Magyar Szó, 1956. január (13. évfolyam, 1-28. szám)

1956-01-01 / 1. szám

A­­ síneken a te­rmény­forgalom! IdeiglenCS IRtÓZkOdÉSEk Konjunktúra szolgálat a szövetkezetek támogatására Beszélgetés a tartományi szövetség alelnökével A mezőgazdaság termény­­forgalom ut­áinpárra került, agárd alapokra épített utón indul el A termelők brigádja építi, ds váltóit, szamafa­­rait és sorompóit is ők igaz­gatják. Ezen az új sínpáron sok-sokezer vagon fog sza­ladni. Kérdés, hogy merre irányítják majd és mennyi jut el a városokba a fogyasz­tókhoz. Mert végeredmény­ben a fogyasztóiénak terme­lünk, a nem, mindegy, hogy miként gondoskodik a ter­melés és a szövetkezeti fel­­vásárlás a városi, ipari dol­gozó­król . Részletem kidolgozott terv még nincsen, de mér látjuk a legjobb megoldást. Erről beszélgettünk Blázsa Erdez­­zel, a tartományi szövetkeze­­i szövetség alelnökével. — Feltétlenül komoly je­lentőséggel bír a városok la­kosságának ellátása, és ezt a városok részéről alakított nagykereskedelmi vállalatok­nak kell lebonyolítani. Ezek a vállalatok szerződéses vi­szonyban lesznek a földmű­­vesszövet­kezetek­­el, megfe­lelő rövid- vagy hosszúlejá­ratú egység keretében biz­tosítják a konyhaszükségleti termékeket, abban a cveny­­nyi cégben, amely megfelel a város szükségletének. A vá­rosi vállalatok megfelelő hi­telkerettel is támogatják a szövetkezeteket A szövetke­­■etek gazdasági áron vásárol­ják fel a terményeket, és sza­rd jutalék felszámításával biztosítják a város szükség­letét . A városi kereskedelmi vállalat azután az elárusító­helyek hálózatán keresztül gondoskodik, hogy a fogyasz­tók mindenkor elegendő és jó minőségű terményt kapja­nak. Ily módon könnyen meg­akadályozható, hogy a piaco­kon viszonteladók jelenje­nek meg, akik hajnalonként a város szélén várják a ter­melőket és felvásárolják a keresettebb termékeket A piacokon természetesen to­vábbra is ott lesznek a ter­melők, a birtokok és a szö­vetkezetek.­­ A földmévesszövetkeze­tek felvásárolt terményeiket tőbb uton értékesíthetik. El­sősorban a városok ellátási vállalataival kötött szerző­dések alapján, a szövetkezeti és más ügynökségek közvetíté­sével, saját kirendeltségeik, vagy a járási szövetkezeti vállalat útján, és végül be­kapcsolódva a kivitelbe. — Természetesen, — foly­tatta Blázsa Érkez, — az új utakon lévő szövetkezetek számára megfelelő támoga­tást kell nyújtani. Ezért a tartományi szövetség tájékoz­tató konjunktúra-szolgálat szervez és a szövetkezetek­nek módjukban lesz napon­ta értesülni a terményárak alakulásáról az egész ország­ban. Felhasználják a Tanjug napi jelentéseit­­. — Gondoskodnunk kell ar­ról, hogy a szövetkezetek ut­­án biztosítva legyen a váro­sok ellátása. Ezért olyan meg­oldás is lehetséges, — fejez­te be nyilatkozatát a tarto­mányi szövetkezeti szövetség alelnöke, — hogy a felvásár­ló szövetkezetek a városok­ban saját elérusítóhelyeket állítanak: fél és mindennap friss áruval, kedves­ árakkal szabályozzák a piacot Valóban nagy feladat éri a szövetkezetek előtt Zökke­nő nélkül megoldani a ter­­mény­vá­sárlást, biztosítani a fogyasztók ellátását Utgat­­yobb feladatuk megsz­ervez­ni a mezőgazdaság fej­leszté­sét, a többtermelést, amely azután alapjában oldaná meg a piac megszöámoluLásenste kérdését Ol J. Bramm­ert­*, • szövetkezetek szerepéről sseméi minom­­társunkkal Mennyibe kerül egy kiló búza előállítása termelékenység növényenként A feketicsi k­­övös termelőszövetkezet adatai nyomán (3) Számok példcül lehetetlen hi képet adni egy szövetke­zet eredményes munkájáról Úgy te kezdik mindig a dol­got, hogy ez a cikk vagy az a termény mennyibe kerül nekünk, mennyiért átáll­hat­juk elő. Az utóbbi időben a fefee­­ticd »Jövő« szövetkezetben la több ilyen számadást ké­p mint látjuk, a legtöbb munkát a cukorrépa termesz­tése igényét­, pedig nem biz­tos, hogy ez a munka a leg­termékenyebb. A kukorica hozama a töb­bi terményhez viszonyítva alacsony. Ha például egy gazdaságban holdj­áról 13 má­zsa búzát aratnak, akkor holdjáról legalább 20 mázsa kukoricát kellene betakarí­tani. A feketicsi *Jövő­­ben nem ez a helyzet Baj volt a kukoricával, későn ért be. Majd későbben látni fogjuk, hogy ilyen alacsony termés­szítenek. Kutatják, hogy me­lyik növény hozott legtöbb jövedelmet, hol a legmaga­sabb a termelékenység. (Az előbbi cikkben a gyorsított ■műveletekről és az agrotech­nikai rendszabályok rendsze­res alkalmazásáról tárgyal­tunk). Beszéljenek tehát a szá­m­ok: hozammal is nagy nyereség­re tesznek szert, mert ma­gas volt a termelékenység. Ám, mutassuk­­ a nye­reséget és a +t'emelékenység arányait Ebből a kimutatásból lát­­hatjuk, hogy a cukorrépa ter­mesztés fejlődik. Egy kiló cukorrépa a szövetkezetnek 3 dinárjába kerül, az ára pe­dig 5 dinár. Kilónként tehát 2 dinár a tiszta nyereség. Mi­vel ilyen magas terméshoza­mot értek el, holdanként 30 ezer dinár tiszta nyereségre tettek szert Egy hold meg­művelésére 37 tízórás napot szentelnek, egy tízórás nap­ra tehát 810 dinár tiszta nye­reség jut A búzánál azon­ban 1580 dinár jut egy tíz­órás napra. Ez azt jelenti, hogy a termelékenység a bú­za termesztésében sokkal na­gyobb, mint bármilyen más terménynél. Részint azért mert a búzaföldet jobban megművelik, résziben pedig mert gépesítették a munkát. Viszont helytelen volna csak így nézni a dolgot: a cukor­répa ugyanis intenzívebb kultúrnövény, megmunkálá­sa sokkal több embert fog­lalkoztat mint a búzáé. Az is kitűnik, hogy a ken­yernél legalacsonyabb a ter­melékenység, hiszen egy nap­ra alig jut 370 dinár a tisz­ta nyereségből. Ez valószínű­leg azért van, mert a hozam alacsony, és mert megműve­lésére, gondozására kevésbé­­ügyelnek. A kender és a cu­korrépa vetésre például u­­gyanannyi műtrágyát szór­tak (200 kilót), mint a bú­­zavetésre. Pedig az ipari nö­vények többet kívánnak. A feketicai termelőszövet­kezet önköltségi árai híven mutatják, hogy aránylag ol­csón termelnek, s a mai ter­ményárak megfelelnek, csak a hozamot kellene tovább növelni jobb megművelés­sel, műtrágyázással. P. E. i * ,?s » is*! _ . S InsI­­?! lse sIl2 s!£| ||| |gb! |Sjf?s ge« gilt jjäAH* Busa 13 7,30 9 Kukorica 13 12 15 Kender 41 6,15 25 Napraforgó 11 14,30 15 Cukorrépa IS* 256 37 4 - sí J'i 1 5j fi, fii 1S| Ifi Jb* íj ’l ü.% is! JíS 1*11 |l ?il fis | I 5*2 4&X W« 2s41 Hs* bon, 16 27 11 1300 14.300.— 9 1.580.— kukorica 14 26 11 1300 14.300.— 15 953.— kender 9 11 2 4100 8.200.— 25 370.— napraforgó 18 31 13 1100 14.300.*—- 15 953. cukorrépa 3 5 2 15000 30.000.— 37 810— "­­ Nagy méreteket ölt nálunk az alkoholfogyasztó", vetette fel a kérdést az egyik konferencián a mező­­gazdasági birtok titkára, akit a múlt évben beválasz­tottak az antialkoholisták járási vezetőségébe, mivel az orvos megtiltotta neki az alkoholfogyasztást. Azóta ál­landóan a különféle nyomtatványokat kell kitöltenie adatokkal, hogy mi mindent követtek el a birtokon az alkoholizmus ellen. A nyomtatványok ott hevertek üre­sen a titkár fiókjában, mert nem volt mit írni beléjük. Ezért vetette fel most már komolyabban ezt a kérdést a titkár, szégyelte magát a sok üres nyomtatvány miatt — Azt ajánlom, válasszunk egy bizottságot amely angol tervezetet dolgoz ki, mit kellene tenni, hogy komo­lyabb munkát kezdjünk az alkoholfogyasztás ellen. — Helyes, helyes, — hangzott a teremben. Különösen az asszonyok helyeselték, olyan erélyesen, hogy az öreg éjjeliőr ijedten tapogatta meg bundája zsebében a l­te­­ms üveget, és elhatározta, hogy megtöltöti, mielőtt híre menne ennek a ma esti konferenciának a tanyán. Mert annak már fele sem tréfa, ami itt kezdődik. Végül meg is választottak egy tíztagú bizottságot, el­­elnökkel, alelnökkel és titkárral, s a vállalat titkára mindjárt át is adta a bizottságnak a sok nyomtatványt és sürgető levelet, és nagy megkönnyebbüléssel állapí­totta meg, hogy no lám, mégis csak sikerült. Telt-múlt az idő, de a bizottság sehogy sem tudott összeülni Rengeteg a munka egész héten, vasárnap meg mindenkinek van mit tenni-venni a ház körül, no meg az átkozott kocsma is igen alkalmas helyen ütötte fel a sátorfáját, nem lehet kikerülni. Egy napon, úgy napraforgócséplés idején estefelé 13 kocsi kanyarodott a kocsma elé. A harmadik fityóka után a Sanyi, a legfiatalabb kocsis — elkezdett alattomosan nevetni. A többi egyre csak nézett rá, hogy mi ütött a Sanyiba. Végre Mihály bácsi odafordult a fiatalemberhez: — Sanyi te, mondd már, minek örülsz olyan nagyon, talán azon vigadsz, hogy éppen 13-an ülünk az asztal­nál, vagy mi máson, mondd már ne?! — Dehogy is azon nevetek én Mihály bátyám, hanem nézzen csak jól körül, itt vagyunk teljes számban az alkoholellenes bizottság elnököstül, alelnököstül, titká­rostul és akár meg is kezdhetjük az ülést, amit már ré­gen meg kellett volna tartani. Amint a nevetés elült, Mihály bácsi igy fordult a töb­­biekhez: — — Halljátok, nem is elvetni való ajánlat,,­ein is azt ajánlom, tartsuk meg az ülést. Úgy te lett, megrendelték a negyedik fityókot, és a elnök megnyitotta az antialkoholista bizottság ülését Mivel jegyzőkönyvet nem vezettek az ülésen, sohasem tudódott ki, milyen határozatokat hoztak, csak azt tud­juk, hogy az ülés hajnalban fejeződött be, és mivel köz­ben betévedt egy harmonikás te, a bizottság elnöke így szólt: — Halljátok-e, ha már az alkohol dien vagyunk te, de a művészet ellen nem vagyunk. — Helyes, helyes — mondta a többi­ . — Mivel pedig a zene­művészet, hadd húzzon ez a néptárs egypár nótát. Kora reggel, amint a birtok titkára bekukkantott a kocsmába, az alkoholellenes bizottság éppen azzal fog­lalatoskodott, hogy törte össze a poharakat, amit csak az asztalon talált, sis mivel a többi körülményt nem vette figyelembe ezt a cselekedetet alkoholellenes tün­tetésnek gondolta, csendben behúzta az ajtót, és az Iro­dájába érve, levelet kezdett irni a járási antialkoholista egyesületnek. — Megtörtént az első komolyabb lépés a mi birto­kunkon is az alkoholfogyasztás ellen, mivel az alkohol­­ellenes bizottság a birtok kocsmájában nagy felbuzdulá­sában összetörte az edényeket, amelyekben eddig alko­holt szogáltak tt,.* _ _ ..........—i HAOI&B 8ZO use.1 Heti par­amenti kommentárunk A hánek menőte a csengő gombjára csaptak, hogy csöndet teremtsenek a szo­katlanul zajos képviselő­házi padsorokban. Azután boldog, munkában termé­keny új esztendőt kíván­tak a népképviselőknek és az általuk képviselt válas­z­tók millióinak. Köszönet helyett hosszantartó taps­­orkán volt a válasz, majd a képviselők egymás kezét szorongatva a kijárat felé indultak. Rövid fél óra alatt elnéptelenedett a szö­vetségi képviselőház tanács­terme, sőt még az egyéb­ként mindig élénk előcsar­nok és a büfé is. Lezárult ismét egy munkában ter­mékeny képviselőházi esz­tendő és e parlament új­évi szünetre vonult. A végleges mérleg még nem készült el. Egyébként ma a naptári esztendő de­rékba törte a törvényhozó testület munkáját. Hiszen a képviselőhöz és a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács kö­zös bizottságai kéntt még csupán a kommunális rend­szer bevezetését előkészítő bizottság tett eleget megbí­zatásának. A többiek még dolgoznak és habár a tár­sadalmi és gazdasági életet szabályozó számos törvény­javaslat van előkészület­ben, csak a jövő évben ke­rülnek a képviselőiház elé. A képviselőház múlt heti ülésén néhány ideiglenes jellegű határozatot hozott. Jóváhagyta a Szövetségi Végrehajtó Tanácsnak azt a határozatát, hogy az 1955 évi társadalmi tervek gaz­dasági szabályozó eszközei érvényben maradnak mind­addig, amíg meg nem hoz­zák a jövő évi gazdasági tervet Ugyancsak elfogad­ták a szövetség, a népköz­­társaságok, az autonóm és politikai területi egységek ideiglenes költségvetéséről szóló határozatot. Gazda­sági fejlődésünk egy szaka­sza befejeződött. Ennek az időszaknak meg voltak az eredményei, de árnyolda­lai is Szerteágazó, komoly elemzést kelle­tt tehát vé­gezni, hogy az így leszűrt tapasztalatok alapján fej­lődhessék tovább gazdaság­politikánk a következő idő­szakban. Gazdasági fejlő­désünk új szakaszának kör­vonalai már ismeretesek, elvben meghatározottak. A Titoval tartott gazdasági tanácskozás, a Szocialista Szövetség IV. teljes ülése és az azóta kialakult szin­te országos vita utal erre legbiztosabban. Részletei­ben azonban sok minden még megvitatásra szorul. Hatékony és valóban célra­vezető pedig csak akkor lehet a törvényes intézke­dés, ha teljes egészében és részleteiben átfogja azt a kérdést, amelyre vonatko­zik. A Szövetségi Végrehaj­tó Tanács tehát jobbnak látta, ha átmenetileg ideig­lenes megoldáshoz folyamko­dik, semmint hogy nem tel­jes, esetleg hiányos intéz­kedésekkel vezesse be gaz­daságpolitikánk újabb sza­kaszát. Az ideiglenes intézkedése­k nagyjából szentesítik a mosta­ni helyzetet. A társadalmi terv gazdasági ható eszközei tovább­ra is érvényben maradnak, a költségvetést peddig nagyjából a kiadások tavalyi színvonalá­hoz kell másmni, csak még ko­molyabb költségvetési f­egyel­met és takarékosságot kell be­vezetni, mert a k­VL-ts­ég­vetési kiadások aránytalanul gyor­sabban növekednek, mint a termelés és a nemzeti jöve­delem. Ebben az esztendőben még nemigen változik az ön­­kormányzati testületek, a nép­bizottságok helyzete sem, hi­szen a jövedelemfelosztásban sem várható komolyabb elto­lódás. Általában, a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács arra az állás­pontra helyezkedett, hogy a jövő esztendő átmeneti lesz, megőrzi gazd&*&g& fejlődésünk múlt szakaszának elemeit, ám ugyanakkor megtesznek min­den előkészületet arra, hogy az esztendő elmúltával egészé­ben és rész­­etei­ben ki­dolgo­zott rendszerrel vezessék be az újabb gazd­aságpolitikát. VARGA Lá­zllé

Next