Magyar Szó, 1955. április (12. évfolyam, 89-118. szám)

1955-04-01 / 89. szám

XI. évf. 89. (3293.) sz. |/////////­ Péntek, 1955. április 1. //////fa A jövedelem forrása ne az áremelés, hanem a nagyobb termelékenység legyen Szvetozár Vukmanovcs beszéde az iparkamara közgyűlésén Már jelentejük, hogy a Szövetségi Iparkamara beográdi közgyűlésén felszólalt Szvetozár Vukmá­­novics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke is. Beszédében egyebek között ezt mondotta: Elmúlt már a két hónap ebből az évből is, és megál­lapíthatjuk, hogy a gyáripa­ri termelés egy újabb lépést tett, mégpedig igen nagy lé­pést fejlődése útján. Ipari termelésünk már harmadik éve igen nagy léptekkel ha­lad előre. Gyáripari termelésünk­­ il­lő százalékos évi emelkedé­se annak a jele, hogy gazdaságunk biztos alapo­kon nyugszik, és hogy a munkásönigazga­táson nyugvó gazdasági rend­szerünk erős és fejlődőképes Maga az a tény, hogy a gyár­ipari termelés iyen méretek­ben fejlődik, a legjobban bi­zonyítja, hogy gazdaságunk a jövőben is megtartja ezt az iramot, s vagyis biztosstva van számá­ra ez az iram a következő­­ években is. NÖVEKEDETT A TERME­LÉS DE A FOGYASZTÁS IS Az ipari termelésnek ez az emelkedése egyidejűleg a fo­gyasztás növekedését is je­lenti. Azt jelenti, hogy nő la­kosságunk fogyasztóképessé­­ge, vásárlóereje. Ebben a har­madik évben is emelkedik a lakosonkénti fogyasztás. Eb­ben a téren azonban bizonyos egyenetlenséget tapasztalha­tunk, ugyanis a falusi lakos­ság fogyasztása jóval gyor­sabban nő, mint a városi la­kosságé. Más szóval az élet­színvonal falán gyorsabban növekszik, mint városban. Ennek a jelenségnek meg­vannak a maga okai. A to­vábbiakban beszélek majd ezekről az okokról, és megkí­sérlem feltárni, milyen intéz­kedéseket kell tenni, hogy ennek a jelenségnek idejé­ben útját álljuk. Mert ez a jelenség nemcsak megzavar­ja a közgazdaság egyenletes fejlődését, hanem veszélyez­teti is, sőt gátolhatja az o­­lyan méretű gazdasági fejlő­dést, amilyenre számítunk és amilyent az utóbbi három év­ben elértünk. Az említett időszakiban nagy feladatokat valósítot­tunk meg hazánk gazdasági függetlensége terén. Különös figyelmet kellett szentel­nünk a­z alapvető iparágak építésének, mert ezt követelte a nemzet függetlenség, különösen pedig a hadsereg véd­­erejének fokozása, a hadiipar fejlesztése. Elzárt 1349-től 1952-ig több figyel­met kellett szentelnünk a kulcs jellegű iparnak,­­ ez a dolgozó emberek életszínvo­nala árán odavezetett, hogy megvalósíthattuk hazánk po­­litikai függetlenségét, megszi­lárdítottu­k politikánk alap­jait, s egyben fejlesztettük a közgazdaságot is, hogy lehe­tővé tegyük a későbbi javu­lást. Ebben az időszakban bizo­nyos értelemben megrekedt a feldolgozó és élelmiszeripa­ri termelés, illetve csökkent a közszükségleti cikkek gyár­tása és ugyanakkor a vázolt helyzet miatt csökkent a re­­produkció is. Ebben az idő­szakban rendszerint azt mondták, hogy Jugoszlávia gazdasági válságban van, pe­dig épp abban az időszakban készítettük elő egész közgaz­daságunkat a fellendülésre, akkor teremtettük meg az a­­nyagi feltételeket a jelenlegi fejlődéshez. Másfelől ebben az időszak­ban nagy erőfeszítéseket tet­tünk a hadsereg fejlesztésé­re, ha­zánk véderejének nö­velésére, s elértük, hogy had­seregünk és egész Jugoszlá­via nagy elismerést vívott ki nemzetközi viszonylatban. Eb (Folytatása a a 2. oldalon): Szvetozár Vukmanovics Behelyezik a balk­áni par­améteről szóló egyezményt A külügyi állam­titkárság­ból szerzett értesülések sze­rint a balkáni tanácsadó par­lament létesítéséről szóló e­­gyezmény szövegét a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács elé terjesztették, hogy továbbít­sa az egyezményt a Nép­­■zfenpstinához becikkelyezés végett. Mint ismeretes, ezt az egyezményt február végén Ankarában írták alá Görög­ország, Törökország és Jugo­szlávia külügyminiszterei. AZ IPARKAMARA KIKÜL­DÖTTEI EDVARD KAR­­DELYNÁL Edvard Kardely, a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács alel­nöke tegnap Franc Leszko­sek, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja jelenlétében fo­gadta a Szövetségi Iparka­mara közgyűlésének kikül­dötteit, élükön Zvonko Ma­ncsot, a kamara főtitkárát. A küldöttség tájékoztatta Kar­dely alelnököt, a Szövetségi Iparkamara közgyűlésének döntéseiről, és feltártak né­hány szervezeti kérdést a ka­mara és a szakegyesületek munkájával kapcsolatban. Befejezti HMI Ipark­amara tegnapelőtt este befejező­dött a Szövetségi Iparkama­­ra évi közgyűlése. Megválasz­tották az új igazgató bizott­ságot és döntöttek az iparka­mara további munkásságá­ról. Az igazgató bizottság el­nökévé Todor Vujaszinovics szövetségi képviselőt válasz­tották. Az igazgató bizottság­ban a gazdasági szervezetek képviselői közül megválasz­tott tiz tagon kívül teljesjo­­gú tagokként részt vesz az iparkamara minden szakosz­tályának és csoportjának el­nöke. Az elfogadott határozatban leszögezik, hogy a Szövetsé­gi Iparkamara legfontosabb feladata az idén a gyáripari munkatermelékenység növe­lése lehetőségeinek tanulmá­nyozása. Megállapítják, hogy a kamara igazgató bizottságá­nak továbbra is együtt kell működnie az állami szervek­kel a fizetési rendszer to­vábbi tőkretö­rtése, a mun­­kavédelem megszervezése, va­lamint a hazai és külföldi gyárak kölcsönös kapcsolatai a­emességi királyü­lésá­ nak fejlesztése és ápolása te­rén. Hangsúlyozzák, hogy mi­nél előbb el kell készíteni a terveket a közszükségleti cik­keket gyártó feldolgozóipar, és a kivitelre gyártó ipar­ágak átszervezésére. Todor Vujaszinovics Róméban tegnap aláírtál­ a rcvosz úv­ olasz kereske­s­elmi egyezményt 60 milliárd líra értékű árucsere rpéncyert. Az egyezményekjeit a jugoszláv kormány nevé­ben Oszmán Karai Begovics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, az olasz kormány nevé­ben pedig Mario Martinoni p­kereskedelmi miniszter i­­álé. Jelen volt dr. Sorroni, az olasz gazdasági küldött-’ ség vezetője, továbbá dr. Pav­le Gregorics, Jugoszlávia ro­mán nagykövete, dr£zstane Pavtics, a jugoszláv gazdasá­g­iűzöttség vezetője és a J­oszláv nagykövetség tag-Aláírtása a következő e­gyezmény­eiket és szerződése­ket.­­- Egy főre érvényes keres­­kedelmi egyezmény, amely az 1949 óta érvényben lévő e­­gyezmény módosítása. Az új kereskedelmi egyezmény a két ország közötti áruforga­lom liberalizálásának elvjén nyugszik. E­mberaffizálás­ától kivé­telt képeznek az olasz gaz­daság szempontjából fontos iparcikkek, mint példá­ul: pu­ha faanyag, fa, cellulózé és ólom. Ezenkívül kivételt ké­pez a vágómarha, marhahús, vontató ló, friss és sózott hal, konzerv és vágósertés, mivel az olasz kormány korlátozni szeretné az árucikkek Jugoszláviából. Az e­­gyezmény 60 milliárd líra á­­ruforgatokát irányoz elő. 2. Kereskedelmi és hajózá­si szerződés, amellyel rende­zik a két ország közötti fee-s­ress­edelem és közlekedés, va­lamint a vámtarifák kérdé­sét. A szerződés öt évre nyól és önműködően meghossosab­­bíítják, ha egyik fél sem mondja fel. 3. Határforgalmi egyez­mény, amely a Trieszt és Go­rice határszakaszon folyó á­­mfongaknáit rendezi A Trieszt környéki ha­tár­forgalom e­­gyezménye szabályozza az á­­ruforgalmat egyrészről Tri­eszt, másrészről Nova Gori­­ca, Szezsana, Kopár, és Bu­je között. Ez az áruforgalom évenként 2 milliárd líra, a forgalom fokozására f­ülöm­fé­le vámkönnyítésekben egyez­tek meg és megállapodtak ab­ban, hogy külön számlát nyit­nak a Jugoszláv Kiviteli és Behozatali Banknál és a Banco d Italia trieszti fiók­jánál. A göricekörnyéki ha­tárforgalom egyezménye ren­dez egyrészt a Gorice és Vi­elom, másrészt a Srezsana, Nova Gorica és Talmin kö­zötti áruforgalmat Az áru­forgalom 2 máliárd líra érté­kű. Megegyeztek abban, hogy külön fizetési helyeket léte­sítenek. 4. Olaszország és Jugoszlá­via fizetési egyezménye, a­­mellyel rendezi a keereskedel­mi egyezményből és a hatá­r­­sforgalomból származó pénz­ügyi kérdéseket. Megegyeztek abban is, hogy 6 milliárd­­ra kamatfené­lkü­li hitelt biztosíta­nak az aláíró feleknek. 5. Két évre szóló légiközle­­kedési pótegyezmény, amely­nek alapján a két ország lé­giforgalmi vállalatai egymás között rendezik a légiközle­­kedés kérdését. Megegyeztek abban, hogy rendes légiköz­lekedési vonalat teremtenek Milano—Velence—Zagrebo— Beográd között és időszaki vonalat Róma—Dubrovnik— Beográd között. 6. Egy évre szóló országúti közlekedési egyezmény. Ez egyezmény aláírásakor a két kormány külön levelet vál­tott a vasúti és turisztikai közlekedésről. A vasúti köz­lekedésre vonatkozó levélben a két kormány kifejezi kész­ségét, hogy hat hónap alatt összehívja az érdekelt intéz­mények értekezletét és meg­tárgyalják a vasutak villamo­sítását, vasúti díjszabást és új vasúti átjárók létesítését a két ország között. A másik levél a turisztikai szervezetek Hóméból id­erul a Tanjug. Tegnap a Chiggi palotában aláírták Olaszország­­és Jugo­szlávia kereskedelmi egyez- Hársasági tanácskozás gazdasági és politikai kérdésekről Beográdban Petar Sztam­­bolics elnökletével időszerű gazdasági és politikai kérdé­sekről tanácskoznak a Kom­munisták Szövetsége járási titkárai, a járási és városi népbizottsági elnökök és a köztársasági Népszknpstria képviselői. Napirendjén van­nak a köztársasági társadal­mi terv végrehajtásával kap­csolatos kérdések, a járási bizottságok álláspontja egyes gazdasági, egészségügyi és közművelődési kérdésekben, és a szerbiai kom­munarend­­szer bizonyos kérdései Tegnap délelőtt Jovan Ve­­szelinov, a köztársasági vég­rehajtó tanács elnöke beszélt a társadalmi terv végrehajtá­sáról, Bogolyub Sztojanovics közgazdaságügyi államtitkár pedig egyes gazdasági vonat­kozású kérdésekről. A tanácskozáson részt vesz­nek a köztársasági végrehaj­tó tanács tagjai a Szerbia Szo­cialista Szövetségének főbi­zottsága tagjai, és más poli­tikai és társadalmi munká­sok. JOVAN VESZELINOV A Tartományi Vég­reh­ajtó Tanács ülése Holnap, április 2-án a vaj­dasági végrehajtó tanács il­lést tart, s megvitat néhány fontos és közérdekű gazdasá­gi kérdést. A többi között szó lesz a tartományi beru­házási alapból nyújtandó hi­telek feltételeiről, az útépítő gépek elosztásáról, a pancse­­vói szemészeti klinika felosz­latásáról, a síd­ járásbeli tágo­sfítás befejezéséről stb. ESŐ ÉS HÓ. Vajdaságban tegnap hi­deg, esős, havas idő volt Várható időjárás mára: felhős, időnként eső és hó. A szél előbb keleti, később északi irányú. A hőmérséklet továbbra is változatlan. rohozott ipa­ri termells — a mező­­gazdaság serkentese Milyen kötelező iskolát akarunk? tevékenységéról szól, kedvez­ményeket helyez kilátásba a két ország turistáinak és sza­bályozza a turista propagan­­daanyag- cserét Az aláírt egyezményeket a két ország törvényhozó szer­vei becikkelyezi­k. A két kor­mány azonban megegyezett, hogy nem várva a becikk­e­­lyezésre rögtön életbe lépteti az egy­­évre érvényes keres­kedelmi egyezményt, a fize­tési egyezményt és a goricei határforgalmat szabályozó e­­gyezményt. A két kormány megbízottainak tárgyalásai érintették a technikai pénz­ügyi együttműködés kérd­én­seit is. Megegyeztek az ipari és mezőgazdasági technikai együttműködés szükségessé­gében és lehetőségében, de az ezzel kapcsolatos pénzügyi kérdések rendezését későbbre hagyták. Szó volt arról, hogy rövidesen egyezménnyel ren­dezik az adriai halászatot­­. 17.000 TONNA BÚZA VÁR KIRAKODÁSRA A RIJEKAI KIKÖTŐBEN A rijekai kikötőben pilla­natnyilag kilenc óceánjáró kereskedelmi hajó horgo­nyoz. Ezek a hajók több mint 17.000 tonna búzát hoztak az Egyesült Államokból. Szállí­­tóvállalataink igénybe vették: a jugoszláv haditengerészet 18 kisebb hajóját is a búza­­szállítmá­ny kirakásához és ideiglenes elraktározásához az adriai tengerpart kisebb helységeiben. Tehervonato­­kon naponta 10—12.000 ton­na búzát szállítanak az or­szág belsejébe kisebb meny nyiségeket pedig vízi utón számítanak.

Next