Magyar Szó, 1956. április (13. évfolyam, 89-118. szám)

1956-04-01 / 89. szám

■IUL A MflnORMU — rn AB ABS Aß A MPMX • BOOT. NAC, D GOT. AM * DIN. YVuA/A XIII. évf. 89. (3650.) sz. v/M/mMaVasárnap, 1956. április 1 ./////A Szerbia Népi ifjúsága A DUNA—TISZA— DUNA CSATORNA ÉPÍTÉSÉBE KÍVÁN BEKAPCSOLÓDNI Beográdból jelenti a Tan­jug-Szerbia Népi Ifjúsága köz­ponti bizottságának plénuma elhatározta, hogy javaslatot intéz a Népi Ifjúság közpon­ti bizottságához, az ifjúság nagy munkaakcióiról. Java­solják, hogy az ifjúság a Du­na—Tisza—Duna csatorna építési munkálataiban ve­gyen részt. A plénum véle­ménye szerint azonnal hozzá kell látni a munkaakció meg­szervezéséhez, az előkészítő munkálatokat még az idén meg kell tenni. A plénum helyesléssel fo­gadta, hogy az elnökség rész­letes javaslatot dolgoz ki és a Népi Ifjúság központi bi­zottsága elé terjeszti. KITÜNTETTÉK KRE­­SIMIR BARANOVICSOT Beográdból jelenti a Tan­jug.Milka Minics, a Szerb NK végrehajtó tanácsának tagja tegnap átadta Kresimir Ba­­ranovics zeneszerzőnek a né­pért tett szolgálatok I. osz­tályú urcutturetlnjét. sitt-llys*, a köztársasági elnök tüntette ki a művészet terén szerzett rendkívüli érdemeiért A ki­tüntetés ünnepélyes átadásá­nál jelen volt Beográd kul­­turéletének számos kiemel­kedő képviselője. Jugoszlávia és India gazdasági egyezménye • szorosabbra fűzni a már meglévő baráti kapcsolatokat New Delhiből jelenti a Tanjug. Tegnap délben aláírták J­ugoszlávia és India új keres­kedelmi egyezményét. Az egyezmény leszögezi, hogy a két kormány a gazdasági kapcsolatok bővítése­ céljából mindent megtesz, hogy az á­rucsereforgalom és a gazdasá­gi együttműködés egyéb formái tovább fejlődjenek. Az egyezmény szerint a két kormány a legmesszebbmenő vám- és egyéb könnyítéseket teszi az árucsereforgalom fo­kozása érdekében s növeli a tudományos és műszaki e­­gyüttműködést, tapasztalat­­cserét, stb. Könnyítéseket tesznek a két ország kikö­tőiben egymás kereskedelmi tengerészetének is. Az egyezmény aláírásával egyidőben levélváltásra ke­rült sor Marijan Cetinics, a Horvát Végrehajtó Tanács tagja és B. K. Lala, az indiai kormány kereskedelmi és ipa­ri titkárának helyettese kö­zött. A levelekben megálla­pítják, hogy jelentős lehető­ségek vannak a két ország kereskedelmének további bő­vülésére, különösen a jugo­szláviai hengerelt acél és ce­ment és az indiai vasérc szál­ítására. Az indiai kormány kifejezte továbbá óhaját, hogy a jugoszláv hajógyárak­ban rendeljen hajókat. Az egyezmény az alólról külö­vátett érveke és 1959 december 31-éig érvé­nyes. Az egyezményhez csa­tolt árulista előirányozza, hogy Jugoszlávia egyebek kö­zött acélt, alumíniumot, re­zet, rézcikkeket, építészeti és egyéb gépeket, mozdonyokat és vagonokat szállít, vala­mint mangán és vasércet, olaj magvakat és egyéb cikke­ket hoz be. Az egyezmény aláírása u­­tán kiadott hivatalos közle­mény kifejezi az indiai és ju­goszláv kormány készségét a két ország közötti árucsere fokozására. „Az új egyez­mény — mondja a közlemény — gazdasági téren fűzi szo­rosabbra a politikai viszo­nyokban már meglévő baráti kapcsolatokat Az új kereskedelmi egyez­mény aláírását mindkét kül­döttség köreiben jelentős lé­pésnek tekintik a két ország baráti kapcsolatainak további fejlődésében. Delhiben meg­elégedéssel szögezik le, hogy a kéthetes megbeszélések ba­ráti légkörben folytak és at­tól a kölcsönös kívánságtól áthatva, hogy Jugoszlávia és India gazdasági viszonyát egybehangolják a két ország szoros politikai együttműkö­désével. Sajtóértekezlet az iskolareformról Beográdból jelenti a Tan­jug.Joszip Lukatela, a közok­tatási kérdések tanulmányo­zásával megbízott szövetségi intézet igazgatója tegnapi sajtóértekezletén kijelentet­te, hogy az iskolareform elő­készítése már abba a sza­kaszba érkezett, amikor fel­rajzolódnak az új iskolarend­szer körvonalak A szakértő csoportok és iskolareform-bizottságok ed­digi munkája során meg­állapították az alapelveket, és vázolták az iskolarend­szer alapjait. A szövetségi intézet elkészítette az új is­kolarendszerről szóló terve­zetet, amely a megfelelő mód­­­dosítások és kiegészítések után a szövetségi képviselő­ház elé kerül. BEOGRÁD KÜLDÖTT­SÉGE A SZOVJET­UNIÓBA LÁTOGAT Beográdból jelenti a Tan­jug. A beográdi népbizottság el­fogadta a moszkvai szovjet meghívását. A küldöttség áp­rlis végén látogat a Szovjet­unióba. Tagjai: Milos Minics, a beográdi népbizottság el­nöke, Gyurica Jojkics, Du­nya Vlahovics és Szveta Og­­nyanovics, a népbizottság tag­jai. A horvátországi szakszerve­zetek évi közgyűlése Oszijekről jelenti a Tan­jug. A jugoszláv szakszervezeti szövetség horvátországi szer­vezete Eszéken tartotta évi közgyűlését. A vitában töb­bek között felszólalt Marko Belinics, a Kommunisták Szövetsége horvátországi köz­ponti vezetőségének tagja. Többek között a munkaszer­vezés problémáiról és a szak­szervezetek ezzel kapcsolatos szerepéről beszélt. A közgyű­lés tegnapi záróülésén meg­választották a 83 tagú köztér­sasági tanácsot, s üdvözlő táv­iratot intéztek a Kommunis­ták Szövetsége központi ve­zetőségéhez, Tito elvtársamé és a szakszervezeti szövetség központi tanácsához. A CSEH VÖRÖS­­KERESZT SEGÉLYE A MAVROVÓI ÁLDOZATOKNAK Beográdból jelenti a Tan­jug. Pithart beográdi csehszlo­vák nagykövet tegnap 1.600 000 dinárról szóló csek­ket adott át dr. Pavle Gre­­b’­oricn­ak, a jugoszláv Vörös­kereszt központi bizottsága elnökének. Ezt az összeget a csehszlovák Vöröskereszt a jugoszláviai elemi csapások áldozatainak küldte. A kínai nőküldöttség Noviszádon és Verbászon MA DÉLELŐTT SZTEVAN DORONYSZKI, A TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKE FOGADÁST RENDEZ TISZTELETÜKRE A hazánkban tartózkodó összkínai női szövetség küldöttsége tegnap délelőtt Noviszádra látogatott. Vezetője Li De Csuan, a Kínai Népköztársaság egészségügyi minisztere. A küldöttséget elkísérte Milka Perisics, a női szervezetek szerbiai szövet­ségének elnöke, Milka Kusrin, a szövetkezeti nők szervezetének elnöke és Nada Se­­vics, a köztársasági Vöröskereszt szervezet főbizottságának elnöke. A küldöttség hosszabb időt töltött a nőszövetség tartományi bizottságában. Je­len volt Rúzsa Tadics, a női szervezetek tartományi szövetségének elnöke, Milka Ag­­baba, szövetségi népképviselő, Anka Kmezics, a tartományi népjóléti és egészségügyi ta­nács elnöke, Sztojan Gyurics, a vajdasági Vöröskereszt szervezet titkára, Ljubica Dukics, a novi szadi járási nőszövetség elnöke és mások. A kínai küldöttség ezután Verbászra látogatott és megtekintette a termelő- és földművesszövetkezetet.­­ A kínai küldöttséget ma délelőtt 10 órakor Sztevan Doronyszki, a tartományi képviselőház elnöke fogadja. A vendégek ezután megtekintik a tartományi gyermek­­kórházat és a noviszádi gyermekintézményeket. PINEAU LEHETSÉGES­NEK TARTJA AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST Varsóból jelenti az AFP. Christian Pineau francia külügyminiszter nyilatko­zott a »Wecerny Express« cí­mű varsói lap tudósítójának. Pineau kijelentette, hogy a keleti és nyugati országok közeledését kezdetben a gaz­dasági és kulturális kapcso­latok fejlesztése révén kell megvalósítani párhuzamosan megoldást kell találni az ál­talános, tényleges és ellen­őrzött leszerelésről is. A fran­cia külügyminiszter megál­lapította, hogy tekintet nél­kül a különböző politikai rendszerre, ma is meg lehet felelni a mezpnvezést Len­­irve­inc­ rég és FranciaorSZág Wv....+ Pinen.u még egyszer ismételte, hogy nem szabad sajnálni semmilyen erőfe­szítést a keleti és a nyugati országok közötti bizalmatlan­ság elhárítása érdekében. A belga külügyminiszter jugoszláviai látogatásának programmja miniszter április 7-étől 13- áig időz hazánkban, Kocsa Popovics külügyi államtitkár vendégeként. A tervek szerint Spaak­ Beográdban találkozik több kiemelkedő államvezetővel. Fogadja Tito köztársasági el­nök is. Beográdi politikai körök­ben hangsúlyozzák, hogy Ju­goszlávia és Belgium kö­zött szoros jó viszony van s a baráti kapcsolatok állandóan erősödnek. Ezért biztosra ve­szik, hogy Spaak miniszter látogatása és megbeszélései a jugoszláv vezetőkkel hoz­zájárulnak Jugoszlávia és Belgium további együttmű­ködéséhez és jóviszonyához. Jugoszláviai tartózkodása utolsó két napján Spaak csat­lakozik a belga szocialista vezetők küldöttségéhez, a­­mely a jugoszláv Szocialista Szövetség képviselőivel foly­tat megbeszéléseket. A keretprogramma szerint a belga külügyminiszter elő­adást tart a nemzetközi po­litika és közgazdasági inté­zetben az európai Integráció­ról Beográdból jelenti a Tan­jug. A külügyi államtitkárság elkészítette Paul Henry Spaak belga külügyminiszter jugo­szláviai tartózkodásának prog­rammtervét A belga külügy A Pravda a kommunista és szociáldemokrata pártok közeledéséért Moszkvából jelenti a Tan­jug. A Pravda tegnapi száma a nemzetközi munkásmozgalom egységének kérdéseit taglalja. Megállapítja, hogy a mai fel­tételek között rendkívüli fon­tosságú a legnagyobb politi­kai munkáspártok közötti é­­rintkezés és kapcsolat állan­dósítása. A lap szerint „a szo­ciáldemokrata és kommunis­ta pártok őszinte együttmű­ködési létrehozása a szocialis­ta erők közös pozícióinak e­­rősítése érdekében a mai munkásmozgalom alapvető feladata“.­­ A Pravda cikke alapot ke­res a szocialista és kommu­nista pártok közötti megértés­re. Véleménye szerint a kom­m­unist­a és szociáldemokrata pártok képviselőinek eszme­cseréjében szó lehet elméleti és bölcseleti kérdések megvita­tásáról is, ahogyan ezt egyes szociáldemokrata pártok­ ve­zetői javasolják, de a jele­n pillanatban helyesebb volna ha a kommunista és szocialis­ta pártok közötti viszonyt az olyan kérdésekre alapoznák, amelyek közelebb hozzák ő­­ket. Mint például a militariz­m­usból eredő veszedelem, a munkásmozgalom egysége, a nemzetközi feszültség csök­kentése, a leszerelés, az atom­fegyver betiltása, az általá­nos kollektív biztonsági rend­szer megteremtése, Németor­szág egyesítése és más kér­dések. A Pravda végül meg­jegyzi, hogy kedvező kilátá­sok vannak a kommunisták és szociáldemokraták együtt­működésére, a munkásosztály szocialista végcéljának kéré­se éretekében. IDŐJÁRÁS: Szép, napos, meleg idő mm előbb! (A tartományi vetési bi­zottság véleménye) Miénk a­legnagyobb elismerés (Riport az ifjúsági bri­gádok megalakulásának 10. évfordulója alkalmá­ból) Mozdonyok diétán Javítják a lerombolt halálgyárat (4. oldal) Verdun (Franciaországi úti­­jegyzetek) Néhány kel­lemes nap a Világűrben (Vasárnapi riportunk) Kislány a világ­­bajnoksá­­gért ——— * *•%. Majd az új munkástanács (Választás előtt a bongo­­s birtokon)

Next