Magyar Szó, 1956. szeptember (13. évfolyam, 238-267. szám)

1956-09-01 / 238. szám

­ Norvég munkáspárti küldöttség látogat hazánkba­ ­ Oslóból jelenti a Tanjug. Vladimir Rolovics, hazánk oeslói követe tegnapelőtt este vacsorát adott a norvég mun­­­áspárt rövidesen hazánkba látogató küldöttsége tisztele­tére. A vacsorán megjelent Einar Gert­hardsen miniszter­elnök, a norvég munkáspárt elnöke és Haakon Lie, a min­káspárt titkára. A norvég munkáspárt kül­döttsége Haakon Lie vezeté­sével rövidesen hazánkba ér­kezik, s a Szocialista Szövet­ség képviselőivel folytatja a tavaly októberben Oslóban megkezdett véleménycserét. A küldöttség öt tagból áll. HICLIAL ▲ FASIZMUSRA «■* SZABADSÁG A NÉPNEK a v»Vöst u a...i «w­l.­.­ évf. 238. (3799.) sz. ■Szombat, 1956. szep. 1. Zum* CSEHSZLOVÁK újságíróküldöttség BEOGRÁDBAN Beográdiból jelenti a Tan­jug. Tegnap 29 tagú csehszlo­vák újságíróküldöttség érke­zett Beográdba. Ellátogatnak a zágrábi árumintavásárra és több más jugoszláv városba. A zemuni repülőtéren a ju­goszláv újságírószövetség, a külügyi államtitkárság, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács tájékoztatásügyi titkárságá­nak képviselői és a csehszlo­vák nagykövetség megbízot­tai fogadták őket JUGOSZLÁV NŐKÜL­­DÖTTSÉG UTAZIK LENGYELORSZÁGBA A Jugopress értesülései sze­rint szeptember 6-án Lengyel­országba utazik a jugoszláv nőszövetség küldöttsége. A hattagú küldöttség Mileva Planojevics, szövetségi nép­­képviselő vezetésével két he­tet tölt Lengyelországban. Vi­szonozza a lengyel nők ez év júniusában tett jugoszláviai látogatását. JUGOSZLÁV-OSZTRÁK MEGBESZÉLÉS A MURÁRÓL ÉS A DRÁVÁRÓL . A Jugopress értesülései szerint szeptember 10-én Ma­riborban összeül a Mura fo­lyó kérdéseinek rendezésére alakított jugoszláv-osztrák vegyesbizottság. A vegyesbi­zottságot 1954 novemberében alakították. Ezenkívül októ­ber elején Linzben összeül az állandó jugoszláv-osztrák bi­zottság. Az állandó bizottság többek között meghallgatja a két ország szakértőinek je­lentését a Dráva folyóról, és jóváhagyja a vízierőműköz­­pontok építésének tervét. Az ellenzék aggódik Félő, hogy Eden katonai beavatkozásra szánja el magát Mi lesz, ha Menzies küldetése nem jár sikerrel _ (Állandó tudósítónk telefonjel­entése) London, augusztus 31. _ A parlamentet össze kell hívni, mielőtt a kormány újabb lépésekre határozná el magát a szuezi válsággal kapcsolatban — ez az angol ellenzék alapvető követelése. A laburista, és a liberális párt vezetői ismét érintkezésbe léptek Eden miniszterelnök­kel és sürgetik az alsóház rendkívüli ülésének egybehí­­vását. Az ellenzéki pártok között azonban bizonyos nézetelté­rés van a parlament egybe­­hívásának­ időpontját ille­tően; a laburisták­ követelései­ket nem kötik időhöz, a li­berálisok pedig azt mondják, hogy minél előbb össze kell ülni a parlamentnek. Egyébként mindkét párt képviselői hangsúlyozzák hogy a kormány magatar­tásában sok a kardesör­­tetés, pedig a londoni megbeszélés csak egy va­lamit bizonyított be: hogy a többi ország nem egyezik azzal a brit és francia állásponttal, hogy erőszakhoz kell folyamod­ni a szuezi viszályban. Mindkét párt­­vezetői aggo­dalommal várják a brit kor­mány újabb lépéseit abban az egyébként igen valószínű esetben, ha Menzies külde­tése nem jár sikerrel és Egyiptom nem fogadja el a tárgyalás alapjául Dulles tervét. A laburisták hiszik, hogy a kormány mégis nemreg tompította álláspontját. A liberálisok sokkal aggodal­masabbak. Meggyőződésük, hogy Eden katonai beavat­kozásra ragadtatja magát, ha Kairóban megszakadnak­ a tárgyalások. A Manchester Gurdian, amely kezdettől fogva a leg­­józanabbul szemlélte a veze­tő brit lapok közül a szuezi fejleményeket, mai számában követeli az alsóház sürgős egybehívását, hogy a képvise­lők feltehessék a kérdést a kormánynak ,és önmaguknak tekintet nélkül pártállásukra. Először — van-e értelme háborút kezdeni az USA és a Commonwelt-országok ellen­zése ellenére? Másodszor — nem volna-e ez a háború hosszantartó és drága és nem terjedne-e túl Egyiptom határain? Harmadszor — Nagybri­­tannia dolga-e, hogy meg­oldja »a jogi normák szilárd­ságát a nemzetközi viszo­nyokban« Vajon az ENSZ Nagybritan­nia ellen fordul-e támadás esetén vagy felbomlik? Negyedszer elősegítik-e vagy hátráltatják mindezzel­ Nagybritannia kőolajellátá­sát? LESÚJTÓ MÉRLEG: SE KŐ­OLAJ, SE SZÖVETSÉGES, SE COMMONWEST, SE ENSz A Manchester Guardian eddig a nemzetközi viszo­nyok általános elveiből kiin­dulva követelte a brit kor­mány álláspontja megváltoz­tatását. Ma már úgy látszik nincs más kiútja és a leg­gyakorlatibb természetű kér­déseket teszi fel a kormány­nak azt remélve, hogy­­ talán ezek az érvek inkább hat­nak. A kérdéseikre mindjárt meg is adja a­ választ. Az USA támogatására nem lehet számítani, nem a választás előtti helyzet miatt, hanem erkölcsi természetű okokból. A brit államközös­séget a szétesés veszélye fe­nyegeti. A legjobb esetben is India és Ceylon kiválik a Common­weltből. A nem eléggé tapasztalt és kisszámú brit erők Szueztől többszáz mér­­földnyire levő támasz­pontjaikról igen kockáza­tos vállalkozásba indul­nának, és elkeseredett harcot kellene vívniuk a korszerűen felfegyver­zett és harcrakész egyip­tomi hadsereggel. Az arab világ Egyiptom pártjára állna, tehát a hábo­rú messze kiterjedne Egyip­tom határain túm Nasszer nem fenyegette a vil­ágbékét, tehát az ENSZ­­nek szankciókat kell fogana­tosítania Nagybritannia el­len. Ha nem teszi meg, eltű­nik, mint annak idején a Nép­szövetség. Nem volna tehát többé se kőolaj, se szövetséges, se Commonwelt, se ENSz. A mérleg valóban lesújtó — mondja a liberálisok sajtó­­szerve. Gaitskell a laburisták vezé­re tegnapi nyilatkozatában nem ütött meg ilyen ideges hangot, ami nem is csoda, hisz annak idején több ízben síkraszállt a brit-francia té­telek mellett és főleg csak a mindenáron való erőszak, al­kalmazását bírálta benne. Ugyanez ismétlődött meg most is. A londoni értekezlet Gaitskell szerint haszos lé­pés volt. Az egyiptomi kor­mányt el kell ítélni, és tud­tára kell adni Nasszernak, hogy­ a nyomás csak gazda­sági lesz. A megoldást a nyu­gati terv alapján kell keres­ni Államosításról nem lehet szó. A francia csapatösszevo­nás nem változtat sokat a­­helyzeten, legalább is nem többet, mintha újabb brit csapatokat küldtek volna a Földközi-tengerre. Az összehívásra való­színűleg nem is kerül sor egyhamar.. Bármilyen é­­les követelésekkel lép­nek fel a liberálisok, a kormány még aligha fo­galmazhatja meg pilla­natnyi politikáját,­­ akár a további nyomásgyakor­lás vonatkozásairól, akár messzeható újabb tervek­ről van szó. B. LAZICS MEZŐGAZDASÁGI­­SZÖVETKEZETI KÜL­DÖTTSÉG INDUL KÍNÁBA Ma indul Jugoszlávia me­zőgazdasági-szövetkezeti kül­döttsége Kínába. A küldött­séget Jovan Veszelinov, a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács tagja és Szerbia Végre­hajtó Tanácsának elnöke ve­zeti. A delegáció többi tag­ja Riszta Antunovics, a Szö­vetkezeti Főszövetség elnö­ke, Riszto Gyuno, a szövetség elnökségének t­agja, Franc Szimonics a Szövetségi Szkupstina képviselője, és Bogdan Sesztán mérnök, mint a küldöttség titkára. A küldöttség körülbelül 2 hónapig tartózkodik Kíná­ban. Megismerkednek majd az ottani mezőgazdaság fej­lődésével, a mezőgazdasági és szövetkezeti szervek mun­kájával és szervezetével, va­lamint a mezőgazdasági szol­gálat egyéb ágazatainak mű­ködésével. * Visszatérésük előtt a kül­döttség tagjai bizonyos időt Indiában töltenek. (Jugopress) Lehetőség van a jugo­­szláv-amerik­ai áru­forgalom növelésére Az amerikai gazdasági küldöttség Zágrábban Zágrábből jelenti a Tán­­íto. Tegnap Zágrábba, érkezett a­roar busz napja hazánk­ban tartózkodó amerikai gaz­dasági küldöttség. Kapcsolat­ba lépnek majd a zágrábi ü­­zemekkel. Eddig tárgyaltak Beográdban, Novis­zádon Sza­rajevóban, Rijekán és Ljub­­ljanában. Székhelyüket rövi­desen átteszik a zágrábi áru­­miitővásár amerikai pavil­onjába. Itt adnak majd tá­­jékoztatást az amerikai beho­zatal és kivitel iránt érdek­lődő jugoszláv üzemeknek és tanulmányozzák a jugoszláv termékek vásárlásának lehe­tőségét. A köztársasági kereskedel­mi kamarában tartott teg­nap délelőtti sajtóértekezle­ten a küldöttség tagjai töb­bek között kijelentették, hogy lehetőség van Jugoszlávia és az USA kereskedelmi árufor­galmának növelésére. I ^ • It M­azuezi thaillin­d ^(ii­osem volt nemzetközi tulajdon )— mondja az egyiptomi kormány közleménye , Eisenhower nyilatkozatáról hower amerikai elnök nyilat­kozatáról a szuezi kérdés­ben. Nasazer elnök és az ame­rikai nagykövet tanácskozá­sa után az egyiptomi hírügy­nökség közleményt adott ki, mely szerint »az egyiptomi kormány sajnálja Eisenhower­nek azt a nyilatkozatát, hogy a Szuezi-csatorna az 1888 évi konvencióval összhangban mindig nemzetközi víziút volt». A közlemény szerint az 1888 évi konvenciót csak azért kötötték, hogy biztosít­sák a szabad hajózást és a konvenció bevezető része ezt világosan ki is mondja. Az ugyanabban az évben ki­adott termán viszont hang­súlyozza, hogy a Szuezi-csa­torna Egyiptom tulajdona és egyiptomi törvények és szokások alá tartozik.­ A közlemény végül hivat­kozik az 1954-ben kötött an­gol-egyiptomi egyezmény szakaszaira is.­­ Kairóét jelenti az AFP. Nasszer egyiptomi elnök tegnapelőtt a kairói ameri­kai nagykövetnek vázolta kormánya álláspontját Essen A FRANCIA CSAPAT­MOZDULATOK MEG­NEHEZÍTIK A MEG­EGYEZÉST — mondják Washington­ban Washingtonból jelenti az AFP. Az amerikai külügyminisz­térium képviselői kijelentet­ték, hogy eddig semmilyen hivatalos értesítést nem kap­tak a francia csapatok Cip­rusra vezényléséről. Ezért nem is fűzhetnek magyará­zatot ehhez a lépéshez. Félhivatalosan felteszik a­­zonban a kérdést, hogy a fe­szültség általános enyhülésé­nek korszakában indokolt-e ez a lépés. Attól tartanak ugyanis, hogy ezek a csapat­mozdulatok megnehezíthetik a tárgyalásokat és a meg­egyezést az egyiptomi kor­mánnyal. Ha jó, miért vonakodnak tőle? Ankét a jutalmazásról _____e. ma*1) Kommentár: Ha száz suszter összeáll c. oldal) Pénzforrás a bukott diák? Otthon — Család — Gyermek oldal (1. 011*1) ______k­elédi telefonjelentés az evezősversenyről c*. oldal) Bonyolult őrlés c. Oldal) Tárca: Motorosok c­. oldal) Rádióműsor Az atlanti tanács is tárgyal Szuezről Összehívták a tanács rendkívüli ülését — nagybritannia • AKARJA VONNI CSAPATAIT NYUGAT-NÉMETORSZÁGBÓL — DULLES NEM VESZ RÉSZT — GÖRÖG PANASZ TÖRÖKORSZÁG ELLEN a Földközi-tenger azafeeag­ra vezényelték át Az atlanti tanács ölését Pineau francia és Pearson kanadai külügyminiszter is részt vesz. Pearson ezt meg­előzően London­ban tárgyal Selwyn Lloyd angol külügy­miniszterrel. A tanácsa ülésén Selwyn Lloyd vázolja majd az angol álláspontot Az amerikai nagykövetség képviselője közölte, hogy Dul­les amerikai külügyminiszter nem utazik Párizsba a talál­kozóra. Az USA-t a tanács ülésén .Parkins, állandó a­­merikai megbízott képviseli A tanács ülésén szó lesz még a Törökország ellen e­­melt görög panaszról. A gö­rög kormány ugyanis panaszt emelt Törökország ellen az ankarai görög nagykövetsé­gen elkövetett betörés mi­att. A görög képviselő ezen­kívül rámutat több magas­­rangú török államférfi szél­sőséges görögellenes beszé­deire és arra, hogy a török parlament külpolitikai bizott­sága nemrégiben követelt® Észak-Trákia Törökország­hoz csatolását. A görök kö­rök véleménye szerint az at­lanti tanácsnak kötelessége rendezni a tagállamok közöt­ti vitás kérdéseket. Ezenkívül valószínűnek tartják, hogy Görögország fél­veti majd Ciprus kérdését is. Averov külügyminiszter párizsi útját legalább is ez­zel hozzák kapcsolatba. Párizsból jelenti a Tanjug. Az atlanti tanács szerdán Párizsban rendkívüli ülést tart. Kiszivárgó hírek sze­rint elsősorban a szuezi kér­désről lesz szó. Eden angol miniszterelnök ezzel kapcsolatban tárgyalt lord Ismayval, az atlanti e­gyezmény főtitkárával. Való­színűnek tartják, hogy az an­gol kormány elsősorban a­­zért kérte az atlanti tanács ülésének összehívását, mert a többi tagállam beleegyezé­sét akarja megszerezni ah­hoz, hogy az angol csapato­kat Nyugat-Németországból Az USA a békés megoldás híve Eisenhower sajtóértekezlete Washingtonból jelenti a Reuter. Eisenhower amerikai elnök tegnapi sajtóértekezletén köz­leményt olvasott fel a közte és Nasszer elnök között az »internacionalizálás” fogalma körül felmerült »nyilvánvaló nézeteltérésről«. Mint jelen­tettük, Nasszer elnök tilta­kozott Eisenhower nyilatko­zata ellen, mely szerint a Szuezi-csatorna nemzetközi hajóút már 1888 óta. Eisenhower tegnap kjelen­­tette, hogy az 188 évi egyez­mény több országnak jogot ad arra, hogy meghatározat­lan időre használják a csa­tornát Ez nem jelenti, hogy a csatorna a fenti országok tu­lajdonába ment át, de Egyip­tom sem most, sem a jövő­ben nem veszélyeztetheti más országok jogait »Ezek alapján a használat értelmé­ben a csatorna nemzetközi« —t mondotta. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a földközi­tengeri francia csapatmoz­dulatokról, azt válaszolta, hogy nem kíván magyará­zatokat fűzni más országok akciójához. Hangsúlyozta azonban, hogy »az USA a kérdés békés megoldásá­nak híve, s ebben a kérdés­ben nem is tett semmilyen katonai intézkedést.« Az amerikai újságírók kí­nai látogatásával kapcsolat­ban kijelentette, hogy a lá­togatásba mindaddig nem egyeznek bele, amíg Kíná­ban túszként amerikai pol­gárokat tartanak vissza.

Next