Magyar Szó, 1955. április (12. évfolyam, 89-118. szám)

1955-04-01 / 89. szám

4. oldal NAGY NAP türrovatunk­ szerkesz­tőjét ma itt-ott lehetett összeszedni kiskanála. Egész nap tételet­ futott, dolgozott, mint a mé­hecske, Ég nagyon izga­tott volt. Idegeit felkor­bácsolták a befutó szen­zációsnál­ szenzációsabb hí­rek. Egymásután jelent­keztek a vidéki és a bel­ső munkatársaik és mindi­g annyian — kivételesen — remek újságot hoztak tarsolyukban­ A tele­printer szolgálat embere is csak kapkodta a masi­na torkából a friss híre­ket és lelkepezve, kiful­ladva rontott be az aj­tón: világesemény, Csang Kai Sek önként feladta Formózát, világesemény! Nagy horderejű, nem várt eseményekről szá­molhatunk be ezúttal- Ezért nagy nap a mai. Ezért aranyozott betűk­kel h­ívik be a rovat tör­ténetébe, a nevezetes dá­tumot: 1955. IV. 1. : LIGAMÉRKŐZÉSEK be­csén. — A beográdi BSK-nak, mint ismeretes, nincs pályája. Ezért úgy határoz­tak, hogy a jövőben a beo­­grádi BSK ba­jnoki mérkőzé­seit Becsén játssza le, mert fory sem kerül többe, sőt a pályát minden nehézség nél­kül megkaphatják. CD kommunális munkák no­VISZADON. — A noviszádi Zlat­­na greda községi népbizottság­­ban szerzett értesüléseink sze­rint a polgárok gyakori pana­szát meghallgatva a napokban megkezdik a Zsarka Vaszilyevt­­csa utca betonozását. Hogy az utca minél járhatóbb legyen, a gyalogjárót és a kocsi utat is a legújabb gumibetonnal töltik ki. Ezenkívül fűtik is az úttest alatt elhelyezett fűtőtestekkel. RENDEZŐDIK A VI­SZONY A SPARTACUS- BAN.­­ A smboticai Spar­tacus sportegyesület központi vezetőségének kezdeményezés­eére értekezletet tartottak a labdarugó klub vezetőségé­vel. Az értekezlet eredménye hogy a jövőben a labdarugók nem zavarják és gátolják a többi klub munkáját a pá­lyán, egyformán rendelke­zésére éll majd az öltöző, a meleg tus, stb. valamennyi klub sportolóiénak. HASZNOS KEZDEMÉNYEZÉS. — Mától kezdve a noviszádi Zvezda moziban idejében és min­dig tudomására adják a közön­ségnek az előadások esetleges késését. Ezzel a cselekedettel nagy szolgálatot tesz a mozi ve­zetősége a közönségnek, mert sokszor kíméli meg fél sőt egy­órás várakozástól -31 JAVÍTJÁK A NISI MO­RAVA MINŐSÉGÉT.­­ Mi­vel a Vöröskereszt kérésére a jövőben a milicisták 100 dinárral büntetik a köpködő­ket, a nisi Morava minőségét lényegesen javítják. TOPOLYAI FUNKCIÓ HAL­MOZÓ. — Topolyán egy föld­műves uj gyűjtési szenvedély­nek hódol. Eddig ugyanis 21 funkciót sikerült neki össze­hordania. Állítólag azonban megcsömörlött a gyűjtéstől egy funkciójáról lemond, és húszat megtart. CSÖKKENTEK A PALICSI VILLAMOS SEBESSÉGÉT. — A napokban szakbizottság járt Szu­bottkán, hogy felülvizsgálja a palicsi villamos ellen beérkezett tömeges panaszokat. A panasz­­levelekben arról van szó, hogy a villamos túl nagy sebességgel közlekedik és veszélyezteti az utasok életét. A bizottság meg­állapította, hogy a panasz telje­sen indokolt és elrendelte, hogy a villamosok péntektől kezdve felére csökkentett sebességgel közlekedjenek. TÍP NEM LESZ TÖBBÉ BAJ A ZHENYANINI SPORTOLÓK­KAL.­­ A Hrenyanini városi sportszövetség értekezletet szervezett, hogy megtárgyal­ják az utóbbi időben történt fegyelmezetlenségeket sport­körökben, rendezményeken Játékvezető verés nem lesz többé sem az úszók, sem a kosarazók mérkőzésein, a bir­kózók és a közönség nem bántja többé a bírókat, és a szövetség kiküldöttjét stb.­­§3 KORCSOLYAPÁLYA A NOVI­SZ­ÁDI „EGYSÉG“ SZÉKHÁZÁ­NAK UDVARÁN. — A noviszá­­d 31 „Egység" sportegyesületben el­határozták, hogy — tekintettel az időjárásra — a kosárlabdapá­lyán karcsai fiapályát nyitnak, ma FELTÁLALTÁK a trak­tor-lovat. — Noviszádon az állattani intézetben hosz­­szas kísérletezés után a ló és a traktor keresztezése által új csodagépet állítottak elő. Ez a csodamasina, noha ben­zinnel táplálják, trágyát ad. Nyerít, de nem rúg. A *(Po­­beda« nemsokára sorozatban gyártja ezt a ló­traktort .§-­ BEVEZETIK AZ AGGLE­GÉNY­ADÓT! — határozták el néphatósági szerveink plenáris ülésükön. Az agglegényadó min­den hónapra 500 dinár lesz, az évek számával azonban emelke­dik. A mai nappal életbeléptü­nk. FORGALOMBA HOZZÁK A DISZNÓTEJET. — A fiziko­bráni földműves szövetkezet idez­egtenyésztő szakosztálya olyan hatalmas forfcshirokat tenyésztett, hogy tehénnek is kelljenek. Meglepő, hogy ezek a sertések fejésre is alkalma­sak, naponta 15—20 liter te­jet adnak. HULLÓ FILMCSILLAGOK. — Marylin Monroe amerikai és Gi­­na Lollobrigida olasz filmcsilla­gok tegnap Hollywoodban és Ró­mában egyidőben nyilvánosság­ra hozták együttes döntésüket, hogy ezentúl csakis mintafele­ség vagy apáca szerepben lép­nek fel. A két sajtóértekezleten résztvett több mint ISOO újságíró nagy aggodalommal fogadta a két művésznő nyilatkozatát. VILÁGHÍREK MOSZKVA. — A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Álla­mok kormánya közös nyilatkoza­tot adott ki, amely szerint a jö­vőben atom- és hidrogénbomba helyett kizárólag baracklekvárt készítenek LONDON.­­ Churchill úgy ha­tározott, hogy lemond a kor­mányelnöki tisztségről, ezentúl csak horgászással foglalkozik és a világpolitikába egyáltalán nem avatkozik be, legfeljebb napköz­ben. FORMOZA — Csang Kai Sek­­ bejelentette, hogy békés után­­ átadta Formozát Kínának, ő­­ maga pedig önként akasztófa alá vonul, mert a nyaka már szörnyen viszket. A hírek rovatának új alrovata TALÁLÓS KÉRDÉS Ezentúl minden nap találós kérdéseket is közlünk ezen a helyen, hogy ilymódon is élén­kítsük rovatunkat. íme az első: Legalul van két karó Azonfelül egy hordó Azonfelül terjesz-berjesz Azonfelül tátom-bátora Azonfelül M­ ante-pillants Azonfelül sürfi erdő. Mi az? (Folytatása a 8 oldalon) m­ ★ m CSODASZER Tyúkszemet IRT Hajat NÖVESZT ! Hajat HAJT Fájdalmat OKOZ ? SCAPHINO MINDENÜTT AHOL VAN­­ - mmmm Áprilisban áprilisi idő­járás várható. Az áprili­si időjárás április elsején kezdődik némi esővel és sok ugratással. Ebben a hónapban a gyümölcsfák, a virágok és a nők rikí­tó tarka új ruhát ölte­nek, a vizek áradnak, a férjek pénztárcája érzé­kenyen leapad, a hőmér­séklet és a becsapottak száma emelkedik. A nagyhatalmak bejelentik, hogy megszüntetik a töm­böket és leszerelik a had­erőket, de ez áprilisi tré­fa csupán. VALTAK SZÓ Milyen kötelező iskolát akarunk? n. Március 23-i c­ncücünlétben el­vi téren foglalkoztunk a kö­telező nyolcosztályos iskolák jellegével. Most arról írunk, hogy milyen is legyen a meg­reformált kötelező iskola. Váljon az új kötelező iskola programmja igazodjon-e az illető vidék jellegzetességei­hez, vájjon jövőbeli hivatá­sukat nézve különválassza-e a tanulókat, váljon a tanuló­kat képességeik és hajlamaik szerint válassza-e külön, hány ciklusban haladjon a ta­nítás, stb. Sok ilyen problé­ma merül fel, a jövő kötele­ző iskolájának létrehozásá­ban. A megreformált kötele­ző iskola létrehozására or­szágszerte kísérletek foly­nak. A szakemberek már több javaslatot kidolgoztak. Az alábbiakban közöljük a Ljubljanában készült terve­­zetet: A séma magyarázata: A — Hatosztályos elemi is­kola. A tananyagot egy cik­lusban dolgozzák fel, vagyis a társadalom és a természet­­tudomány tananyagát hat osz­tályra tervezik, nem pedig négyre, mint eddig. B — Reáliskola, amely a kötelező iskola VII. és VIII. osztályát foglalja magában. Ez az iskola tekintetbe veszi a tanuilé hajlamát, képessé­gét és érdeklődését jövőbeli foglalkozása iránt. A tan­anyagot ennek megfelelően dolgozza fel. C — Középiskolák. Ide tar­­toznak: klasszikus gimná­ziumok (7), reálgimnáziumok (8) , középfokú szakiskolák (9) , alsófokú szakiskolák (10) Ahogy a sémából láthat­juk, a kötelező nyolcosztá­lyos iskola az I -VIII osztály­ban a 7—15 éves gyermeke­ket öleli fel. Az A rendszerű iskolában továbbra is megmarad az osztatlan elemi iskola I.—IV osztálya (3) A tanulók külön választása már a negyedik osztály után kezdődik, illetve 11. életévük betöltése után és három irányban halad: a klasszikus Irány, amikor már az ötödik osztályban latint és görögöt tanítanak (2); a mo­dern nyelvek Iránya (3), és az egységes Programm sze­rinti oktatás (4). A B vagyis a reáliskolák a VII és a VIII. osztály a kö­vetkező irányokat foglalja magában: klasszikus Irány, ami voltaképpen a hatosztá­lyos iskola folytatása (1), a modern nyelvek iránya, ami úgyszintén a hatosztályos is­kola folytatása, de a reálgim­názium felé halad (5), a kö­zépfokú szakiskolai oktatás iránya (6), és az egységes Programm szerint! oktatás ami voltaképpen az fi -VTTT - osztály folytatása (4) A nyi­lak azt jelzik hogy a tanulók az alsó Vilnyf,, iskolából a fel tóba léphetnek. A kötelező iskolázás befe­jezése után az ifjúság három különböző utat választhat a továbbtanulásra. A javaslat szerint nem szükséges, hogy a tanuló azonos fokú általá­nos tudással rendelkezzen. A tervezet a nyolcéves kötele­ző iskolázás alatt a diákokat a jövőben foglalkozásukhoz mérten szigorúan különvá­lasztja, így például azok a tanulók, akik majd főgimná­­ziumban folytatják tanulmá­nyaikat, már a kötelező is­kolában más oktatásban ré­szesülnek. Vagy például azok, akik a kötelező iskola elvég­zése után bekapcsolódnak a termelésbe, a kötelező isko­lában főkép gyakorlati dol­gokat sajátítanak el A ljubljanai tervezet ab­ból az álláspontból indul ki, hogy a műveltség megköve­telendő minimumát a diák a kötelező iskola első hat osz­tályában szerezze meg. To­vábbá, hogy a kötelező isko­lában még az alsófokon sem kell minden tanulónak ugyan­azt a tananyagot elsajátíta­ni, hanem mindig és minden­kor figyelembe kell venni a diákok egyéni hajlamát, ér­deklődését, stb. Véleményem szerint a ljubljanai javaslatban sok fogyatékosság van. Noha a tervezet egységes nyolcosztá­lyos iskolát irányoz elő, még­is már az V. osztályban le­hetővé teszi, hogy a tanulók egy kisebb része a klasszikus vagy a modern iskola között válasszon. A mi feltételeink­ben ez nem egyéb, mint a városi gyerekek előnyben ré­szesítése, hogy minél többen értelmiségi pályákra menje­­nek. Ilyenformán a falusi diákok hátrányba kerülnek Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a faluban nagyon ke­vesen folytathatnák tanulmá­nyaikat klasszikus gimná­ziumban, de a reálgimnázium­ban is, a modern nyelvek is­meretének hiánya miatt. A­­zok a tanulók tehát, akik be­­fejezik az egységes nyolcosz­tályos iskola I.-V1II. osztá­lyát, gyakorlatilag csak az al­sóf­okú szakiskolák útján közvetlenül a termelésbe kap­csolódhatnak. Ú­gy vélem te­hát, hogy a ljubljanai ter­vezet sok fő szempontja mel­lett is számunkra elfogadha­tatlan. JÁNOSI Gábor (Folytatjuk) : Péntek, 1955. IV. 1. ­ Bob Emil noviszádi tárlata A noviszádi m­unkésoftban­ban ma nyílik meg Bob Ekna noviszádi festőművész első önálló tárlata. Bob Emil már a háború e­­lőtt érdeklődött a festészet iránt, de csak a felszabadu­lás után kezdett vele ko­molyabban foglalkozni. 1948 óta részt vesz a vajdasági fes­tők minden közös tárlatán. Művészi munkájának elisme­réseként Szerbia képzőművé­szeinek egyesülete felvette tagjai közé. Bob Emil, a no­viszádi «Szve­ozár Marko­vi«»a kul­turegyesület kép­zőművészeti alosztályának e­­gyik megalapítója és vezető­je. Odaadó munkájával je­lentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kulturegyesület kere­tében élénk képzőművészeti élet bontakozzon ki. Bob Emil noviszádi tárlata április 12-éig lesz nyitva. BOB EMIL ­ Zeneművészetünk tért hódít külföldön Külfö­di trüviézek hazánkban — Képszerű kiad­­ványok — Balkáni zenei fesztivál Zeneművészetünk világszer­te mind nappabb elismerést tép ki magának. Énekesein­ket, karmestereinket min­denütt tetvesen vendégül lát­ják. Zeneszerzőink művei gyakran felcsendülnek a köz­ismert európai hangverseny­termekben, opera- és balett­­együtteseink mind több kül­földi meghívást kapnak. Ha­zánkban fokozatosan megho­nosodnak a nemzetközi zenei játékok, amelyeken neves külföldi előadóművészek is fellépnek.­­ Egyszóval elmélyülnek nem­­­letközi zenei kapcsolataink, művészeink a világot járják és külföldi művészek vendég­szerepelnek hazánkban. Nemrégen osztrák zeneszer­zők látogattak hozzánk és több hangversenyen mutat­ták be műveiket Továbbá ze­neszerzőink egyesülete fiatal francia zenészeket hívott meg. A francia vendégek több hangversenyen megismertetik velünk a jelenkori francia zenét. Ápoljuk zenei kapcsolatain­kat a szomszéd államokkal is. Kezdeményezésünkre ez év nyarán Athénben megszerve­zik az első balkáni zenei ünnepi játékokat. Az athéni hangver­senyeken a legjobb görög tö­­­ök és jugoszláv művészek és zenekarok lépnek majd fel Eaen Wmall zeneszerzőink szövetsége szerződést írt alá a Newayorkban székelő nem­zetközi zenei intézmény kép­viselőivel. A szerződés alap­ján a nemzetközi zenei intéz­mény magára vállalta, hogy az Egyesült Államokban, Ka­nadában és Latin-Amerika országaiban terjeszti zenén­ket, népszerűsíti szerzőink legismertebb alkotásait. Más módon is megismer­tetjük a külföldet zenei ter­mékeinkkel. Kiadóvállala­taink díszes kivitelben meg­jelentetik szerzőink legismer­tebb műveit. Nemsokára e*­­hagyja a sajtót a jugoszláv zeneszerzők énekalbuma. Az albumban alkotó művészeink legjobb dalai jelennek meg. A dalok szövegét az eredeti mellett francia, angol, német és spanyol nyelven is feltün­tetik. Ezeknek az értékes kottáik­nak kiadását a külföldi kap­csolatokat ápoló országos bi­zottság tette lehetővé, jelen­tős anyagi támogatásával N. S. .Azt jelentettük hogy Beográdban a kalemegdátii tárlat­­teremben megnyílt Henry Moore hírneves angol szobrász­művész kiállítása. A jelenleg hazánkban tartózkodó nagy angol szobrász korunk egyik legnagyobb képzőművészé­nek ismerik el. Alfcotába Péet re'Hie több nemzetközi díjat kapott Művészetéről világszerte elismerőleg nyilatkoznak Zágráb után most Beográd közönségének is alkalma adó­dik, hogy megtekintse az angol szobré­zművész legismer­tebb alkotásait Henri­­Tarn­orrt­Hl,« fővárosunkban áp­rilis végéig lesz nyitva

Next