Magyar Szó, 1955. február (12. évfolyam, 30-57. szám)

1955-02-01 / 30. szám

SZKORENOVACI SZÁMÚ CIKKEK, MIPOSITOK, FÉNYKÉPEK, KARIKA TO­KÁK a falu életéről A 3, 4. S. OLDALON Tegnap délelőtt a noviszádi Munkásotthonban össze­ült a vajdasági tartományi szakszervezeti tanács plénu­ma, hogy megtárgyalja az új fizetési rendelet alkalma­zásának előkészítését, a munkásbiztosítási törvény vég­rehajtását és a szakszervezetek szerepét, az évi közgyű­léseket és a szervezési kérdéseket a kommunaalakítás­­sal kapcsolatban, a szakszervezetek III. tartományi köz­gyűlésének összehívását és a tartományi tanács 1955. költségvetését. A plénumon résztvett PASKO ROMAC, a Szocia­lista Szövetség tartományi bizottságának titkára. Az új fizetési rendelet al­kalmazásának előkészítésé­vel kapcsolatban Perica Vl­a­­diszavljevics, a tartományi szakszervezeti tanács elnök­ségének tagja számolt be. Többek között elmondotta, hogy mindeddig az új fize­tési rendeletet és a szakszer­vezetek feladatát általáno­san és az elvi téren magya­rázták. Nagyobb részben si­került a rendelet alapelveit és lényegét megmagyarázni a gazdasági szervezetek dol­gozóinak. A szakszervezet e célból széleskörű előadáso­kat szervezett, például Novi­­szádon, Zrenyan­inban és Szuboticán s a legilletéke­sebb személyek magyarázták a rendeletet. A köztársasági szakszerve­zeti tanács a napokban tar­tott plenáris ülésén e kérdés­sel is foglalkozott. A tarto­mányi tanács is már két előb­bi ülésén tárgyalt az új fize­tési rendeletről. Most gyakorlatilag az a feladat áll a szakszerveze­tek előtt ,hogy a rendelet általános magyarázatáról át­térjen a gyakorlati megvaló­sításra. Továbbra is magya­ráznia kell azonban a ren­delet alapelveit is. A gazdasági szervezetek dolgozói jól fogadták a ren­deletet, és nincs komolyabb megjegyzésük rá. Ha van is valami megjegyzés, azok a szervezetek teszik, amelyek­ben nehezen lehet, vagy egyáltalán nem lehet a tel­jesítményt lemérni. Például különféle szerelő vállalatok, malmok, cukorgyárak stb. A jelenlegi vita sokban kü­lönbözik az egy évvel ez­előttitől, amikor az úgyne­vezett elszámolási fizetések rendszerét magyaráztuk. Az eddigi fizetési rend­szerekhez képest az új ren­delet nagy haladást jelent. Sokkal jobban kifejzésre jut az egyén anyagi ösztönzése, de az egész munkaközössé­get is nagyobb termelésre és termelékenységre ser­kenti. Az egyént sarkalja, mert biztosítja neki, hogy munkáját az elért teljesít­mény szerint fizetik, az e­­gész munkaközösséget pedig, mert ha nem valósítja meg a jövedelmet, nem kaphat­ja meg az illetményszabály­zatban előirányzott fizetése­iket sem. Ha jobb eredmé­nyeket ér el a termelésben, akkor nagyobb hasznot való­sít meg, s nagyobb lesz a az a rész is, amit a haszonból a fizetésekre fordíthat. Te­hát minden dolgozó érdeke azonos a munkaközösség ér­dekével és egész közössé­günk érdekeivel. Továbbá a rendelet anyagi­lag serkenti a gazdasági szer­vezet dolgozóit anyagmegta­­karításra, az árak csökken­tésére, jobb munkaszervezés­re, újításra, és észszerűsítés­re, a prémium-rendszerrel. A jutalmazás módjának he­lyes megállapítása és gyakor­lati megvalósítása igen fon­tos és ezért nagy figyelmet kell neki szentelni. A gaz­dasági szervezetben és a nép­bizottság részéről is úgy kell erre a kérdésre tekinteni, mint az új rendszer elvá­laszthatatlan részére, külö­nösen, alapelve, a dolgozó Folytatásé a 6. oldalon. Kendbottom kormányzó társaságában megtekin­tette a kikötőt és a vá­rost. Tito elnök végigautó­zott az adeni kikötőn, megtekintette a kikötő­berendezéseket, majd a város európai és arab ne­gyedében tett látogatást. Tito elnök kíséretében volt Alekszandar Ranko­­vics, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács alelnöke, Kócsa Popovics, külügyi államtitkár, Jovan Vesze­­linov, a Szerb NK Vég­rehajtó Tanácsának elnö­ke, Ivan Krajacsics, a Horvát NK Végrehajtó Tanácsának alelnöke, dr. Jozse Vilján, a köztársa­sági elnök főtitkára és Milán Zsezsely vezérőr­nagy. A városban tett láto­gatás előtt Tito elnök a Galeb fedélzetén tisztel­gő látogatáson fogadta Hikendbottom kormány­zót. Tito elnök majd egy órát töltött Adenban, nyi­tott autóban lassan ha­ladt a város szűk utcáin. Az utcákon a helyi lakos­ság és a külföldi turisták üdvözölték elnökünket. Tito elnök különösen a kikötőberendezések iránt érdeklődött. A rakparton nagy tömeg gyűlt össze, hogy a város megtekin­tése után ismét üdvözöl­hesse Tito elnököt. A város nevezetessé­geinek megtekintése után Tito elnök a Galeb fedél­zetére szállt, ahol fogad­ta a Tir indiai fregatta­­hajó és New Foundland angol cirkáló parancsno­kát, akik Cserni alten­­gernagy meghívására a Galeb fedélzetére jöttek. Este Tito elnök ismét partraszállt, és kíséreté­nek tagjaival együtt részt vett a kormányzó által rendezett díszfogadáson. Mindjárt ezután Tito elnök ismét a Galeb fe­délzetére ment, és a Ga­leb felszedte horgonyait és folytatta útját a Szu­ezi csatorna felé. ALIG VÁROM, HOGY ISMÉT TALÁLKOZZUNK Nehru üzenete Tito elnök­höz New Delhiiből jelenti e Tan­jug. Nehru indiai miniszter­elnök a következő üzenetet intézte Tito elnökhöz: »Köszönöm szívélyes üdvös­letét. Az ön és munkatársai látogatása hozzájárult köl­csönös közeledésünkhöz és megszilárdította a két or­szág baráti kapcsolatait és megértését. Mindez kiváló le­hetőséget teremt további együttműködésünkre sok té­ren, különösen a béke meg­őrzése és a nemzetközi együtt­működés fejlesztése terén. Alig várom, hogy ismét ta­lálkozzunk.« Tito elnök iR€­ft€hiní€íte Aden nei­i­lesseleit A Szuezi csatorna felé halad a Galeb A Galeb hadihajóról jelenti a Tanjug: Joszip Broz Tito elnök tegnap tíz óra körül partraszállt Adenban és sir Tom Hi- A n­ob­ozok anyagi ösztönzése az alapvető... Legtöbb szó volt­­a normákról - Az anyagmegta­karnás és jobb munkaszervezés jutalmazása - Az illetményteresekről - A gazdasági szervezet és a közösség viszonya Tegnapi számunkban ugyanezen a helyen sajnálatos kép­­re folytán téves képalá­írás jelent meg. Tegnapi képünk Tito elnököt ábrázolta a madraszi múzeumban. Itt közöljük viszont képünket a beogh­ádi etióp követségen ientézett fogadásról. Képün­kön Koszta Nagy vezérezredes magasrangra kitüntetést vesz át Debhalegne etióp követtől Érdekes javaslatok a Horvát Szábor népgazdasági bizottságának anké­tán A Horvát NK Száborána­k népgazdasági bizottsága a na­pokban befejezte nagy ankét­ját a munkásönigazgatás problémáiról. Az ankéton részvevő szakszervezetek és a termelők járási és városi tanácsainak véleménye sze­rint bővíteni kellene a mun­kásönigazgatásról szóló jogi előírásokat. Í­­gy tartják, hogy a mun­kástanácsok jogkörét ponto­sabban meg kell határozni. A munkástanácsnak kellene meghoznia a vállalat tervét, határoznia az alapeszközök, és a vállalat haszon elosztá­sa tekintetében, pályázatot kiírnia az igazgatói tisztség betöltésére, kineveznie és le­váltást javasolnia, stb. Az a vélemény kristályo­sodott ki, hogy szükséges len­ne olyan előírás, amely fel­hatalmazza a munkástaná­csot, hogy megsemmisítse az igazgatóbizottság és az i­­gazgató határozatait, ha szük­ségesnek tartja, kivéve azo­kat a határozatokat, amelyek egy harmadik személy irán­ti kötelezettségből erednek. Ugyancsak pontosan meg kel­lene határozni az építőhe­­lyek és üzemek munkásta­nácsainak jogait és köteles­ségeit Ezek a szervek meg­oldhatják az egészségügyi­­technikai védelem problé­máit, ületménykérdéseket, stb. A munkástanácsok válasz­tásával kapcsolatban megosz­lottak a vélemények habár túlsúlyban van az az elgon­dolás, hogy a mandátumnek egy helyett, két évig kellene tartani. A gyakorlat azt mu­tatja hogy a munkástaná­csok tagjainak csak kisebb réssé tud rét ajtaposabban megismerkedni egy év alatt a vállalat problémáival, a jogi és egyéb előírásokkal. Különösen érdekes az a ja­vaslat, hogy azokban a nagy üzemekben, amelyekben a munkások nem ismerik egy­mást, a választásokat két je­lölőlista alapján ejtsék meg, és azok a jelöltek kerülje­nek a munkástanácsba, akik legtöbb szavazatot kaptak, tekintet nélkül arra, hogy melyik listán szerepelnek. Mivel a munkástanács és tag­jainak visszahívásáról szóló előírások nem eléggé ponto­sak, az ankét részvevői ja­vasolták, hogy a munkásta­nács és egyes tagok vissza­hívását megejthetik­­a mun­kaközösség annyi tagjának követelésére, ahány a jelelő listák benyújtásához szüksé­ges. A munkástanács ebben az esetben köteles egy hó­nap alatt kiírni a szavazást. Az ankétban ezután java­solták, hogy válasszanak a munkástanácsba alelnök­öt is, hogy a munkástanács ü­­lés összehivá­ ave! napirend­jének összeállításával, jegy­zőkönyvének elkészítésével és egyéb technikai kérdések­kel foglalkozó bizottságba válasszanak technikai tit­kárt hogy a munkástanács negyedévenként tegyen je­lentést a végzett munkáról, stb. A közgazdasági bizottság a közeljövőben tanulmányoz­za a javaslatokat és azok a­­lapján határozatokat hoz. A gimnázium VII. és Vili. osztójának új tanéve A Szerb NK közoktatás­­ügyi tanácsa tegnapi ülésén kidolgozta a gimnáziumot VII. és Vili. osztályának tan­tervét. A terv előirányozza a heti óraszámok csökkenté­sét, és egyes tantárgyak e­­gyesítését A tantervvel kapcsolatos vitában hangsúlyozták, hogy a történelem és Irodalomtör­ténet tantervében sok olyan anyag van, amely nem já­rul hozzá a tanulók általá­nos műveltségének emelésé­hez, viszont sok jomkun fe­nyag hiányzik. Az új tanterv ugyanannyi tananyagot ölel fel, de a tanulóktól ne köve­teljenek mindenben könyv­nélküli tudást. Megállapítot­ták azt is, hogy kevés figyel­met fordítottakc^^^/ajkára. A HIDROTECHNIKAI SZAKÉRTŐK ÜLÉSE A Makedón NK végrehaj­tó Tanácsának tervintézeté­ben összegyűlek Jugoszlá­via legnevesebb hidrotechni­kai szakértő- Tanulm­ányon­ták a Crna Rékán, Kavadar mellett és a Civil Drímen, Sztruga mellett építendő nagy vízierőművek tervét

Next