Magyar Szó, 1956. november (13. évfolyam, 299-326. szám)

1956-11-01 / 299. szám

t oldal Nobel-díjas költő Spanyol emigráns író kapta az idei iro­da­lm­i Nobel- díjat í­ r Az idei irodalmi Nobel­­díjat Juan Ramon Jimenez emigráns spanyol költőnek adományozta a Svéd Tudo­mányos Akadémia. A meg­indokolás szerint az idős írót Urai költészetéért tüntették ki, amelyet „a szellemi ma­gasság és a művészi tisztaság példájának lehet tekinteni“. Az idei Nobel-díj váromá­nyosai között Nikos Kazantza kis görög, Alberto Moravia olasz, Albert Camus francia, Borisz Paszternyuk szovjet és Alfonso Reyes mexikói írót emlegették. A Svéd Tu­dományos Akadémia azonban a spanyol költőt tartotta leg­er­edményeseb­bnek. Jimenez 1881-ben született a­ dél-spanyolországi Moguer helységben. Antonio Macha­­da halála után kora legna­gyobb spanyol költőjének tar­tották. Már a századforduló utáni első évtizedben a fran­cia szimbolizmus hatása alatt megtalálta a varázslatos for­mulát a spanyol költészeti hagyományok és a modern áramlatok egyesítésért. Első kötetét „Jardines lejanos“ címmel 1904-be­n adta ki, 1913-ig még három verses­kötete hagyta el a sajtót. Nem csak a spanyol irodalomra gyakorolt velük nagy hatást, hanem más országokban élő kortársaira, köztük Rainer Marie Ryke-re és Paul Va­­lery-ra is. A kritikusok szerint Jime­nez megjelenésével kezdő­dött meg a spanyol költészet második aranykora. A múlt hagyományaira és a haladó irodalmi kísérletekre támasz­kodva új utat tört, s nélkü­le nem is lehet elképzelni az utána következő spanyol köl­tői nemzedék megjelenését, amelynek élén Garcia Lorca állt. A hetvenhatéves költő je­lenleg Washingtonban él, messze a napsütötte Anda­lúziától, s messze a véreske­­zű Francótól, aki már annyi­szor csalogatta vissza az or­szágba, ő inkább az emigrá­­­­ció keserű kenyerét válasz­totta, s megmaradt Franco rendszere ellenségének. Az idei­ Nobel-díj amellett, hogy elismerést adott egy érdemes költő munkásságának, való­színűleg még inkább megke­seríti a spanyol diktátor e­­gyébként sem nyugodt életét. JUAN RAMON JIMENEZ Ilija Gyuricsicsot, a beográdi egyetem volt rektorát a Szö­vetségi­ Végrehajtó Tanács kitüntette a Munkaérdem­rend I. osztályával. A kitün­tetést a szerbiai végrehajtó tanács épületében adták át a kiváló közéleti munkásnak. Petar Sztambolics, a köztár­sasági népszkupstina elnöke jókívánságait tolmácsolja Dija Gyuricsicsnak a kitün­tetés átadása után Vannak kifejezések nyel­vünkben, amelyek hasonló­ságuknál fogva megtévesztők és könnyen megesik, hogy összekeverjük őket. Pedig minden kifejezésnek megvan a helye és értelme, s a keve­redés csak a nyelv elszegé­nyedését eredményezheti, mert árnyalataiban, finom­ságában gyöngíti a nyelvet, összegyűjtöttünk itt néhány olyan kifejezést, amelyet ma sokat cserélgetnék, s szeret­nénk megmutatni, hogy lát­szólagos hasonlóságuk elle­nére nem mindegy, melyiket mikor és hogyan használ­juk.­ MUCIK ÉS FÜGG »Az egész falun múlik, hogy milyen erős a szüvet­­s kezet« — ez a mondat min­den ép nyelvérzékü ember füleinek fáj. Mégis mindin­kább terjed ez a helytelen használata a músik szónak, abban az értelemben, hogy valamitől függ. Itt nyilván azt kell mondanunk: — Az egész falutól függ, hogy mi­lyen erős a szövetkezet. Múlik — ez a múltra vo­natkozik, arra ami elmúlt, megszűnt, amit elmulasztot­tak, ami rosszul sikerült vagy sikerülhetett volna. Ezt igazolják az ilyen kifejezé­sek: — Kicsibe múlt, hogy orra nem bukott... Nem sokba múlt, hogy meg nem haltam... Az értelem kiszé­lesítésével természetesen hasz­nálják jelenre és jövőre is, de mindig a mulasztás értel­mében: — Rajtam ne múl­jék... Nem rajtam múlik, ha mégis megtörténik ... Kin vagy min múlik, — ez nem azt jelenti, hogy kitől függ, hanem, hogy ki mulasztotta el, ki a hibás benne. Függ — ez a jelenre, jövő­re vonatkozik, arra, ami füg­gőben van, aminek kimene­tele még kétes, bizonytalan: — Ettől függ a jövője... Tő­led függ a boldogságom... A fenti esetben tehát vagy: — Az egész falutól függ mi­lyen lesz a szövetkezet — vagy: — Az egész falun mú­lik, ha a szövetkezet meg­gyengül. (Az egész falun múlt, hogy a szövetkezet meg­gyengült.) IL­YEN ÉS EZ Mindkettő közelre mutató névmás. Ez azonban határo­zott, konkrét, ilyen viszont általánosító, hasonlító, hatá­rozatlanabb mutató névmás. »A tanító felpofozta a gyer­meket. Az ilyen eljárást el kell vérniA meg­valósítás elérte a 16 száza­lékot. Az ilyen kedvező ered­ményt új gyárak üzem­be­helyezésével értük el. Mindkét példában rossz az általánosító hasonló‘+a mutató névmás. Nem az ilyen eljá­rást kell elítélni, hanem ezt az eljárást. Vagy: — Ilyen kedvező el­járást csak uj gyárak üzem­­behelyezé?*vel lehet elírni — vagy: —*it az eredm rményt csak..­. érhettük el. — Ez az utóbbi a jobb, mert nem ál­talános, hanem konkrét, meg­határozott. KÜLÖNBÖZTESSÜK MEG inően idegszál­am megfeszült, vártam az alkalmas pillanatot. ■I'Swt A Mars PSg egyre köze­ Wnw&vi­ fedett Földünkhöz. Az asztro-Ip9u8.y­rómusok és csillagvizsgálók is nagy izgalomban voltak, hi­szen ilyen közel még sohasem húzott el mellettünk a Mars. Csak 56 millió kilo­méter. Csekélység. Nosza, teljes erőmből nekirugaszkod­tam, és hopp, máris a Marson kötöttem ki. Egy kis fájás nyilatt a térdembe, a nad­rágom is poros lett. De ez mind semmi. Lássuk, hova is pottyant­am. Nini, ezek a fák, a gyönyörű sétány szakasztott olyan, mint nálunk, sőt a sárgarigó is ép­pen azt a dalt fújja. A pázsit közepén kétemeletes ház, rajta nagy ablakok olyan mint nálunk az üdü­lők. Előtte piros kaviccsal megszórt tér­ség. Asztalok, székek és, ime, emberek gyülekeznek. De micsoda meglepetés, ke­­nük-lábuk van, éppen olyan, mint a földi lényeknek, ám mintha egy kicsit gömbö­lyűbbek, pocakosabbak volnának. Hogy honnan ez a hasonlóság? Nincs ebben sem­mi különös, hiszen egy nagy japán költő is a teremtésről a következőképpen éne­kel.: A teremtő csak egy Földet formált, de túl unalmas volt számára, hogy csak egy földgolyó keringett a világűrben, azért belerúgott s ez dirit­-darabra tört. Bemutatkozom. Azt hittem hogy nyom­ban a szék alá esnek, de meg sem lepőd­tek, sőt eléggé nyájas mosollyal mutat­koztak be. — Doktor Hallgató és családja. — Doktor Penicilin és családja. — Doktor Angina és családja. Jól sejtettem, egy üdülő kellős közepé­be potty­an­tam. — Önök persze az üdülő orvosai? — Ó dehogy, világosított fel az egyik. — Mi betegek vagyunk. A Marson nyilván olyan magas fokon van a technika, hogy a gépek végeznek el minden munkát s ha az embernek éppen kedve szottyan egy kis üdülésre, annak semmi akadálya. Az arcomról bizonyára leolvassák gon­dolataimat, mert szerény mosoly vibrál aj­kuk körül. — Önnek hiába magyaráznánk meg a mi rendszerünket, úgysem értené, azért leegyszerűsítem a dolgot. Vegyük például a mi esetünket. Doktor Penicilin a mi­nap felhívott telefonon, azt kérdezte tő­lem, hogy akarok-e háromheti üdülésre menni. Miért ne? — mondtam. No, akkor —— mondja — te engem ajánlsz, én pedig téged. — És a feleség meg a gyermek? — kér­deztem megütközve? — Milyen naiv dolgokat kérdez. Tudja-e ön, hogy mennyi betegség van bejegyez­ve az orvosi lexikonba? • — S a betegek? — Azokat elküldjük egy kis hazai üdü­lésre. — De mit szólnak ehhez a felsőbb szer­vek? — makacskodtam tovább. Ekkor doktor Angina egy falatozó csa­ládra mutat. — Ez az egyik itt az intézményünk ve­zetői közül. Egy héttel ezelőtt felhívott telefonon, s azt kérdezte, hogyan mehet­ne üdülni. Mit tehet az ember. Végered­ményben szívem is van. Mit csináljunk, ha beteg. Persze ezt maga nem érti. — fejezte be mondókáját az orvos. A fájdalom újra belenyilalt a térdem­be. Felkerestem az üdülő orvosát. — Bocsásson meg kérem, én már elfe­lejtettem... De majd megpróbálom... Vastag por lepte a rendelőt, a műsze­reket, a csipeszek berozsdásodtak ... — Milyen betegséget gyógyítanak itt? — Hiába mondanám — felelt az orvos — önöknél még bizonyára nem ismeretes ez a betegség. Nálunk úgy nevezik, hogy protekció. Nem faggathattam tovább a derék or­vost, hiszen a Föld egyre távolodott a Marstól, s ha most nem ugrom vissza, hetven évig várhatok. És azóta nagy dilemmában vagyok. Egy­re kutatom, figyelem magam, hogy nem üt-e ki rajtam az a rejte­rrv-- Mars be­tegség. PAFF Endre MAGYAR SZÓ Azelőtt 1,9, most 2,6 tonna árut termel e­gy munkás Beszámolt a szakszervezeti vezetőség Évi közgyűlés a zombori Polyoprivrednikben A zombori Polyoprivrednik I mezőgazdasági gépgyár szak­­­­szervezeti csoportjának évi­­ közgyűlése szép sikerekről a­­­­dott számot. A munkaerő lét­­­szám a gyárban a tavalyihoz­­ képest 3 százalékkal, a ter­melés pedig 14 százalékkal növekedett. Az évi pénzügyi tervet a termelési terv 64 százalékos megvalósításával m­s­ az első félévben teljesí­tették. A szakosoport végrehajtó bizottságának évi beszámoló­ja összehasonlította a gyár 1952-es termelését a mosta­nival. 1952-ben 116 munkás és alkalmazott dolgozott és 324 tonna árut termelt. Ma a ■ 376 dolgozó a jelek szerint­­ túlszárnyalja a tervezett 786 tonnás tervet. Akkor egy munkás átlag 19 tonna árut termelt, az idén 2,6 tonnát. Mivel a mezőgazdaság gé­pesítése fokozottabb terme­lést követel, a munkástanács elhatározta, hogy rekonst­ruálja a gyárat. Több mint félmilliárd dináros beruházá­si kölcsönt kaptak rá. A mun­kát már a jövő év elején meg­kezdik, a terv szerint 1959- ig tart. A gyár akkor három­szor annyit termel majd, mint most. A termelési problémák mel­lett szó volt munkavédelmi és műszaki problémákról is. A vállalat ugyanis az idén 9 hónap alatt mintegy 3 mil­lió dinárt veszített betegsza­badságok és sérülések miatt. Mivel a megbetegedések szá­ma nagyobb volt az átlagos­nál, a vállalatnak egymillió dinárral több társadalombiz­tosítási illetéket kellett fizet­nie. A munkástanács igyeke­zett javítani a munkavédel­mi és egészségügyi körülmé­nyeket, a dolgozók nagyobb része azonban nem veszi igénybe a védőeszközöket, és ezért történik gyakran sérü­lés. Tervbe vette üzemi or­vosi rendelő megnyitását is, de helyiséghiány miatt ez ed­dig nem sikerült. A közgyű­lésen bírálták a községi nép­bizottságot, hogy egy erre megfelelő helyiséget szövet­keze­ti kocsmáinak engedett át. V. J. — Az idén folytattuk ál­talános továbbképző tanfolya­munkát, és több munkás el­végezte az elemi iskola má­sodik, harmadik és negyedik osztályát. Ezzel azonban nem intéztünk el mindent, mert vannak még, akiknek nincs meg elemi iskolai végzettsé­gük, sőt olyanok is vannak, aki sohasem jártak isko­lába. Egyebek között erről szá­molt be Dvoracskó Sándor elnök a noviszádi Elektro­­porcelán szakcsoportjának kedden megtartott évi köz­gyűlésén. A népegyetemen sokféle tanfolyam, szeminá­rium van minden évben, mégis a porcelángyárból az idén csak negyvenen jártak el. Ez bizony kevés az üzem több mint 200 rmunkásáboz viszonyítva. A vitában körülbelül az a nézet alakult ki, hogy ezután nem kell annyira erőltetni a tanulást. Inkább alkalmazni kell azt a határozatot, ame­lyet körülbelül másfél évvel ezelőtt hozott a szakszerve­zet, hogy annak, aki nem haj­landó tanulni, vagy megha­tározott idő alatt nem szerzi meg a szükséges szakképe­sítést, felmondanak. Ezt an­nál is inkább szigorúan kell venni, mert egyeseknek tu­lajdonképpen megvan már a gyakorlati képzettségük, csak a vizsga hiányzik. Ennek megszerzése pedig az illető érdeke is, hiszen magasabb szakképzettséggel magasabb fizetési osztályba kerül. A szakszervezet persze to­vábbra is támogatni óhajtja a tanulni akarókat Ennek egyik bizonyítéka az, hogy a pénztárban megmaradt 43.000 dinárból 40.000-et egyhangú szavazattal a munkások to­vábbképzésére fordít T. I. Ha nem tanulsz, lemaradsz... Az E­­Utroporcelon szakszervezeti csoportjának évi közgyűlése i.. A zombori Polyopriorcanik istállótrágyaszórója az egyik mezőgazdasági gépbemutatón. Csütörtök, 1956. XI. ) Beléti-Bondok Rossz termés volt az idén gyümölcsből. Ezért emelke­dett az ára is. Nem lesz befőtt az idén. Dehogy is nem lesz — mondogatták a noviszádi Kul­pin konzervgyárban. De nemcsak az az örven­detes, hogy lesz édesség, ha­nem az, hogy a Kulpin ol­csóbban adja termékeit, vagy legalább is ugyanazon az áron megvásárolhatjuk mint tavaly. A befőttek ára vala­mivel csökken, a gyümölcsíz és a marm­aládé ára pedig változatlan marad. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy korszerűsítik a vállalatot. Vegyük például csak a gyümölcshámozást. Hazánkban egyedülálló mód­szert alkalmaznak: vegyi után távolítják el a gyü­mölcs héját. Ezzel sok mun­kaerőt takarítanak meg, gyorsaságban és minőség­ben is nyernek, és a gyü­mölcsből sem vész kárba sem­mi, mint amikor késsel há­mozzák. És bizony sok kicsi, sokra megy. P. J.

Next