Magyar Szó, 1955. december (12. évfolyam, 328-357. szám)

1955-12-02 / 328. szám

Santesc, 1955. XII, 2. MAGIAK SZÓ 3. oldal Igen fontos, hogy ma mindenki megértse és felfogja a szövetkezetek új szerepét Peter Sztambolics beszéde Csacsakon A köztársaság napján Csacsakon forgalomba helyezték a kraljevó-csa­­csaki rendes nyomtávú vasútvonalat, és leleplezték Csecsek és környéke el­esett harcosainak nagyszabású emlékművét. Az emlékmű leleplezésén mintegy 25 ezer ember előtt Sztambolics Pé­ter, a szerb képviselőház elnöke mondott beszédet. Visszaemlékezvén a vidék harcosainak hősies harcára, többek között a következőket mondotta: Tizenöt esztendővel ezelőtt ennek a vidéknek dolgozói óriási számban gyűltek össze ugyanezen a helyen, hogy megadják a végtisztességet a forradalom egyik első elesett harcosának, hogy utolsó út­jára kísérjék Dragisa Miso­­vicsot. Az ellenség jól tudta, miért vette éppen őt célba. Azért, mert a Kommunista Párt egyik vezetője volt Szer­biában, Csacsakon és környé­kén, ahol dolgozott, szilárd szövetséget hozott létre a munkások és a parasztok kö­zött. Ám hiába volt a terror és az erőszak, a burzsoázia már elkésett Az események me­nete egyre drámaibb lett, alig két évvel később a fa­siszta megszállás idején meg­kezdődött a fegyveres harc. Sztambolics elnök ezután felidézte a négyéves felsza­badító harc egyes esemé­nyeit, majd beszéde további részében a következőket mondotta: Tíz évnek kellett eltelnie köztársaságunk, életében, tíz esztendőnek a háború befe­jezése óta, hogy a világon mindenki elismerje azt az egyszerű és világos tényt, hogy ennek az országnak a megteremtése, szocialista rendszerünk megteremtése óriási áldozatokat követelt, és népünk úgy oldotta meg kérdéseit, ahogy létérdekei megkövetelték. Az elmúlt tíz esztendő a­­latt állandóan kénytelenek voltunk védelmezni, amit a forradalomban kivívtunk. Há­borús szövetségeseink, a­kik­ a maga módján, kétség­be vonták azt, ami már való­ságunkká vált. Függetlensé­günk megvédése igen sokba került. A háború után eltelt tíz esztendőben egyetlen eu­rópai ország sem fordította nemzeti jövedelmének olyan nagy részét védelemre, ami­lyet Jugoszlávia volt kényte­­­­len erre a célra áldozni Államvezetőségünk nem­zetközi téren békepolitikát folytatott, politikája hazánk függetlenségének megóvásá­ra irányult és arra, hogy jó­­viszonyt teremtsünk a világ minden más országával. Ez a politika megfelelt népünk ér­dekeinek és a világ minden más népe érdekeinek, meg­felelt felszabadító harcunk szellemének. Jugoszlávia a háború utáni tíz esztendő a­­latt igen nagy tekintélyt ví­vott ki magának a világon, lényegesen hozzájárult a há­borús feszültség enyhítéséihez és baráti kapcsolatokat te­remtett igen sok országgal. Petar Sztambolics ezután a Szovjet Szövetséggel és a keleteurópai államokkal való viszonyunk rendezéséről be­szélt. Vannak, akik ennek a vi­szonynak a normalizációjából olyan következtetéseket von­tak le, amelyeknek semmi kö­zük az igazsághoz. Vélemé­nyük szerint mi most az e­­gyik táborból — a nyugati­ból — átléptünk a másikba,­­ — a keletibe. Szerintük mi­­ most hátat fordítunk Nyugat­nak, pedig amikor összetűzé­sünk támadt a kominform­­­mal és az összeütközésből ne­hézségeink keletkeztek, ak­kor — szerintük — Nyugat­hoz fordultunk. Más követ­keztetéseket is levonnak, azt is, hogy megváltoztatjuk szo­cialista demokráciánkat, stb. Mi sohasem változtatjuk politikánkat Politikánk min­dig ugyanaz volt: a béke és hazánk függetlenségének po­litikája. Csak egyes országok viszonya változott meg for­radalmunk vívmányai iránt,­­ függetlenségünk iránt és a­­ világbéke iránt. A Beszéde következő részé­­ben Petar Sztambolics gaz-­­­dasági eredményeinkről be­szélt : közlekedésre, a mezőgazda­ságra és az életszínvonal ja­vítására­ fordított eszközöket Ezeknek a gazdasági ágak­nak az elmaradása és az élet­színvonal emelését szolgáló beruházások elmaradása az el­múlt tíz év alatt évről évre nehezebb problémaként je­lentkezett. Mi például több vasútvonalat építettünk, mint a régi Jugoszláviában húsz esztendő alatt, a gyáripar megkétszereződött termelése mégis igen komoly és nehéz közlekedési problémákat ve­tett fel. Tito elnök beszámo­lója szerint ma mér abban a helyzetben vagyunk, hogy megoldhatjuk ezeket az el­lentmondásokat és nagyobb összeget fordíthatunk az ed­dig elmaradt gazdasági ágak fejlesztésére. Eddigi fejlődé­sünk igen nagy lehetőségeket nyújt ebből a szempontból. Persze ez a fordulat nem könnyű és nem is lehet gyors, mert gazdasági téren nem le­het hirtelen fordulatot ten­ni kár nélkül. A legfonto­sabb mindenesetre az, hogy gazdasági fejlődésünk ma már lehetővé teszi ezeknek a kérdéseknek a megoldását. Már az 1956 évi társadalmi tervben intézkedéseket te­szünk a piaci helyzet meg­szilárdítására, márpedig a piac szilárdságétól függ, hogy az életszínvonal kérdését szi­lárdan a kezünkben tarthas­suk és megszüntessünk min­den ingadozást. A piac megszilárdításával megoldjuk közgazdaságunk más fontos kérdéseit is. Amíg nem szilárd a piac, lehetőség nyílik arra, hogy spekuláns elemek felverjék az árakat, hogy őket meg nem illető haszonra tegyenek szert, és ezzel kárt okozzanak az egész közösségnek. A piac megszi­lárdításával sok ilyen fogya­tékosságot könnyebben kikü­szöbölhetünk. A piac megszilárdítása nem az egyetlen intézkedés, amit az életszínvonal megjavításá­ra teszünk. A jövő évi tár­sadalmi terv a nehézipari be­ruházások csökkentését irá­nyozza elő, és a közfogyasz­tási cikkeket gyártó ipar fej­lesztésére és a közfogyasztási cikkek termelésének növelé­sére igen nagy lehetőségeink vannak. Lehetőség van arra is, ha nem is éppen nagy lehetőség, hogy nagyobb összeget fordít­sunk lakásépítésre is. Igyek­szünk a lakásépítést olcsóbbá tenni, megértse és felfogja a szö­vetkezetek új szerepét, min­denekelőtt pedig, hogy kü­lönbséget tegyenek aközött, ami volt a háború előtt és eddig, és aközött, ami most jön. Közvetlenül a háború után az adminisztratív rendszer idején nem fordíthattunk na­gyobb gondot és több pénzt a mezőgazdaságra sem a szö­vetkezetekre. A szövetkeze­tek szervezete gyenge volt, a szövetkezeti tagok a járá­si szövetség boltját látták benne, a járásban pedig nem szenteltek akkora figyelmet a szövetkezetekre, mint más szocialista vállalatokra. A szövetkezet­­ mindenkié volt és senkié. A szövetkezeteket a falu szocialista viszonyai­nak alap­formájává akarjuk fejleszteni, és a mezőgazda­ság fejlesztésének fő hajtó­erejévé, szövetkezeteink te­hát alapjában véve külön­böznek a háború előtti szö­vetkezetektől. Mindent meg kell tennünk, hogy szövetke­zeteinket képesítsük új sze­repük betöltésére. Mint ahogy a városokban, a gyárak szocialista vállala­tok és az egész közösség tu­lajdona, és a termelők igaz­gatják őket, ugyanúgy legye­nek a szövetkezetek is szo­cialista gazdasági vállalatok a falvakban, a parasztok igazgatása alatt és szolgál­ják a mezőgazdaság fejlesz­tését. Legyenek a paraszt hasznára, — egyébként nincs szükség rájuk — támogas­sák a parasztot, hogy hozzá­jusson a termelés fejleszté­sét szolgáló eszközökhöz, a­­melyhez egymaga nem juthat hozzá. ERRŐL SE FELEDKEZ­TÜNK MEG Megnégyszereztük villa­­mosáram termelésünket, nagy vízierőműveket építet­tünk Jugoszlávia minden ré­szében és az egész országot távvezetékekkel hálóztuk be, amelyek áramot szállítanak az ország egyik részéből a másikba. Nem volt könnyű dolog ilyen hatalmas építmé­nyeket létrehozni Egyes vé­lemények szerint másként kellett volna cselekednünk, a úgy gondolják, hogy ma megváltoztatjuk építési poli­tikánkat, és lemondunk a ne­hézipar építéséről. Mi nem önmagunk kedvéért építet­tük ki a nehézipart, vagy pe­dig azért, mintha a nehéz­ipar szocialistább lenne a töb­bi gazdasági ágnál. Azért é­­pítettük a nehézipart, mert a nehézipar függetlenségünk és további fejlődésünk alap­ja. Ma tovább haladhatunk gaz­daságunk fejlesztésében, még­pedig azért, mert fejlett ipar­ral rendelkezünk. Csak egy példát említek, 1939-ben gyá­raink 4874 tonna mezőgazda­sági eszközt és gépet gyár­tottak. Az idei becslés sze­rint 18.820 tonnát gyártunk, a traktorokat nem számítva. Mi más ez, ha nem a mező­­gazdaság fejlesztésének alap­ja. A nehézipar fejlesztésével utat nyitottunk minden más kérdés megoldására, a mező­­gazdaság, a könnyűipar, a köz­lekedés fejlesztésére és az é­­letszín­vonal emelésére. Mind­erről megfeledkeznek azok, akik eddigi fejlődésünknek csak árnyoldalait látják. A Szocialista Szövetség szö­vetségi bizottságának vasár­nap Beog­rádban tartott össze­jövetelén Tito elvtárs beszá­molót terjesztett be jövendő feladatainkról gazdasági té­ren. Történetesen éppen ak­kor, amikor köztársaságunk fennállásának tizedik évfor­dulóját ünnepeljük, nyílott le­hetőségünk arra, hogy bizo­nyos változtatá­sokat végez­zünk gazdasági politikánk­ban. Nehéziparunkat csak úgy építhettük ki, hogy korlátoz­tuk a többi gazdasági ág fej­lesztésére, a könnyűiparra, a ÚJ VISZONYOKAT A FALUN A mezőgazdaság fejlesztés­­­ségű jószágot tenyésszen, stb. se is az életszinvonal javítás ! A k­api­tal­izmusba­n a mezőgaz­dát szolgálja. Ebben a gazda-­j­daságot a nagybirtokok fej­sági ágban az elmúlt tíz év­­­lesztették, ám ugyanakkor alatt nem növeltük a terme- tönkretették a kisparasztü­­lést, de megteremtettük a­­­kát. A mi szocialista rendsze szükséges feltételeket ahhoz, í­zünkben a mezőgazdaság fej hogy a jövőben gyorsabban­­­lesztése a földművesszövetbe haladhassunk. Megteremtett e tetek feladata, tűk mezőgazdasági gépiparun­­­kat, iskolákat nyitottunk me a SZÖVETKEZET zőgazdasá­gi szakértők képzé- 1 rZEDVEZZE £.«■ ecu scc­c sére, és máris elég sok me- SZERVEZZE ÉS FEJLESSZE 2őgazdiaségi szakértőnk vah s A MEZŐGAZDASÁGI igen sok mezőgazdasági vitéz TERMELÉST ményünk. Ezzel azonban még nem oldottunk meg mindent, a Szocialista Szövetség ma most az a kérdés áll élő v­­sárnapi plénumán igen sok tünk, hogyan létesítsünk szó- szó esett a földművesszövet­cia­ista viszonyokat a falvak kezetek fejlesztéséről. Még ban. Magától értetődik, hogy mindig vannak, akik a szö­, városokban vetkezetet falusi boltnak kép szocializmus a falvakban pe- . zetik el, amely ipari árut a_ maximum V- A- 100^- rul és esetleg némi mezőgaz­maximumról szóló törvénnyel .___- -tiz hektárra korlátoztuk a ^ felvasa­magánbirtokot, és ezzel még I r°Í t J aTA Vt egyszer világosan megmutat- roso^baf' Nem h°gy tűk, hogy nem kívánjuk a ka a szövetkezet a mezőgazda­­pitalizmust fejleszteni a fal-­­­sági termelés fejlesztései is vakban. Ám nem hagyhattuk megszervezheti, nem látják, ennyiben, mert ilyen körül- hogy a szövetkezet lehet a mények között a mezőgazda- , sz°ciahsta fejlődés hordozó­­ságot nem emelhetjük maga- , ^ a falvakban és ezért szem jabb színvonalra. A falusi behelyezkedtek a falvakban kisbirtok nem képes arra,­­ te­ intézkedéseinkkel, az hogy modern eszközöket al­ agrárreformmal és a többi kaknázzon, hogy gépeket intézkedéssel, használjon, hogy jó vetőmű- Véleményem szerint igen gót termeljen, hogy jó minő- fontos, hogy ma mindenki Gyermekkacajtól volt hangos a Szövetségi Képviselőház épülete a köztársaság­ napján. Politikusok helyett a kicsinyek foglalták el a képviselőházi padokat. Még a karzatot is. Tito elvtárs látta őket vendégül és beszélgetett velük a boldog gyermekkorról négyszáz termelőszövetkezet vajdaság­ban Tapasztalatokat szereztünk a termelő parasztszövetkeze­tekkel is. Az adminisztratív igazgatás idején létesítettük őket, s akkor ,nem mutathat­tak föl nagy eredményt. Ma viszont Vajdaságban több mint 400 termelő paraszt­­szövetkezet működik, tagja­ik bármikor kiléphetnek, mégis megmaradtak, dolgoz­nak és jó eredményeket ér­nek el. Ha a termelő paraszt szövetkezet nem volt megfe­lelő szövetkezeti forma Dra­­gacsevón vagy Ljubicson, azért más vidékeken jól mű­ködhetnek. Hiba volt annak idején, hogy ezeket a szövet­kezeteket administratív ú­­ton létesítettük, nem pedig önkéntes alapon. A földm­űvesszövetkezet úgy, ahogy mi megteremtjük, fokozatosan fejlődik, növe­kednek eszk­özei, fokozódnak kapcsolatai az egyéni paraszt gazdaságokkal és megnövek­szik szerepe a termelésben és a termelés előmozdításá­ban. A szövetkezetek által előteremtett eszközöknek a szövetkezetben kell maradni­­uk, és a mezőgazdaság fejlesz­tésére kell felhasználni őket, okosan felhasználni és állan­dóan növelni. Bizonyára akad­nak emberek, akik most, hogy nagyobb összegeket fordítunk a mezőgazdaságra, amikor a szövetkezeteket fejlesztjük, veszélyeztetve látják az egyé­ni termelőt. Akadnak olya­nok is, akik rosszindulatúan azt híresztelik, hogy új föld­reform következik be. Elvtársak és elvtársnők! A háborúban harcosaink sorá­ban parancsnokaink és más vezetőink beszédében egyet­len egy gondolat húzódott vé­gig: ha befejezzük a háborút és elűzzük a megszállót, a nép, amely fegyvert ragadott, nem bocsátja ki kezéből a fegyvert mindaddig, amíg nem teremtett jobb és igaz­ságosabb társadalmi rend­szert. Az elmúlt tíz év alatt hívek maradtunk a háború­ban tett fogadalomhoz. Elvtársak és elvtársnők! Az az emlékmű, amit ma az elesett hősök emlékére emel­tünk, a harcot és forradal­mat dicsőíti és azt, ami eb­ben a harcban és a forrada­lomban a legszebb volt, egy egész nemzedék hősiességét. Forradalmunk ma tovább él népünk lelkében. Uj kérdé­sek merülnek fel, ujj felada­tok tornyosulnak elénk, uj harcok várnak ránk, de örök­ké megmarad ennek a forra­dalomnak a jelentősége és harcosaink hősiessége. Ez az emlékmű is örök példaként áll mindannyiunk előtt. Hi­deg kövéből egy nemzedék szeretete sugároz felfiénk, ha­zája és népe iránt Tegnap reggel 9.55 órakor elhunyt Vladiszláv Ribnikár, a Politika napilap igazgatója, hazánk kimagasló közéleti munkása. Az elhunyt Ribni­­kárt az utóbbi két hónapban a beográdi katonai kórház­ban ápolták és itt hunyt el. Vladiszláv Ribnikár abból az ismert újságíró családból szár­mazik, amely 51 évvel ezelőtt Beográdiban megalapította a Po­litika­ napilapot. Az elhunyt Báb­nikár 1900-ban Beográdban szü­letett. Az építészeti iskolát Pá­rizsban fejezte be, majd vissza­tért Beográdba, és apja halála után átvette a Politika igazga­tását. 192­7-ben mint újságíró a Szovjetunióba utazott, s onnan feltűnést keltő cikkeket írt. A sajtó nehéz napjaiban, vagyis a január 6-i diktatúra idején az elhunyt Ri­­mik­árnak köszönhető, hogy a Politika e­­gész idő alatt a rendszer ellen volt. A megszállás alatt Ribnikárt letartóztatták, és két ízben a bangk­ai gyűjtőtáborba hurcol­ták. Köztudomású volt ugyanis, hogy kapcsolatot tartott a jugo­szláv Kommunista Párttal. 1941- ben a jugoszláv Kommunista Párt vezetősége Ribnikar házá­ban tartotta történelmi értekez­letét. Itt hoztak határozatot a fegyveres felkelés megszervezé­sére. A párt felhívására Ribni­kar 1913-ban a boszniai szabad területre megy, hogy felelős po­­­­litikai munkát végezzen. 1943.­­ novemberében a II. Jajeel­ölés­­ idején tagja volt az AVNOJ-nak. A felszabadulás óta állandóan szövetségi népképviselő volt. Kü­lönféle államfunkciókkal bízták meg. Felelős megbízatásai vol­tak hazánk különféle nemzet­­közi küldöttségeiben I».Jl»«*»®" például tagja volt annak a kül­döttségnek, amely részt vett New Yorkban az Egyesült Nem ■etek m. ülésén, ám min

Next