Magyar Szó, 1955. április (12. évfolyam, 89-118. szám)

1955-04-01 / 89. szám

1856. III. JL , ■ -'".I ,vwi '■ ■(' ’"j—■' Szíriai pruima kitti iÉI toesztáila Damaszteus2#x51l jelenti : Tanan­g, Milosevics, Jugoszlá­via szírien, ügyvivője tegnap­­előtt este diezvacsorat roade- o*t a pénteken Ju­gosziéviá­­ba induló szír parlamenti kül­döttség tagjai tömetetetére. A vacsorán jelan vettek a teül­­döttség tagjai, élszen Koin­diai partiam«*« csacsefcea, a delegáció vezetőjévei, vala­­mint a kormány tagijai és több nagasnangu állvaverse­­tő. A szirtai lapok nagy fi­gyelmet ezentenak a partra menti küldöttség küszöbönál­ló jugpartavati látosartásainak és kiemelik, hogy vl. a láto­gatás nagyjelentőségű ese­­m­ény a két ananég bánáti ku­pcuolaftainapi fejlődéeében. a romjén bereskedelni küldött­ség elutazott Jugoszláviáiból. A küldöttség az etom­yilt héten 6 millió do­llár értékű apu­­torgailonnai kereszkedelmi és fizetési egyezményt int adó Jugosaláviával. A küpöttsé­­get Valentin Steriopol vezet­te. A román vendégeket­ Ni­kola Csebe Hev, a szövetségi tervintézat államtenácsosa és Vladimir Lajosics, a teaMügyi ÜStamirlikensée tanác­sa bú­csúzott. BEfEjEZŐDTEK A JUGO­SZLÁV MAGYAR VASÚTI tárgyalások Abbáziáiból jelenti a Tam­ing. Abbértöben tegnap be­fejeződött a matfS­oronseáat és a jugoertávtai vasutak képviseidHnek értekért«*«. Megegyeztek abban, hogy meffik­öonylt­k a Rijcáva felé irányuló roagyarortszági ára­­sutóiátmány^oat é* e pelfoól külön vasuitd diesaeboat d»i­­«OEi* ld. A díjszabás kidol­gozását vegyeshijitottság vég­zi, amely április küzeepén headi meg munteá­it Buda­pesten. A TÖRÖK NAGYKÖVET BUCSULÁTOGATÁSA Beogradteca jeterabi a Tan­­jug: Kaen Popovvx küstügyi államtitkár t»gnaP bucsulá­­togatáson fogadta Agah Ak­­isei tőrük nagykövetet. A török nagyfeöürt m­ertük bucsul-i­tortést tett Veljkó Mrtyunovics külügyi tatohegyetlemn én­­e. ELUTAZOTT A ROMÁN KÜLDÖTTSÉG • Belgrádiból jelent a Ten­­jug. Néhány jugoszláv ipari üzem menUtevitteBe­­lég­a MAGYAR SZÓ A jugoszláv olasz kereskedelmi egyezmény elősegíti a jószom­szédi kapcsolatok fejlődését — mondotta Oszmán Karabegovics a romai megbeszélésen hanem e mellett az ország­úti, tengeri és légiközleke­dést, a határforgalmat rá több más kérdést, — arról ta­núskodik, hogy a két ország kapcsolatainak és együttmű­ködésének széles területe ren­deződik. Mindkét kormány delegá­ciója nagy erőfeszítést tett, hogy az egyezmények kifejez­zék Olaszország és Jugoszlá­via mostani és jövendőbeli együttműködésének lehetősé­geit. Kifejezhetem azt a meg­győződésemet, hogy a ma alá­írt egyezményeket végrehajt­juk és végrehajtásuk új le­hetőségeket teremt gazdasá­gi együttműködésünkre és ezeket a lehetőségeket kap­csolataink továbbfejlődésé­ben ki is használjuk. A két ország gazdasági kap­csolataiban elfoglalt jelentős helyük mellett, ezek az egyez­mények egyben feltételeket teremtenek Olaszország és Ju­goszlávia jószomszédi kapcsu­latainak általános fejlődésé­hez is. E tekintetben kifejez­­hetem hazám készségét, hogy mindent megtesz a ma aláírt egyezmények végrehajtásáért és országaink kapocsain vál­nak további kedvező fejlődé­séért«. Mario Martinoni olasz kül­kereskedelmi miniszter az egyezmények aláírásával kap­csolatban a következő nyilat­kozatot adta az ANSA olasz hírügynökségnek: »A két ország gazdasági kö­rei már régebben felhívták a figyelmet arra a követel­ményre, hogy a jugoszláv­­olasz egyezményeket az új helyzethez kell alkalmazni. El kellett kerülni a fennaka­dást a két ország áruforgal­­mában, mert a két piac föld­rajzi közelsége és gazdasági egymásrautaltsága sok tekin­tetben felbátorító elő­felté­­telt teremt a kölcsönös áru­forgalom gyümölcsöző fejlesz­tésére. Róma és Beográd po­li­tikai viszonyának javulása lehetőséget nyújtott a szoro­sabb kapcsolatok megterem­tésére.­ Martinoni miniszter ezután rövid áttekintést adott Jugo­szlávia és Olaszország eddi­gi áruforgalmáról, majd hoz­zátette, hogy az új szerződés­kötési megbeszélések a múlt év decemberében Beográd­­ban kezdődtek, Rómában foly­tatódtak és végül a mai ered­ményhez vezettek. •Az egyezmények — fejez­te be nyilatkozatát Mario Martinoni — nemcsak lezár­­ják a hosszantartó és kényes megbeszélések szakaszát, de egyben alapot teremtenek a két ország gazdasági és egyéb kapcsolatainak rendezéséhez is, és új szakaszt nyitnak Olaszország és Jugoszlávia gyümölcsöző és élénk együtt­működésében. A ma aláírt egyezmények szelleme előse­­gííti az áruforgalom gyors ki­bontakozását. Rómából jelenti a Tanjug, Olaszország és Jugoszlávia kereskedelmi egyezményé, Eiek aláírásával kapcsolatban Oszmán Karabegovics, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács tagja a következő nyilatko­zatot adta a Tanjug munka­társának: »A ma aláírt egyezmények kétségtelenül jelentős ményt képeznek a két ország jószomszédi kapcsolatainak fejlődésében. Szolid alapot teremtenek a széleskörű gaz­dasági együttműködés fejlesz­tésére. Az együttműködést nem korlátozzák csak az áru­forgalomra. Meggyőződésem, — ahogy már jugoszláv és olasz részről egyaránt megál­lapították,­­ hogy ezek az egyezmények a két ország érdekeit fejezik ki, tehát vár­ható, hogy végrehajtásuk e­­redményesen folyik majd. Ez különben mindkét ország cél­ja. Az a körülmény, hogy az aláírt egyezmények felölelik nemcsak az általános árufor­galom és fizetés kérdéseit. Az ISS1 kész minden eszközt latba vetni a négyhatalmi találkozó érdekében — ieieniene Ki Eisenftcwer Washingtonból jelent az­­AJTP: Eisenhower amerikai elnök a tegnapi sajtóértekesz­leten kijelente­tte, hogy az USA Heane minden eszkort lat­ba vetni, hogy hozzájáruljon a négyhatalmi tateBro-aó ösz­­szehíváséhoz. Az USA véle­ménye szerint az értekezleteit etepasam elő tecH azonban­­ Meetkekrf6d!@k Egyiptam és Szíria megbeszélései Kairóból jelenti az AFP. Tegnap Kairóban megkezdőd­tekt Egyiptom és Szíria kép­viselőinek magábaéztlései. Az atom ülés után­ nem adtak ki költeményt. Az egyiptomi feüldöttséget Mahmud Favzl k­ül­ügyminiszter, a szír kü­l­­döttatárst pedig Kaled­­ A­­zem­et Vbttgymi­niszter vezeti. Kaled El Aaein, szír kül­­ügyminiiszter, a megtoenaélé­­s fe­lékel kapcsolatiban az Al Ahrom kairói lapnak kije­lentette. „Törökorsz­ág kihí­vó magatartása nem változ­tat a szír kormány és nép el­ete.gedigén, hogy továbbra is a tertvéri arab népekkel va­ló szövetségének magsasl­áb­­­défcáján járnékniék.“ Végül kijelentette, hogy az arab ál­lamok most előkészü­letiben lé­vő egyezménye „csak Izrael elen irányul“, készíteni, nehogy alkalomat adjon téves magyaráza­tokra. Arra a kérdésre, hogy mely kérdésekről tárgyalnának e­­zen az értekezleten, mégsem illet­te Németország egyesí­­tésének kérdését. Hoz­zátette, hogy erről a kérdésről nem lehet Németország részvétele nélkü­l tárgyalni. Az am­ar­itkai elnök emlé­­keztetétü­l, hogy eddig már többféle javaslatt­al álltak e­­lő a négyi hatalmi ér­tekezlet­ről. Kezdve attól, hogy e­­lőbb csak szakértők tartsanak megbeszélést egészen addig, hogy a legmagasabb képvi­selők üljenek tárgyalóas­ztal­­haz. Függetlenül attól, hogy melyik formát választják, a négyhatalmi találkozót ala­posan elő kell készíteni. Nem említve közvetlenül Chur­chill angol miniszterelnök ne­vét, foglalkozott Churchill ja­vaslatával, hogy a három or­szág kormányzói napirend és előzetes előkészület nélkül üljenek össze, Eisenhower vé­leménye szerint ez nem len­­ne megfelelő. Azt az aggodal­mát fejezte ki, hogy ez eseti­ben tévesen magyaráznák a találkozót. Az újságírók kérdésére el­mondta, hogy a Kelet és Nyu­gat közötti modus vivendi mellett tárgyalhatnának a leszerelés kérdéséről is. Meg­cáfolta azokat a híreket, me­lyek szerint Kína április 1 v­ére általános támadást ké­szít elő Kremei és Macu szi­getek ellen. Szerinte a hábo­rú és béke kérdésében­­senki sem bocsátkozhat jóslásokba. A mai világban mindig fenn­áll a háború veszélye, te ez éberséget, de megértést is követel. Megjegyezte, hogy a különböző jóslatok a háború lehetőségéről nem szolgálják a béke ügy­ét. FRANCIAORSZÁG SZERETNÉ SÜRGŐSEN MEGTARTANI A NÉGY­HATALMI TALÁLKOZÓT Párizsból jelenti az AFP. „Franciaország szeretné, ha minél előbb megtartanék Ke­let és Nyugat megbeszélését, de nem oly gyorsan, hogy kompromittálják az ilyen kí­sértet eredményességét“ — jelentette ki Faure francia miniszterelnök. Hozzátette, hogy a Mendes-France által javasolt időpont, vagyis ez év májusa, túl korai Franciaország ellenzi a két hatalmi megbeszélést, de az öthatalmit is, amelyen a négy nagyhatalom mellett még Németország is résztvenne. A napirenddel kapcsolatban megjegyezte, hogy meg kel­lene vitatni valamennyi euró­pai és ázsiai problémát A kormányfők találkoz­ója előtt hasznos lenne az USA, Nagy Britannia és Franciaország külügyminisztereinek értekez­lete. Üdvözölte Scviba olasz miniszterelnök javaslatát, hogy az európai szövetség tagállamai, továbbá az USA és Kanada külügyminiszterei tartsanak megbeszélést a le­szerelés ügyében. Eisenhower Tovább tak­ a­ság Dél- Viatnamban Saieenbórt jelent az AYP. A tagnapra virradó éjaeika nyugodtan telt es Saigonban. Bin Kei Jen tábornok a val­lás: seoktate poranemoioa teS aep bejrtentetee, her®»’ helyi ldészimi­tair elecint W­érrstor hetejendk Saégon im Orion harötteeánév A teorit­­aárást lesz­ an hajóoteák végre, ne­­hogy pánkot idéznenek elő a tefcces Ág körében. Bin Kai Jen pananosnok­sá­­gának körteatenye Szerifit tegnapra vtavadé és««m­a nem törétet­temSyon -inoidens a herakány se­m s»Atók cllapa­­tat kitudta. Körtefcák «et te, ha*y Bao Dol( csáeaár eddig nem válasz*#t a szekták leve­lere. Ely SotiscaA rSblatos tagnap kisérteteke*„ tart a béke hely­retertáséra. lUsértetei azon.­ban nem ^ak­reodandzmyrt Nr­tak, hogy végül is sikerül megkötni a betaét Din Utam naitteskszel­­bek és g va­llási ssoekták kö­zött, de vatózalan, hogy a fel kerd csapatok még jóideig Saigon Mro­­é Bomácesnak A főb­jjtor mvgbeata­st­­oly tateta Din Dieai minwaterea­­nfikkal te a felhrtdk verttől vei. Cruiim asuarthai tabor­­netr. BHrmhamr rtadk hfd­­lGwnegbtaortte­­rtateu bteér­­tatet tett a rend helyreállt­ Eiin Dtam mwu Be ttepék­nök helyzetét jelentősen megszi­­lárdította az a tény, hogy Nifum tábornok 25.000 főnyi hadseregével ceaibirtkozioifd­ a N­AGYBRIT­ANNI­A CSAT­LAKOZIK A TÖRÖK­­IRAKI EGYEZMÉNYHEZ Londoniból jelenti a Reu­ter: Eden adgán külügymi­niszter bejelentette az auteó­­házban, hogy Nagytorh­amnan csatlakozik a török­-széki e­­gyezményhez. Egyben java­­solta, hogy a fentti egyez­mény keretében Nagybritan­­nia külön együttműködési e­­gyezm­ányt kössön Irakkal. Nagybritannia ápri­i 1­5-én htestidosan is eXielye® az egyezménybe­ való csa­tlak­o­zásénak okmányai. Éden szer­int az íri egyez­mény lényege biztosi­tani a hét ország fegyveres ert­ewk együttműiködését és Ivájc megvédhaért agrwwid esetén Vég« megjegyezte, hogy ne írted­ repülőtartó réteg­­szcege Vetet tahetask­a nyugati ha­tatewknak. Evek a reperitta­, »uh nest­kák kezébe ke­­rewiak ás a repCBGterek ed­digi helyéntegel Iresnn­él­ India n­­im vesz részt semi­­tjén hétoras összentkénzésben — mondotta külpolitikai beszámo­ójában Nehru New Delhiből jelenti az AFP. NEHRU indiai minisz­terelnök tegnap tartott par­lamenti beszámolójában vá­zolta az indiai külpolitika a­­lapelveit és megvilágította a nemzetközi események e­­gyes fontosabb mozzanatait. Az ázsiai helyzettel kap­csolatban kijelentette hogy a délkeletázsiai védelmi egyez­mény­re a nemrégiben Bang­kokban tartott értekezlet alá ásta az ázsiai kontinens bé­geteket Kínához kell csatol­ni. Az indiai miniszterelnök elítélte a katonai egyezmé­nyeket, többek között meg­állapítva, hogy a nemrégi­ben Középkeleten kötött e­­gyezmények ellenséges cso­portokra osztják az arab or­szágokat. A küszöbönálló á­­zsiai-afrikai értekezletről el­mondta, hogy ezen az érte­kezleten nem alakítanak se­­milyen tömböt A három vagy négy nagy­hatalom esetleges találkozó­jának nehézségeiről a követ­kesőket mondotta: »Az em­bereknek nincs elég bátor­ságuk egymás szemébe néz­ni, ezért mindkét fél arra tö­rekszik, hogy már a tárgya­lások előtt erősebbnek tűn­jön fel«. Rámutatott arra, hogy ellentét van Németor­szág felfegyverzésének törek­vése és a londoni leszerelési tárgyalások között. Végül még egyszer kiemel­te, hogy India békeszerető ország, semmiesetre sem vesz részt valamilyen fegy­veres összeütközésben, még akkor sem, ha a világ többi része háborúba keveredik­ Nehru 5. Oldd Hivatalos nyilatkozat az olasz- amerikai megbeszélésekről Washingtonból jelenti az AFP. Tegnapelőtt este nyil­vánosságra hozták az olasz­­amerikai megbeszélésekről kiadott hivatalos közleményt, mely szerint Scelba olasz mi­niszterelnök, Martini külügy­miniszter és az amerikai kor­mány tagjai közösen megtár­gyalták a nemzetközi problé­mákat. Kelet és Nyugat viszonyát illetően megegyeztek, hogy mindent meg kell tenni a nemzetközi problémák meg­­oldására. Az amerikai kül­ügyminiszter és az olasz kül­üstymtotorter kifejezte remé­nyét, hogy nyomban a pári­­zai egyezmények becikkelye­zése után eredményes meg­beszéltet lehet kezdeni a Szovjetunió megbízotta­ival. Megegyeztek, hogy állandó érintkezést tartanak fenn eb­ben az ügyben. A leszerelés ügyében arra a véleményre jutottak, hogy újból tárgyalás alá kell ver­­ni a fegyverkezés tényleges korlátozását és a korlátozás módját. Scelba miniszterelnök és Eisenhower elnök örömét fe­jezte ki a párizsi egyezmé­nyek becikkelyezése felett és kijelentette, hogy Európában folytatni kell az erőfeszíté­seket a még fokozottabb gaz­dasági és politikai egység megteremtésére.

Next