Magyar Szó, 1955. június (12. évfolyam, 147-176. szám)

1955-06-01 / 147. szám

A szovjet küldöttség Rijekában, Posztojnában és Blédben­ ­ (Telefonj­elentés a Magyar Izzó számára). A szovjet ál­lamküldöttség tegnap láto­gatást tett a rijekai »3 Máj« hajógyárban, megtekintette a felosztói­nai cseppkőbarlan­got, átutazott Ljubljanán­­és estefelé Blédbe érkezett 1 A küldöttséggel utaztak Kar­adely, Rankovics, Todorovics és Vidics elvtársak. A szlovéniai és horvátor­szági körúton nem vesz részt­­a szovjet küldöttség vala­mennyi tagja. A delegáció három tagja — Gromiko, Se­vd­lov és Kumikin — Rij­eké­ból Beográdba repült. Való­színűnek tartják, hogy ez a közös jugoszláv-szovjet nyi­­latkozat végleges megfo­galmazásával van kapcso­latiban. A nyilatkozat tartal­mazza majd a beográdi és brio­ni államközi megbeszélé­­seken elért eredményeket. Hruscsov, Bulganyin és Mikojan majd két órát töl­tött a rijekai »8 Máj« hajó­gyárban. A szovjet küldöttség tag­jai, valamint Kardely, Ran­kovics és Todorovics elvtár­sak a »Jadranka« jachton érkeztek Rijekáb­a. Mindjárt a »3 Máj« hajógyárnál kö­töttek ki. A parton Rijéka népbizottságának elnöke fo-Rijékából autón folytatták útjukat. A gyár megtekinté­se után Posztojnába utaztak. A posztojnai cseppkőbarlang bejáratánál a szovjet kül­döttséget és a jugoszláv ve­zetőket dr. Marjan Brecelj, a Szlovén NK Végrehajtó Ta­nácsának alelnöke, és mások fogadták. A cseppkőbarlang előtti szállodában ebédet ren­deztek. Az ebéd után a vendégek megtekintették a cseppkő­barlangot. Posztojnától Blédig autón folytatták útjukat. Blédben a küldöttséget a Szlovén NK vezetői fogadták Borisz Kraj­ger, a Szlovén NK Végrehaj­tó Tanácsa elnökének veze­tésével. Borisz Krajger va­csorát rendezett a szovjet­­kormányküldöttség tiszteleté­re a »Bled« villában. Jozse Szmole, Nikolaj Bulganyin szovjet miniszterelnök és Mikoján első miniszterelnökhe­­lyettes május 28-án délután látogatást tett a vincsi atomkutató Intézetben. Ké­pünk a látogatásról készült. Krízos nyilatko­zatot adnak ki a jugoszláv-szovjet tárgyalásokról Briom­ból jelenti a Tan­­jug. A jugoszláv és a szöv­ött kormányküldöttség meg­beszéléseiről tegnap délután Briomiban kiadott közlemény t azt bizonyítja, hogy a megbe­s­zélések ma második, ha Ugyan nem befejező szaka­szukba érkeztek. A véleménycsere tegnap munkacsoportokként folyt mindkét fél szakértőinek be­vonásával A közlemény kiemeli, hogy e tegnapi megbeszélé­sek, valamint a tegnapelőtti véleménycsere a kölcsönös megértés légkörében folyt le. A Tanjug értesülései sze­rint megkezdődött a közös nyilatkozat tervezetének ki­dolgozása is. A nyilatkozatot a delegációk Beográdba ér­kezése után hozzák nyilvá­nosságra. A közös nyilatkozatot a delegátusok szlovéniai és horvátországi körútjuk alatt rendelkezésükre álló szabad­időben szövegezik meg. Mint ismeretes, a jugo­szláv és a szovjet delegáció egyes álláspontjai között el­térések vannak. Ez alkalom­mal is beigazolódott azon­ban, hogy a nemzetközi együttműködés erősítésének és a világbéke megszilárdítá­sának érdekében a szemé­lyes találkozók és a véle­ménycserék a vitás problé­mák megoldásának legjobb módját jelentik. A fenti kérdések megvita­tása a legmagasabb szinten lehetővé tette az érintkező­pontok megtalálását a jugo­szláv és a szovjet küldöttség álláspontjában. A közös nyilatkozat meg­fogalmazza majd a két dele­gáció álláspontját a nemzet­közi problémákról és együtt­működésről, és ebben a ke­retben lefektetik azokat az elveket, amelyek alapján a jövőben folyik majd Jugo­szlávia és a Szovjetunió együttm­­ödése. Elkészült a járások és közsé­gek berendezéséről szóló törvényjavaslat A népbizotts­ági választásokat 1056 végéig ejik meg Mint már jelentettük, a Szövetségi Népszkupstinát június derekára összehívták. Napirenden a községek és járások berendezéséről szóló törvényjavaslat szerepel. A törvényjavaslatot már eljut­tatták a hatóságszervezési és törvényhozó bizottsághoz előzetes megvitatásra. Az új törvényjavaslat sza­bályozza és biztosítja az új községek és járások jogalap­ját s egyes új rendelkezések­kel egészítik ki a népbizott­ságokról szóló korábbi tör­vényt. A törvényjavaslat megál­lapítja, hogy az idén nem kell megejteni az új községi és járási népbizottságok vá­lasztásait, mert egyébként is túl sok munka lesz az át­szervezés körül A választá­sokat legkésőbb 1956. év vé­géig ejtik meg. Egyelőre az új járási és községi népbi­zottságokba az eddigi bizott­ságok tagjait választják be. A törvény előirányozza, hogy minden járásiban és községben kezdeményező bi­zottságoknak kell alakulnia az új járási és községi sta­tútumok elkészítésére. A tör­vényjavaslat szerint az új népbizottságoknak szeptem­ber 1-én kell elkezdeniük tevékenységüket. A törvény­­javaslat végül leszögezi hogy az év végéig nem lehet megváltoztatni a társadalmi terveket és költségvetéseket s a járások egyéb gazdasági eszközeit. Ugyanez vonatko­zik a gazdasági szervezetek és polgárok közterheire is. Június 9-én áll össze a­erb népk­ép­viselőház Petar Sztambolics a Szerb I hívta a Szerb Népszkupstina Népszkupstina elnöke június 1 tanácsának és a a , , , termelők tanácsának követ­ 9-én délután 17 órára vösze- t­kező ülését. India és Jugoszlávia továbbra is közös harcot folytat a békés koegzsztenciáért Pohárköszöntők az indiai parlamenti küldöttség tiszteletére rendezett diszebéden Beográdból jelenti a Tan­jug. Mosa Pijade, a Szövet­ségi Népszkupstina elnöke tegnap diszebédet rendezett a tíznapos jugoszláviai láto­gatásra érkezett indiai par­lamenti küldöttség tisztele­tére. A baráti légkörben lefolyt ebéden a vendégeken kívül jelen volt Rodoljub Csola­­kovics, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács alelnöke, Vla­dimir Szimics, a Népszkup­stina alelnöke, Vlada Zecse­­vics és Iván Bozsicsevics, a Szövetségi Népszkupstina két házának elnökei, Franc Leszkosek és Szlavko Ko­mar, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács tagja, Jovan Veszelinov, a Szerb NK Végrehajtó Tanácsának el­nöke, Gyúró Szalai, a jugo­szláv szakszervezeti szövet­ség elnöke, több népképvise­lő és a külgyi államtitkárság magasrangú megbízottai. Az ebéden jelen volt Radzsasval Daval, indiai nagykövet is, a nagykövetség tisztviselői karával. Ám ebéd faktt Mosa Pijade és Krisnamurti Rao, az in­diai delegáció vezetője, po­hárköszöntőt mondtak. Mosa Pijade pohárköszöntőjében örömét fejezte ki, hogy üd­vözölheti az indiai parla­menti küldöttség tagjait. »Üdvözölve önöket, az in­diai nép képviselőit vissza­pillantok India és Jugoszlá­via népének súlyos múltjá­ra, és népeink harcára nem­zeti és társadalmi felszabadí­tásukért«, — mondotta Mo­sa Pijade. »Ez a harc — folytatta — különböző módon és külön­böző feltételek között folyt, de mégis összekötő kapocs volt, amely oly gyorsan és­­ szilárdan összefűzött bennün­­­ket. Ezért nem volt nehéz or­szágaink vezető embereinek, hogy baráti kapcsolatokat te­remtsenek országaink között ma, amikor ez a harc ered­ményesen végetért és kivív­tuk a függetlenséget és sza­badságot. Az a nagy szívélyesség, amellyel szkupstinánk képvi­selőit és tagjait fogadták 1952-ben, a jugoszláv jószol­gálati küldöttség indiai láto­gatásakor, de különösen a JSzNK elnökének és munka­társainak lelkes, fogadtatása az önök országában, élén­ken kifejezi a népeinket ösz­szefűző baráti érzelmeket. Biztosíthatom önöket, ked­ves kollegáim és barátaim, hogy valamennyi jugoszláv nép nevében szólok, amikor azt mondom, hogy mi jugo­­szlávok viszonozzák a né­peink iránt érzett baráti ér­zelmet és örömmel tölt el bennünket az, hogy vendé­gül láthatjuk önöket orszá­gunkban, és az is, hogy a legrövidebb időn belől alkal­münk lesz kedves vendég­ként üdvözölni az Indiai Unió miniszterelnökét, Dzsa­vaharlal Nehru urat«. »Hangsúlyozni kívánom, — folytatta Mosa Pijade — hogy országaink együttmű­ködése a nemzetközi együtt­működés azon elveinek alkal­mazását jelenti, amelyet a JSzNK elnöke és az Indiai Unió miniszterelnöke 1954 de­cember 22-én New Delhiben kiadott közös nyilatkozatá­ban lefektetett és hogy ez az együttműködés élő példája annak, hogy lehetséges leg­­szívélyesebb kapcsolatokat teremteni a békére és hala­dásra törekvő országok kö­zött, függetlenül faji és val­lási hovatartozásuktól és a földrajzi távolságtól. Megvalósítva ezeket az el­veket, különösen az aktív koegzisztencia általános elfo­gadásáért, vagyis a népek közötti békés pozitív és kon­struktív együttműködés, a más országok belügyeibe va­ló be nem avatkozás elvé­ért, minden nép és minden ország önálló fejlődése jogá­nak elismeréséért, a minden ország szuverenitásának tisz­teletben tartására alapozott együttműködés elvének álta­lános elfogadásáért harcolva — a JSzNK vezető emberei, eleget téve a jugoszláv né­pek kívánságának szilárdan eltökélték, hogy továbbra is minden lehetőt megtesznek annak érdekében, hogy bará­ti országaink szívélyes kap­csolatai a legjobbak legye­nek Mély meggyőződésem, hogy ez a látogatás hozzájá­rul országaink sokoldalú e­­gyüttműködése további kiszé­lesítéséhez és fejlesztéséhez, valamint szoros baráti köte­­lékekkel egymáshoz fűzött népeink kölcsönös megisme­réséhez«. Még egyszer üdvözölve az indiai parlamenti küldöttség tagjait és kellemes jugoszlá­viai tartózkodást kivánva nekik, a jugoszláv Nepszkim stmna elnöke emelte poharát Radzsendra Prasad, az In­diai Unió köztársasági elnö­kének egészségére, az indiai nép jólétére és boldogságára, a népek közötti béke megszi­lárdítására és a küldöttség tagjainak egészségére. Mosa Pijade pohárköszön­tőjére válaszolva Krisnamur­ti Rao, az indiai delegáció ve­zetője örömét fejezte ki a szívélyes és meleg fogadta­tással kapcsolatban, majd így folytatta: »Értékeljük a hazánk iránt kifejezett ba­rátságot és azokat a lépése­ket, amelyeket önök tesznek a két ország közötti barát­ság erősítésére, a világbéke megszilárdítására. A népek nem faji hovatartozásuk, e­­rejük vagy fegyverük miatt közelednek egymáshoz. Kö­zelebb hozzák őket a múlt­ban hozott közös áldozatok és a közös célkitűzések El­mondhatom, hogy a második világháború után egyetlen ország sem került közel any­­nyira egymáshoz, mint az önök és az én országom. Ismeretes előttem, milyen meleg érzelmekkel értékelik az ön országában Tito elnö­köt és Önt elnök úr. Bizto­síthatom, hogy Tito elnököt ugyanúgy értékelik az én or­szágomban is. Ez azért van, mert mindkét ország sokat szenvedett függetlenségi har­cában és a saját rendszeré­nek megteremtésére hozott erőfeszítésekben Reggel látogatást tettünk a Névtelen Hős emlékművé­nél az Avalon és elmentünk a mellett a hely mellett, ahol 18 000 embert mészárol­tak le Láttuk az ágyú- és puskagolyók nyomait. A há­ború a dzsungel törvénye és nincs benne semmi tisztelet, még az áldozatok iránt sem. Tudjuk, mennyit szenvedtek a háború alatt Bár mi nem voltunk háborúban mert mi gyarmat voltunk, mégis so­kat szenvedtünk mindkét háborúban Harcolnunk kel­lett szabadságunkért az igaz Folytatása (2­5. oldalon). GYÚRÓ PUCÁR FOGAD­TA AZ URBANISTÁK KÜLDÖTTSÉGÉT Gyúró Pucár, Bosznia-Her­cegovina Napsaku­s tanárj­á­nak elnöke tegnap délelőtt fogadta a jugoszláv urbaniz­tárc újonnan alakult szövet­ségének küldöttségét. A kül­döttségben Nikola Dobrovics professzor, valamint Zdrav­­ko Kovácsevics, Bramiszljiv Sztojánovics és Zsiva Gyor­­gyevics mérnök vett részt. Kétórás beszélgetés során tá­jékoztattá­k Pucér elnököt az urbanist­ák négynapos ta­nácskozásának eredményei­ről és az alapító kongresz­­szus döntéseiről FELHŐS! Várható időjárás: reg­gel szép, a délelőtt fo­lyamán kisebb felhőát­vonulások, helyenként eső, a hőmérséklet emel­kedik. Il­lain egy ulca EH tcnBCZfflh fel a heten

Next