Magyar Szó, 1956. március (13. évfolyam, 58-88. szám)

1956-03-01 / 58. szám

Z­old fel Textiliparunk gondjai Jó terv - tér ered­mény Kevés a tervintézet Gazdasági rendszerünk e­­gyik számottevő eleme a hi­telpályázati rendszer. Min­den gazdasági szervezet, a­­melynek beruházási eszközre van szüksége, hiteligényével megjelenik a pályázaton. Ily módon biztosítjuk vállala­taink fejlesztését, a gazdasá­gos beruházást és a lehető leggyorsabb törlesztést. ALAPVETŐ KÉRDÉS A JÓ TERV A pályázat eredményessé­ge természetesen elsősorban attól függ, hogy a vállalat mennyire kidolgozott beru­házási programmal jelentke­zik, hogy elgondolásait, ter­veit mennyire sikerült fel­dolgoznia és alátámasztania — nemcsak formailag, hanem lényegében is, tehát meny­nyire igazolja hiteligényé­nek és beruházási tervének szükségességét. Természetesen azt is iga­zolnia kell, hogy felsorolt el­gondolásait milyen eszközök­kel akarja elérni, mennyire alkalmazza a haladó techni­ka eszközeit, tehát mennyi­re korszerűsíti és fejleszti a termelést, milyen eredmé­nyeket érhet el technikai megoldás, a termelési folya­mat átszervezése vagy a mi­nőség javítása terén. Mindennek alapja a terve­zés, és ezért most ezzel a kérdéssel kívánunk foglal­kozni. Elsősorban azért, mert számos vállalat most ott a rekonstrukció vagy a bőví­tés tervének kidolgozása e­­lőtt, Vajdaság területén, az ár­mentesítő társulatok tervező osztályait nem számítva, 15 tervintézet működik. Szám­szerűit, úgy tűnik, elegendő, ha azonban alaposabban ele­mezzük összetételüket, lehe­tőségeiket, akkor kiderül, hogy nem felelhetnek meg az igényeknek. Ezenfelül a tervintézetek számát nem csupán az épít­kezési tervek mennyisége szempontjából kell mérlegel­nünk, mert gazdasági éle­tünk ma már a terveken kí­vül különleges technikai meg­oldásokat is követel. EGYENLŐTLEN ELOSZTÁS Egyes járások székhelyén több tervintézet is működik, máshol meg egy sincs. Novi­­szádon , Verbászon és Mit­­rovicán 2—2, Szuboticán, Somborban, Zentán, Kikin­­dán, Zrenyaninban, Verse­­cen és Pancsevón 1—1 inté­zet működik, a topolyai, pa­­zovai és palánkai járásban egy sincs. Ez az elosztás ta­lán mégis megfelelne, ha a tervintézetek az építkezési terveken kívül különleges fel­adatokat is végezhetnének. Ám nagyobb része erre al­kalmatlan, részben azért, mert az nem rendelkezik ele­gendő és megfelelő szakmun­kaerővel, részben pedig hiányzanak a szükséges gaz­dasági és technikai adatok. A vajdasági tervintézetek közül tíz alacsony és magas építkezéssel, négy magas é­­pítkezéssel és egy csak ala­csony építkezéssel foglalko­zik. Az első tíz köztül kettő tervvel is foglalkozik (egy noviszádi és a szuboticai). KEVÉS A TECHNIKUS Ha pedig szervezetük és szakká d­erük szemszögéből nézzink, akkor tervvvezeté­teket négy csoport­­a oszt­hatjuk. Mindössze öt alkal­mas nagyobb tervkészítésre is, de ezek is kénytelenek külső munka taxisaikat igény­be venni. A második csoport­­­­ba tallóznak azok, a­melyek­­ jóllehet nem rendelkeznek I kielágító feltétel­ekkel, kény- I telenek kiseprő és nagyobb tervekkel foglalkozni. Külön csoportban vannak azok a tervintézetek, amelyeknek­­ ereje csak kisebb középüle­tek, lakóházak és gazdasági épületek­ tervezésére futja és csak erre is vállalkoznak. A negyedik csoportba azok tar­toznak, me­lek kevés és elég­télen képzettségű szakmai al­­­kalmazottak miatt javarészt­­ külső munkatársakra támasz­­­kodnak Ez a helyzet a novi szadi Podunavlyéval, ezen­kívül Verbászon, Becsén, Ver­secen és Rumán. A felsorolt 15 vajdasági tervintézet kádere a követ­­­­kező: 81 mérnök, (56 épí­tő- 1 művész, 51 építészmérnök­­ és 9 egyéb mérnök) és 129­­ technikus. A mérnökök­­ száma nagyjából kielé­­s­gítő, de a technikusok szá­­­­mát emelni kellene úgy,­­ hogy minden mérnök mellé­­ két technikust lehessen be­osztani. A szakkáder mennyiségre n­zve tehát általában meg­felelő, azonban ha intézeti elosztásukat nézzük, akkor kiderül, hogy javarészük a nagyobb helységekben össz­pontosul, a vidéki tervinnté­­ze­teknek pedig alig van 1—2 szakembere. Noviszávon pél­dául 55 tervező mérnök van, mégpedig 26 építőművész, 20 építész és 9 más mérnök. Szurbotácán csak 6, Zom­bor­­ba­n pedig csak 1 építőmű­vész és 2 építészmérnök van. Mitrovinán 6, Pancsován 4, Kikindán és Zrenyaninban 2 —2, Versecen pedig csak 1 mérnök dolgozik, Zentán pe­dig egy sincs. Ebből az áttekintésből ki­derül, hogy az építőművé­­szeknek és építészmérnökök­­nek 70, a többi mérnököknek pedig 100 százaléka Noviszá­­don dolgozok. Ez a helyzet gondolkozásra késztet, és joggal feltehető a kérdés vajon a hiányos kádern terv­intézetek alkalmasak-e fel­adatukra. ÉPÍTKEZÉS TÚLSÚLYBAN Ebből kiviláglik az is, hogy a vajdasági terv­intézetek mivel foglalkozhatnak és mit nyújthattak. Javarészük ki­sebb lakóházak és mezőgaz­dasági épületek tervezésével foglalkozik csupán a noviz szadi, szrubaticai, zrenjanini és mitrovicai intézet készít magasépítési tervet és ki­sebb ipari létesítmények ter­vét. A szakkáder és a szük­séges felszerelés hiánya fel­tétlenül gátolja munkájukat, mégis megállapítható, hogy nagy erőfeszítéssel igyekez­tek eleget tenni kötelezettsé­geiknek. 1955 végéig 5368 ter­vet dolgoztak ki éspedig 256 ipari objektum, 2603 lakó­épület, 2282 mezőgazdasági épület és 227 középület és közlétesítmény tervét Amint láthatjuk, a kidol­­gozott tervek 90 százalékos kisépítkezésre szól. Ez egy­úttal terv­intézeteink képes­ségeit is megvilágítja. A­­be­ruházások ezért kénytelenek más után megoldást keresni és más köztársaságok terv­intézeteihez fordulnak. Ez az után előtérbe hozza a vajda­sági terv­intézetek átszerve­zésének kérdését. A gyorsan és felületesen kidolgozott tervekkel a vál­lalatok nem sok eséllyel in­dulnak a hátelpályá­zatra, a tervhivatalok utáni keresgé­lésben is sok időt veszítenek és ezzel is kockáztatják a pályázat eredményét. Ezért az érdekelt vállalatok ne vár­ják tervintézeteink átszerve­zését, hanem igyekezzenek bármilyen módon időre edaé­­gzíttetni terveiket. Nenád SZAVT08 TEXTIL- ÉS BŐRIPARI SZÖVETSÉG ÉVI GYŰLÉSE "textilgyárainkban egy kol­ló fonalat 42 munkaóra alatt készítenek­ el, az európai át­lag 22 óra, az amerikai pedig 13. Mi következik ebből? Az, hogy részben ez az oka tex­til termékeink magas árának. Ebből is láttatjuk: nem hiába törik mind több szó az utóbbi hónapokban a terme­lékenység fokozásáról Nem véletlenül beszéltek annyit róla a napokban a textil- és bőripari szövetség zágrábi közgyűlésén sem, amelyen Franc Leszkosek, a Szövetsé­gi Végrehajtó Tanács tagja is részt vett. Az ország textiliparának tavalyi munkáját mérlegelve, a beszámoló megemlítette, hogy a textilgyárak kapaci­tása körülbelül 75 százalék­ban volt kihasználva, a ter­melésük összértéke mintegy 180 milliárd dinár. Az 1954 évihez képest 10 százalékkal növekedett a termelés, de saj­nos nem a termelékenység növelése, hanem a munká­sok létszámának gyarapodá­sa következ­tében. . A zágrábi közgyűlésen a termékek minőségéről is szó volt. A fogyasztó a múlt év­ben azt tapasztalta, hogy a gyárak kellő verseny hiányá­ban nem sok gondot fordítot­tak a minőség javítására. Nem törekedtek az előállítá­si költségek csökkentésére sem, nem takarékoskodtak. Helytelen lenne azt állíta­ni, hogy a textil ára csupán az eddig felsorolt fogyatékos­ságok miatt magas. Nem, hanem azért is, mert még mindig igen sok nyersanya­got kell külföldről behozni: évente 25.300 tonna gyapotot, 1­6­ 800 t­nna műfonalat, 3.400­­ tonna e’somtoló gyapjút. Ek­­­kora behozatalra előrelátha­tólag 1958-ig szükség­ünk is­­ lesz. Ekkor helyezik ugyanis slagmba a lomicai műtőnél­­gyárat, amely 20 000 tonna fonalat­ termel majd évente. CD Textiliparunk kétségtele­nül sokat fejlő tat a felsza­­badu­ás óta. Az 1980/39. év­hez képest átla­gos termelése 43 százalék­kal növekedett. Ez azt jelenti, hogy évente átlag 9,7 négyze­néter gya­­potszövetet 1,2 méter gyapjú szövetet, 1,7 pár harisnyát á­llít elő lakosonként. Legna­­­­gyobb a fejlődés a konfek­­eick árában, ez hatszorosa a háború előttinek. A textil nyersanyagok kö­zül a gyapot okoz legnagyobb gondot. Makedóniában és a­­ timoki medencében körülbe­lül kétezer tonna terem éven­­­te. (Közvetlenül a második­­ világháború előtt alig 400 tonna.) Szakemberek véle­ménye szerint megfelelő ag­­­­rotechnikai módszerekkel 20 ezer tonnát is termelhetünk. Gyapjútermelésben a lakos­ság számához képest Anglia, Románia, Franciaország, Olaszország, Németország, stb. előtt állunk. De még job­ban is á­llhatnánk, csak az a baj,­ hogy nálunk többnyire olyan jushfajtákat tenyészte­nek, amelyek kevés gyapjút adnak. Egy nyírásból egy juh átlag 1,7 kilót ad, más országokban 3—4 hálót is. Minőségileg is gyengébb a mi gyapjúnk, és ezért sokat kell külföldön vásárolni. (Évente 2 milliárd dinár ér­tékűt.) De nemcsak e két nyersanyagnak vagyunk szű­kében. Kender- és selyem­­termelésünk sem kielégítő. Ezt is fokozni kell, és meg is van rá a lehetőség. no Az emberek szeretik han­goztatni, hogy külföldön a textil olcsóbb Pedig ez nem egészen van így. Vegyük pél­dául a szomszédos Ausztriát. Itt a háború óta a fizetések 5—8-szor nagyobbak, a tex­til ára viszont a 15-szörösére emelkedett. Nem mindig igaz az azt mondják. Mindeneset­re, mint már említettük, a mai magara textilánaknafe ob­jektív okai is vannak, töb­bek között a gépek avul­tsá­­ga. Ezért hallunk­­ jobban so­kat a textilipar rekontruk­­ciójáról mert ez a többter- Tieléssel ér­ k­issé összefügg, mint a szakkörvettség és a termelékenység növelése. T. I. KÖZ­ Hyacalási Az idei panzióárak várha­tó emelkedése nagyon érdek­li nyaralni szándékozó dol­gozóinkat. Dr. Brecely Mar­ián, a jugoszláv turistaszö­vetség elnöke ezzel kapcso­latban a következőket mon­dotta a Tanjug munkatársá­nak: — Általános áremelésről nincs szó, — mondotta, — ez nem is lenne indokolt. Csupán az ismertebb fürdő­helyeken emelték elfogadha­tó okokból az árakat. A ki­sebb nyaralóhelyeken tovább­ra is változatlanok az árak, sőt még további kedvező le­hetőségeket igyekszünk te­remteni dolgozóinknak. El­sősorban a szervezetek már két éve folyó akcióira gon­dolunk, a szakszervezetek turistaegyesületek, diákszer­vezetek, felderítők, munka­­közösségek nyaralóhelyeinek megteremtésére.­­ Tavaly ezeken a nyara­lóhelyeken m­­s­tegy százezer szervezeti tag töltötte szabad­ságát, napi 250—450 dináros panzióáron. Az idén bővíte­ni fogják a nyaralási lehető­ségeket, de a munkaközössé­gek is köthetnek nyaralási szerződést bármely nyaraló­hely vendéglátó vállalatával ily módon kedvezőbb feltéte­leket biztosíthatnak, különö­sen az elő- és utószezon­ban.­­ A közfogyasztási cikkek ára valószínűleg csökken és a vendéglátóiparnak az idén n­incsen nagyobb kötelezett­sége, s így semmi ok sincs arra, hogy a belföldi nyara­lókra támaszkodó kisebb nya­ralóhelyek emeljék a pan­zióárakat. — A szakszervezetekkel és más társadalmi szervezetek­kel együtt most tanulmányoz­zuk az előfizetéses nyaralás lehetőségeit, hogy ezzel is megkönnyítsük dolgozóink pihenését. * A horvát turistaszövetség a járási turistaszövetségekre bízza a nyaralási lehetőségek biztosítását, sátortáborok lé­tesítését, a nyaralási illeté­kek megállapítását, a ma­gánszobák bérbeadásának megoldását, a propagandát, a közlekedés megszervezését stb. A járási turistaszövetségek együttműködnek a vendéglá­tóipari kamarákkal a hazai turisták egységes kedvezmé­nye, valamint a vendéglők és panziók ellenőrzése kér­ésében. Nagyobb figyelmet fordí­tanak az élelmezésre, a tu­ristahelyek karbantartására valamint szórakozási lehető­ségek biztosítására. TERMÉNYÁRAK : Szemes kukorica 35—37, zab 45, korpa 23, szalma 7,50—8, rétiszéna 15—16, cirokszalma 62—85, répa­­szelet 22—23, takarmány­­liszt 27—34, burgonya 12, ipari 7,50—8, vöröshagyma 27— 28, fokhagyma 20, bab, aprószemü 40, tarka 35, nagyszemü 50, borsó 60— 70, lencse, aprószemü 90, sárgarépa 16—20, zöldség 16, savanyított káposzta 14 —16, savanyított paprika ICO—110, szlovéniai alma 28— 35, aszalt szilva 85— 120, narancs, Jaffa 135— 145, mák 400, rizs, burmai 145, őrölt paprika R-l 500, R-2 440, G-l 320, tojás 14 —15, kacskavály 325—350, trapista 350—360, tehéntú­ró 100—110, gyümölcsiz, ke­vert 115—125, zsir 320— 330, étolaj 310—316, füs­­tölthús 300, hizottsertés 168—180, hússertés 156— 163, szarvasmarha, II.—III- oszt 100—165 borjú 145— 153, pálinka, szilvórium 5,70—6,2, törköly 5,10 li­­terfokonként tűzifa, bükk. AB oszt. 3.300 dinár köb­méterre. KERESLET: Takarmány­félék, szalma, széna, kuko­rica korpa, ipari burgonya, jó minőségű szarvasmarha, zsírsertés, borjú, tojás, nagyszemü bab, asztali al­ma. KÍNÁLAT: Burgonya, ap­rószemü és tarka bab, bor­só, lencse, vöröshagyma, fokhagyma alma, őrölt pap­rika, étolaj, zsír, zab, ta­karmányliszt, mák, pálin­ka, sertés. olvasóink kivánsá­gÁRA a jövőben nVnde: HÉTFŐN és CSÜTÖRTÖ­KÖN rendszeresen közöl­jük a nagybani termény­árakat. MAGTAR 870 35.000 szervezett turista Szlo­véniában Jugoszláviában kétségen kí­vüli Szlovéniában legelterjed­tebb a turizmus. Meg kell nézni, hogy hét végén meny­nyi kiránduló lepi el a he­gyekbe vezető utakat és a közlekedési eszközöket. Szlo­véniának 35 ezer szervezett turistája van, a magasabb hegyeken 129 kitűnően be­rendezett menedékház várja a hegymászókat. Olyan tu­ristaházak, amelyekben ol­csó áron meleg ételt és nyug­vóhelyet lehet kapni. Példá­ul a 2515 méter magasan fekvő triglávi menedékház­ban, ahova a legközelebbi völgyből csak 6 óra alatt le­het az élelmiszert felszállíta­ni, az a ljubljanai vendég­lőknél is olcsóbb. Tavaly a turistaházakat 400 ezer turista kereste fel. Valamennyinek végső célja volt legalább egyszer meg­mászni a Triglávot. Ez 3 na­pos kirándulás. Tavaly 4300 turista kereste fel hazánk legmagasabb csúcsát. Nálunk a Fruskagorában összesen nem volt ennyi tu­rista. chitagttfc. aw, m. x. OLVASÓINK FIGYELMÉBE Értesítjük olvasóinkat, hogy heti mellékletünk, a Techni­ka ezentúl nem csütörtö­ki, hanem hétfői szármink­­­ban jelenik meg a szaka­szs terjedelemben. ItttfSET FURKMÍCIí j

Next