Magyar Szó, 1956. június (13. évfolyam, 148-177. szám)

1956-06-01 / 148. szám

vmmm­/mmm III. évf. 148. (3709.) sz 7////////^ Péntek, 1956. június 1- VmM/ v////////////////m//m///////m//M Véget ért a Kommunisták Szövetségének XI. tartományi értekezlete Megvá­­sztották az új tar­tomény­i vezetőséget Tegnap délben véget ért a Kommunisták Szövetségének XI. tarto­mányi értekezlete. A délelőtti ülésen — amelyen Sóti Pál elnö­költ, — folytatták a vitát. , Felszólalt Pocrnics Mile (Zombor) és Baricsak Ilija (Pancsevó). Miután a vitát berekesztették, az értekezlet jóváhagyta a tartományi vezetőség és az ellen­őrzőbizottság jelentését, valamint elfogadta a tár­sadalmi igazgatásról szóló beszámolót. A régi vezetőség fel­mentése után megválasz­tották az 51 tagú új tar­tományi vezetőséget és a héttagú ellenőrző bizott­ságot A kiküldöttek táv­iratban üdvözölték a Kom­munisták Szövetsége Köz­ponti Vezetőségét és fő­dolgozik, tehát nem lehet közvetlen hatással a munka­­szervezésre, és a termelé­kenység növelésére. A másik megszívlelendő mozzanat pe­dig az, hogy ilyen szakkáder­­rel és ilyen képzettségű mun­kásokkal, amilyeneket foglal­koztatunk, többet lehetne ten­ni a termelékenység előmoz­dítására. Az anyagi serkentés lé­nyege rendszerint úgy sik­kad el, hogy egyes üzemek­ben a jövedelemből nehéz szível határoznak meg na­gyobb összeget jutalomra. —* A kommunistáknak a jövő­ben — mondotta — erőtelje­sebben kell követelni, hogy­ megfelelő összeget biztosít­sanak jutalmazásra, mert ez lényeges mozzanata az egyén anyagi érdekeltségének. A vita lezártával felmen­tették az eddigi tartományi vezetőséget A szavazások megejtése után Predrag Vla­­diszavljevics közzétette a vá­lasztás eredményét. A jelenlevők meleg ünnep­lése közben Zora Krdzsak­cs elvtársnő felolvasta a Tito elvtársnak küldött üdvözlő­távirat szövegét, amelyben a XI. tartományi értekezlet részvevői annak a reményük­nek adnak kifejezést hogy egységes harccal a munkás- és társadalmi igazgatás tőké­letesítéséért, a falusi szocia­lista viszonyok fejlesztéséért és a dolgozók eszmei színvo­nalának emeléséért a vajda­sági kommunisták képesek lesznek az előttük álló fel­adatok megoldására. Végül az újonnan megvá­lasztott tartományi vezetőség nevében Doronyszki elvtárs köszönetet mondott a biza­lomért, és kifejezte bizodal­mát, hogy a kommunisták szilárd egysége és fáradha­tatlan munkája további si­kereket hoz a Kommunisták Szövetségének munkájában, titkárát, Tito elvtársat, majd Sztevan Doronyszki berekesztette az értekez­letet. A délelőtti felszólalók to­vább vitatták­­ a társadalmi igazgatás kérdését. Pocrnics Mile a társadalmi igazgatás meghonosodásáról beszélt. A kommunisták szerepének vázolása után hatabályoztat, hogy a társadalmi igazgatás szerveit nemcsak helyi vi­szonylatban, hanem függőle­gesen is szorosabban össze kell kapcsolni. Ezután a kommunisták ne­veléséről beszélt Elválaszt­hatatlannak tartja a kommu­nisták általános képzését az eszmei képzéstől, mert mint mondotta, ez az egyetlen út­ja annak, hogy levetkőzzék az itt-ott jelentkező kezdet­legességet, és magabiztosan küzdjenek álláspontjaikért Baricsak díja a munkater­melékenység növeléséről be­szélt. Megjegyezte ezzel kap­csolatban, hogy valóban szű­kölködünk szakemberekben, ám két mozzanatról mégsem szabad megfeledkeznünk. Az egyik az, hogy igen sok szak­ember a termeléstől távol ad­minisztrativ munkahelyen Sztevan Doronyszki, a tarto­mányi vezetőség újraválasz­tott titkára Pillanatfelvétel a szavazólapok leadásakor A két ország kapcsolata az egyenjogú országok Tiszaogának világos és szilárd jellegét öltötték – mondta Tito elnök utazása előtt Köztársasági elnökünk búcsúztatása a beográdi pályaudvaron Beográdból jelenti a Tan­jog. Joszip Broz Tito köztársasági el­nö­k tegnapelőtt este tehénvonaton elln­­öküt hivatalos látogatására a Szovjetunióba. Az elnök és kísérete három hetet tott a Szovjetunióban, a Szovjet Legfelső Tanács és a szovjet kormány ven­dégeként. Tito elnök éa neje Jovan­ ka Broz kíséretében Edvard Kardely, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács alelnöke és ne­je, Kócsa Popovics, külügyi államtitkár és neje, Mijalko Todorovica, a Szövetségi Vég­re­haj­tó Tanács tagja, Jakov Blazsevics, a horvát végre­hajtó tanács elnöke, Józsa Villán, a köztársasági elnnök főtitkára, Gyúró Sztankovics, á­l­lamtitkárh­elyettes, Anton Vratusa, a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács alelnökének kabinetfőnöke, Milos Suivo­­nya vezéralezredes, Milan Zsezselj vezérőrnagy és Ni­kola Csobelics állam­tanácsos ült a kék vonatra. A köztársasági elnök kí­séretéhez tartozik továbbá Szlovén Szmodlaka, az elnök protokolfőnöke, aki ír már ko­rábban elutazott Keen k­ívül vonatra szállt elnökünkkel dr. Bozsidar Lavrics, és Ra­dovan Lalics egyetemi ta­nár, Branko Vacarnica, az el­nök személyi titkára, és má­sok. Tito elnök különvonatán utazik Nikolaj Fujubán, a Szovjetunió beográdi nagy­követe, aki egész útján elkí­séri az elnököt A beográdi pályaudvar ün­nepi díszbe öltözve búcsúzott a köztársasági elnöktől 23:30 perc körül érkezni kezdtek a peronra az állami, politikai, és katonai élet magasrangú képviselői, a kiemelkedő köz­életi és kulturmunkások, hogy szerencsés utat kíván­janak Titonak. A vasútállomás díszszalon­jában az elnököt és nejét Mesa Pijade, a Szövetségi Képviselőház Elnöke, Edvard Kardely, Alekszandar Ran­­kovics, Savelozár Vukmano­­vics és Rodoljub Csolako­­vics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnökei, Petar Sztambolics, a szerb képvi­selőház elnöke, Ivan Gos­­nyák népvédelmi államtit­kár, Kócsa Popovics külügyi államtitkár, Mijalko Todoro­­vics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, Jakov Blazse­­vics, a horvát végrehajtó ta­nács elnöke, Milos Minics, a beográdi járási népbizottság elnöke, Józse Vilján, a köz­­társasági elnök főtitkára, és Nikolaj Firjubin beográdi szovjet nagykövet várta. Va­lamivel később Tito elnök szürke marsall egyenruhá­ban kilépett a peronra. A gárdisták zenekara elját­szotta az állami himnuszt, majd a díszzászlóalj parancs­noka jelentést tett. Az elnök Milan Zsezsely vezérőrnagy kíséretében ellépett a tökéle­tes rendben felsorakozott gár­dista zászlóalj előtt, majd el­búcsúzott a megjelentektől. Köztük volt többek között Vladimir Szimics, a szövet­ségi képviselet alelnöke, Franc Leszkosek, Veljko Ze­kovics, Avdo Humo, Marjan Brecely, Milentije Popovics, Slobodan Penezica, Peko Dapesevics és Nikola Min­­csev, a Szövetségi Végrehaj­tó Tanács tagjai, Gyúró Szál­ai, a Jugoszláv Szakszer­vezeti Szövetség elnöke, Mi­­tar Baltics, a képviselőház titkára, Vlada Zecsevics és Ivan Bozsicsevics házelnö­­kök és a képviselőház több vezető tagja, Dusán Petro­­vics, a szerb­­képviselőház alelnöke, Voja Lekovics, a szerb végrehajtó tanács al­elnöke a végrehajtó tanács tagjaival, Szivetiszláv Sztefa Josidp Broz Tito elnök szov­jetunióbeli útja előtt a TASS hírügynökség beográdi tudó­sítójának a következő nyilat­kozatot adta: »A szovjet kormány meg­hívására munkatársaimmal a Szovjetunióba indulok. Nagy megelégedéssel indulunk er­re a látogatásra, mert meg­győződésünk, hogy nemcsak a két országot érintő és e­­gyéb nemzetközi jellegű kér­désekről lesz alkalmunk vé­leményt cserélni, hanem meg­ismerkedünk a Szovjetunió háború utáni roppant fejlődé­sének eredményeivel is. Másrészt az is nagy meg­elégedéssel tölt el bennün­ket indulásunkkor, hogy a Szovjetunióval közös harc és közös megpróbáltatások kötnek össze, s népeink nagy­rabecsülik ezt az országot, különösen a legutóbbi hábo­rúban a fasiszta hódítók el­leni harcban vállalt roppant áldozatai miatt. Látogatásunkat a két or­szág viszonya igen gyors ren­dező­dése és a baráti kapcso­latok és együttműködés hely­reállítása eredményének kell tekinteni. Ebből a szempont­ból különösen nagy szerepet játszott a beográdi nyilatko­zat és az azt megelőző meg­beszélés a vezető szovjet sze­mélységekkel. A jelen pilla­natban megállapíthatjuk, hogy a nyilatkozat mindazon pontjai, amelyek a kölcsönös kapcsolatokra vonatkoznak, novics belügyi államtitkár, Alekszandar Belics, a szerb Tudományos Akadémia elnö­ke, Vikentije Prodanov, a szerb görögkeleti egyház pátriárkája, továbbá a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács és a külügyi államtitkárság fő­­tisztviselői és sokan mások. Elbúcsúztak a köztársasá­gi elnöktől a tábornoki kar képviselői: Ljulko Vucsko­­vica, Pavle Janksics, Ivo Ru­teljes mértékben valóra vál­tak. Hangsúlyozni kívánom azt az igen fontos tényt is, hogy a két ország kapcsolata az e­­gyenjogú országok viszonyá­nak egészen világos és szi­lárd jellegét öltötték, és eb­ben az utóbbi évben nagyjá­ból eltüntettük mindazokat az elemeket, amelyek kétség­be vonhatnák kapcsolataink ilyen jellegét Ezzel egyben azt is hangsúlyozni akarom, hogy alaptalanok azok a bi­zonyos oldalakról elhangzó találgatások, hogy Jugoszlá­viát állítólag független hely­zete elvesztésének veszélye fenyegeti. Nincsenek többé köztünk nagyobb méretű és nehezen megoldható problémák. Si­keresen felszámoltunk majd­nem minden a múltban fel­halmozódott negatívumot, kölcsönösen levontuk belőlük a tapasztalatokat, és utat tör­tünk a sokirányú gazdasági, politikai és kulturális együtt­működésre. Eddigi együ­ttmű­ködésünk gazdasági­­ síkon igen jó eredményekkel járt, és meg kell mondanom, hogy tökéletesen meg vagyunk elé­gedve ezekkel az eredmé­nyekkel, különösen ha figye­lembe vesszük, hogy még nem értük el a határt, és sok lehetőség van a gazdasági e­­gyüttműködés további bőví­tésére és mélyítésére, ami méginkább megszilárdítja a kölcsönös bizalmat. Kulturális együttműködé­sünk még csak fejlődése ke* * 1 ikavina, Danilo Lekics, Veii­­mir Terzics, Milan Kupresa­­nin, Radovan Vukanovics és Milhajlo Aposztolszki vezér­­ezredes, Otmar Kreacsics, Voja Ndkolics, Zdenko Ule­­pics és Vlado Janyics vezér­­elzredes. Közvetlenül, beszállás előtt az elnök szívélyesen részét fo­gott a legmagasabb vezetők­kel, Masa Pij­adóval, Alek­szandar Rankoviccsal, Szve­­tonár Vigonanoviccsal, Rodo­ljub Csorakov kacsai, Petar Sztamboliccsal, Ivan Gos­­nyákkal és Milos Miniccsel. A kékvonat pontosan 24 ó­ra­kor futott ki a beográdi pá­lyaudvarról, detén van. Véleményem sze­rint nincsen semmi akadálya annak, hogy ezt az együtt­működést is bővítsük és fo­kozzuk, hiszen a Szovjetunió a kulturális vívmányok óriá­si tárházával rendelkezik, a­­melyet néptünk igen nagyra becsülnek. Ez egyébként igen fontos hozzájárulás le­het a kultúra különféle vo­natkozásaiban elért eredmé­nyek jobb kölcsönös megis­meréséhez. Külpolitikai együttműkö­désünk tekintetében,, úgy hi­szem, nem szabad lebecsülni az eddig megvalósult ered­ményeket, mert a Szovjet­unió és Jugoszlávia hasonló álláspontot foglal el az olyan nagy horderejű kérdésekben, mint amilyen például a le­szerelés, a kollektív bizton­ság, a békés és tevékeny ko­­egzisztencia, a béke megszi­lárdítása, a nemzetközi gaz­dasági és kulturális, együtt­működés, stb. Ha eltérnek is szemléleteink bizonyos nem­zetközi történések megítélé­sében, mindez nem lényeges, s véleményem szerint egé­szen normális két önálló kül­politikát folytató ország kö­zött. Természetesen­ a külpoliti­kai együttműködés további kibontakozása során azonos álláspontok alakulhatnak ki azokban a kérdésekben is, amelyekre ma még különbö­zőképpen tekintünk. Aki fi­gyelemmel kíséri kormá­(Folytatása az 5. oldalon) Tito elnök nyilatkozata a TASS-nak Az uj tartományi vezetőség tagjai A megválasztott 51 tagú uj tartományi vezetőség tag­jai: Agibaiba Mijka, Bolyán­sziki Jovan, Bjelica Rakó, Boeko­­vics Györgye, Bogdanov Du­' van, Budovalcsev Árasa, Vlaj­kovics Radovan, Ganya Mil­­ószláv, Glavaski Marina, Gvozdenovics Györgye, Da­­csica, Jovan, Doronyszki Sztevan, Erbez Blazsó, Zsá­­ki József, Jovanovics Petar, Jovanovics Gyula, Km­ezics Nikola, Kekuca Danilo, Kis Vilmos, Kis Jan, Kirtyanszki Dragolyusk, Kmezics Anka, Kovács András, Kovacsevics Szreta, Krdzsalics Zora, Krta­nyek Sztjepan, Kraztonosics Zora, Martinovics Milan, Ma­li Szava, Miksics Inka, Nagy József, Niksics Györ­gye, Oszta­­­los Uras, Panin Brana, Perc Radivoj, Popo­vics Dusán, Pocrnics Mile, Pribics Milan, Radujkov Ra­domir, Belics Petar, Rehák László, Romac Pasko, Szabó Ida, Szekics Dusán, Sztepano­vics Milan, Tepavac Ilija, Tikvicki Géza, Uzelac Szláv­ko, Farkas Nándor, Hinics Petar és Sóti Pál. Az ellenőrző bizottság tagjai: Vladiszavljevics Predreg, Dukics Milan, Málik József, Olajos Mihály, Tadics Rúzsa, Ukropina Cseda és Crevár Bogdán. AZ UJ TARTOMÁNYI vezetőség első ÜLÉSE Tegnap délben tartotta első ülését a Kommunistáik Szövetségének új tartomá­nyi vezetősége. Titkárnak ismét Szteván Doronyszki elvtársat választották. A titkárság tagjai: Pasko Ro­mac, Géza Tikvicki, Sóti Pál, Petar Belics, Gyura Jovanovics, Milan Pribics, Danilo Ivekics, Nagy Jó­zsef, Ilija Tepavac és Du­san Szekics.

Next