Magyar Szó, 1955. december (12. évfolyam, 328-357. szám)

1955-12-02 / 328. szám

’ JMMNfc, 1966. XEL. Köztársaságnapi fogadások diplomáciai hitelköltségeinkben November 29 alkalmából Magánk külföldi diplomáciai képviseletei fogadást rendez­tek. MOSZKVA: Dotor­voje Vi­eles nagykövet fogadásán je­len volt Mikaján és Molotov szovjet miniszterelnökhelyet­tes, Szaburov és Szuszlov, a presidium tagjai, Arisztov és Poszpjelov, a szovjet kom­munista párt titkárai, Ilju­­tin, Kabanov és más minisz­terek, Szokolovszki, Budzso­­ni­j, Bagramijan és Berjuzov marsai, Volkov, a legfelső szovjet szövetségi tanácsá­nak elnöke és mások. A fo­gadáson mondott pohárkö­szöntőjében Mikoján minisz­terelnökhelyettes elmondta, hogy az elmúlt tíz év alatt Jugoszláviában nagy válto­zásokra került sor, és a ju­goszláv nép új életet, új tár­sadalmi rendszert épít. Eb­ből az alkalomból a szovjet közművelésügyi miniszté­rium és a szovjet szakszerve­zetek díszgyűlést is rendez­tek. A gyűlést Szolovjev, a szovjet szakszervezetek el­nökhelyettese nyitotta meg. Utána A. P. Volkov, a leg­felső szovjet szövetségi taná­csának elnöke beszélt, végül pedig Dobrivoje Vidics jugo­szláv nagykövet mondott kö­szönetet a szervezőknek és foglalkozott Jugoszlávia har­cával a második világháború alatt, és a háború után elért sikerekkel. NEW DELHI: „Jugoszláviát és Indiát mély barátság fűzi össze, és kötelességünk a ju­goszláv fejlődés és valóság népszerűsítésével elmélyíteni ezt a barátságot“ — jelentet­te ki Djain a jugoszláv-in­­diai barátság egyesületének elnöke, Gmobmnya jugoszláv nagykövetnél tett látogatása alkalmával. ATHÉNBAN a jugoszláv nagykövetség fogadásán je­l­en volt Karamanias, a görög miniszterelnök, a kormány több tagjával, Rodopulosz a parlament elnöke és mások. LONDON. A Dk. Vladimír Velebit nagykövet rendezte fogadáson mintegy 1800 sze­mély vett részt, köztük Wool­ton lord, a kormány tagja, Reading tárcanélküli minisz­ter és Low kereskedelmi mi­niszter-helyettes. PÁRIZS. Dr. Ales Bebler nagykövet rendezett fogadást mintegy ezer személy részivé­telével. Megjelent a francia politikai és közélet számos magasrangú képviselője. PEKING. A Vladimir Po­­povics nagykövet rendezte fogadáson jelen volt Csu En Laj miniszterelnök is. Üdvö­zölte a JSzNK kormányát és népeit, méltatta népeink har­cát és hozzájárulását a világ szabadságszerető népeinek harcához. BÉCSBEN díszgyűlést rend­i­deztek a köztársaság napja tiszteletére. A BUDAPESTEN rendezett­­ fogadáson jelen volt Dobi Ist­ván, a magyar parlament pre­zidi­umának elnöke, Hegedűs András miniszterelnök, Rá­kosi Mátyás, a Magyar Dol­gozók Pártjának első titkára, Rónai Sándor, a parlament elnöke és mások. SZÓFIÁBAN a fogadáson jel­en volt Georgi Damjanov, a népi szobrány­ prezidiumá­­nak elnöke, valamiint Jugov, Trajkov, Mihajlov, Glankov és Damjanov miniszterelnök­helyettesek. BUKARESTBEN jelen volt Georgiu Dej, a román mun­káspárt első titkára, Stojka miniszterelnök és mások. Diplomáciai képviselőink ezenkívül a többi baráti or­szág fővárosában is fogadást rendeztek. Megkezd­­ik­ a leszerelési vita az ENSZ- ben New Yorkból jelenti az Associated Press. Az ENSz közgyűlésének politikai bizottsága megkezdte a leszerelés kérdésének megvitatását. A vitában Kuznyecov szerv­jet képviselő kijelentette, hogy a nyugati hatalmak ál­láspontja nem vezethet ered­ményhez ebben a kérdésben. Felhívta a nyugati hatalma­kat, hogy azokra a kérdések­re összpontosítsák figyelmü­ket, amelyekben a megegye­zés lehetséges. A Szovjetunió kész elfogadni Eisenhower tervét a kölcsönös légi ellen­őrzésről, de csak mint az ál­talános leszerelés részét, mert a fegyverkezési verseny továbbfolytatása mellett ez a terv csak növelné a feszült­séget. Végül a nyugati hatal­maikat tette felelőssé a lesze­relési vita kudarcáért. Cabot Lodge amerikai delegátus visszautasította a szovjet vá­dakat és rámutatott, hogy az USA mindent megtett a meg­egyezés érdekében. A politikai különbizottság 38 szavazattal, 19 delegátus tartózkodása mellett elfogad­ta az USA, Nagybritannia és Törökország határozati javas­latát az arab menekültek ü­­gyében. A határozat felhívja a tagállamokat, hogy járul­janak hozzá az arab menekül­tek segélyezéséhez nodnan készül az orsofi... A múlt héten me­grendezett sajtóhét alatt a noviszádi kisdiákok több csoportja felkereste a Maagyar Szó szerke­sztőségét és megtekintette a nyomdát. A kispajt­ások elmondták kívánságai­kat is: mit szeretn­ének a jövőben a Napsugár­ban olvasni, tanács­okat adtak, milyen új ver­senyt indítsunk. Ki­vánságaiknak eleget fogunk tenni.­­... SZÁNTÁS GŐZEKÉVEL, a belyei mezőgaz­dasági birtokon (Baranyában, Oszijektől észak­ra), már nyolcvan esztendő óta gőzekével szán­tanak. Ez volt az első gőzeke egész Európában. Nyolcvan esztendővel ezelőtt Belyen is, mint mindenütt Európában, ökrökkel szántottak. A régi gőzekéket gépészeink tökéletesítették és most háromszor annyit szántanak fel egy nap alatt, mint azelőtt Leginkább az­ őszi mély­szántás elvégzésére használják föl őket. A gőz­­eke költségesebb mint a traktor. Ezért, mihelyt az országban elegendő traktor lesz, leállítják­­a gőzekéket és többé nem szántanak velük.­­S­BAKTÉRIUMÖLŐ FÉMEK. Már igen régen közismert dolog volt, hogy egyes fémek, mint például az arany, az ezüst, a réz, stb. megsem­­misítik a baktériumokat. Ezért ezeket bakteri­­cid, azaz baktériumölő fémeknek mondjuk, így például már kétezer éves írásokban azt java­solták, hogy az ivóvizet rézedényben tartsák. A rézénél még nagyobb az ezüst baktériumölő ha­tása. Az ókori makedónok ezüst lemezt raktak a nyílt sebre, királyuk, Nagy Sándor világhó­dító útján csak ezüet csöbörből ivott vizet . PÓTLÖREJTVÉNY — Andor­i — Ika — AKAS — RSÓ­­ — IBA — LMA — INTA — MMA — AJT — EBRA [ — ÁSZLÖ — NNA Ha helyesen pótoljátok a hiányzó betűket, a világ e­­gyik legnagyobb fizikusának nevét kapjátok. KOCKAREJT­VÉNY 1. Vizi állat. 2. Vásárláskor kí­náljuk. 3. Középiskolában tanít. 4. Borit. 5. Oktat. Ha helyesen fejtitek meg, akkor a felső balsaroktól az alsó jobb sarokig lefelé ol­vasva, közlekedési eszköz ne­vét kapjátok. A rejtvényeket Juhász Má­ria, Szubotica, küldte be. ÉTFŐN, köztársasá­gi á­gunk ü­nnepe előtti napon ült össze a Nap sugár őszi pályázatának ver­senybizottsága, hogy elbírál­ja a versenyben részt vett kispajtások munkáját és megállapítsa a nyerteseket. A versenyben részvevő paj­tások többsége igen jó vá­laszokat adott a kérdésekre. Látszik, hogy ismerik a Par­tizán szervezetek munkáját, mind többen érdeklődnek az őrszemek és mé­hecskék tevékenysége iránt de nem utolsó sorban Kik a nyertesek? a gyermek- és ifjúsági könyveket is szorgal­masan olvassák. A pályázók egy csoportjából azonban hiányzott a szorgalom, a következetes, rendszeres munka Noha egy-két kérdésre nagy­szerű választ adtak, megtorpantak, s kiléptek a versenyből, bizonyosan azért, mert nem tud­tak minden kérdésre megfelelő választ adni. Márpedig ha egy kis időt, fáradságot szentel­tek volna rá, mindenre tudtak volna felelni. Ez­zel szemben dicséretre méltó azoknak a pajtá­soknak a munkája, akik ha egyes kérdésekre nem is a legjobb választ adták, de szorgal­masak voltak, s leveleikből látszik, hogy leg­jobb tudásuk és igyekezetük szerint pályáztak. Az előbbiek olyanok, mint az a futó, aki ami­kor látja, hogy más lesz a győztes, feladja a versenyt és egyszerűen elhagyja a pályát A közönség, — tudjátok, — az ilyeneket kifü­tyüli. Az utóbbiak meg olyanok, akik végig ki­tartanak a futásban, s nem egyszer előfordul, hogy utolérik és elhagyják az élretört ver­senyzőt. Nézzük most az eredményeket. Az I. dijat, a KAROKAT. FAZEKAS TIBOR ÉS KATÓ. Szkorenovác. nyerte. A n. dUat, a KAROKAT. GERNACS JÓ­ZSEF. Noviszád. nyerte. A III. dijat, a FUTBALL-LABDÁT. KOVÁCS Zent­a. nyerte. A IV._X. d’l-'« r»rv-««in tfn'rtfirFS KONY­VFT «TT—4-ir. v*»»iwT-«ia r NnT-'«-Aa; f.T *nixy * n—BOrs’’w*T Ovo-Zo. Orom; NOVAK IPEN. NnvlsjM- SZAGAI LUCA. SruWlea- T­ÁSZLÓ, Novir Elád; ANDRÁSI MARIA, Becse. MÚLT HETI REJTVÉ­NYEINK HELYES MEG­FEJTÉSE Oszloprejtvény: Számtan. Pótlórejtvény: Sajtóhét.­­ I­I- (1Kí - mg. xn. 2. t MAGYAR SZÓ mt.ím. . ... .— Befe­­ződ­ek a­ugosz év­­egyiptomi gazdasági megbeszélések Kairóból jelenti a Tanjug. Kairóban tegnap befeje­ződ­tek Jugoszlávia és Egyip­tom gazdaságii megbeszélései. A hivatalos közlemény sze­rint a két ország gazdasági küldöttségei megtárgyalták a gazdasági kapcsolatok eddi­gi fejlődését, megállapították, hogy lehetőség van az együtt­működés kiszélesítésére, és megegyeztek abban, hogy új formákat keresnek gazdasági együttműködésük elmélyíté­sére, a két ország gazdasági fejlődése és a két nép közöt­ti baráti kapcsolatok fejlesz­tése érdekében. Oszmán Kara­begovics, a­­jugoszláv delegá­ció vezetője tegnap reggel el­utazott Kairóból. ALBÍNA NEMZETI ÜNNEPE Beográdból jelenti a Tan­in­g. Albánia nemzeti ünnepe — az ország felszabadulásának 11 évfordulója — alkalmából Bátó Karanili, az Albán NK beográdi rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere fogadást rendezett, amelyen megjelent Szvetozár Vukma­­novics, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács al­elnök­e, Vladi­mir Szimics, a Szövetségi Képviselőház alelnöke, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács több tagja, Szagyán Frica kül­ügyi államtitkár-helyettes, és több más jugoszláv államfér­fi, politikai és közéleti mun­kás. Feloszlatták a francia parlamentet A parlament 100 szavazattöbbséggel megvonta a bizalmat Fauretól Párizsból jelenti a Reuter. Tegnapelőtt este a francia parlament 318 szavazattal 218 ellenében megvonta a bizalmat Faure kormányától. A kormány ellen szavazott 97 szocialista, 88 kommunis­ta, egy népi köztársasági, 34 radikális, 51 degaiulleista, 28 mérsékelt konzervatív, nyolc független, és 11 más képvi­selő. A bizalom megvonása után a francia minisztertanács Re­né Coty köztársasági elnök el­nökletével rendkívüli állást tartott, és az alkotmány 51. szakaszára hivatkozva úgy döntött, hogy feloszlatja a parlamentet. Az alkotmány 51. szakasza értelmében a parlamentet fel lehet oszlat­ni, ha egymásután két kor­mányt alkotmányos többség­gel buktatnak meg. Ehhez há­rom feltétel szükséges: 1. A parlament elnökének véle­ménye, 2. a minisztertanács döntése és 3. a köztársasági elnök aláírása. A minisztertanács ülése után Edgar Faure kijelentet­te, hogy a kormány a parla­ment feloszlatására kénysze­rült. Sajnálkozásét fejezte ki afelett, hogy nem sikerült megváltoztatni a választási rendszert. A parlament feloszlatása nagy elégedetlenséget és el­keseredést keltett a francia politikai pártok körében. Még Faiure pártja, a radikál-szo­­cialisták is a kormány ellen fordultak, és öt radikál-szo­cialista miniszter rögtön kö­vetelte felmentését. November 29-én megnyílt a Moszkva-Beográd légút­­vonal. Bulganyin szovjet minisz­terelnök és Hruscsov a szov­jet kommunista párt főtitká­ra tegnap kétnapos hivatalos látogatásra Burmába érke­zett.­­ A három nyugati nagyha­talom tiltakozó jegyzéket ké­szít elő azzal kapcsolatban, hogy Dibrov tábornok, Ke­­let-Berlin szovjet parancsno­ka kijelentette, hogy Kelet- Berlin a szuverén Kelet-Né­­metország része. Jugoszlávia és Olaszország megegyezett, hogy légivona­lat teremt Róma és Beográd között. • Menderessz török miniszter­­elnök benyújtotta lemondá­sát Celal Bayar köztársasági elnöknek, de a köztársasági elnök a lemondást nem fogad­ta el, hanem felkérte Men­­dereszt, hogy alakítson új kormányt. Jo Sigemicu japán külügymi­niszter bejelentette, hogy kor­mánya kész folytatni a Szov­jetunióval megszakadt tárgya­­­lásokat. • —...........MW—.n^TI

Next