Magyar Szó, 1956. május (13. évfolyam, 119-147. szám)

1956-05-01 / 119. szám

■LatM UM. uj május * Mit hoz az uj május munkásokkal, parasztokkal ^IjniAcíg, Ifiiti ZfCo-Lat&t Nyolcezer- nem kis szám. Ennyi ifjú vett részt a som­­bori járásból az eddigi ön­kéntes ifjúsági munkaakció­kon. Nagyrészük bizonyára élénken emlékszik még azok­ra a napokra, élményekre, amelyekben az ifjúsági bri­gádban volt része. CSAPÓ SIMON, a Népi Ifjúság bez­­dáni szervezetének elnöke is ezek közé tartozik. 1950- ben Újbeográd építésén vett részt. — Brigádunkat kétszeres rohambrigáddá nyilvánítot­ták, egyszer pedig megdi­csérték. Nagy esemény volt ez számunkra, sohasem fo­gom elfelejteni. Igen nehéz elfeledni azt a lendületes munkát, amit az az élettől pezsgő brigád véghez vitt — mondja Csapó aki most is nemcsak az ifjúsági szer­vezet munkájában tűnik ki, hanem a kulturális tevékeny­ségben is, szorgalmas tagja a bezdáni tűzoltó egyesület műkedvelő csoportjának. — örömmel és lelkesedés­sel láttuk ott Újbeográdban, hogy a különböző nemzeti­ségű ifjak milyen szépen megférnek egymással és mennyire együtt dolgoznak. Sokan ekkor győződtek meg valóban, hogy mennyire ha­zug és alávaló az a híreszte­­lés, amit falunk egyes sovi­niszta elemei terjesztettek, hogy a szerb és magyar ifjú­ság nem fér össze. Nagyon hasznosak voltak azok a munkaakciók azért is, mert a fiatalok sok minden újat lát­tak, hallottak, és hazatérve bizony sokkal fejlettebb poli­tikai világnézettel tekintet­tek mindenre. Ezért nagyon helyesnek tartom újabb mun­kaakciók szervezését. A bezdáni, koluti és bács­i, br­égi ifjúság körében nagy az érdeklődés az új meg­mozdulás iránt. A zombori járásban külön akciót szer­veznek, s Koluton 240 há­zat építenek vert falból. Beszélgetésünkben részt vett a telecskai FODOR AN­NA és a zombori VÍZI GYULA is. Ők is lelkesedés­sel üdvözölték az ifjúságnak ezt a megmozdulását. VLAH János Merész álom? ötezerliteres tehenek. Havi 18 ezer dinár kereset. Vajon nem merész álom ez­ egy tehenésztől? És mégis. A nyegusevói Pobedán Kőműves János 4—5 ezer liter tejet fel a te­henektől, és februárban 18 ezer dinár volt a havi kere­sete. Hogyan? Feleljen ő. — Amikor megkérdezték tőlem, hogy lehet-e növelni a tehenek tejelőképességét, hogyne lehetne, — mond­tam — csak ... Igen, ebbe a csak szóba sok mindent belesürített, a többi között azt is, hogy iga­zán mindegy, minek törje magát az ember, egy a fize­tés, ha jól dolgozik, ha nem.­­ Egy napon összehívtak bennünket, s azt kérdezték, mit szólunk az új javadal­mazási tervhez. Mit szól­tunk? örültünk. Szétosztották a teheneket. Tizenkettő jószágot gondoz. A fejési átlag 3 ezer liter. Minden liter után 2,86 di­nárt kapnak és minden te­hén gondozásáért 16-ot. — Sok éjszakát álmatla­nul töltöttem, azon gondol­koztam, hogy miként fejhet­nék többet. Mert hát az nem elég, ha az ember többet akar fejni, valami más is kell ahhoz. Megjavítottuk a takarmányozási táblázatot, a tehenektől kifejtem a tejet egy csöppig. Ez a módszer valóban bé­nált, már februárban 600 li­terrel többet fejt az elő­irány­zottnál, és 18 ezer dinár ütötte a markát. Ahogy így beszélgetünk, eszembe jut egy másik bir­tok tehenésze, akit a mezőn legeltetés közben leltünk meg. A füvön hanyatt fekve fújta a kását. Felijesztettünk. Amikor megkérdeztem, hogy miről álmodott, így felelt: — Olyan tehenem ixilt, hogy no. Öblös, tőgye szinte a földet súrolta, és én fej­tem, fejtem, már tele,voltak a sajtárok, de egyre fejtem. Igen, ezt egy olyan tehe­nész álmodta, ahol a tehe­nek annyit adnak, mint egy jóravaló kecske. Lám, Kőművesnek nem kell megálmodni azt a csoda­­­tehenet, már van neki ilyen, nem is egy, és reggelenként annyi tejet fej (200 litert), hogy akár lubickolhat ben­ne. Az álmodozó tehenésznek Kőműves javasol egy csoda­szert, amelytől többet adnak majd a tehenek. Vezessék be az uj javadal­­mikrm­ai. rpnAszurt. P. E. Kőműves János legjobb tehenével, a Flegmával, amely 5660 liter tejet ad. A termelékenység nyitja Munkatermelékenység? Árak? Kilátások? Ezeket a kérdéseket tet­tem fel Horvát Istvánnak, a petrovaradini Pobeda mező­­gazdasági gépgyár gyártás­­vezetőjének. Látszott rajta, hogy nem egyszer vetették már fel e­­zeket a kérdéseket és nem egy ülésen vitatták. A vá­lasz már szinte készen volt. — A dolog lényege az, hogy változtattunk a mun­kaszervezésen. Régebben pél­dául minden osztály egy időben kapta meg évi ter­vét, leginkább december végefelé, így aztán a szere­lőknek néha hón­apokat kel­lett várniok, amíg az öntö­de kiöntötte, az al­matrész­­készítő üzem pedig elkészí­tette az alkatrészeket. Egy­szóval nem volt biztosítva a munkamenet folytonossága. A munkaerő állandóan ván­dorolt az egyik munkahely­ről a másikra. Mindig oda helyeztük, ahol leggyorsab­ban kellett valamit elkészí­teni. Érthető, hogy egy mun­kára sem specializá­llhatták maguk­­at kellőképpen. Most már második éve, hogy váltóér taztunik ezen. A zágrábi és főleg a novisaádi mezőgazdasági kiállításon a kereskedelmi osztály megkö­ti a szerződések nagy részét, és ennek alapján október­ben, novemberben már elké­szül az öntöde és az alkat­­részki­szító üzem terve, így ezek mindig egy-két hónap­pal előbb kezdik a­ tervet, mint a többi. Ezzel kiküszö­böltük a várak­ozást. A mun­kásokat sem kell áthelyezni egyik munkahelyről a másik­ra, mert most minden üzem idejében biztosítja a másik­nak a munkát A munkások specializálták magukat, gyor­sabban és jobban dolgoznak mint azelőtt Ez is egyik nyitja a magasabb munka­termelékenységnek. A kévekötő aratógépek előállításán például azelőtt 35—36 ember dolgozott, most pedig 16—18 munkás végzi ugyanazt a munkát. Itt te­hát 50 százalékban növeke­dett a termelékenység. Ez aztán lehetővé tette, hogy gépeinket tíz százalékkal ol­csóbban adjuk, mint eddig, habár az anyag drágább. Rövidesen új munkahelye­ket is nyitunk. Megkezdjük a ma­lomhengerek rendszeres gyártását. Gabona mosógépe­ket és 8—10 kisebb malom­­gépet­­ gyártunk nemso­kára. LOVAS latoón MAGYAR SZÓ Jelzőberendezéstől a magnetofonig Sztantics Gusztáv, a szu­­boticai Szigm­a vállalat elő­készítő osztályának vezető­je egy kisebb dob­ozalakú szerkezetet forgat kezében. — Az automata motor­biz­tosító újabb termékeink kö­zé tartozik — mondotta. — Az elmúlt évben szerkesztet­tük, de az első sorozat csak a napokban készült el. A leg­keresettebb cikkek közé tar­tozik. Az a tulajdonsága, hogy önműködőleg kikapcsol­ja a motort, ha a gép meg­terhelése kelleténél nagyobb. Franciskovics György, a kísérletező osztály vezetője is bekapcsolódik a beszélge­tésbe. — Annyi az új kísérleti lenne mind felsorolni. Itt van például az új húsfel­dolgozó gép. Eddig csak na­gyobb kapacitású gépeket készítettünk nagyobb üzemek számára. A kisebb hús­feldolgozó üzemekben egy ilyen gép 5 perc alatt meg­darálná egész havi kapacitá­sukat. Az új kisgépek egy óra alatt 300 kilogramm húst darálnak meg, és le­hetővé teszik a kisebb üze­mek gépesítését. — Meg kell említeni még a szedő­gépeket is — fordult Sztantk­o Gusztáv, Francis­­kovics felé — Egyelőre u­­gyan csak alkatrészeket ké­szítünk hozzá, de megkezd­tük a gépek szerkezetének tanulmányozását és tervbe vettük, hogy egy-két év múl­va korszerű szedő­gépekkel lepjük meg a piacot.­­ És mi van a magneto­ ionokkal? — tettük fel a kér­dést. Egymásra néztek és el­nevették magukat. Francis­kovics megcsóválta a fejét és az asztalra helyezte a ma­gyarországi Elektroimpex­­től kapott mintamagneto­­font. Talán még korai erről beszélni — mondotta Fran­­ciskovics. — a terveket és a feltételeket, most küldtük el a magyarországi vállalat­nak. Ha megegyezünk, au­gusztusban megkezdjük a magnetofon-gyártást Az al­katrészek egy részét Ugyan még az Elektroimpextől kap­juk, a többit mi készítjük. Ebben az évben 200 darabot állítunk elő, lényegesen ol­csóbb áron, mint amennyibe a külföldi m­agn­et­of­onok ke­rü­lnek. Számításunk szerint körülbelül 200.(X)0 dinárba kerül egy. Nagy az érdeklő­dés az új cikk iránt, a beo­­grádi rádióközpont 50 darab­ra tart igényt. Érdemes megemlíteni, hogy a szuboticai Szigma vállalat egy-k­ét évvel ez­előtt csupán vasúti jelzőbe­rendezéseket készített, és csak tavaly tért át közszük­ségleti cikkek gyártására. Rövid idő alatt igen szép eredményeket értek el. MARJAI Magda Sztancsics Gusztáv és Franciskovics György A Teleptől­­ Indiáig Reggel 4 óra. A telep éb­red. Megindul a végreéltenő emberáradat a város felé. Munkások lepik el az utcát, a vasút mentét, minden­ki siet a munkába, a munka­helyre. Ki kerékpáron, ki villamosra kapaszkodik fel az utolsó pillanatban és a lépcsőn lóg, a legtöbben pe­dig gyalog. Hat óra felé las­san megáll az áradat. Dél­után 2 óraikor újra megis­­mé­tődik a jelenet — csak most hazafelé megy minden­ki. — úgy mászol, mint a ham­gya. Kifáradtál a munká­ban? — kérdeztem minap az egyik telepi ismerősömet, a­­mikor a vasúti átjárónál ta­lálkoztunk. — Dehogy a munkában. Ez a hosszra, egyhangú út te­szi boltfáb­a­ttá az embert. Mindennap, hónapról-hónap­ra, évről-évre gyalog oda­­v­issza. Ti, városiak nem is tudjátok, mi ez. A közel 15.000 lakosú vá­rosrész Noviszádon közleke­dés nélkül van. A villamos csak egy csepp a tengerben. Csupán a Pobeda mezőgaz­dasá­gi gépgyár szállítja autó­busszal munkásait Mennyi telepi teszi meg napról-napra az utat a váro­sig és vissza gyalog! Vegyük csak az átlagot és számol­junk. A munkahelyig 5 km, vissza 5 km, — de tíz. Dél­után bevásárolni, a moziba, stb. — megint tíz. Sok telepi eszerint naponta busz, éven­te 7.300 kilométert tesz meg. Tehát egy év alatt Indiáig egész pontosan Bomibayig el­gyalogolhatna. — Régi álma már a tele­pieknek, hogy autóbusz ösz­­szeköttetést is kapjanak a várossal — mondta az egyik munkás, amikor erről beszél­gettem vele. — A közlekedé­si vállalat szerint ez a járat nem kifizetődő, de én azt mondom, hogy igen. Úgy gondoljuk, hogy egy kis jóakarattal a közlekedé­si vállalat bevezethetné az autóbuszköz­lekedést a város és a Telep között, mert ép­pen a napokban hallottuk, hogy hét „pihenő“ kocsija is van. Sajnos ez még nem lesz meg erre a május elsejére. SZERDA Sándor Hallom, kötik a szerződést — Meghallottam, hogy kö­tik a szerződést a szövetke­zetben — mondotta Nagy La­jos, 13 holdas kanizsai gaz­dálkodó. Megérdeklődtem a feltételeket, és megtetszett. Miért ne termeljek én is töb­bet, ha lehet. Nekem is jobb lesz a több. Már az ősszel másfél holdat felszántottam a szövetkezeti traktorral, és úgy gondolom, még két hold­dal megtoldom. Két holdra kötöttem szerződést. Az egyi­ket cukorrépával, a másikat kukoricával vetettem be. Új­fajta hibrid-magot kaptam. Ménesi Rudolf agronómus megadta az utasítást, remé­lem jó lesz, öt méter mázsa nitromonkás műtrágyát vásá­roltam 35 százalékos kedvez­ménnyel. — Tudja, én úgy csánkáltam ta­­vany hogy egy félk­vadrártnyit nem szórtam meg műtrágyával, hogy meglássam a különbséget. Rossz volt ránézni, úgy lemaradt a trágyázott termény mögött Megjegyezte még Nagy azt is, hogy a szövetkezetnek többfajta gépet kellene beszerezni, kumi­vá­rtort, kukorica vetőit, tárcsát és egyebet. Ha beszerzi, fele munkával megművelhetjük föl­ minket. Jövő május elsejére remélhe­tőleg már erről is elbeszélgetne­ A villamos csak egy csepp a tengerben L­e Mal Szót kérnek a fiatalok Mindenki felfigyelt, ami­kor a Zorka műtrágyagyár munkástanács-jelölő érte­kezletén felszólalt. Megjele­nése bizalomkeltő, szavai megfontoltak, mondatai ér­telmesek, rövidek, mégis sokat mondanak. Később, beszélgetésünkben ismét síkraszállt észrevételei mellett: — Nem tudom megérteni, hogy nekünk, fiatal munká­soknak miért nem mernek komolyabb szaktudást meg­követelő munkát adni! So­kan vagyunk, akik vegyi szakmát tanultunk és már néhány éve a Zorkában dol­gozunk. Hallotta a szakszer­vezeti értekezleten a vitát? Mikor az egyik kolléga mel­lettünk szólalt fel, s azt mondta, hogy a kristály és műtrágya üzembe fiatalokat kell helyezni, mert különben nem lesz utánpótlás, az ö­­regek valósággal felmozdul­tak, s az egyik felszólaló el­lene is szegült a javaslat­nak. — Az sem volna nagy baj, hogy nehéz munkát vég­zünk. Csak ne helyeznének mindennap új munkahelyre bennünket. Sohasem tudunk egy munkahelyet alaposan kitanulmányozni. Mert tanul­ni akarunk, s ha már helyez­­getnek bennünket, legalább tényleg mindenhez értünk majd. — Minden reményünk megvan, hogy a jövőben gon­dot viselnek rólunk. Az érte­kezleteken sok szó esik ró­lunk, a munkástanácsba is jelölték néhányunkat. Ez a véleménye Angelo­­vics Sándornak, a Zorka if­­jú munkásának, a munkás­tanács jelöltjének. BRENNER Angelovics Sándor

Next