is. Newyorkban az ENSz ju­goszláv küldöttségének helyi­ségeiben dr. Jozse Brilej ál­landó jugoszláv megbízott fo­gadást rendezett. A fogadá­son az ENSz 9. közgyűlésének igen sok delegátusa és sok más diplomáciai képviselő megjelent. ... LONDONBAN... A londoni jugoszláv nagy­­követségen rendezett díszfo­gadáson Vladimir Velebit ju­goszláv nagykövet fogadta az angol kormánynak, a politi­kai pártok képviselőinek és­­Folytatása a 3. oldalon! Nagy megelégedéssel fogadtam a meghívást, hogy látogassak el ezek­be a baráti országokba. Az a meggyőződésem, hogy ez a látogatás igen nagy jelentőségű lesz or­szágaink kapcsolatainak elmélyítésére és együtt­működésének kiterjeszté­sére. Főleg pedig igen örülök annak, hogy sze­mélyesen megismerhe­tem India vezető férfiait, Praszadot, Nehmt és a többieket, nemkülönben a burmai Unió elnökét, Urut és Burma többi ve­zetőjét. Magától értetődik, hogy engem és elvtársaimat nagyon érdekel ez a két ország és belső fejlődésük, de véleményem szerint főleg nagy jelentőségű, hogy személyes érintke­zés útján eszmecserét folytathatunk különféle nemzetközi kérdésekről, külön pedig a világbéke megóvására irányuló e­­gy­üt­tmű­kö­désr­ől. Akadnak emberek, a­­kik azt kérdezik, vájjon szükséges-e ez a hosszú út, vájjon elkerülhetet­len-e, stb. Kijelenthetem, hogy minden eddigi lá­togatásunk igen hasznos­nak bizonyult hazánkra, mert a meglátogatott or­szágok vezető személy­­ségei közvetlen érintke­zés útján közelebbről megismerkedhettek bel­ső fejlődésünkkel és ál­láspontjuk a nemzetkö­közi problémákkal kap­csolatban. Másrészt ezek a látogatások nagy ha­szonnal jártak számunk­ra is, mert megismertük az illető országok belső fejlődését, úgyszintén fe­lelős embereik nézeteit is a különféle nemzetközi problémákr­ól. Hangsúlyozni kívánom, hogy véleményem szerint éppen ebbe a két távoli országba tett látogatá­sunk igen nagy jelentősé­­gű, mert India és Bur­ma belső erőfeszítéseik­­nél és fejlődésüknél fog­va igen sokban hasonlí­tanak hazánkhoz, s ál­­láspontuk a nemzetkö­zi problémákkal kapcso­latban és a béke meg­szilárdítása tekintetében hasonló a mi álláspon­tunkhoz. A velük való együttműködés igen hasz­nos lehet nemcsak ránk és rájuk hanem arra is, amire az emberek a vi­lágon ma leginkább tö­rekvőnek ez pedig a bé­ke és a nemzetközi e­­gyüttműködés megszilár­dítása azaz a különböző rendszerű államok és né­pek békés aktív koexisz­­tenciája, mert úgy vél­jük, hogy ez az egyetlen módja annak hogy el­kerüljünk újabb háborús összeütközéseket és az emberiség újabb katasz­trófáját.

Next