Magyar Szó, 1955. szeptember (12. évfolyam, 238-267. szám)

1955-09-01 / 238. szám

Indokolt kifakadások? A parlament ankétbizottsága Horvátországban (Kiküldött szerkesztőnk, jelenti Zagrebből) (3) Sok értekezleten jártam már, megszoktam az éles han­got is, de ilyen parázs vitá­­nokat, mint a horvátországi birtokvezetőket még nem lát­tám. Kezdte a gazdaságok egye­sületének elnöke, és kontráz­tak neki az igazgatók, úgy­hogy alig jutottak jóhoz a parlament ankét­ bizottságá­nak tagjai.­­ A járási népbizottság kikiáltotta birtoknak a szét­szórt parcellákat (ez az újon­nan alakultakra vonatkozik) és ezzel befejezte munkáját. A többit a bankra meg arra a szerencsétlenre bízta, akit megbíztak a gazdaság veze­tésével. — Ne áltassuk magunkat, hogy mi kapjuk a regresszt! A mezőgazdasági gépipar kapja. Hisz a felszerelés a téríteménnyel együtt is any­nyiba kerül, mint másutt nél­küle. — Öt hentes összeül a ke­reskedelmi kamarában és el­határozza, hogy mondjuk 12 dinár lesz a disznó ára. Csak az élelem többe kerül! — Az igazgató több időt tölt utazgatással és szaladgá­lással a hitel után, mint a gazdaságon. Még sincs foga­natja. — Adjatok gépet és felsze­relést, és nem fogtok ráis­merni a birtokra. Meg kell némi mi van nekem, és mi van annak az amerikai far­mernek, akivel példálóztok. — Nevetséges lenne tovább szorongatni bennünket. Pri­mitív műveléssel nem halad­hatunk tovább. Hektáron­ként 20—30 mázsa búzánál ilyen eszközökkel nem ter­melhetek többet. — Ellentmondásba kerülök a szocialista elvekkel. Vagy 14 órát kell dolgoztatnom, vagy vissza kell térnem a 10 mázsás átlagra, Így beszéltek a jelenlevők és állapították meg végül az ankét­ bizottsággal együtt, hogy ilyen megterhelésekkel, külön támogatás nélkül. Ilyen körülmények között ezek a gazdaságok nem prosperál­hatnak. És való­ban: kifogásolhat­juk-e ezeket a nyilván dü­hödt és nem egész tárgyila­gos kifakadásokat, ha tudjuk, hogy: Né­hol a kész birtokok szesz-, olaj-, cukor- és egyéb gyárait szétszedtük élelme­zési, feldolgozó és más ipar­ágra, minek folytán nem használódhattak fel gazdasá­gosan a melléktermékek. A népbizottság nem akar tagosítással foglalkozni, mert nem tartja helyesnek a gya­kori birtokváltoztatást, a tár­sadalom pedig erre eddig nem juttatott pénzt (Bizo­nyos szempontból a népbizott­ságnak is igaza van). A bank nem ad pénzt az építkezések befejezésére és olcsó építményekre, és a me­zőgazdaságnak általában sem felel meg ez a hitelrendszer. Ha nincs elég pénz, mondjuk meg, ez egyszerűbb, mint a sok huza­vona. A gépek drágák és nem ki­fogástalanok, sőt sok minden egyáltalán nem kapható. Megvannak sok helyen a mo­dern istállók stb. azonban ugyanolyan kezdetlegesen fo­lyik bennük a munka, mint a kisgazdaságokban. Bizonyos árak, nem a ke­reslet és kínálat szerint ala­kulnak, másrészt a piac na­gyon ingadozó. (A sertés és a káposzta példája. Az utób­biból néha annyi van, hogy alig kell valakinek a követ­kező évben meg 20 dinár ki­lója­. Az agronómiusok fizetése a rendelet ellenére még min­dig a birtokokon a legalacso­nyabb. A szakkáder pedig el­sőrendű fontosságú. (Folytatása a 2. (JMalon)@ A Mlkemkedelmi kamara öleséről ' K gOwhegl kfBfcereefcedel « ■ - - — - » -__), .i­­­n­­ Kamara ijMpwiiBPHSy­m tegnap é «későn elfogadta az a java­slatot hogy külön bizottságot létesítsenek az Etiópiával való kereskedelem fejlesztésére. Ivan Barbarics­­nok, a kamara főtitkárának je­lentése szerint a közeljövő­ben egy jugoszláv küldött­ség utazik Egyiptomba, hogy felújítsa a két ország keres­­zpedentai szerződését és bő­vítse a gazdasági kapcsolato­kat Szeptemberben Magyar­országgal beadódnak tárgya­lások a jugoszláv követelések­kel kapcsolatiban. Várható, hogy a közeljövőben egy kí­nai és egy bummai gazdasági küldöttség is érkezik hazánk­ba. A gyűlésen megá­­lapítot­­ták, hogy kivitelünk értéke körülbelül egymiliárd dinár­ral volt kisebb júniusban, mint júliusban. Érzékenyen csökkent a mezőgazdasági ter­mlékek és a valamosipari cik­kek kivitele. A cukorrépa új áráról és a szerződéskötésről vitáztak a cukoripari szövetség verbászi értekezletén A cukoripari szövetség tegnap plenáris értekezle­tet tartott a verbászi cukor­gyárban. Részt vett rajta többek között Vojin Popo­vi­cs, a mezőgazdasági ka­marák szövetségének főtit­kára, Ogoezavljevics Mla­­den, Jugoszlávia feldolgo­zó ipari szakszervezetének elnöke, a cukorgyári igaz­gatók és egyéb vezetők. Megvitatták az idei cukor­répatermelés problémáit, a szerződéskötést, a jövő évi termésre vonatkozó á­rja­­vaslatot és a cukorgyárak megújítását Az első két kérdést igen élénken vitatták. Többek között felszólalt Vojtin­ Po­­povics, a kamarák szövet­ségének elnöke, a verbászi, zrenyandni, a beográdi Csu­karica, az eszéki cukorgyár igazgatója és még mások. Az albán kormány válaszjegyzéke Tiranából jelenti a Tanjug, meg, habár ez az eset elke- A tiranai jugoszláv követség vürhető lett volna, ha az al­­augusztus 27-én választ ka­­bán határszervek megőrzik a port az albán NK külügyei­ szükséges lélekjelenlétüket,­nisztériumától a JSzNK kor- A hivatalos szervek erélyes Hiányának augusztus 20-án intézkedéseket tettek a bűnö­kért Halil Becsovics jugo­­sok ellen, szláv állampog­ár meggyil- Az albán kü­lügyminiszté­­kiolásával kapc,ontos jegyzé­­rium mély sajnálatát fejezi kére­ ki a történtek miatt, és haj. Az abán válaszjegyzék meg randó megfizetni az elhunyt állapítja, hogy Halii Becsovi­ családjának a jugoszláv rész­­esét a albán határszervek­ről megállapított kártérítés szökési kísérlet közben ölték felét EZER TONNA SZŐLŐT SZÁLLÍTUNK KI A szövetségi külkereske­delmi kamara igazgatóbizott­sága Zágrábban ülést tart, hogy elkészítse szőlőkivite­lünk tervét. A megállapítá­sok szerint ugyanis körülbe­lüli 1000 vagon szőlőt szállít­­hatunk külföldre. A kivitelt nagy körültekintéssel kell megszervezni, mert Olaszor­szágban, Görögországban Bulgáriában, Spanyolország­ban és Ciprus szigetén is ki­tűnő termés volt, s ezért nagy versengésre számítha­tunk. Díszvacsora moszkvai nagykövetségünkön gyengie Na kezdik munkáin­kat az uj népbizott­­ságok (Az elnökök nyilatkoznak, a 2. és 3. oldalon) ---------- ,(• m­ * Őszi gondok (2. oldal) 1 r* Az új tanév kezdetén (4. oldal) technika (A Magyar Szó melléklete) Moszkvából jelenti a Tarn­­jag: Dobrivoje V­idics mosoko­vai jugoszláv nagykövet va­csorát rendezett Szvetozár Vukmanovics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnök­e és a szovjet képviselőkkel tárgyaló jugoszláv gazdasági küldöttség tagjai tiszteletére. Szovjet részről a vacsorán megjelent Kaganovics, Miko­jan, Maljemkov és Pervuhin minisztere­lnökhelyettes, va­lamint több magasrangú fő­tisztviselő; és Pirjubin, a Szov­jetunió új beográdi nagykö­vete. A jugoszláv gazdasági kül­döttség tagjai mellett a va­csorán résztvett Dragoje Gyu­rics meghatalmazott minisz­­ter, a légiforgalmi egyezmény­ről tárgyaló jugoszláv kül­döttség vezetője. IDŐJÁRÁS Kissé felhős, szél az En­sz fizetők eufominlájának mes­­annelése hazánkban Hazánkban is ünnepélye­sen megemlékeznek az ENSz fennállásának 10. évforduló­járól. Beográdban a napok­ban­­ megalakult az ünnepsé­get előkészítő bizottság. Tag­jai: Edvard Wardely, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács al­elnöke, Vladimir Szimics, a szövetségi képviselőház alel­nöke, dr. Jozse Volán, a köz­­társasági elnök főtitkára, Velyko Vlahovics, a szövet­ségi képviselőház külpoliti­kai bizottságának elnöke, Bo­sza Cvetics, a Szocialista Szö­vetség elnöke, Marija Vivo­­da, a szakszervezeti szövetség főbizottságának elnökségi tag­ja, Szrgyan Prica külügyi ál­lamtitkár-helyettes, és má­sok. A főünnepség Beográdban október 24-én, az ENSZ Alap­okmánya kikiáltásának 10. évfordulóján lesz. A világ­szervezet jubileuma alkal­mából Jugoszláviában már eddig is sok előadás, és szí­nes műsor hangzott el a köz­­társasági központokban ala­kult ENSz pártoló egyesüle­tek rendezésében. Eisenhower koszoni távirata Beográdból jelenti a Tan­jug. Joszip Broz Tito köztár­sasági elnök a következő táv­iratot kapta Dwight Eisen­hower amerikai elnöktől: »Mélyen becsülöm a leg­­utóbbi súlyos áradás alkal­mából küldött szívélyes üze­netét. Az árvíz sújtotta vidé­­kek lakossága és az amerikai nép nevében köszönöm a ro­­konszenv meleg kinyilvánítá­sát. Dwight Eisenhower. AZ URUGUAY-I ELNÖK TÁVIRATA TITOHOZ Beográdból jelenti a Tan­­jug. Az Uruguay­i Köztársa­ság nemzeti tanácsának elnö­ke táviratot intézett Joszip Broz Tito elnökhöz. Köszö­­ne­tet mond az Uruguay nem­zeti ünnepe alkalmából kül­dött üdvözletéért. A JUGOSZLÁV-FRANCIA VEGYESBIZOTTSÁG ÜLÉ­SE PÁRIZSBAN Szeptember 10-én tartják meg Párizsban a jugoszláv­­francia szakértők vegyesbi­zottságának első ülését. Ez alkalommal megvitatnak e­­gyes konkrét kérdéseket a bi­zottság ügyköréből. A jugoszláv-francia vegyes bizottságot a két ország gaz­dasági egyezménye alapján alakították meg, s azzal a fel­adattal bízták meg, hogy munkálkodjék a két ország gazdasági, műszaki és tudo­mányos együttműködésén, különösen a gyáriparban, épí­tészetben, mezőgazdaságban és közlekedésben. A tervek szerint a bizott­ság üléseit három havonként tartják felváltva Beográdban és Párizsban. Görög nagykövetünk Beográdba érkezett Beográdból jelenti a Tan­jug. Misa Pavicsevics athéni nagykövetünk tegnap repülő­gépen Beográdba érkezett Pavicsevics nagykövet érke­zése I. Pál görög király és Frederica királyné küszöbön­álló jugoszláviai látogatásá­val van kapcsolatban. A mezőgazdasági ter­melők nemzetközi szövetségének ülése Rómában Beográdból jelenti a Tan­jug. Szeptember 9—17-e kö­zött tartják Rómában a me­zőgazdasági termelők nemzet­közi szövetségének (FIPE) évi ülését, a jugoszláv szö­vetkezeti szervezeteket ezen az ülésen Ante Raosz, a szö­vetkezeti főszövetség főtitká­ra Vojin Popoovics mérnök, a szövetség alelnöke és Bran­ko Zlatarics, a Horvát NK szövetkezeti szövetségének tagja képviseli. Lengyel gazdasági küldöttség Beográdban Beográdból jelenti a Tan­jug: Konsztantin Dombrov­­sz­ki lengyel külkereskedelmi miniszter egy lengyel gazda­sági küldöttség élén ma Beo­grádba érkezik. A lengyel kül­döttség a Szövetségi Végre­hajtó Tanács vendégeként né­hány napot tölt hazánkban megtekinti a zagrebi árumin­tavásárt és egyes ipari üze­­meket, és tárgyal jugoszláv gazdasági képviselőkkel. DÁNIÁBA UTAZIK NYOLC JUGOSZLÁV TANÍTÓ Holnap Dániába indul nyolc jugoszláv tanító hogy megismerkedjék a dán iskolák és kultúrintézmények mun­kájával. A jugoszláv tanítók 15 napig lesznek a dán állam vendégei. AMERIKAI METHODIS­­TA PÜSPÖK ISZA JOVA­­NOVICSNÄL Beográdból jelenti a Tan­jug. Isza Jovánovics, a szerb végrehajtó tanács tagja, a köztársasági vallásügyi bi­zottság elnöke tegnap fogad­ta Smith, methodista püspö­köt az USA methodista egy­házának képviselőjét aki a napokban Jugoszláviába ér­kezett, a beszélgetésen részt vett Gyura Szebele a jugo­szláviai methodista egyház­községek szövetségének főin­tendánsa is. FRANCIA parlamenti küldöttség utazik Párizsból jelenti az AFP­ Szeptember 14-én francia par­lamenti küldöttség utazik a Szovjetunióba Pierre Schnei­der, a francia képviselőház el­nöke tegnap fogadta a pári­zsi szovjet ügyvivőt és közöl­te vele a látogatás időpont­ját A francia parlamenti kül­döttség név német tör Moszk­vában, azután ellátogat a Szovjetunió különféle vidé­keire. A SZOVJETBE

Next