Magyar Szó, 1955. december (12. évfolyam, 328-357. szám)

1955-12-02 / 328. szám

Tito elnök elindult etiópiai és egyiptomi útjára JOSZIP BROZ TITO ELNÖK TEGNAP ESTE A BEOGRÁDI VAS­ÚTÁLLOMÁSRÓL HIVATALOS LÁTOGATÁSRA INDULT ETIÓPIÁ­BA ÉS EGYIPTOMBA . ., , Köztársasági elnökünk ki-!­géretében van Kacsa Popo­­vics külügyi államtitkár, Pe­­tar Satambolics, a szerb kép­viselőhöz elnöke, Szvetiszláv Sztefámovics belügyi állam­titkár, d­r. Jesse Villán, a köztársasági elnök főtitkára, Milos Sumonyć vezéralezre­­des, a M­H főparancsnoká­nak kabinetfőnöke, Ivan Zee­zsely vezérőrnagy, a köztár­sasági elnök főszárnysegéde, Jovo Kapicsics, a külügyi ál­lamtitkárság államtanácsosa, Szlovén Szmodlaka, a köz­­társasági elnök protokollőnö­­ke és mások. Etiópiai hivatalos látogatá­sával köztársasági elnökünk viszonozza Haile Szelasszié etiópiai császár látogatását, Egyiptomba pedig Gamal Ab­del Nasszer miniszterelnök meghívására utazik. Tito elnök 19:45 órakor fe­lesége és Milan Zsessely­ve­*---A^-e. _ «-« -zerofTOtRy JnseTrwDeji crac­­zeit a vasútállomásra. Ami­kor Tito elnök megjelent a jugoszláv-etiópiai és egyip­tomi zászlókkal díszített per­sonon a zenekar a himnuszt játszotta. Ezután Tito elnök elvonult a testőrség díszjász­­lóalja előtt, majd elbúcsú­zott az egybegyűlt jugoszláv vezetőktől, valamint Egyip­tom és Etiópia képviselőitől. A búcsúzásnál jelen volt Mosa Pijade, a Szövetségi Népszkupszioa elnöke, Ed­vard Kardely, Alekszandar Rankovics, a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács alelnökei, Ivan Gosnyak népvédelmi ál­lamtitkár, Mijalko Todoro­­vics, Milentije Popovics, Dob­rivoje Radoszavljevice, Sza­va Koszanovics, Krszto Popi­­voda, Mcona Markovics­, Szlo­­bodan Penezics, Nikola Man­­csev, Szlavko Komar, Peko Dapcsevics és Pavle Grego­rics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagjai, Radimir Szi­­mics és Lidija­­Sentajure, a Szövetségi Népszkupstina al­­elnökei, Vlada Zecsevics, Ivan Bozsicsevics, a két ház elnöke, Veljko Vlahovics, a Szövetségi Népszkupstina kül­politikai bizottságának elnö­ke, Dusán Petrovics, a szerb képviselőház alelnöke, Jovan Veszelínov, a Szerb NK Vég­rehajtó Tanácsának elnöke és mások. Búcsúzásnál jelen volt Hu­szein Ruzsdi Egyiptom beo­­grádi nagykövete és Bereka­­du Metaferia etióp ügyvivő. Tito elnök külcsnvonata va­lamivel 20 óra előtt hagyta el a beográdi vasútállomást. lila ehrfírs átadta a kitüntetést Kordely a feleiknek November 29-én a Szövet­ségi Végrehajtó Tanácsban. Janep Broz Tito köz­társasá­ti elnök átadta Edvard Bor­délynak, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács alelnökének a »Szocialista munka hőse« ér­demrendet fáradhatatlan munkájáért és rendkívüli szolgálataiért állami és tár­sadalmi rendszerünk építésé­ben és szervezésében, vala­mint a szocializmus építésé­ben és népköztársaságunk függetlenségének erősítésé­ben tett szolgálataiért. Az ünnepségen részt vett Mosa Pijade, a Szövetségi Népszkupstina elnöke, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács al­elnökei és tagjai. T0rl€ociiil korszak volt­ ­ Tito elnök beszéde a Szövetségi Végrehajtó Tanács disz­tésén A Jugoszláv Szövetségi Nép­köztársaság megalakításának tizedik évfordulóján a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács Jo­szip Broz Tito köztársaságii elnök vezetésével ünnepi ülést tartott. Tito köztársasági elnök jó­még neon tekinthetjük át és talán sohasem ismerhetjük fel, mert a mindennapi gon­dok és erőfeszítések meggá­tolnak benne — mekkora győ­zelm­et arattak népeink, ami­kor megalakították ezt az egységes és erőteljes államot, t­ány ez, amely joggal büsz­keséggel tölt el bennünket, de egyben arra is kötelez ben­nünket, hogy ezeket a vív­mányokat semmivel se mocskoljuk be, hanem to­vábbhaladjunk eddigi becsü­letes utunkon a független. Tito elnök beszél köztársaságunk első évtizedéről a Szövetségi Végrehajtó Tanács november 29-i díszülésén. Ünnepi üdvözletek November 29. köztársasá­gunk napja alkalmából sok munkaközösség, intézmény, tömegszervezet, külföldi kép­viselet és magánszemély az ország minden tárjáról szá­mos üdvözlő táviratot kül­dött Tito köztársasági elnök­nek és a Szövetségi Végre­hajtó­ Tanácsnak. Az ünnep alkalmából egye­bek között üdvözlő táviratot küldött a szlavonszki bródi »Gyura Gyakovica” gyár munkaközössége, a szpliti ha­jóépítő vállalat, a zselezniki »Ivo Lola Rilbak­« gépgyár, a zenicei és jeszenicei vasmű­vek, a noviszedi kábelgyár, a szuboticai November 29. stb­. Üdvözlő táviratot küld­tek a prágai, moszkvai, chi­lei stb. nagykövetségek tag­jai. Szervezetek és intézmé­nyei­ közül többek között üd­vözlő táviratot küldtek: a zentai járási népbizottság, a jugoszláv Vöröskereszt, Ju­goszlávia Hadirokkant Szö­vetségének központi bizott­sága, a novikneaseváci nyolc osztályos iskola tanulói, stb. kívánságait fejezve ki a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács tagjainak az ünnepnap alkal­mából a következő beszédet mondotta: Elvtársak és elvtársnők! Az egykori Versailles­ tákolmány romjain létrejött köztársasá­gunk életének és fejlődésé­nek tíz esztendeje jelentősé­génél fogva egy nép egész történelmi korszakával hason­lítható össze, mert esemé­nyeivel, tapasztalataival és rövid idő alatt elért eredmé­nyeivel olyan példát mutat, aminek párját a történelmi, forradalmi, társadalmi át­alakulásokon k­ívül aligha ta­láljuk. Mi, a kortársak, akik ak­tívan rész vettünk köztársa­ságunk létrehozásában, és akik ma aktívan közreműkö­dünk köztársaságunknak, e szocialista országnak fejlesz­tésében és erősbítésében, ma a Jugoszláv Szövetségi Nép­köztársaságot, amelyben test­véri népek egyesülve szaba­don építik új életüket. Az elmúlt tíz év alatt meg­változott hazánk képe. Száz és száz erőművet, gyárat, tu­dományos intézményt, új te­lepüléseket építettünk, több­ezer kilométernyi vasútvonal, útt és korszerű országút há­lózza be hazánkat és egyre inkább modern, iparilag fej­lett országgá teszi. Nemcsak az fontos, amit anyagi téren elértünk, hanem fontos az új szellem, az em­berek átalakulása is, fontos az is, hogy miképp értük el ilyen rövid idő alatt mind­ezeket az eredményeket a há­borúban rombadőlt, elma­radt, és nemzetiségi viszá­lyoktól megbontott ország­ban. Fontos az is, hogy mind­ezt óriási erőfeszítések árán és munkásosztályunk, szelle­mi és fizikai dolgozóink al­kotókészségével értük el, fon­tos az is, hogy mindezt köz­társaságunk valamennyi dol­­gozó polgárának erőfeszítésé­vel teremtettük meg. Mindez népeink kiapadhatatlan élet­erejéről tesz tanúbizonysá­got, és ez egyúttal ragyogó jö­vőjük biztosítéka. Köztársaságunk a háború­ban vívott harcával, az or­­•«*­? ujjáért id éséért és fejlesz­téséért, a népek békéjéért és egyenjogú viszonyáért folyta­tott megingathatatlan harcá­val óriási tekintélyt szerzett az egész világnak. Olyan viv büszke, de szerény és béke­­szerető nép utján, olyan nép utján, prajely együtt akar mű­ kedvű és békében kivan élni minden más jóakarata és be­csületes szándékú állammal és néppel. Népeink hangjának és tö­rekvéseinek mindig teljes visszhangra kell találniuk mindannyiunk szívében és elméjében, akiket a nép az­zal bízott meg, hogy vezes­sük ezt az országot. Mindig szívünkön kell viselnünk kö­zösségünk boldogulását, és fáradhatatlanul kell dolgoz­nunk azoknak az eszményeik­­nek a megvalósításáért, ame­lyekért harcoltunk, és ame­lyekért hazánk legjobbjainak százezrei áldozták életüket — fáradhatatlanul kell igye­keznünk a szocializmus meg­valósításán, mert ez a társa­dalmi rendszer valósítja meg hazánk dolgozóinak legneme­sebb törekvéseit. Mi most, köztársaságunk életének má­sodik évtizedébe lépünk, és mély meggyőződésem, hogy ebben az évtizedben egyre jobban kifejezésre jut né­pünk­­eddigi erőfeszítéseinek gyümölcse, és könnyebben és boldogabban élünk. Szövet­ségi Népköztársaságunk éle­tének és fe­lőd­ésének uj év­­tizedében szer­­t›­' Ifi i› erõ nek minden figyelettahet, azaz ›*'***, ni mun* kálkodjunk népünk boldogu­lásán. Éljen a Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság! TITO KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TÁVIRATA Vlaciszláv Ribnlkár özvegyéhez Vladisz­láv Ribnikár nép­­képviselőnek, a Politika issz gátlójánal­, elhunyta alkalmá­ból Joszip Broz Tito köztár­sasági elnök a következő táv­iratot intézte özvegyéhez: »Kedves Ribnlkár elvtárs­nő! Súlyos veszteségében, a­­mely önt és családját érte, kérem fogadja őszinte rész­vétemet Jovanka és a ma­gam nevében. Mélyen megrendített Rib­­nikár hallónak híve, aki e­­gész életében, mind a néptől szabadító bábomban, mind a háború után, súlyos betegen is minden erejét szocialista hazánk boldogulására szen­telte. Joszip Broz Tito. A Szövetségi Végrehajtó Tanács köszönete A köztársaság napja alkalmából a Szövetségi Végre­hajtó Tanács nagyszámú üdvözlő táviratot és levelet ka­pott hazánk minden tájáról. Munkaközösségek, vállala­tok és Intézmények, társadalmi szervezetek, a Jugoszláv Néphadsereg tagjai és a tenger­észek, valamint egyes pol­gárok és a külföldi képviseletek üdvözölték a köztársa­ság napját. Mivel a Szövetségi Végrehajtó Tanács min­den üdvözletéért és jókívánságáért nem mondhat külön köszönetet, ezúton fejezi azt ki. A Szövetségi Végrehajtó Tanács mmm diianivczeiOk oaiozio idvirma lilo diOEinck mok népének legjobb kíván­ságait Excellenciádnak és Ju­goszlávia népének«. A Kínai Népköztársaság kormányának üdvözlőtávira­ta a következőket mondja: »J. B. Tito elvtársnak, a JSaNK köztársasági elnöké­nek és a Végrehajtó Tanács elnökének, Mosa Pijade elv­társnak, a JSzNK Népszkup­­stinája elnökének, Kacsa Po­­povics elvtársnak, a JSzNK külügyi államtitkárának. A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság megalakulá­sának tizedik évforduló­ja al­kalmából a Kínai Népköztár­saság kormánya és népe ne­vében forró üdvözletünket küldjük Önöknek és a hősi jugoszláv népnek. A múltban, függetlenségi és felszabadító harcunk so­rán mély barátság fűzte ösz­sze a kínai és jugoszláv né­pet. Kína és Jugoszlávia dip­lomáciai kapcsolatának hely­reállá­sáta után a két nép ba­rátsága és együttműködése még nagyobb lendülettel bon­takozott ki. Meggyőződésünk, hogy ez a barátság és együtt­működés a jövőben tovább fejlődik és erősödik. A jugoszláv népnek továb­bi eredményeket kívánunk a szocializmus építésében és a világbéke megőrzésében. Mao Ce Tung, a Kínai NK elnöke, Liu Sao Csi, a Kínai NK népképviselői ésszkínai tanácsa állandó bizottságának elnöke, Csu En Laj, a Kínai NK minisztertanácsának el­nöke és külügyminisztere. Vorosilov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa prezidiumá­­nak elnöke a következő táv­iratot küldte: »A köztársaság napja — a Jugoszláv Szövetségi Nép­köztársaság nemzeti ünnepe — alkalmából fogadja a Szov­jetunió legfelső tanácsa prezi­diumának meleg és szívélyes üdvözletét. Tiszta szívből ú­­jabb eredményeket kívánok Jugoszlávia népeinek és ön­nek, kedves Tito elvtárs, a szocialista építőmunkában, testvéri barátságunk megszi­lárdításában és a világ va­lamennyi békeszerető népé­vel való együttműködésben«. II. Erzsébet angol király­nő távirata így szól: »Nagy öröm számomra, hogy a jugoszláv nemzeti ün­nep alkalmából jókívánsá­gaimat küldhetem önnek. El­nök úr, egészséget, boldogsá­got és a jugoszláv nép fel­virágzását kívánva«. Tito elnök ezenkívül üdvöz­lő táviratot kapott Georgi Damjanovtól, a Bolgár Néo népi szobránye preziáeumá­­nak elnökétől, dr. Petru Gro­zától, a Román NK parla­mentje prezídiu­mának elnöké­től, Pasikivi finn köztársasá­gi elnöktől, Frederik dán ki­rálytól, Pedro Eugenio Aram­buru ideiglenes argentin k­öz­társasági elnöktől, Hadzsi Le­si­től, az Albán NK parlament­je prezidiumának elnökétől, Vlrko Cservenkovtól, a Bol­gár NK mi­n­i­s­zter ta­ná­csá­n­ak elnökétől, Hirohito japán csá­szártól, Ramil Samun libano­ni köztársasági elnöktől, I. Huszein jordáni királytól és másoktól. November 29. a logashiv Szövetségi Népköztársa­ság napja alkalmából Joszip Bros Tito elnök több táv­iratot kapott a baráti országok államférfiaitól. Eisenhower amerikai elnök táviratában a következőket mondja: *A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság nemzeti év­fordulója alkalmából öröm­mel küldöm üdvözletemet és az Amerikai Egyesült Állam KÓCSA POPOVICS KÖSZÖNETNYILVÁNÍ­TÁSA Beográdból jelenti a Tah­itit: November 29. Jugoszlávia nemzeti ünnepe alkalmából Kócsa Popovics külügyi ál­lamtitkár számos táviratot kapott külföldről és az or­szágból. Ez alkalomból jókí­vánságait fejezte ki: Auszt­ria, Nyugat-Németország, a Román NK, a Bolgár­­NK, Chile, Brazília, Bolívia, Iz­rael, Uruguay, Paraguay, Cos­tarica, Tai­land külügyminisz­tere és a beográdi diplomá­ciai képviselők. Ezenkívül Kacsa Popovics külügyi ál­lamtitkár táviratot kapott ha­zánk külföldi diplomáciai képviseleteitől, valamint több szervezettől és egyéntől. Mi­vel a külügyi államtitkárnak nincs módjában válaszolni valamennyi jóvováfl-t "-ra, ez után mond köszönetet.

Next