Magyar Szó, 1955. december (12. évfolyam, 328-357. szám)

1955-12-02 / 328. szám

1. oldal MAGYAK SZÓ Is csak tanulgatok és örüljetek gyermekbarátoknak Tito elvtárs több mint ezer pionírt lopett vendégel a köztársaság napján Képek az ünnepről Köztársaságunk megalakításának tizedik év­fordulóján Joszip Broz Tito köztársasági elnök a Szövetségi Népszkupszina nagytermében mintegy ezer pionírt fogadott az ország minden részéből. A Szövetségi Szkupstina nagytermében össze­gyűlt ezer főnyi pionírsereg egetverő éljenzéssel fogadta Tito elnököt, majd elhalmozták virágcsok­rokkal és partizándalokat énekeltek. Tito köztársasági elnök ezután a következő be­szédet intézte hozzájuk: Drága pionírjaim, kedves gyerekek! Teljes szívemből minden jót kívánok nektek, legifjabb nemzedékünknek népköztársaságunk megala­kításának évfordulóján. Köz­társaságunk még f­iatal, mind­össze tízéves, és ti is tízeszten­dősek vagytok. Ti is akkor jöttetek világra, amikor köz­társaságunk megszületett és éppúgy fejlődtek és gyarapod­tok, mint köztársaságunk is, hogy boldog és szerencsés ha­zája legyen minden polgárá­nak. Tíz év telt el köztársasá­gunk megalakítása óta, és magától értetődő, hogy közü­­letek sokan, a legtöbben nem emlékeztek vissza a köztár­saságunk megszületését meg­előző eseményekre. Bizonyára mindannyian hallottátok ta­nítóitoktól és tanáraitoktól, úgyszintén szüleitektől, hogy milyen keserves módon jött létre ez a közösségünk, ez a köztársaságunk. De legjobb fiaink és leányaink, akik f­egy­verrel a kezükben harcoltak népeink testvériségéért és egységéért és zászlójukra vi­lágosan kiírták a testvériség­egység soha el nem halványu­ló magasztos jelszavát, vérük­kel és áldozatukkal utat nyi­tottak az egység előtt, új kor­szakot nyitottak meg, utat nyitottak egy olyan egység megteremtésére, amelyben minden, egykor viszálykodó nép most szilárdan, egyesülve és szabadon építi jobb életét. Kövületek sokan nem tud­ják, hogy már régen, a há­ború előtt apáitok, anyáitok és nagyapáitok végigszenved­ték az akkori állapotok min­den nehézségét és igen rögös utat jártak be, de most is nagy terhet hordoznak vállai­kon, hogy néktek minél jobb sorsotok legyen. Kedves gyermekek, mi sem szomorítana el jobban ben­nünket, és mi sem fájna job­ban nékünk, akiknek nem volt gyermekkoruk, akik har­coltunk a háborúban és a há­ború előtt is, a háború után pedig vállunk­on hordozzu­k az ország újjáépítéséért folyó harc minden súlyát, mi sem szomorítana el bennünket jobban, mint az, ha ti nem becsülnétek ezt a harcot és mindazt, amit a harcban ki­vívtunk és elértünk. Legyen november 29, a köztársaság napja minden esztendőben a visszaemlékezés napja, ti pe­dig szívjátok magatokba azt a nagy és hősies múltat, a­­melyet a pártok végigjártak és amelyre váltig büszkék le­hettek. Köztársaságunk csak tíz­éves, de erős és megbecsült az egész világon, és olyan nagy tekintélyt szerzett, mint talán egy másik tizenhétmil­liós ország sem szerzett a történelem folyamán. Igyekez­zeteté ti is így kiemelkedni, igyekezzetek köztársaságunk­kal együtt fejlődni, és legye­tek ennek a köztársaságnak öntudatos, büszke, de sze­rény polgárai, és becsüljétek köztársaságunk múltját, hogy még szebb jövőt építhessetek. Mert drága gyermekeim, az a nemzedék, amely villá­m­ hordta mindannak a sú­lyát, amit eddig megterem­tettünk, fokozatosan eltűnik. Sokan közülünk elemésztőd­nek a harcban és a munká­ban, sokan összeomlanak a teher súlya alatt, mint a ki­vágott fa, és nekünk új em­berekre, új nemzedékre van szükségünk, amely méltókép­pen képviseli szüleit, testvé­reit, akik végig küzdött­ék ezt a harcot. Tiétek a jövő. Ez nem pusz­ta frázis, hanem ez lényegbe­vágó dolog, ebben a szóban mély tartalom rejlik. Azt kí­vánom, hogy ifjúságunk, gyer­mekeink új, szocialista szel­lemben nevelkedjenek, hogy idegen legyen számukra a múltban gyökerező minden káros befolyás. Legyetek en­nek az országnak bátor és öntudatos polgárai, tovább­építői annak, ami ma meg­valósul, a szocializmus épí­tői, mert csak a szocializmus biztosíthatja minden tekintet­ben hazánk minden egyes pol­gárának jövőjét. Persze, ti is érzitek, hogy nálunk még mindig nem könnyű minden. Még mindig nehéz harc fo­lyik, de az a harc már in­kább csak anyagi jellegű és harcunknak anyagi nehézsé­geit sokkal könnyebben le­küzdhetjük, ha meglesz hoz­zá az erkölcsi erő mindenki­ben, a legifjabbaktól a legidő­sebbekig, ha az emberek ön­tudatosan előretörnek, és ha látva a nehézségeket és oka­it, elhárítják mindezeket az okokat. Drága gyermekeim, ti foly­tatjátok majd a művet, amit örökül rátok hagyunk. De munkátokkal és példátokkal az iskolában és otthon, szü­lésteknél, úgyszintén a többi gyermek társaságában már most is sokban hozzájárulhat­tok ehhez a műhöz, és hozzá is kell járulnotok. Mindamy­­nyiunknak nagy örömére szól A Szövetségi Végrehajtó Tanács hétfői ülésén, Rodo­ljub Csolákovics al­elnök el­nökletével, több, főleg gazda­sági vonatkozású rendeletet és határozatot hozott. A beruházási programm el­készítéséről és jóváhagyásá­ról szóló rendelet kiegészíté­sével és megváltoztatásával kapcsolatban elhatározták, hogy a beruházási munkák kifizetődésére fordítandó le­tétekkel szabályozzák a mun­kát, ugyanis több gazdasági vállalat november 1-éig sem fizette ki a letétet, illetve nem nyújtotta be a kötelező beruházási tervet. A Végrehajtó Tanács ha­tározott még a földművesszö­vetkezeteknek juttatandó köl­csönről az 1954 december 31- éig megállapított hiányok és veszteségek fedezésére. A ha­tározat szerint a Nemzeti Bank erre kölcsönt ad a szö­vetkezeteknek a járási nép­bizottság és a járási szövet­kezeti szövetség előzetes vé­leményezése alapján. Emel­lett szükséges, hogy a szövet­kezeti tanács kötelezze ma­gát arra, hogy a szövetkezeti tagok jövedelméből három év alatt fedezi a veszteséget és végül, hogy büntető, illet­ve kártérítési eljárást indít azok ellen, akiknek hibájá­ból a veszteség vagy hiány származik. Ilyen feltételek­kel a Nemzeti Bankon kívül a szövetkezeti takarékpénztá­rak is adhatnak kölcsönt. Egy másik határozattal a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács beruházási kölcsönöket irányoz elő azon kötelezett­ségek teljesítésére, amelyek­nál, ha tudjuk, hogy jól ta­nultak, ha tudjuk, hogy ti for­radalmi szülők forradalmi korban élt emberek utódai, gyermekei vagytok, olyan gyermekek, akik még meré­szebben, még büszkébben ha­ladnak előre. Sok sikert kí­vánok nektek, kedves gyerme­keim, mindennapi életeitek­ben. Nem azt akarom monda­ni, hogy most mint felelős és komoly emberek, rögtön hol­mi nehéz és komoly dologhoz lássatok. Ti csak tanuljatok és örüljetek gyermekkorotok­nak, ha már nekünk nem volt gyermekkorunk, legalább nektek legyen. Sok sikert kí­vánok nektek, egészséget, bol­dogságot, kívánom, hogy szé­pen fejlődjetek. Az összegyűlt gyermekek hosszan és kitartóan éljenez­ték Tito elnököt, és így fejez­ték ki köszönetüket jókíván­ságaiért és tanácsaiért, ame­lyeket általuk hazánk egész ifjú nemzedékéhez intézett Tito elnök ezután elhagyta a szónoki emelvényt, és a szkup­stina elnöki asztalához ült, és mintegy negyedórát töl­tött még a gyermekekkel. A képviselőházi padsorokban il­lő pionírok közül többen kér­déseket intéztek hozzá és Ti­to elnök mosolyogva, jóked­vűen mesélt nekik nehéz gyermekkoráról, népeink for­radalmi harcáról, a szenve­désekről, a Drvár elleni el­lenséges támadásról és nép­­felszabadító harcunk sok más dicső eseményéről Az újonnan megnyílt beo­­grádi „Borisz Kidrics“ iskola egyik kis leánynövendéke tár­sai és társnői nevében meg­köszönte Tito elnök szavait, és vele együtt a többiek mind­annyian megfogadták, hogy életük végéig megbecsülik népfelszabadító harcunk vív­mányait, Tito elnök és mun­katársainak munkáját és az általuk kijelölt tetőn fognak haladni, a szövetkezeti otthonok épí­tése miatt keletkeztek. A hétfői ülésen határoza­tot hoz­ta­k a társadalombiz­tosító intézet önigazgatási szerveinek megválasztásáról is. Ezenkívül elfogadták azt a javaslatot, hogy a gyermek­pótlék kifizetéséhez szüksé­ges igazolás (az új vagyoni helyzet alapján) benyújtásá­nak határidejét 1956 április 30-áig meghosszabbítják, de csak abban az esetben, ha az igazolás nem a gyermekpót­lékot élvező hibájából késik. A Végrehajtó Tanács hét­fői ülésével kapcsolatban el­mondhatjuk még, hogy meg­alakították a szövetségi tájé­koztatási titkárságot, amely­nek a határozat értelmében az a feladata, hogy a közvé­leményt, a sajtót, s a rádiót­­ tájékoztassa a Szövetségi Vég­­­rehajtó Tanács és a többi ál­­­­lami szerv munkájáról és ha­­­tározatáról. Titkárává Jovan Marinkovicsot, a nemzetközi politikai és gazdasági intézet eddigi igazgatóját nevezték ki. Az ülésen más kinevezések­ről is határoztak. Dr. Pavle Gregoricsot, a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács u­j tagját kinevezték a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács népjóléti és egészség­­ügyi, valamint közművelődés­ügyi bizottságának tagjává. Ezenkívül kiegészítették a szövetségi testnevelési bizott­ságot is. A testnevelési bi­zottság új tagjai: Malka Mi­nies, dr. Voja Sztojánovics, Milan Ercegán és Maria Se-­­ Pa- ' fllfrlf beorah a szflvesíze­­ző'd­í a SiUnii fedezésére A Szövetségi Végrehajtó Tanács döntései Tito elnök és felesége megérkezik a Szövetségi Végrehajtó Tanácsban rendezett köz­társaságnapi díszfogadásra. Tito elnök és felesége, Rankovics alelnök és felesége, va­lamint Ivan bosnyák népvédelmi államtitkár a beográdi Népszínházban rendezett hangversenyen. Tito elnök átadja a szocialista munka hőse érdemrendjét Edvard Kardelynak, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács alelnökinek. Tisznek a szövetségi Mpvi­­selőház előtt a köztársaság v. mnjstoak előestéje.. . A gyermekek virággal ked­veskednek Tito elnöknek a Szövetségi Képviselőházban, Szvetozár Vukmanovics és Rodoljub Cso­­lákovics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnökei és Ivan bosnyák hadseregtá­­bornok a vendégek jókívánságait fogad­ják a Szövetségi Végrehajtó Tanácsban rendezett fogadáson. Tű© köztársasági elnök és neje fogadja a külföldi kép­­videletek jókívánságait a Szövetségi Végrehajtó Tsod­ács­­­­­ban rendezett fogadáson. Pfr**. MSU. ML %

Next