Magyar Szó, 1955. január (12. évfolyam, 1-29. szám)

1955-01-01 / 1. szám

Boldog új évet Tito elnök ü­zenete Indiából Joszip Broz Tito köztársasági elnök az idei új­év alkalmával is üzenetet intézett Jugoszlávia né­peihez. Üzenetét december 28-án Gvah­orában, Madija Barat indiai államban vették hangsza­lagra rádióközvetítés céljából és az Indiai Unió rádiója útján közvetítették a beográdi rádióállo­másnak. POLGÁROK ÉS POLGÁRNŐK, ELVTÁRSAK ÉS ELVTÁRSNŐK, Az 1955. esztendő bekö­szöntésekor ezen a rend­kívüli módon, egy távoli, baráti országból szeret­nék néhány szót szólni Mély meggyőződésem, hogy Jugoszlávia népei az új esztendő elé még több bizakodással tekint­hetnek további belső épí­­tőmunkánk és külpoliti­kai helyzetünk tekinteté­ben egyaránt. Mi itt, ha­zánktól távol, az embe­rekkel való érintkezé­sünkben lépten-nyomon érezzük, hogy hazánk mi­lyen óriási tekintélyt és rokonszenvet élvez. Nincs egyetlen helység vagy vi­dék, amerre eddig jár­tunk, — és úgy hiszem másutt sem — ahol az emberek, legalább némi-leg ne ismernék Jugoszlá­via népeinek súlyos har- r cát létükért és szabadsá-­­ gukért, úgyszintén népe-­­ ink óriási erőfeszítéseit ■­­ szebb jövőjük építésében.­­­­ Érthető, hogy mindez büszkeséggel tölt el ben­nünket, és igyekszünk a lehető legjobban bemu­­­­tatni hazánk valódi ké­pét. A háború befejezése után hazánkban óriási ne­hézségeink voltak. Leküz­döttük őket, egységünk­­j­kkel, képességeinkbe ve­tett hitünkkel, és azzal a [ meggyőződésünkkel, hogy­­ az út, amelyen haladunk, hazánk számára és népe­ink boldogabb jövőjének megteremtésére az egyet­len helyes út. Ha most azokat az óriási erőfeszí­téseket látjuk, amelyeket India népe vezetőségével együtt az ország felépíté­sére tesz, ha látjuk, hogy mekkora hittel, türelem­mel és bátorsággal fog­nak hozzá a látszatra át­hidalhatatlan nehézségek leküzdéséhez, akkor ez teljes fénnyel megvilá­gítja, hogy a két ország népei között miért jött létre ilyen baráti kap­csolat és rokonszenv. Az ország­építéssel járó ször­nyű nehézségek ellenére a vezető emberek itt is gondoskodnak arról, hogy az országépítéssel járó óriási erőfeszítések mel­lett minél elviselhetőbbé tegyék a dolgozó embe­rek életét, azaz gondot viselnek az emberekről. Ezt azért említem meg, mert a mi törekvéseink­kel is teljesen összhang­ban van, hogy hazánk pol­gárainak további ország­­építő erőfeszítései minél könnyebbek legyenek, más szóval, hogy életszin­vonaluk, mai lehetősége­inkhez képest, fokozato­san emelkedjék. Ez ma­gától értetődőn azt is megköveteli, hogy bizo­nyos mértékben csökkent­sük további iparosításunk és hazánk fejlődésének ütemét, de mély meggyő­ződésem szerint ma már elértük a fejlődés olyan fokát, hogy ez a lassúbb ütem nemcsak nem válik ártalmunkra, hanem mó­dot ad arra is, hogy köny­nyebben elérjük a célt, amely felé törekszünk. Most nem szólok arról, milyen óriási lelkesedés­sel és rokonszenvvel vet­tek körül bennünket eb­ben az országban itt-tar­tózkodásunk egész ideje alatt, csak azt kívánom hangsúlyozni, hogy India vezető embereivel, fő­leg pedig Nehru minisz­terelnökkel folytatott megbeszéléseink igen nagy jelentőségűek a vi­lág békeszerető erőinek további mozgósítására, a béke megóvására és a né­pek békés együttműködé­sére. A kiadott nyilatko­zatból láthattátok, hogy nézeteink a nemzetközi problémákról teljesen egységesek, és kijelent­hetem, mi itt a helyszí­nen meggyőződtünk ar­ról, hogy India egész né­pe nagy helyesléssel tá­mogatja kormányának e külpolitikáját. Ebből a szép és ven­dégszerető országból egy másik baráti országba, Burmába távozunk. Meg­győződésem, hogy külde­tésünket ott ugyanolyan sikerrel teljesítjük, mint itt. Továbbítom hozzátok valamennyi elvtárs üd­vözletét, akik velem van­nak, és hangsúlyozni kí­vánom, hogy noha nagy távolság választ el ben­nünket egymástól, gondo­latban veletek vagyunk Jugoszlávia minden pó­gárának és polgárnőjé­nek, minden dolgozónk­nak, ifjúságunknak és pionír­iáinknak boldog­­ évet kívánok. Tito elnök Indiába indulásakor készült fényképe (Kraguj­evics felvitele) A KÉPVISELŐHÁZ Üdvözli Titot A Szövetségi Képviselőház nevében Moss Pijade, a Szkupstina elnöke újévi üd­vözletet küldött Tito köztár­sasági elnöknek. A távirat­ban többek között ez áll: »A Szövetségi Szkupstina képvi­selői s velük együtt szocia­lista hazánk minden polgára forró üdvözletét küldi Újév alkalmából. A SZAKSZERVEZETI SZÖ­VETSÉG ÜDVÖZLETE MUNKAKÖZÖSSÉGEINK­NEK Jugoszlávia Szakszervezeti Szövetségének központi ta­nácsa az Újév alkalmából forró üdvözletét küldi, sok örömet és új munkasikereket kíván hazánk minden munka közösségének, munkájának, alkalmazottjának és értelmi­ségének. KIMAGASLÓ VEZETŐINK ÜDVÖZLIK TITO ELNÖKÖT Újév alkalmából kimagasló politikai vezető személyisé­geink üdvözlő táviratot küld­tek Indiában tartózkodó köz­­társasági elnökünknek. Ed­vard Kardely a maga és a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács nevében, dr. Vladimir Bakarics, a horvát szábor el­nöke, a maga és a szábor ne­vében, Maja Marinko a Szlo­vén Népszkupstina elnöke a maga és a szkupstina nevé­ben, Jakov Blazsevics, a hor­vát szábor végrehajtó taná­csának elnöke a maga és a végrehajtó tanács nevében küldte jókívánságának táv­iratát Tito elnökhöz. ÁRA 20 DINAR Mesa Pijade cikke a Gyilasz „ügyről“ Petar Sztambolics: A kommunák építése Időszerű GYURA JOVANOVICS ÉS MILAN PRIBICS A MEZŐ­GAZDASÁGRÓL INTERJÚ A SZÖVETSÉGI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG TITKÁRÁVAL csafisa SZTIPAN KRTENYEK ÉS KIS VILMOS A KOMMU­NISTÁK SZÖVETSÉGE ÉS A SZOCIALISTA SZÖVET­SÉG MUNKÁJÁRÓL =*=• A KERESKEDELMI FEL­ÜGYELŐSÉG OSZTÁLY­FŐNÖKE NYILATKOZIK Riporterek Télapó nyomában «=+= Hat író alkotása Burma baráti szemmel “♦« A falurovat cikkeiből: MH hoz az uj esztendő — Per­metezés és bika ingyen — Elásott köcsög és szövet­kezeti takarék — Vész «♦· Újévi gyermekoldal 2 oldjon novellák Ezt jegyeztük fel a héten SPORT: Az 1954-es vaj­dasági rang­­listánk 100 esztendős jövendő­mondó — Film — Rejt­vény — Humor — Divat — Miki és a kalózok — Utijegyzetek — Regény — Karikatúrák stb. A MAGYAR SZÓ MUN­KAKÖZÖSSÉGE BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁN OLVA­SÓINAK BARÁTAINAK, MUNKATÁRSAINAK ÉS TERJESZTŐINEK A LAP LEGKÖZELEBB KEDDEN REGGEL FELÉNK MEG

Next